Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Undervisning och lärande (UVK), 15 hp

Engelskt namn: Teaching and Learning

Denna kursplan gäller: 2021-10-04 och tillsvidare

Kurskod: 6KP000

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-04-14

Reviderad av: Prefekten, 2021-09-01

Innehåll

Kursen Undervisning och lärande innehåller tre moduler som tillsammans skapar en grund för undervisning och lärande i skolmiljön. De tre modulerna med innehåll är som följer:

Modul 1: Pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik, utvecklingspsykologi och konflikthantering, 7,5 hp
Pedagogical leadership, special education, development psychology and conflicts, 7.5 credits

Under kursen diskuteras begreppen lärarprofession, pedagogiskt ledarskap och ledarskapets betydelse för elevers lärande. Centrala värdegrundsfrågor, exempelvis inkludering på individ-, grupp- och organisationsnivå problematiseras och analyseras med hjälp av aktuella pedagogiska och specialpedagogiska teorier. I kursen identifieras didaktiska utmaningar och lärmiljöns betydelse belyses och diskuteras, i syfte att främja alla elevers lärande. Grupper och grupprocessers betydelse i en heterogen skolkontext behandlas och vikten av att skapa goda sociala relationer uppmärksammas. Konflikters uppkomst och strategier för att hantera dessa introduceras och bearbetas. Utvecklingspsykologiska teorier med fokus på kognitiv utveckling och elevers olika förutsättningar för lärande belyses. 

Modul 2: Läroplansteori och didaktik, 4,5 hp
Curriculum theory and didactics, 4.5 credits

Med utgångspunkt i läroplansteori behandlas olika perspektiv på formulering, transformering och realisering av läroplaner. Teorier om lärande och undervisning studeras och deras inbördes relationer analyseras. Vidare introduceras centrala begrepp inom det didaktiska fältet av relevans för planering och analys av undervisning. Begreppet lärarkompetens problematiseras liksom förhållandet mellan undervisningsteori och undervisningspraktik.

Modul 3 Ämnesdidaktik, 3 hp
Subject didactics, 3 credits

Ämnesdidaktik definieras och problematiseras och lärares ämnesdidaktiska uppdrag diskuteras. I modulen behandlas också vad som karaktäriserar respektive skolämne och vad av detta innehåll som återfinns i skolans kurser på olika nivåer. En tydlig anknytning görs till studentens eget undervisningsämne. Innehållet i styrdokument studeras och vilka motiv som ligger bakom utformningen av detta diskuteras. Därtill behandlas arbetsformer och arbetssätt där hänsyn tas till elevers olika behov och förutsättningar.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik, utvecklingspsykologi och konflikthantering, 7,5 hp

För betyget godkänd ska den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse
 • redogöra för olika perspektiv på lärarprofession och pedagogiskt ledarskap
 • redogöra för teorier om sociala relationer, grupprocesser och konflikthantering i en skolkontext
 • redogöra för centrala utvecklingspsykologiska och specialpedagogiska begrepp, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter, relevanta för undervisning och lärande
Färdigheter och förmåga
 • reflektera över och diskutera lärarprofession och pedagogiskt ledarskap
 • analysera lärandesituationer och föreslå åtgärder för att bemöta och hantera elevers olikheter och utveckling i relation till verksamhetens mål
 • tillämpa strategier för konflikthantering och sociala relationer i utvecklandet av ett professionellt förhållningssätt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera och kritiskt granska ledarskapets olika former, i syfte att utveckla egna strategier och förhållningssätt som är hållbara
 • utifrån utvecklingspsykologiska och specialpedagogiska perspektiv, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter, reflektera över elevers olika förutsättningar och behov i skolan och hur lärmiljön kan utformas i syfte att främja alla elevers lärande

Modul 2: Undervisning och lärande - läroplansteori och didaktik, 4,5 hp

För betyget godkänd ska den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse
 • redogöra för och jämföra centrala läroplansteoretiska begrepp och olika teorier om lärande och undervisning
 • redogöra för didaktiska frågeställningar av relevans för lärares undervisningsuppdrag
Färdigheter och förmåga
 • med utgångspunkt i läroplansteori, lärandeteorier och didaktik identifiera styrdokumentens och andra faktorers betydelse för didaktiska överväganden
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera och problematisera olika läroplansteoretiska perspektiv, lärandeteorier och didaktiska perspektiv.

Modul 3: Ämnesdidaktik, 3 hp

För betyget godkänd ska den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse
 • beskriva och diskutera möjligheter och svårigheter som elever kan ha inom respektive skolämne och kunna föreslå sätt att arbeta med dessa i undervisningen
Färdigheter och förmåga
 • tolka och omsätta innehållet i styrdokumenten till förslag till undervisning i respektive skolämne 
 • planera undervisning för en specifik elevgrupp i respektive skolämne
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt granska och reflektera kring det ämnesdidaktiska uppdraget.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt minst 90 hp i ett undervisningsämne, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt handledning. Hela eller delar av undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta innebär specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment är examinerande och därmed obligatoriska. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Modul 1: examineras genom följande inslag:
 • en individuell skriftlig hemtentamen (U/G/VG)
 • två examinerande seminarier (U/G)
 • en individuell skriftlig hemtentamen (U/G)
Modul 2: examineras genom följande inslag:
 • en individuell skriftlig hemtentamen (U/G/VG)
 • två examinerande seminarier (U/G)
Modul 3: examineras genom följande inslag:
 • en individuell skriftlig uppgift (U/G/VG)
 • ett examinerande seminarium (U/G)
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att bli godkänd på en modul krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på modul 1 krävs betyget Väl godkänd på den individuella skriftliga hemtentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd på modul 2 krävs betyget Väl godkänd på den individuella skriftliga hemtentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd på modul 3 krävs betyget Väl godkänd på den individuella skriftliga uppgiften. 

För betyget väl godkänt (VG) på hel kurs krävs minst G på alla moduler samt VG på minst 10,5 högskolepoäng 

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) i enlighet med universitetets regelsystem. För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett andra omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. 

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt. Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 6

Litteratur som ingår i alla moduler i kursen Undervisning och lärande 6KP000

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
Skolverket. ISBN: 978-91-38-32594-0 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Aktuell version finns på Skolverkets hemsida

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Skolverket. ISBN: 978-91-38-32541-4 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Aktuell version finns på Skolverkets hemsida

Modul 1. Pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik, utvecklingspsykologi och konflikthantering

Ahlberg Ann
Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik : att bygga broar
2., [förändrade] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 192 s. :
ISBN: 978-91-47-11718-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Benjamin Aaron
Factors influencing learning
Noba textbook series: Psychology. Champaign, IL: DEF publishers : 2019 :
Obligatorisk

Brante T.
Om begreppet och företeelsen profession
Tidskrift för Praxisnära forskning, (1) : 2005 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålls av lärare

Gillberg C.
ESSENCE samlar diagnoserna till en helhet
Läkartidningen 38/2014 : 2014 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålls av lärare

Pedagogiskt ledarskap med konflikter i fokus
Hakvoort Ilse, Lundström Agneta
Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 173 sidor :
ISBN: 9789151100821
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Konflikthantering i professionellt lärarskap
Friberg Birgitta, Hakvoort Ilse
Fjärde upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 293 sidor :
ISBN: 9789151102771
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lindqvist Per
”Ödmjuk orubblighet. En avgörande (och rimlig) kvalitet i lärares yrkeskunnande”
Ingår i:
Nordisk tidskrift för allmän didaktik
Göteborg : Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet : 2015- : 1 : sid. 61-74 :
Obligatorisk

Memory (encoding, storage, retrieval)
McDermott K. B., Roediger H. L.
Noba textbook series: Psychology. Champaign, IL: DEF publishers : 2020 :
Läsanvisning: (läs till och med avsnitt “retrieval")

Siegler R.
Cognitive development in childhood
In R. Biswas-Diener & E. Diener (Eds), Noba textbook series: Psychology. Champaign, IL: DEF publishers : 2019 :
Obligatorisk

Thornberg Robert
Det sociala livet i skolan : socialpsykologiska perspektiv
Tredje upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 404 sidor :
ISBN: 9789147132058
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (en äldre upplaga går också bra)

Modul 2, Läroplansteori och didaktik

Allmändidaktik : vetenskap för lärare
Hansén Sven-Erik, Forsman Liselott
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 383 sidor :
ISBN: 9789144113173
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 1-9 + 13 (resterande kapitel referensläses)

Synligt lärande : presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat
Håkansson Jan, Sveriges kommuner och landsting
Stockholm : Sveriges Kommuner och Landsting : 2011 : 65 s. :
Fulltext
ISBN: 978-91-7164-706-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lärande, skola, bildning
Lundgren Ulf P., Säljö Roger, Liberg Caroline
5 uppl. : Natur & Kultur Akademisk : 2020 : 760 sidor :
ISBN: 9789127827974
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 7-8 (resterande kapitel referensläses)

Wahlström Ninni
Läroplansteori och didaktik
2 uppl. : Malmö : Gleerup Utbildning AB : 2016 : 213 s. :
ISBN: 9789140694768
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Modul 3, Ämnesdidaktik

Litteratur Modul 3, Ämnesdidaktik

Ämnesdidaktik : en undervisningskonst
Bronäs Agneta, Runebou Niclas
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 156 s. :
ISBN: 978-91-44-11387-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lärportalen
Skolverket (u.d) :
Obligatorisk

Artiklar som är tillgängliga via nätet eller via Universitetsbiblioteket.

Hem- och konsumentkunskap

Didaktik för hem- och konsumentkunskap
Hjälmeskog Karin, Höijer(red) Karin
Gleerups Utbildning AB : 2019 :
ISBN: 9789151100463
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Hem- och konsumentkunskap i årskurs 7-9. Tematisk kvalitetsgranskning.
Skolinspektionen : 2019 :
Obligatorisk

Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap
Skolverket : 2011 :
Obligatorisk

Ytterligare artiklar kan tillkomma

Specialidrott

Understanding sports coaching : the pedagogical, social and cultural foundations of coaching practice
Cassidy Tania, Jones Robyn L., Potrac Paul
Third edition. : New York : Routledge : 2016 : 204 pages :
ISBN: 9780415857475
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ämnet specialidrott i gymnasieskolan : en utvärdering av ämnet läsåret 2008/09
Ferry Magnus, Olofsson Eva
Stockholm : Riksidrottsförbundet : 2009 : 41 s. :
Fritt tillgänglig
ISBN: 9789197813051
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kommentarmaterial till ämne Specialidrott
Skolverket : 2011 :
Obligatorisk

Biologi, Fysik, Kemi, Matematik, Naturkunskap, Teknik

Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning
Haglund Jesper, Jeppsson Fredrik
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 226 s. :
ISBN: 9789144090009
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (Bi, Fy, Ke, Nk)

Matematik med dynamiskt mindset : hur du frigör dina elevers potential
Boaler Jo, Sjöwall Trodden Katarina
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & kultur : [2017] : 334 sidor :
ISBN: 978-91-27-81790-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (Ma)

Elevers svårigheter att lära sig matematik : hur de kan förstås och avhjälpas
Lundsgård Nils-Martin, Niss Mogens, Jankvist Uffe Thomas
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 154 sidor :
ISBN: 9789144129198
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (Ma)

Grimvall Göran
Teknikens metoder : skolans teknikämne i senare skolår
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 221 s. :
ISBN: 9789144094786
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (Tk)

Teaching chemistry - a studybook : a practical guide and textbook for student teachers, teacher trainees and teachers
Eilks Ingo, Hofstein Avi
Rotterdam : Sense Publishers : cop. 2013 : xiii, 336 s. :
ISBN: 9789462091382 (pbk)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (Ke)

Nilsson P.
Att se helheter i undervisningen: naturvetenskapligt perspektiv
Stockholm: Skolverket. : 2012 :
Obligatorisk
Läsanvisning: (Bi, Fy, Ke, Nk, Tk)

Samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet
Lindahl Britt, Malmberg Claes, Ottander Christina, Rosberg Maria, Ekborg Margareta, Ideland Malin
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2012 : 179 s. :
ISBN: 978-91-40-68123-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (Nk)

Rogers Ben
The big ideas in physics and how to teach them : teaching physics 11-18
Abingdon, Oxon : Routledge : 2018 : ix, 135 pages :
ISBN: 9781138235076
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (Fy)

Reiss Michael J.
Teaching secondary biology
2nd ed. : London : Hodder Education : 2011. : ix, 318 p. :
ISBN: 9781444124316 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (Bi)

Språk

Styrdokument för aktuellt ämne i grundskolan rep. gymnasieskolan (svenska, svenska som andraspråk resp. moderna språk).

Svenska

Ask Sofia
Språkämnet svenska : ämnesdidaktik för svensklärare
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 129 s. :
ISBN: 978-91-44-05936-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Molloy Gunilla
Svenskämnets roll : om didaktik, demokrati och critical literacy
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 135 sidor :
ISBN: 9789144076249
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Moderna språk och Svenska som andraspråk

Tornberg Ulrika
Språkdidaktik
Sjätte upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 259 sidor :
ISBN: 9789151104140
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Estetiska ämnen

Skåreus(red) Eva
Estetiska ämnen och genus
Gleerups Utbildning AB : 2018 :
ISBN: 978-91-40-69503-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lindström L.
Aesthetic Learning About, In, With and Through the Arts: A Curriculum Study
I The International Journal of Art & Design Education, 31(2), 166-179 : 2012 :
Obligatorisk
Läsanvisning: tillhandahålls som PDF

Kursplaner och kommentarmaterial för aktuellt ämne i grundskolan resp. gymnasieskolan. Ev. tillkommer ytterligare ämnesinriktade artiklar.