"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Processkemometri, 7,5 hp

Engelskt namn: Process Chemometrics

Denna kursplan gäller: 2011-09-05 och tillsvidare

Kurskod: 5KE055

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kemi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-03-05

Reviderad av: teknisk naturvetenskaplig fakultet, 2010-10-26

Innehåll

I kursen behandlas empirisk modellering och visualisering av multivariata data från olika typer av dynamiska processer. Kursen innefattar följande moment: Univariat och multivariat statistisk processkontroll av kontinuerliga och satsvisa processer Multivariat tidserieanalys och modellvalidering Experimentell försöksplanering för processer

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna: - analysera och dra slutsatser från olika typer av multivariata tidsserier från olika typer av industriella och andra dynamiska processer, - tillämpa optimeringsstrategier för industriella processser

Behörighetskrav

Univ: Kemometri (5KE052, 15 hp) alternativt Kemometri (T) (5KE053, 7,5 hp) eller motsvarande kunskaper. Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer och datorövningar. Laborationerna är obligatoriska moment i kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker dels i form av skriftlig avrapportering av de laborativa projekten, och dels i form av skriftliga prov vid kursens slut. Betyg på kursen sätts först när både prov och laborationskurs är godkända. På de laborativa projekten sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På de skriftliga proven, och på hel kurs, sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Den som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till styrelsen för Kemiska institutionen. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Litteratur

Giltig från: 2011 vecka 4

Eriksson et al
Introduction to Multi and Megavariate data