Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Färdigheter och tekniker, TD, 7,5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2022-02-08

Engelskt namn: Skills and Techniques, TD

Denna kursplan gäller: 2020-01-06 och tillsvidare

Kurskod: 5ID094

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-03-27

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-02-08

Innehåll

Kursen ger en introduktion till Designhögskolans verkstäder, datorer och kommunikationsnätverk. Den ger vidare en introduktion till ämnesområdet transportdesign
 1. Inledande projekt 1,5 hp.
  Momentet innehåller en uppgift som skall lösas individuellt och i grupp. Studenter från samtliga masterprogram arbetar gemensamt.
 2. Basfärdigheter 1,5 hp.
  Momentet introducerar verkstadsteknik och säkerhetsföreskrifter för verkstadsarbete. Det introducerar vidare datorer och kommunikationsnätverk, liksom standardprogrammen Pagemaker, Illustrator och Photoshop
 3. Skisstekniker och form 4,5 hp.
  Momentet tränar förmågan att använda skisstekniker som ett verktyg, och formstudier för att vidareutveckla förmågan att se och kontrollera formkännemärken och -egenskaper. Under momentet genomförs ett antal formgivningsuppgifter.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
 • redogöra för utrustning, personal och verksamhet i verkstäderna.
 • använda maskiner och utrustning utan överinseende och ha noggrann kännedom om samtliga säkerhetsföreskrifter.
 • använda datorutrustningen vid Designhögskolan.
 • arbeta med olika skisstekniker och formstudier.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, studiebesök, handledda övningar och litteraturstudier. Om möjligt förläggs vissa delar av kursen till företag och institutioner med resurser som lämpar sig för praktiska studier i de specifika områdena.

Examination

Studenterna bedöms medelst skriftliga och muntliga presentationer. Även färdigheter i projektarbete och i praktiskt verkstadsarbete examineras. Får att erhålla godkänt betyg på kursen måste samtliga moment och uppgifter i kursen vara godkända. För varje uppgift och moment, liksom för hel kurs, sätts något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U).

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.