"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Undervisning och lärande (UVK), 15 hp

Engelskt namn: Teaching and Learning

Denna kursplan gäller: 2023-07-10 och tillsvidare

Kurskod: 6KP000

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-04-14

Reviderad av: Prefekten, 2023-01-16

Innehåll

Kursen Undervisning och lärande innehåller tre moduler som tillsammans skapar en grund för undervisning och lärande i skolmiljön. De tre modulerna med innehåll är som följer:

Modul 1: Pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik, utvecklingspsykologi och konflikthantering, 7,5 hp
Pedagogical leadership, special education, development psychology and conflicts, 7.5 credits

Under kursen diskuteras begreppen lärarprofession, pedagogiskt ledarskap och ledarskapets betydelse för elevers lärande. Centrala värdegrundsfrågor, exempelvis inkludering på individ-, grupp- och organisationsnivå problematiseras och analyseras med hjälp av aktuella pedagogiska och specialpedagogiska teorier. I kursen identifieras didaktiska utmaningar och lärmiljöns betydelse belyses och diskuteras, i syfte att främja alla elevers lärande. Grupper och grupprocessers betydelse i en heterogen skolkontext behandlas och vikten av att skapa goda sociala relationer uppmärksammas. Konflikters uppkomst och strategier för att hantera dessa introduceras och bearbetas. Utvecklingspsykologiska teorier med fokus på kognitiv utveckling och elevers olika förutsättningar för lärande belyses. 

Modul 2: Läroplansteori och didaktik, 4,5 hp
Curriculum theory and didactics, 4.5 credits

Med utgångspunkt i läroplansteori behandlas olika perspektiv på formulering, transformering och realisering av läroplaner. Teorier om lärande och undervisning studeras och deras inbördes relationer analyseras. Vidare introduceras centrala begrepp inom det didaktiska fältet av relevans för planering och analys av undervisning. Begreppet lärarkompetens problematiseras liksom förhållandet mellan undervisningsteori och undervisningspraktik.

Modul 3 Ämnesdidaktik, 3 hp
Subject didactics, 3 credits

Ämnesdidaktik definieras och problematiseras och lärares ämnesdidaktiska uppdrag diskuteras. I modulen behandlas också vad som karaktäriserar respektive skolämne och vad av detta innehåll som återfinns i skolans kurser på olika nivåer. En tydlig anknytning görs till studentens eget undervisningsämne. Innehållet i styrdokument studeras och vilka motiv som ligger bakom utformningen av detta diskuteras. Därtill behandlas arbetsformer och arbetssätt där hänsyn tas till elevers olika behov och förutsättningar.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik, utvecklingspsykologi och konflikthantering, 7,5 hp

För betyget godkänd ska den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse

 • redogöra för olika perspektiv på lärarprofession och pedagogiskt ledarskap
 • redogöra för teorier om sociala relationer, grupprocesser och konflikthantering i en skolkontext
 • redogöra för centrala utvecklingspsykologiska och specialpedagogiska begrepp, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter, relevanta för undervisning och lärande

Färdigheter och förmåga

 • reflektera över och diskutera lärarprofession och pedagogiskt ledarskap
 • analysera lärandesituationer och föreslå åtgärder för att bemöta och hantera elevers olikheter och utveckling i relation till verksamhetens mål
 • tillämpa strategier för konflikthantering och sociala relationer i utvecklandet av ett professionellt förhållningssätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • värdera och kritiskt granska ledarskapets olika former, i syfte att utveckla egna strategier och förhållningssätt som är hållbara
 • utifrån utvecklingspsykologiska och specialpedagogiska perspektiv, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter, reflektera över elevers olika förutsättningar och behov i skolan och hur lärmiljön kan utformas i syfte att främja alla elevers lärande

Modul 2: Undervisning och lärande - läroplansteori och didaktik, 4,5 hp

För betyget godkänd ska den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse

 • redogöra för och jämföra centrala läroplansteoretiska begrepp och olika teorier om lärande och undervisning
 • redogöra för didaktiska frågeställningar av relevans för lärares undervisningsuppdrag

Färdigheter och förmåga

 • med utgångspunkt i läroplansteori, lärandeteorier och didaktik identifiera styrdokumentens och andra faktorers betydelse för didaktiska överväganden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • värdera och problematisera olika läroplansteoretiska perspektiv, lärandeteorier och didaktiska perspektiv.

Modul 3: Ämnesdidaktik, 3 hp

För betyget godkänd ska den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse

 • beskriva och diskutera möjligheter och svårigheter som elever kan ha inom respektive skolämne och kunna föreslå sätt att arbeta med dessa i undervisningen

Färdigheter och förmåga

 • tolka och omsätta innehållet i styrdokumenten till förslag till undervisning i respektive skolämne 
 • planera undervisning för en specifik elevgrupp i respektive skolämne

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt granska och reflektera kring det ämnesdidaktiska uppdraget.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt minst 90 hp i ett undervisningsämne, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt handledning. Hela eller delar av undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta innebär specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment är examinerande och därmed obligatoriska. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Modul 1: examineras genom följande inslag:

 • en individuell skriftlig hemtentamen (U/G/VG)
 • två examinerande seminarier (U/G)
 • en individuell skriftlig hemtentamen (U/G)

Modul 2: examineras genom följande inslag:

 • en individuell skriftlig hemtentamen (U/G/VG)
 • två examinerande seminarier (U/G)

Modul 3: examineras genom följande inslag:

 • en individuell skriftlig uppgift (U/G/VG)
 • ett examinerande seminarium (U/G)

Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att bli godkänd på en modul krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på modul 1 krävs betyget Väl godkänd på den individuella skriftliga hemtentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd på modul 2 krävs betyget Väl godkänd på den individuella skriftliga hemtentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd på modul 3 krävs betyget Väl godkänd på den individuella skriftliga uppgiften. 

För betyget väl godkänt (VG) på hel kurs krävs minst G på alla moduler samt VG på minst 10,5 högskolepoäng.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.  

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 28

  Litteratur som ingår i alla moduler i kursen Undervisning och lärande 6KP000

  Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
  Skolverket. ISBN: 978-91-38-32594-0 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Aktuell version finns på Skolverkets hemsida

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
  Skolverket : 2022 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Aktuell version finns på Skolverkets hemsida

  Modul 1. Pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik, utvecklingspsykologi och konflikthantering

  Ahlberg Ann
  Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik : att bygga broar
  2., [förändrade] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 192 s. :
  ISBN: 978-91-47-11718-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Benjamin Aaron
  Factors influencing learning
  Noba textbook series: Psychology. Champaign, IL: DEF publishers : 2019 :
  Obligatorisk

  Brante T.
  Om begreppet och företeelsen profession
  Tidskrift för Praxisnära forskning, (1) : 2005 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av lärare

  Dahlkwist Matts
  Lärarledarskapet : situationsanpassat ledarskap, strukturerad undervisning
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 305 sidor :
  ISBN: 9789147128365
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  ”Om innebörder i lärarprofessionalism”
  Englund Tomas, Dyrdal Solbrekke Tone
  Ingår i:
  Pedagogisk forskning i Sverige
  Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik : 1996- : 20 : sid. 168-194 :
  Obligatorisk

  Gillberg C.
  ESSENCE samlar diagnoserna till en helhet
  Läkartidningen 38/2014 : 2014 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av lärare

  Konflikthantering i professionellt lärarskap
  Friberg Birgitta, Hakvoort Ilse
  Fjärde upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 293 sidor :
  ISBN: 9789151102771
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lindqvist Per
  ”Ödmjuk orubblighet. En avgörande (och rimlig) kvalitet i lärares yrkeskunnande”
  Ingår i:
  Nordisk tidskrift för allmän didaktik
  Göteborg : Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet : 2015- : 1 : sid. 61-74 :
  Obligatorisk

  Memory (encoding, storage, retrieval)
  McDermott K. B., Roediger H. L.
  Noba textbook series: Psychology. Champaign, IL: DEF publishers : 2020 :
  Läsanvisning: (läs till och med avsnitt “retrieval")

  Siegler R.
  Cognitive development in childhood
  In R. Biswas-Diener & E. Diener (Eds), Noba textbook series: Psychology. Champaign, IL: DEF publishers : 2019 :
  Obligatorisk

  Thornberg Robert
  Det sociala livet i skolan : socialpsykologiska perspektiv
  Tredje upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 404 sidor :
  ISBN: 9789147132058
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (en äldre upplaga går också bra)

  Modul 2, Läroplansteori och didaktik

  Allmändidaktik : vetenskap för lärare
  Hansén Sven-Erik, Forsman Liselott
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 383 sidor :
  ISBN: 9789144113173
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 1-9 + 13 (resterande kapitel referensläses)

  Synligt lärande : presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat
  Håkansson Jan, Sveriges kommuner och landsting
  Stockholm : Sveriges Kommuner och Landsting : 2011 : 65 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-7164-706-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lärande, skola, bildning
  Lundgren Ulf P., Säljö Roger, Liberg Caroline
  5 uppl. : Natur & Kultur Akademisk : 2020 : 760 sidor :
  ISBN: 9789127827974
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 7-8 (resterande kapitel referensläses)

  Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. 8:e upplagan
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars Åke
  8 uppl. : Fundo Förlag : 2022 : 111 sidor :
  ISBN: 9789198603934
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (Andra upplagor går bra)

  Wahlström Ninni
  Läroplansteori och didaktik, 3 uppl
  3 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2022 : 200 sidor :
  ISBN: 9789151108841
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (Andra upplagor går bra)

  Modul 3, Ämnesdidaktik

  Litteratur Modul 3, Ämnesdidaktik

  Ämnesdidaktik : en undervisningskonst
  Bronäs Agneta, Runebou Niclas
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 156 s. :
  ISBN: 978-91-44-11387-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lärportalen
  Skolverket (u.d) :
  Obligatorisk

  Artiklar som är tillgängliga via nätet eller via Universitetsbiblioteket.

  Hem- och konsumentkunskap

  Didaktik för hem- och konsumentkunskap
  Hjälmeskog Karin, Höijer(red) Karin
  Gleerups Utbildning AB : 2019 :
  ISBN: 9789151100463
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hem- och konsumentkunskap i årskurs 7-9. Tematisk kvalitetsgranskning.
  Skolinspektionen : 2019 :
  Obligatorisk

  Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap
  Skolverket : 2011 :
  Obligatorisk

  Ytterligare artiklar kan tillkomma

  Specialidrott

  Understanding sports coaching : the pedagogical, social and cultural foundations of coaching practice
  Cassidy Tania, Jones Robyn L., Potrac Paul
  Third edition. : New York : Routledge : 2016 : 204 pages :
  ISBN: 9780415857475
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ämnet specialidrott i gymnasieskolan : en utvärdering av ämnet läsåret 2008/09
  Ferry Magnus, Olofsson Eva
  Stockholm : Riksidrottsförbundet : 2009 : 41 s. :
  Fritt tillgänglig
  ISBN: 9789197813051
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kommentarmaterial till ämne Specialidrott
  Skolverket : 2011 :
  Obligatorisk

  Biologi, Fysik, Kemi, Matematik, Naturkunskap, Teknik

  Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning
  Haglund Jesper, Jeppsson Fredrik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 226 s. :
  ISBN: 9789144090009
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (Bi, Fy, Ke, Nk)

  Matematik med dynamiskt mindset : hur du frigör dina elevers potential
  Boaler Jo, Sjöwall Trodden Katarina
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & kultur : [2017] : 334 sidor :
  ISBN: 978-91-27-81790-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (Ma)

  Elevers svårigheter att lära sig matematik : hur de kan förstås och avhjälpas
  Lundsgård Nils-Martin, Niss Mogens, Jankvist Uffe Thomas
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 154 sidor :
  ISBN: 9789144129198
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (Ma)

  Grimvall Göran
  Teknikens metoder : skolans teknikämne i senare skolår
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 221 s. :
  ISBN: 9789144094786
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (Tk)

  Teaching chemistry - a studybook : a practical guide and textbook for student teachers, teacher trainees and teachers
  Eilks Ingo, Hofstein Avi
  Rotterdam : Sense Publishers : cop. 2013 : xiii, 336 s. :
  ISBN: 9789462091382 (pbk)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (Ke)

  Nilsson P.
  Att se helheter i undervisningen: naturvetenskapligt perspektiv
  Stockholm: Skolverket. : 2012 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (Bi, Fy, Ke, Nk, Tk)

  Samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet
  Lindahl Britt, Malmberg Claes, Ottander Christina, Rosberg Maria, Ekborg Margareta, Ideland Malin
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2012 : 179 s. :
  ISBN: 978-91-40-68123-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (Nk)

  Rogers Ben
  The big ideas in physics and how to teach them : teaching physics 11-18
  Abingdon, Oxon : Routledge : 2018 : ix, 135 pages :
  ISBN: 9781138235076
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (Fy)

  Reiss Michael J.
  Teaching secondary biology
  2nd ed. : London : Hodder Education : 2011. : ix, 318 p. :
  ISBN: 9781444124316 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (Bi)

  Språk

  Styrdokument för aktuellt ämne i grundskolan rep. gymnasieskolan (svenska, svenska som andraspråk resp. moderna språk).

  Svenska

  Ask Sofia
  Språkämnet svenska : ämnesdidaktik för svensklärare
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 129 s. :
  ISBN: 978-91-44-05936-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Molloy Gunilla
  Svenskämnets roll : om didaktik, demokrati och critical literacy
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 135 sidor :
  ISBN: 9789144076249
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moderna språk och Svenska som andraspråk

  Tornberg Ulrika
  Språkdidaktik
  Sjätte upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 259 sidor :
  ISBN: 9789151104140
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Estetiska ämnen

  Skåreus(red) Eva
  Estetiska ämnen och genus
  Gleerups Utbildning AB : 2018 :
  ISBN: 978-91-40-69503-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lindström L.
  Aesthetic Learning About, In, With and Through the Arts: A Curriculum Study
  I The International Journal of Art & Design Education, 31(2), 166-179 : 2012 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: tillhandahålls som PDF

  Kursplaner och kommentarmaterial för aktuellt ämne i grundskolan resp. gymnasieskolan. Ev. tillkommer ytterligare ämnesinriktade artiklar.

 • Giltig från: 2023 vecka 3

  Litteratur som ingår i alla moduler i kursen Undervisning och lärande 6KP000

  Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
  Skolverket. ISBN: 978-91-38-32594-0 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Aktuell version finns på Skolverkets hemsida

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
  Skolverket : 2022 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Aktuell version finns på Skolverkets hemsida

  Modul 1. Pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik, utvecklingspsykologi och konflikthantering

  Ahlberg Ann
  Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik : att bygga broar
  2., [förändrade] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 192 s. :
  ISBN: 978-91-47-11718-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Benjamin Aaron
  Factors influencing learning
  Noba textbook series: Psychology. Champaign, IL: DEF publishers : 2019 :
  Obligatorisk

  Brante T.
  Om begreppet och företeelsen profession
  Tidskrift för Praxisnära forskning, (1) : 2005 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av lärare

  Dahlkwist Matts
  Lärarledarskapet : situationsanpassat ledarskap, strukturerad undervisning
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 305 sidor :
  ISBN: 9789147128365
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  ”Om innebörder i lärarprofessionalism”
  Englund Tomas, Dyrdal Solbrekke Tone
  Ingår i:
  Pedagogisk forskning i Sverige
  Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik : 1996- : 20 : sid. 168-194 :
  Obligatorisk

  Gillberg C.
  ESSENCE samlar diagnoserna till en helhet
  Läkartidningen 38/2014 : 2014 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av lärare

  Konflikthantering i professionellt lärarskap
  Friberg Birgitta, Hakvoort Ilse
  Fjärde upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 293 sidor :
  ISBN: 9789151102771
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lindqvist Per
  ”Ödmjuk orubblighet. En avgörande (och rimlig) kvalitet i lärares yrkeskunnande”
  Ingår i:
  Nordisk tidskrift för allmän didaktik
  Göteborg : Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet : 2015- : 1 : sid. 61-74 :
  Obligatorisk

  Memory (encoding, storage, retrieval)
  McDermott K. B., Roediger H. L.
  Noba textbook series: Psychology. Champaign, IL: DEF publishers : 2020 :
  Läsanvisning: (läs till och med avsnitt “retrieval")

  Siegler R.
  Cognitive development in childhood
  In R. Biswas-Diener & E. Diener (Eds), Noba textbook series: Psychology. Champaign, IL: DEF publishers : 2019 :
  Obligatorisk

  Thornberg Robert
  Det sociala livet i skolan : socialpsykologiska perspektiv
  Tredje upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 404 sidor :
  ISBN: 9789147132058
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (en äldre upplaga går också bra)

  Modul 2, Läroplansteori och didaktik

  Allmändidaktik : vetenskap för lärare
  Hansén Sven-Erik, Forsman Liselott
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 383 sidor :
  ISBN: 9789144113173
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 1-9 + 13 (resterande kapitel referensläses)

  Synligt lärande : presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat
  Håkansson Jan, Sveriges kommuner och landsting
  Stockholm : Sveriges Kommuner och Landsting : 2011 : 65 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-7164-706-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lärande, skola, bildning
  Lundgren Ulf P., Säljö Roger, Liberg Caroline
  5 uppl. : Natur & Kultur Akademisk : 2020 : 760 sidor :
  ISBN: 9789127827974
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 7-8 (resterande kapitel referensläses)

  Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. 8:e upplagan
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars Åke
  8 uppl. : Fundo Förlag : 2022 : 111 sidor :
  ISBN: 9789198603934
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (Andra upplagor går bra)

  Wahlström Ninni
  Läroplansteori och didaktik, 3 uppl
  3 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2022 : 200 sidor :
  ISBN: 9789151108841
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (Andra upplagor går bra)

  Modul 3, Ämnesdidaktik

  Litteratur Modul 3, Ämnesdidaktik

  Ämnesdidaktik : en undervisningskonst
  Bronäs Agneta, Runebou Niclas
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 156 s. :
  ISBN: 978-91-44-11387-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lärportalen
  Skolverket (u.d) :
  Obligatorisk

  Artiklar som är tillgängliga via nätet eller via Universitetsbiblioteket.

  Hem- och konsumentkunskap

  Didaktik för hem- och konsumentkunskap
  Hjälmeskog Karin, Höijer(red) Karin
  Gleerups Utbildning AB : 2019 :
  ISBN: 9789151100463
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hem- och konsumentkunskap i årskurs 7-9. Tematisk kvalitetsgranskning.
  Skolinspektionen : 2019 :
  Obligatorisk

  Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap
  Skolverket : 2011 :
  Obligatorisk

  Ytterligare artiklar kan tillkomma

  Specialidrott

  Understanding sports coaching : the pedagogical, social and cultural foundations of coaching practice
  Cassidy Tania, Jones Robyn L., Potrac Paul
  Third edition. : New York : Routledge : 2016 : 204 pages :
  ISBN: 9780415857475
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ämnet specialidrott i gymnasieskolan : en utvärdering av ämnet läsåret 2008/09
  Ferry Magnus, Olofsson Eva
  Stockholm : Riksidrottsförbundet : 2009 : 41 s. :
  Fritt tillgänglig
  ISBN: 9789197813051
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kommentarmaterial till ämne Specialidrott
  Skolverket : 2011 :
  Obligatorisk

  Biologi, Fysik, Kemi, Matematik, Naturkunskap, Teknik

  Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning
  Haglund Jesper, Jeppsson Fredrik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 226 s. :
  ISBN: 9789144090009
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (Bi, Fy, Ke, Nk)

  Matematik med dynamiskt mindset : hur du frigör dina elevers potential
  Boaler Jo, Sjöwall Trodden Katarina
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & kultur : [2017] : 334 sidor :
  ISBN: 978-91-27-81790-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (Ma)

  Elevers svårigheter att lära sig matematik : hur de kan förstås och avhjälpas
  Lundsgård Nils-Martin, Niss Mogens, Jankvist Uffe Thomas
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 154 sidor :
  ISBN: 9789144129198
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (Ma)

  Grimvall Göran
  Teknikens metoder : skolans teknikämne i senare skolår
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 221 s. :
  ISBN: 9789144094786
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (Tk)

  Teaching chemistry - a studybook : a practical guide and textbook for student teachers, teacher trainees and teachers
  Eilks Ingo, Hofstein Avi
  Rotterdam : Sense Publishers : cop. 2013 : xiii, 336 s. :
  ISBN: 9789462091382 (pbk)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (Ke)

  Nilsson P.
  Att se helheter i undervisningen: naturvetenskapligt perspektiv
  Stockholm: Skolverket. : 2012 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (Bi, Fy, Ke, Nk, Tk)

  Samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet
  Lindahl Britt, Malmberg Claes, Ottander Christina, Rosberg Maria, Ekborg Margareta, Ideland Malin
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2012 : 179 s. :
  ISBN: 978-91-40-68123-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (Nk)

  Rogers Ben
  The big ideas in physics and how to teach them : teaching physics 11-18
  Abingdon, Oxon : Routledge : 2018 : ix, 135 pages :
  ISBN: 9781138235076
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (Fy)

  Reiss Michael J.
  Teaching secondary biology
  2nd ed. : London : Hodder Education : 2011. : ix, 318 p. :
  ISBN: 9781444124316 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (Bi)

  Språk

  Styrdokument för aktuellt ämne i grundskolan rep. gymnasieskolan (svenska, svenska som andraspråk resp. moderna språk).

  Svenska

  Ask Sofia
  Språkämnet svenska : ämnesdidaktik för svensklärare
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 129 s. :
  ISBN: 978-91-44-05936-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Molloy Gunilla
  Svenskämnets roll : om didaktik, demokrati och critical literacy
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 135 sidor :
  ISBN: 9789144076249
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moderna språk och Svenska som andraspråk

  Tornberg Ulrika
  Språkdidaktik
  Sjätte upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 259 sidor :
  ISBN: 9789151104140
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Estetiska ämnen

  Skåreus(red) Eva
  Estetiska ämnen och genus
  Gleerups Utbildning AB : 2018 :
  ISBN: 978-91-40-69503-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lindström L.
  Aesthetic Learning About, In, With and Through the Arts: A Curriculum Study
  I The International Journal of Art & Design Education, 31(2), 166-179 : 2012 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: tillhandahålls som PDF

  Kursplaner och kommentarmaterial för aktuellt ämne i grundskolan resp. gymnasieskolan. Ev. tillkommer ytterligare ämnesinriktade artiklar.