Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Franska för ämneslärare, kurs 2, 30 hp

Engelskt namn: French for the Secondary an Upper Secondary School Levels, Course 2

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 och tillsvidare

Kurskod: 6FA009

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Franska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-04-23

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2021-03-08

Innehåll

Kursen består av fyra områden som i sin tur består av ett antal delar: 

 
Område 1. Fransk språkvetenskap och språkhistoria, 7,5 hp 
I detta område ingår studier i språkhistoria med inriktning på franska, i nutida franska varieteter samt en breddad teoretisk skolning i modern språkvetenskap med inriktning på franska 
 
Följande delar ingår i området: 
 1. Språkhistoria, 3,5 hp 
 2. Lingvistik, 2 hp 
 3. Nutida franska, 2 hp 

Område 2. Fransk litteratur och litteraturvetenskap 7,5 hp 
I detta område studeras fransk och franskspråkig litteratur från 1800- och 1900-talen, tillsammans med litteraturhistoria och litteraturteori med inriktning på franska. Här ges träning i att inta ett vetenskapligt förhållningssätt såväl vid tolkning av texter som vid egen skriftlig produktion. 
 
Följande delar ingår i området: 
 1. 1800-talets litteratur och litteraturhistoria, 4,5 hp 
 2. 1900-talets litteratur och litteraturhistoria, 3 hp 

Område 3. Språk- och kulturkompetens, 7,5 hp 
I detta område ingår fördjupade studier av kultur- och samhällsyttringar i den franskspråkiga världen samt fortsatta studier av fransk grammatik med fördjupad språkfärdighetsträning i form av översättning och med fokus på språklig korrekthet. Här ges fördjupad träning i att använda hjälpmedel (t.ex. ordböcker, grammatikor, läromedel och internet). Vidare ges träning i att inta en prövande hållning till informationssökning samt i att hantera källor på allmänt vedertaget sätt. För den individuellt valda uppgiften samlas material in vid genomförda studiebesök på skolor, sociala inrättningar och liknande under en obligatorisk studieresa till Frankrike/Belgien. 
 
Följande delar ingår i området: 
 1. Fransk grammatik, 2,5 hp 
 2. Översättning, 3 hp 
 3. Kultur och interkulturell kommunikation, 2 hp 

Område 4. Språkdidaktik, 7,5 hp 
Kursen innehåller studier av teorier om språkinlärning, en översikt över inflytelserika teoretiska paradigm inom språkdidaktik och dessas kopplingar till nuvarande styrdokument samt den Gemensamma referensramen i moderna språk (GERS). Utifrån de teoretiska studierna utarbetar studenterna förslag till undervisningsaktiviteter som ska främja elevernas språkutveckling. 
 
I kursen tränas även förmågan att läsa, höra och skriva olika typer av texter på franska samt att presentera och diskutera dem muntligt på någorlunda korrekt franska. Vidare ges träning i att referera och citera källor på allmänt vedertaget sätt. 
 
Det beskrivna kursinnehållet är uppdelat i följande delar: 
 1. Att undervisa i franska, 4,5 hp 
 2. Att tala franska i didaktisk kontext, 1,5 hp 
 3. Att läsa och skriva vetenskaplig text på franska, 1,5 hp 

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna 
 
Kunskap och förståelse 
 • uppvisa kännedom om olika kulturella och språkliga varieteter; 
 • sätta in litterära verk i deras historiska sammanhang; 
 • uppvisa allmänna kunskaper om språkhistoria och specifika kunskaper om franskans utveckling från latinet; 
 • redogöra för några teorier om hur inlärning av ett främmande språk går till; 
 • redogöra för hur undervisning kan stödja språkinlärningsprocessen; 
 • beskriva och diskutera de nationella styrdokumenten och deras koppling till de teorier om språkinlärning och språkundervisning som återfinns i den Gemensamma europeiska referensramen; 

Färdighet och förmåga 
 • muntligt och skriftligt redovisa fakta om kulturella och språkliga varieteter i den franskspråkiga världen; 
 • följa och ge instruktioner på svenska och franska; 
 • använda begrepp inom ämnesområdet utifrån ett kontrastivt perspektiv i muntlig och skriftlig produktion; 
 • uttrycka sig i tal och i skrift på franska med hög grad av korrekthet med anpassning till kommunikationssituationen och genrespecifika krav; 
 • översätta korta texter till svenska och till franska med huvudsakligen korrekt grammatik, syntax och vokabulär; 
 • uppfatta ett kunskapsinnehåll i talad eller skriven standardfranska och kunna återge detta muntligt och skriftligt; 
 • självständigt söka information och referera och citera källor på allmänt vedertaget sätt; 
 • utifrån ett givet material utforma förslag till undervisningsaktiviteter i franska; 
 • utifrån insamlat material kring ett valt ämne analysera skillnader och likheter mellan Frankrike/Belgien och Sverige; 
 • motivera de didaktiska val som görs utifrån styrdokument och aktuell forskning; 
 • använda sådan vetenskaplig terminologi som återfinns i de studerade teorierna om språkinlärning och -undervisning; 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 • kritiskt granska källor vid informationssökning; 
 • kritiskt värdera information i hjälpmedel, t.ex. ordböcker; 
 • granska och problematisera den pedagogiska utformningen av didaktiska texter inklusive internetplatser, främst sådana inriktade mot fransk språkfärdighetsträning och språkmetodik; 
 • reflektera kring egna erfarenheter av språkinlärning; 
 • utifrån förvärvade ämneskunskaper argumentera för en egen ståndpunkt. 

Behörighetskrav

22 hp franska inom intervallet 1-30 hp eller motsvarande, vari Grammatik och vokabulär ska ingå.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner med gruppövningar, seminarier och individuell handledning. Allsidig språkfärdighetsträning ingår i alla områden. Ej schemalagd tid ägnas åt självstudier. Flera delar löper parallellt med varandra. 

I område 3 (Språk och kulturkompetens) är en del av undervisningen förlagd till ett franskspråkigt land där studiebesök och insamling av material genomförs. Obligatoriska seminarier under utlandsvistelsen med reflektion kring iakttagelser gjorda vid auskultation och i kontakt med enskilda personer och institutioner i Frankrike/Belgien ingår. Studerande som har synnerliga skäl att inte delta i utlandsresan insamlar motsvarande material via till exempel litteratur, internet eller intervjuer med franskspråkiga. 
 
Tillgång till dator och internetuppkoppling erfordras bl.a. för tillgång till ämnets kurswebb och för inlämning av vissa skriftliga uppgifter. Närvaro är obligatorisk i de delar som inte avslutas med skriftligt prov. Detta innebär att den studerande är skyldig att närvara om ej särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner. 
 
Område 1. Fransk språkvetenskap och språkhistoria (7,5 hp) 
 • lektionsundervisning med gruppövningar i språkhistoria; 
 • lektionsundervisning och gruppövningar i lingvistik; 
 • lektionsundervisning i nutida franska. 

Område 2. Fransk litteratur och litteraturvetenskap (7,5 hp) 
 • föreläsningar och lektionsundervisning i 1800-talets litteratur och litteraturhistoria; 
 • föreläsningar och seminarier i 1900-talets litteratur och litteraturhistoria. 

Område 3. Språk- och kulturkompetens (7,5 hp) 
 • lektionsundervisning i grammatik och översättning; 
 • lektionsundervisning och seminarier i kultur och interkulturell kommunikation 

Område 4. Språkdidaktik (7,5 hp) 
 • Föreläsningar, lektioner med gruppövningar och seminarier. 

Examination

Examinationen sker på följande sätt för kursens olika delar: 
 
Område 1. Fransk språkvetenskap och språkhistoria, examineras genom bedömning av: 
 
a) skriftligt prov i språkhistoria (3,5 hp) 
b) examinerande seminarier i lingvistik (2 hp) 
c) examinerande seminarier i nutida franska (2 hp). 
 
Område 2. Fransk litteratur och litteraturvetenskap, examineras genom bedömning av: 
 
a) skriftliga inlämningsuppgifter och examinerande seminarier i 1800-talets litteratur och litteraturhistoria (4,5 hp) 
b) skriftliga inlämningsuppgifter och examinerande seminarier i fransk 1900-talsteater och litteraturhistoria (3 hp) 
 
Område 3. Språk- och kulturkompetens, examineras genom bedömning av: 
 
a) skriftligt prov och inlämningsuppgifter i grammatik (2,5 hp) 
b) skriftligt prov i översättning (3 hp) 
c) muntlig och skriftlig redovisning av individuellt vald uppgift i kultur och interkulturell kommunikation (2 hp) 
 
Område 4. Språkdidaktik. Examination sker genom bedömning av redovisade muntliga och skriftliga uppgifter enligt följande: 

a) Muntliga redovisningar inom undervisningens ram samt en skriftlig uppgift (4,5 hp) 
b) Examinerande seminarier (1,5 hp) 
c) Skriftliga uppgifter (1,5 hp) 
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 
 
Varje examination bedöms med något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U), med undantag av de muntliga redovisningarna i 4a som bedöms med betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 15 högskolepoäng, vari provet i översättning ska ingå. 
 
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.  

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.  

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. 

Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk. Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå.  

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt. 

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten. 

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 30

  Område 1. Fransk språkvetenskap och språkhistoria (French Linguistics and Language History), 7,5 hp

  Obligatorisk kurslitteratur

  Walter Henriette
  Le français dans tous les sens : grande et petites histoires de notre langue
  Paris : Robert Laffont : 2008, c1988 : 445 p. :
  ISBN: 978-2-7578-0245-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Material tillgängligt via kurssidan.

  Område 2. Fransk litteratur och litteraturvetenskap (French Literature and Literary History), 7,5 hp

  Obligatorisk kurslitteratur 1800-talet

  Flaubert Gustave
  Madame Bovary
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga.

  Balzac, Honoré de
  L’auberge rouge
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga.

  Sand George
  Indiana
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga.

  Zola Emile
  Thérèse Raquin
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga.

  Sisask Florence
  Poesikompendium
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen.

  de Duras Claire
  Ourika
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga.

  Obligatorisk kurslitteratur 1900-talet

  Cixous Hélène
  Tambours sur la digue : sous forme de pièce ancienne pour marionnettes jouée par des acteurs
  Paris : Théâtre du Soleil : 1999 : 124 s. :
  ISBN: 2-905012-11-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Giraudoux Jean
  La guerre de Troie n'aura pas lieu
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga.

  Ionesco Eugène
  Rhinocéros
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga.

  Sartre Jean-Paul
  Huis clos : suivi de Les mouches
  Paris : Gallimard : 1972, impr. 1985 : 245 s. :
  ISBN: 2-07-036807-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga.

  Pour un oui ou pour un non
  Sarraute Nathalie, Rykner Arnaud
  Paris : Gallimard : 2002 : 83 s. :
  ISBN: 2-07-040751-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga.

  Material tillgängligt via kurssidan. Surréalisme: extraits. Material tillhandahålls av institutionen.

  Referenslitteratur

  Mots et merveilles : une histoire de la littérature française
  Kibédi Varga Áron, Bertho Sophie, Calis Piet
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : cop. 1995 : v, [1], 235 s. :
  ISBN: 91-622-1472-1 (inb.) ; 530:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  La littérature française au fil des siècles
  Deshusses Pierre, Karlson Léon
  Paris : Bordas : 1994 : 2 vol. :

  Område 3. Språk- och kulturkompetens (Linguistic and Cultural Proficiency), 7,5 hp

  Obligatorisk kurslitteratur

  Le nouveau Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue franc̜aise
  Robert Paul, Rey-Debove Josette, Rey Alain
  Nouvelle édition millésime 2008 : Paris : Dictionnaires le Robert : 2007 : xlii, 2837 s. :
  ISBN: 978-2-8490-2321-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Någon av ordböckerna Le Nouveau Petit Robert eller Le Robert Micro.

  Rey Alain
  Le Robert micro : dictionnaire d'apprentissage de la langue française
  Nouv. ed. enrichie pour 2006 : Paris : Dictionnaires Le Robert : 2006. : xxiii, 1506 s. :
  ISBN: 2-8490-2252-7 (ed. de poche)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valfri upplaga.

  Wall Kerstin
  Bonniers franska grammatik.
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 1999 : 336 s. : ill. :
  ISBN: 91-622-0893-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valfri upplaga.

  Material tillgängligt via kurssidan.

  Referenslitteratur

  Boysen Gerhard
  Fransk grammatik
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 514 s. :
  ISBN: 91-44-48931-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fransk universitetsgrammatik
  Pedersen John, Vikner Carl, Spang-Hanssen Ebbe
  Göteborg : Esselte studium/Akad.-förl. : 1982 : xiii, [1], 432 s. :
  ISBN: 91-24-15974-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  La grammaire française.
  Danell Karl Johan, Olsson Hugo
  Stockholm : Almqvist & Wiksell : 1998 : xi, [1], 84 s. :
  ISBN: 91-21-17736-8 ; 129:00
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Supplément

  Norstedts franska ordbok : [fransk-svensk, svensk-fransk] : [81000 ord och fraser]
  Wahlman Laurell Birgitta, Nygren Håkan
  2. uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 1997 : x, [10], 511, [13], 503, [1], 32 s. :
  ISBN: 91-7227-001-2 (inb.) ; 372:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Petite histoire de la langue française.
  Bruneau Charles, Parent Monique, Poignet Gérard
  4. éd. : Paris : Colin : 1966 : 410 s. :

  Dauzat Albert
  Tableau de la langue française : origine, évolution, structure actuelle
  Paris : 1967 : 295 s. :

  Wartburg Walther *von*
  Évolution et structure de la langue française
  12. éd. : Tübingen : Francke : 1993 : 294 S. :
  ISBN: 3-7720-0013-4 (kart.) ; DM 34.00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Område 4. Språkdidaktik (Language Teaching and Learning), 7,5 hp

  Tornberg Ulrika
  Språkdidaktik
  5. uppl. : Malmö : Gleerups utbildning AB : 2015 : 253 s. :
  ISBN: 9789140691507
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Målspråket i klassrummet : en handbok för lärare i moderna språk
  Hellqvist Birgitta, Manuguerra Nicolas
  Första upplagans första tryckning : Stockholm : Natur & Kultur : [2021] : 131 sidor :
  ISBN: 9789127459601
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Material tillgängligt via kurssidan.

 • Giltig från: 2022 vecka 30

  Område 1. Fransk språkvetenskap och språkhistoria (French Linguistics and Language History), 7,5 hp

  Obligatorisk kurslitteratur

  Walter Henriette
  Le français dans tous les sens : grande et petites histoires de notre langue
  Paris : Robert Laffont : 2008, c1988 : 445 p. :
  ISBN: 978-2-7578-0245-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Material tillgängligt via kurssidan.

  Område 2. Fransk litteratur och litteraturvetenskap (French Literature and Literary History), 7,5 hp

  Obligatorisk kurslitteratur 1800-talet

  Flaubert Gustave
  Madame Bovary
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga.

  Balzac, Honoré de
  L’auberge rouge
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga.

  Sand George
  Indiana
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga.

  Zola Emile
  Thérèse Raquin
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga.

  Sisask Florence
  Poesikompendium
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen.

  de Duras Claire
  Ourika
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga.

  Obligatorisk kurslitteratur 1900-talet

  Cixous Hélène
  Tambours sur la digue : sous forme de pièce ancienne pour marionnettes jouée par des acteurs
  Paris : Théâtre du Soleil : 1999 : 124 s. :
  ISBN: 2-905012-11-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Giraudoux Jean
  La guerre de Troie n'aura pas lieu
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga.

  Ionesco Eugène
  Rhinocéros
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga.

  Sartre Jean-Paul
  Huis clos : suivi de Les mouches
  Paris : Gallimard : 1972, impr. 1985 : 245 s. :
  ISBN: 2-07-036807-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga.

  Pour un oui ou pour un non
  Sarraute Nathalie, Rykner Arnaud
  Paris : Gallimard : 2002 : 83 s. :
  ISBN: 2-07-040751-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga.

  Material tillgängligt via kurssidan. Surréalisme: extraits. Material tillhandahålls av institutionen.

  Referenslitteratur

  Mots et merveilles : une histoire de la littérature française
  Kibédi Varga Áron, Bertho Sophie, Calis Piet
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : cop. 1995 : v, [1], 235 s. :
  ISBN: 91-622-1472-1 (inb.) ; 530:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  La littérature française au fil des siècles
  Deshusses Pierre, Karlson Léon
  Paris : Bordas : 1994 : 2 vol. :

  Område 3. Språk- och kulturkompetens (Linguistic and Cultural Proficiency), 7,5 hp

  Obligatorisk kurslitteratur

  Le nouveau Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue franc̜aise
  Robert Paul, Rey-Debove Josette, Rey Alain
  Nouvelle édition millésime 2008 : Paris : Dictionnaires le Robert : 2007 : xlii, 2837 s. :
  ISBN: 978-2-8490-2321-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Någon av ordböckerna Le Nouveau Petit Robert eller Le Robert Micro.

  Rey Alain
  Le Robert micro : dictionnaire d'apprentissage de la langue française
  Nouv. ed. enrichie pour 2006 : Paris : Dictionnaires Le Robert : 2006. : xxiii, 1506 s. :
  ISBN: 2-8490-2252-7 (ed. de poche)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valfri upplaga.

  Wall Kerstin
  Bonniers franska grammatik.
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 1999 : 336 s. : ill. :
  ISBN: 91-622-0893-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valfri upplaga.

  Material tillgängligt via kurssidan.

  Referenslitteratur

  Boysen Gerhard
  Fransk grammatik
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 514 s. :
  ISBN: 91-44-48931-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fransk universitetsgrammatik
  Pedersen John, Vikner Carl, Spang-Hanssen Ebbe
  Göteborg : Esselte studium/Akad.-förl. : 1982 : xiii, [1], 432 s. :
  ISBN: 91-24-15974-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  La grammaire française.
  Danell Karl Johan, Olsson Hugo
  Stockholm : Almqvist & Wiksell : 1998 : xi, [1], 84 s. :
  ISBN: 91-21-17736-8 ; 129:00
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Supplément

  Norstedts franska ordbok : [fransk-svensk, svensk-fransk] : [81000 ord och fraser]
  Wahlman Laurell Birgitta, Nygren Håkan
  2. uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 1997 : x, [10], 511, [13], 503, [1], 32 s. :
  ISBN: 91-7227-001-2 (inb.) ; 372:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Petite histoire de la langue française.
  Bruneau Charles, Parent Monique, Poignet Gérard
  4. éd. : Paris : Colin : 1966 : 410 s. :

  Dauzat Albert
  Tableau de la langue française : origine, évolution, structure actuelle
  Paris : 1967 : 295 s. :

  Wartburg Walther *von*
  Évolution et structure de la langue française
  12. éd. : Tübingen : Francke : 1993 : 294 S. :
  ISBN: 3-7720-0013-4 (kart.) ; DM 34.00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Område 4. Språkdidaktik (Language Teaching and Learning), 7,5 hp

  Tornberg Ulrika
  Språkdidaktik
  5. uppl. : Malmö : Gleerups utbildning AB : 2015 : 253 s. :
  ISBN: 9789140691507
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Material tillgängligt via kurssidan.

 • Giltig från: 2021 vecka 30

  Område 1. Fransk språkvetenskap och språkhistoria (French Linguistics and Language History), 7,5 hp

  Obligatorisk kurslitteratur

  Walter Henriette
  Le français dans tous les sens : grande et petites histoires de notre langue
  Paris : Robert Laffont : 2008, c1988 : 445 p. :
  ISBN: 978-2-7578-0245-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Material tillgängligt via kurssidan.

  Område 2. Fransk litteratur och litteraturvetenskap (French Literature and Literary History), 7,5 hp

  Obligatorisk kurslitteratur 1800-talet

  Flaubert Gustave
  Madame Bovary
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga.

  Balzac, Honoré de
  L’auberge rouge
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga.

  Sand George
  Indiana
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga.

  Zola Emile
  Thérèse Raquin
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga.

  Sisask Florence
  Poesikompendium
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen.

  de Duras Claire
  Ourika
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga.

  Obligatorisk kurslitteratur 1900-talet

  Cixous Hélène
  Tambours sur la digue : sous forme de pièce ancienne pour marionnettes jouée par des acteurs
  Paris : Théâtre du Soleil : 1999 : 124 s. :
  ISBN: 2-905012-11-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Giraudoux Jean
  La guerre de Troie n'aura pas lieu
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga.

  Ionesco Eugène
  Rhinocéros
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga.

  Sartre Jean-Paul
  Les mains sales
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga.

  Material tillgängligt via kurssidan.

  Referenslitteratur

  Mots et merveilles : une histoire de la littérature française
  Kibédi Varga Áron, Bertho Sophie, Calis Piet
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : cop. 1995 : v, [1], 235 s. :
  ISBN: 91-622-1472-1 (inb.) ; 530:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  La littérature française au fil des siècles
  Deshusses Pierre, Karlson Léon
  Paris : Bordas : 1994 : 2 vol. :

  Område 3. Språk- och kulturkompetens (Linguistic and Cultural Proficiency), 7,5 hp

  Obligatorisk kurslitteratur

  Le nouveau Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue franc̜aise
  Robert Paul, Rey-Debove Josette, Rey Alain
  Nouvelle édition millésime 2008 : Paris : Dictionnaires le Robert : 2007 : xlii, 2837 s. :
  ISBN: 978-2-8490-2321-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Någon av ordböckerna Le Nouveau Petit Robert eller Le Robert Micro.

  Rey Alain
  Le Robert micro : dictionnaire d'apprentissage de la langue française
  Nouv. ed. enrichie pour 2006 : Paris : Dictionnaires Le Robert : 2006. : xxiii, 1506 s. :
  ISBN: 2-8490-2252-7 (ed. de poche)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valfri upplaga.

  Wall Kerstin
  Bonniers franska grammatik.
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 1999 : 336 s. : ill. :
  ISBN: 91-622-0893-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valfri upplaga.

  Material tillgängligt via kurssidan.

  Referenslitteratur

  Boysen Gerhard
  Fransk grammatik
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 514 s. :
  ISBN: 91-44-48931-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fransk universitetsgrammatik
  Pedersen John, Vikner Carl, Spang-Hanssen Ebbe
  Göteborg : Esselte studium/Akad.-förl. : 1982 : xiii, [1], 432 s. :
  ISBN: 91-24-15974-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  La grammaire française.
  Danell Karl Johan, Olsson Hugo
  Stockholm : Almqvist & Wiksell : 1998 : xi, [1], 84 s. :
  ISBN: 91-21-17736-8 ; 129:00
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Supplément

  Norstedts franska ordbok : [fransk-svensk, svensk-fransk] : [81000 ord och fraser]
  Wahlman Laurell Birgitta, Nygren Håkan
  2. uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 1997 : x, [10], 511, [13], 503, [1], 32 s. :
  ISBN: 91-7227-001-2 (inb.) ; 372:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Petite histoire de la langue française.
  Bruneau Charles, Parent Monique, Poignet Gérard
  4. éd. : Paris : Colin : 1966 : 410 s. :

  Dauzat Albert
  Tableau de la langue française : origine, évolution, structure actuelle
  Paris : 1967 : 295 s. :

  Wartburg Walther *von*
  Évolution et structure de la langue française
  12. éd. : Tübingen : Francke : 1993 : 294 S. :
  ISBN: 3-7720-0013-4 (kart.) ; DM 34.00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Område 4. Språkdidaktik (Language Teaching and Learning), 7,5 hp

  Tornberg Ulrika
  Språkdidaktik
  5. uppl. : Malmö : Gleerups utbildning AB : 2015 : 253 s. :
  ISBN: 9789140691507
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Material tillgängligt via kurssidan.