"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Workshop i formlära, transportdesign, 7,5 hp

Engelskt namn: Form Workshop, Transportation design

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 5ID189

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-04-15

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-10-29

Innehåll

Kursen ger en grund för avancerade studier inom området formlära i samband med transportdesign.

  1. Formexperiment, 4,5 hp. Detta moment innehåller flera korta praktiska övningar, där studenterna arbetar för att utforska formuttryck och deras semantik. Detta görs främst med hjälp bildspråk och fysiska eller digitala skulpturer. Studenterna introduceras till relevanta arbetsmetoder och stimuleras att kommunicera intensivt om form.
  2. Kreativt projektarbete, 3 hp. Detta moment innehåller design- och formteori, där studenterna arbetar med att analysera och utforma en produkt som innehåller det formspråk och de referenser som de experimenterade med under den första delen av kursen. Resultaten presenteras med två- och tredimensionellt visualiseringsmaterial.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • Redogöra för betydelsen av effektiv kommunikation vid utveckling av form.
  • Föreslå skulpturer och visualiseringsmaterial som innefattar överväganden i formlära
  • Skapa personlig reflektion av en produkt baserad på form och dess relation till design och varumärkesidentitet.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design.. Studenten skall dessutom ha genomgått alla tidigare masterkurser i programmet Transportation design vid Designhögskolan i Umeå. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar och litteraturstudier.
Utbildningsspråket är engelska.

Examination

Examination sker i form av muntliga, skriftliga och visuella presentationer av genomförda projekt och genom inlämning av arbetsuppgifter, skriftliga såväl som visuella.
Betyget är en sammanvägning av de ingående delarna och betyget som ges är Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga obligatoriska moment är godkända.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.
Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 44

En litteraturlista presenteras 1 månad före kursens början.

Kurslitteratur

May Rollo
The courage to create
New York : W.W. Norton : 1994 : 143 s. :
ISBN: 0-393-31106-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur

Referenslitteratur är inte obligatorisk.

Brolin Brent C.
Architectural ornament : banishment and return
New York : Norton : 2000. : p. cm. :
ISBN: 0393730468
Se Umeå UB:s söktjänst