"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Inventering av biologisk mångfald, 15 hp

Engelskt namn: Inventory of biodiversity

Denna kursplan gäller: 2021-06-21 och tillsvidare

Kurskod: 5BI254

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-03-03

Innehåll

Kursens mål är att ge kunskaper om hur biologisk mångfald och naturvärden kan undersökas, dokumenteras och presenteras utifrån olika metoder. Den första delen av kursen fokuserar på artbestämning av mossor, lavar och vedsvampar. Under ett fältprojekt ingår planering, genomförande, analys och redovisning av en naturvärdesinventering. Kursen ger också kunskaper om naturtypsklassning, naturvårdsarter, områdesskydd och GIS som verktyg vid fältinventeringar, samt långsiktig miljöövervakning som uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen. 

Kursen indelas i följande moduler:

Modul 1: Mossor, lavar och vedsvampar, 7.5 högskolepoäng
Modulens tyngdpunkt ligger på utökad artkunskap om kryptogamer, framför allt levermossor, bladmossor, lavar och vedsvampar. Insamling och identifiering av arterna sker i fält och labb med hjälp av bestämningslitteratur. Särskilda naturvårdsarter tas upp.

Modul 2: Inventeringsprojekt, 5 högskolepoäng
I projektet tillämpas naturvärdesbedömning och inventeringsmetodik i syfte att beskriva naturmiljöer och värdera biologisk mångfald inom ett avgränsat område. I detta ingår tillämpade av GIS för rumsliga planeringar och visualiseringar. I projektet som genomförs i mindre grupper ingår planering, genomförande, skriftlig och muntlig redovisning av en naturvärdesinventering.
 
Modul 3: Biologisk mångfald, miljömål och miljöövervakning, 2.5 högskolepoäng. 

I modulen diskuteras indikatorer för skattning av tillståndet av biologisk mångfald lokalt, regionalt och globalt. Sveriges miljökvalitetsmål och olika långsiktiga miljöövervakningsprogram på regional nivå behandlas. Dessutom belyses samhälleliga aspekter inom förvaltning Utformning av ett delprogram inom miljöövervakning genomförs och redovisas i en skriftlig rapport. I denna modul tillämpas kursens tidigare delar.

Förväntade studieresultat

 Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Godkänd kunna:
Modul 1:

1. Identifiera naturvårdsarter och vanliga arter av mossor i norra Sverige
2. Identifiera naturvårdsarter och vanliga arter av lavar i norra Sverige
3. Identifiera naturvårdsarter och vanliga arter av vedsvampar i norra Sverige
Modul 2:
4. Designa och genomföra, samt skriftlig och muntligt redovisa en naturvärdesinventering baserad på någon vedertagen inventeringsmetodik.
5. Tillämpa digitala artdatabaser.
Modul 3:
6. Jämföra och värdera olika indikatorer för att skatta tillstånd inom biologisk mångfald
7. Skriftligt utforma ett delprogram för miljöövervakning.

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd kunna:
Modul 1:

8.  Med stor precision kunna identifiera de artgrupper som behandlas under kursen 
Modul 3:
9. Tillämpa, analysera och värdera kursens innehåll på nya frågeställningar

Behörighetskrav

60 hp i biologi eller motsvarande kunskaper

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av exkursioner, bestämningsövningar och föreläsningar, muntliga och skriftliga redovisningar. En del av kursen ägnas åt materialstudier och identifiering av befintligt och av studenterna i fält insamlat material. Inventeringsprojektet  görs i mindre grupper och redovisas såväl muntligt som skriftligt.

Examination

De olika modulerna examineras var för sig i form av prov i artkunskap/-identifiering, muntlig och skriftlig redovisning av inventeringprojektet, seminarier och skriftliga inlämningar. Betyg som ges på enskilda moduler och hel kurs är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda. För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande, som underkänts har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. Omexamination av modul 1 ges endast under barmarksperiod i anslutning till kurstillfället. Vidare har studerande, som två gånger underkänts i prov för viss kurs eller del av kurs, rätt att hos prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap begära att annan lärare utses för att bestämma betyget vid förnyat prov (HF 6 kap. 22§). Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg.
 [UC1]Synpunkter på detta?

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 31

Kompendium och vetenskapliga artiklar tillhandahålls av institutionen

Mossor : en fälthandbok
Hallingbäck Tomas, Holmåsen Ingmar
2., rev. och väsentligt utök. uppl. : Stockholm : Interpublishing : 1985 : 287, [1] s. :
ISBN: 91-86448-11-0 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lavar : en fältguide
Moberg Roland, Hultengren Svante
Stenungsund : Naturcentrum AB : 2016 : 244 sidor :
ISBN: 9789185221318
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Nitare Johan
Skyddsvärd skog : naturvårdsarter och andra kriterier för naturvärdesbedömning
Jönköping : Skogsstyrelsen : [2020] : 592 sidor :
ISBN: 9789198629705
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Helmersson Linnea
Kryptogamguiden : en introduktion till mossor, svampar och lavar
Gävle : Fältbiologerna förlag : 2015 : 241 s. :
ISBN: 9789163710872
Se Umeå UB:s söktjänst

Svampar i Sverige : [förnyat standardverk med över 450 arter]
Mossberg Bo, Karström Mats, Nilsson Sven, Persson Olle
9., utvidgade utg. : Stockholm : Bonnier fakta : 2013 : 367 s. :
ISBN: 9789174240580
Se Umeå UB:s söktjänst