Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Specialpedagogik med fokus på svenska och matematik för F-3, 15 hp

Engelskt namn: Special Needs Education in Literacy and Numeracy for Early Years Classes and Grades 1-3

Denna kursplan gäller: 2020-08-17 och tillsvidare

Kurskod: 6LI013

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-06-12

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2020-02-27

Innehåll

Delkurs 1. Specialpedagogik med fokus på matematik (7,5 hp) 
 
I kursens första del behandlas specialpedagogiska behov och metoder i matematik med fokus på de tidiga skolåren. Syftet är att ge blivande lärare fördjupad ämnesdidaktisk kunskap för att kunna upptäcka, förebygga och anpassa sin undervisning till stöd och hjälp för elever i matematiksvårigheter. Förhållningssätt, metoder, IKT-stöd och didaktiska strategier för barn och elever i behov av särskilda undervisningsinsatser studeras. Kartläggningsmetoder, extra anpassningar och åtgärdsprogram behandlas och exemplifieras. Dessutom problematiseras centrala värdefrågor inom specialpedagogik såsom etik, inkludering, exkludering, normalitet och delaktighet. 
 
Delkurs 2. Specialpedagogik med fokus på svenska (7,5 hp) 
 
I kursens andra del introduceras det specialpedagogiska fältet med inriktning mot grundskollärares uppdrag att stödja elevers språk-, läs- och skrivutveckling, samt anpassa sin undervisning till stöd för elever i språk-, läs-, och skrivsvårigheter. Här behandlas sociokulturella och språkpsykologiska teorier om språk-, läs- och skrivsvårigheter på både ett första- och i ett andraspråk. Undervisningsstrategier och alternativa lärverktyg för elever i behov av särskilda undervisningsinsatser studeras. Kartläggnings- och observationsmetoder behandlas och exemplifieras. Dessutom problematiseras centrala värdefrågor inom specialpedagogik såsom etik, inkludering, exkludering, normalitet och delaktighet.

Förväntade studieresultat

Delkurs 1. Specialpedagogik med fokus på matematik (7,5 hp) 
 
För betyget Godkänd ska den studerande kunna … 
Kunskap och förståelse 
 • redogöra för relevanta metoder i arbetet med matematikutveckling för barn och elever i behov av särskilt stöd, 
 • redogöra för möjliga orsaker till matematiksvårigheter, 
 • redogöra för diagnoser, tester och IKT-stöd för arbetet med barns och elevers matematiksvårigheter, 
 • redogöra för och problematisera matematikutveckling för elever med svenska som andraspråk samt 
 • redogöra för skolans specialpedagogiska stödinsatser. 
Färdighet och förmåga 
 • identifiera, bedöma och dokumentera elevers lärandesvårigheter i matematik, 
 • beskriva och kritiskt granska olika sätt att kartlägga, dokumentera och stödja elevernas lärande i matematik samt 
 • diskutera möjligheter för samverkan med andra professioner i arbetet med elevernas matematiksvårigheter. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 • reflektera över klasslärarens roll i att skapa en inkluderande lärmiljö för alla elever och att förebygga att elever hamnar i svårigheter, 
 • kritiskt granska och problematisera hur matematiksvårigheter och dyskalkyli definieras, 
 • reflektera över etiska och demokratiska konsekvenser för det specialpedagogiska stödet, 
 • kritiskt granska elevers lärsituation i ett grupp- och organisationsperspektiv samt 
 • problematisera och reflektera över betydelsen av elevernas självkänsla, självförtroende och självbild. 
Delkurs 2. Specialpedagogik med fokus på svenska (7,5 hp) 

För betyget Godkänd ska den studerande kunna … 
Kunskap och förståelse 
 • redogöra för olika uttryck för elevers språk-, läs- och skrivsvårigheter utifrån olika teoretiska perspektiv, 
 • redogöra för relevanta undervisningsstrategier för elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter i en språkligt och kulturellt heterogen skola, 
 • beskriva olika sätt att kartlägga språk-, läs- och skrivförmåga både vad gäller elevers första och andra språk, 
 • redogöra för centrala begrepp och frågeställningar i relation till språk-, läs- och skrivsvårigheter samt 
 • använda Skolverkets stödmaterial som berör extra anpassningar och särskilt stöd i undervisningen vid språk-, läs- och skrivsvårigheter. 
Färdighet och förmåga 
 • identifiera och kritiskt resonera kring olika sätt att kartlägga, dokumentera och stödja elevers språk-, läs- och skrivförmåga både vad gäller elevers första och andra språk, 
 • analysera och föreslå åtgärder för att bemöta elever med språk-, läs- och skrivsvårigheter i relation till den pedagogiska praktiken och läroplanens mål samt 
 • diskutera möjligheter för samverkan med andra verksamheter och professioner i arbetet med elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 • reflektera över klasslärarens roll i att skapa en språkligt inkluderande klassrumsmiljö för alla elever samt reflektera kring frågor som rör identitet samt 
 • kritiskt granska och problematisera medicinska diagnoser i ett undervisningsperspektiv. 

Behörighetskrav

Univ: Godkända kurser Matematik 1, 2 och 3 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, s:a 22, 5 hp, samt Svenska för F-3, kurs 1, 10 hp och Svenska för F-3, kurs 2, 7,5 hp eller motsvarande kurser.

Undervisningens upplägg

Kursens innehåll bearbetas genom litteraturstudier, föreläsningar, filmer, seminarier och tillämpningsövningar samt uppgifter och intervjuer att utföra både enskilt och i grupp. Studiebesök ingår.

Examination

Delkurs 1 examineras genom följande: 
 • individuella skriftliga reflektionsuppgifter inför seminarier, 
 • muntlig examination genom aktivt deltagande vid seminarier, 
 • tillämpningsövningar, 
 • skriftlig inlämningsuppgift som genomförs i par, 
 • individuell skriftlig inlämningsuppgift. 
Tillämpningsövningarna har olika karaktär beroende på innehållet. Det kan till exempel innebära grupparbeten, argumentationer eller undervisningsövningar. 
 
Vid examination av seminarier, tillämpningsövningar samt den skriftliga paruppgiften används betygsgraderna Godkänd (G) eller Underkänd (U). Den individuella skriftliga inlämningsuppgiften bedöms med betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). 
 
För godkänt resultat på delkurs 1 krävs att samtliga prov är godkända. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom resultatet Väl Godkänd på den individuella skriftliga inlämningsuppgiften. 
 
Delkurs 2 examineras genom följande: 
 • individuella skriftliga reflektionsuppgifter inför seminarier, 
 • muntlig examination genom aktivt deltagande vid seminarier, 
 • tillämpningsövningar, 
 • muntlig gruppredovisning av fältstudie, 
 • individuell skriftlig inlämningsuppgift. 
Vid examination av seminarier, tillämpningsövningar samt den muntliga redovisningen som genomförs i par används betygsgraderna Godkänd (G) eller Underkänd (U). För den individuella skriftliga inlämningsuppgiften används betygsgraderna Väl godkänd (VG), Godkänt (G) och Underkänt (U). 
 
Slutbetyg på kursen beslutas först när alla examinationer är genomförda i båda delkurserna. För betyget Väl Godkänd (VG) krävs betyget Väl Godkänd på båda delkurserna. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 
 
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.  

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. 
 
Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt. 

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten. 

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 30

  Delkurs 1

  Räknesvårigheter och lässvårigheter under de första skolåren - hur hänger de ihop?
  Lundberg Ingvar, Sterner Görel
  1. uppl. : Stockholm : Natur och kultur ;a Järfälla :b Förlagsdistribution : 2006 : 176 s. :
  ISBN: 91-27-72298-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lunde Olav
  När siffrorna skapar kaos : matematiksvårigheter ur ett specialpedagogiskt perspektiv
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 239 s. :
  ISBN: 978-91-47-10002-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Runström Nilsson Petra
  Pedagogisk utredning och kartläggning : att analysera och bedöma elevers behov av särskilt stöd
  Fjärde upplagan : Malmö : Gleerup : [2019] : 159 sidor :
  ISBN: 9789151102351
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Matematik med dynamiskt mindset : hur du frigör dina elevers potential
  Boaler Jo, Sjöwall Trodden Katarina
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & kultur : [2017] : 334 sidor :
  ISBN: 978-91-27-81790-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Delar.

  Engström Arne
  Specialpedagogiska frågeställningar i matematik
  Ny, omarb. uppl. : Karlstad : Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Specialpedagogik, Karlstads universitet : 2015 : 94 s. :
  Fritt tillgänglig via Karlstads universitets webbplats
  ISBN: 9789170636585
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar tillkommer och tillhandahålles av institutionen
  Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik :
  Obligatorisk

  Referenslitteratur delkurs 1

  Høines Marit Johnsen
  Matematik som språk : verksamhetsteoretiska perspektiv.
  2., [utök. och bearb.]uppl. : Malmö : Liber ekonomi, 2000 ; (Kristianstad : [8]s., s. 11-210 : ill. :
  ISBN: 91-47-04670-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dyskalkyli - finns det? : aktuell forskning om svårigheter att förstå och använda tal
  Lundberg Ingvar, Sterner Görel
  Göteborg : Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs universitet : 2009 : 96 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-85143-14-6
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Magne Olof
  Historical aspects on special education in mathematics
  Nordic Studies in Mathematics Education, 11(4) : 2006 : 7-35 :

  Malmer Gudrun
  Bra matematik för alla : nödvändig för elever med inlärningssvårigheter
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2002 : 240 s. :
  ISBN: 91-44-02402-9 : 308:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sjöberg Gunnar
  Om det inte är dyskalkyli - vad är det då? : en multimetodstudie av eleven i matematikproblem ur ett longitudinellt perspektiv
  Umeå : Umeå universitet : 2006 : [4], 273 s. :
  urn:nbn:se:umu:diva-777
  ISBN: 91-7264-047-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dyskalkyli : att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter
  Butterworth Brian, Yeo Dorian, Marand Eva
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2010 : 124 s. :
  ISBN: 9789127416420
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Delkurs 2

  Språklig sårbarhet i förskola och skola : : barnet, språket och pedagogiken
  Bruce Barbro, Sventelius Eva, Ivarsson Ulrika, Svensson Anna-Karin
  Lund : Studentlitteratur : 2016 : 264 s. :
  ISBN: 9789144058160
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Input/Assisterande teknik och lärverktyg : Digitalt stöd för elevens språk-
  Eklöf Erica, Kristensson Johanna
  Natur & Kultur Läromedel : 2021 : 119 sidor :
  ISBN: 9789127460072
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Language and reading disabilities
  Kamhi Alan G., Catts Hugh W.
  3. ed. : Harlow : Pearson education limited : 2014 : ii, 322 p. :
  ISBN: 9781292021980
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hejlskov Elvén Bo
  Beteendeproblem i skolan
  Andra utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : [2020] : 213 sidor :
  ISBN: 9789127828117
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dyslexi : från teori till praktik
  Høien Torleiv, Lundberg Ingvar, Nilsdotter Måna
  2., [uppdaterade och omarb.] utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2013 : 336 s. :
  ISBN: 978-91-27-13468-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Runström Nilsson Petra
  Pedagogisk utredning och kartläggning : att analysera och bedöma elevers behov av särskilt stöd
  Fjärde upplagan : Malmö : Gleerup : [2019] : 159 sidor :
  ISBN: 9789151102351
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning
  Hedman Christina, Morgan Eva, Salameh Eva-Kristina, Sandell Anna, Tvingstedt Anna-Lena, Wigerfelt Berit
  1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2012 : 267 s. :
  ISBN: 978-91-27-42172-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kap 1-5

  Greppa flerspråkigheten : en resurs i lärande och undervisning
  Svensson Gudrun, Svensson Jenny, Strazer Boglárka, Wedin Åsa
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 158 sidor :
  ISBN: 9789175593166
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Westlund Barbro
  Att undervisa i läsförståelse : lässtrategier och studieteknik
  2., uppdaterade utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2012 : 355 s. :
  ISBN: 9789127428393
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Norén Sofia
  Lära barn att läsa : [vägen från fonologisk medvetenhet till god läsförståelse]
  Andra upplagan : Stockholm : LegiLexi : [2018] : 230 sidor :
  Fulltext
  ISBN: 9789198426434
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur delkurs 2

  Barn läser och skriver : specialpedagogiska perspektiv
  Bjar Louise, Frylmark Astrid
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 312 s. :
  ISBN: 978-91-44-04874-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Språkinriktad undervisning : en handbok
  Hajer Maaike, Meestringa Theun, Verwijst Ylva
  Upplaga 3 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 245 sidor :
  ISBN: 9789144151281
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och psykisk sårbarhet : om annorlunda barn
  Hejlskov Elvén Bo, Veje Hanne, Beier Henning M., Elvén Teresa
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 275 s. :
  ISBN: 978-91-44-07978-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jönsson Anders
  Lärande bedömning
  Femte upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 181 sidor :
  ISBN: 9789151104171
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nilholm Claes
  En inkluderande skola - möjligheter, hinder och dilemman
  Studentlitteratur AB : 2018 : 170 sidor :
  ISBN: 9789144126241
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gemensam litteratur för delkurs 1 och 2

  Stödinsatser i utbildningen : om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd
  Stockholm : Skolverket : 2014 : 61 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175591315
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skolverkets allmänna råd
  Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
  Stockholm: Skolverket: 2014: 80 s :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Betyg och betygssättning
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 49 sidor :
  ISBN: 9789175593296
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2020 vecka 33

  Delkurs 1

  Räknesvårigheter och lässvårigheter under de första skolåren - hur hänger de ihop?
  Lundberg Ingvar, Sterner Görel
  1. uppl. : Stockholm : Natur och kultur ;a Järfälla :b Förlagsdistribution : 2006 : 176 s. :
  ISBN: 91-27-72298-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lunde Olav
  När siffrorna skapar kaos : matematiksvårigheter ur ett specialpedagogiskt perspektiv
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 239 s. :
  ISBN: 978-91-47-10002-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Runström Nilsson Petra
  Pedagogisk utredning och kartläggning : att analysera och bedöma elevers behov av särskilt stöd
  Fjärde upplagan : Malmö : Gleerup : [2019] : 159 sidor :
  ISBN: 9789151102351
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Matematik med dynamiskt mindset : hur du frigör dina elevers potential
  Boaler Jo, Sjöwall Trodden Katarina
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & kultur : [2017] : 334 sidor :
  ISBN: 978-91-27-81790-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Delar.

  Engström Arne
  Specialpedagogiska frågeställningar i matematik
  Ny, omarb. uppl. : Karlstad : Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Specialpedagogik, Karlstads universitet : 2015 : 94 s. :
  Fritt tillgänglig via Karlstads universitets webbplats
  ISBN: 9789170636585
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar tillkommer och tillhandahålles av institutionen
  Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik :
  Obligatorisk

  Referenslitteratur delkurs 1

  Høines Marit Johnsen
  Matematik som språk : verksamhetsteoretiska perspektiv.
  2., [utök. och bearb.]uppl. : Malmö : Liber ekonomi, 2000 ; (Kristianstad : [8]s., s. 11-210 : ill. :
  ISBN: 91-47-04670-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dyskalkyli - finns det? : aktuell forskning om svårigheter att förstå och använda tal
  Lundberg Ingvar, Sterner Görel
  Göteborg : Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs universitet : 2009 : 96 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-85143-14-6
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Magne Olof
  Historical aspects on special education in mathematics
  Nordic Studies in Mathematics Education, 11(4) : 2006 : 7-35 :

  Malmer Gudrun
  Bra matematik för alla : nödvändig för elever med inlärningssvårigheter
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2002 : 240 s. :
  ISBN: 91-44-02402-9 : 308:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sjöberg Gunnar
  Om det inte är dyskalkyli - vad är det då? : en multimetodstudie av eleven i matematikproblem ur ett longitudinellt perspektiv
  Umeå : Umeå universitet : 2006 : [4], 273 s. :
  urn:nbn:se:umu:diva-777
  ISBN: 91-7264-047-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dyskalkyli : att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter
  Butterworth Brian, Yeo Dorian, Marand Eva
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2010 : 124 s. :
  ISBN: 9789127416420
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Delkurs 2

  Språklig sårbarhet i förskola och skola : : barnet, språket och pedagogiken
  Bruce Barbro, Sventelius Eva, Ivarsson Ulrika, Svensson Anna-Karin
  Lund : Studentlitteratur : 2016 : 264 s. :
  ISBN: 9789144058160
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Alternativa lärverktyg : digitalt stöd för elevens språk-, läs- och skrivutveckling
  Eklöf Erica, Kristensson Johanna, Rosén Li
  Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 119 s. :
  ISBN: 9789127446793
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Language and reading disabilities
  Kamhi Alan G., Catts Hugh W.
  3. ed. : Harlow : Pearson education limited : 2014 : ii, 322 p. :
  ISBN: 9781292021980
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hejlskov Elvén Bo
  Beteendeproblem i skolan
  1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2014 : 159 s. :
  ISBN: 9789127139473
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dyslexi : från teori till praktik
  Høien Torleiv, Lundberg Ingvar, Nilsdotter Måna
  2., [uppdaterade och omarb.] utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2013 : 336 s. :
  ISBN: 978-91-27-13468-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Runström Nilsson Petra
  Pedagogisk utredning och kartläggning : att analysera och bedöma elevers behov av särskilt stöd
  Fjärde upplagan : Malmö : Gleerup : [2019] : 159 sidor :
  ISBN: 9789151102351
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning
  Hedman Christina, Morgan Eva, Salameh Eva-Kristina, Sandell Anna, Tvingstedt Anna-Lena, Wigerfelt Berit
  1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2012 : 267 s. :
  ISBN: 978-91-27-42172-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kap 1-5

  Solvang P
  Developing an ambivalence perspective on medical labelling in education: case dyslexia. International Studies in Sociology of Education, 17(1/2), 79-94
  2007 :
  Obligatorisk

  Westlund Barbro
  Att undervisa i läsförståelse : lässtrategier och studieteknik
  2., uppdaterade utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2012 : 355 s. :
  ISBN: 9789127428393
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Norén Sofia
  Lära barn att läsa : [vägen från fonologisk medvetenhet till god läsförståelse]
  Andra upplagan : Stockholm : LegiLexi : [2018] : 230 sidor :
  Fulltext
  ISBN: 9789198426434
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bishop, D. (2010) What's in a name? http://deevybee.blogspot.se/search?q=what%27s+in+a+name Obligatorisk

  Referenslitteratur delkurs 2

  Barn läser och skriver : specialpedagogiska perspektiv
  Bjar Louise, Frylmark Astrid
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 312 s. :
  ISBN: 978-91-44-04874-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Eriksson-Gustavsson Anna-Lena
  "Det är tufft att plugga- men jag känner att jag klarar det" [Elektronisk resurs] : En studie om akademiska studier och skriftspråkliga svårigheter
  Linköping : Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet : 2011 : 88 s. :
  Sammanfattning och fulltext från Linköping University Electronic Press

  Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och psykisk sårbarhet : om annorlunda barn
  Hejlskov Elvén Bo, Veje Hanne, Beier Henning M., Elvén Teresa
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 275 s. :
  ISBN: 978-91-44-07978-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jönsson Anders
  Lärande bedömning 4:e uppl
  4 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2017 :
  ISBN: 9789140696564
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nilholm Claes
  Barn och elever i svårigheter : en pedagogisk utmaning
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 152 s. :
  ISBN: 9789144079448
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Särskilt stöd i grundskolan : en sammanställning av senare års forskning och utvärdering
  Rev. [utg.] : Stockholm : Skolverket : 2011 : 96 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-86529-63-5 (korr.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gemensam litteratur för delkurs 1 och 2

  Stödinsatser i utbildningen : om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd
  Stockholm : Skolverket : 2014 : 61 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175591315
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skolverkets allmänna råd
  Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
  Stockholm: Skolverket: 2014: 80 s :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Betyg och betygssättning
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 49 sidor :
  ISBN: 9789175593296
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst