Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att vara lärare (VFU I), 1,5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-06-09

Engelskt namn: School based studies - To be a teacher

Denna kursplan gäller: 2014-06-09 och tillsvidare

Kurskod: 6PE097

Högskolepoäng: 1,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2011-06-16

Reviderad av: Prefekten, 2014-06-12

Innehåll

Med utgångspunkt i innehållet i de inledande utbildningsvetenskapliga kurserna behandlar kursen det pedagogiska arbetet och förskollärares fritidspedagogers och lärares uppdrag i praktiken. Grundläggande forskningsmetodik i form av observation och samtal används vid insamlandet av erfarenhetsbaserade data för att sedan ställa dessa mot de läroplansteoretiska resonemang som förts i tidigare kurser. Särskilt fokuseras skolorganisation, pedagogiskt ledarskap och skolans värdegrund. Studenternas reflektioner kring sitt yrkesval diskuteras.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
  • redovisa erfarenhetsbaserade praktikupplevelser med hjälp av läroplansteoretiska begrepp
Färdighet och förmåga
  • med stöd av insamlade data diskutera lärares pedagogiska ledarskap i relation till skolväsendets organisation och styrning
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kritiskt reflektera över de krav och utmaningar som lärarprofessionen ställer i relation till egen kompetens.

.

Behörighetskrav

Genomgångna kurser: Kunskap, undervisning och lärande, 10 hp och Demokrati, individ, samhälle, 10 hp.

Undervisningens upplägg

VFU handledaren ansvarar för handledning och medverkar i närvarorapporteringen. Det är obligatorisk närvaro under VFU-perioden. Det huvudsakliga tillgodogörandet av innehåll sker i form av fältstudier, observationer och intervjuer. De data som studenten samlar in under kursen kommer att användas under kommande kurser ex. Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering 8,5 hp.

Examination

VFU-handledaren fyller i närvarorapporten och skriver under blanketten. Studenten ansvarar för att blankett lämnas till kursansvarig lärare. Kursens omfattning och auskultererande karaktär innebär att endast betygen Godkänd eller Underkänd ges.
För att bli godkänd på hela kursen krävs att kursens innehåll är genomförd, närvaro under VFU-perioden och att närvarorapporten är underskriven av VFU-handledaren.

Studerande som en gång har underkänts på kursens VFU har rätt att hos prefekten begära att annan examinator utses att bestämma betyg. Rättighet att examineras ges högst två år efter vederbörande students förstagångsregistrering på kursen.
I de fall där handledare och examinator bedömer att en student under pågående VFU uppvisar sådan oskicklighet, sådana samarbetssvårigheter eller andra olämpliga beteenden att det medför en påtaglig risk att studenten kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt skall examinator efter att ha informerat studenten underkänna studenten innan kursen avslutas. Studenten avbryter då sin praktik och får betyget underkänd på kursen. I samband med denna åtgärd skall en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen skall ange vilka kunskaper och färdigheter som studenten behöver tillgodogöra sig för att få återuppta praktiken, samt en tidpunkt vid vilken kontroll av sådant tillgodogörande skall ske. En student har då praktik avbrutits rätt till två kontrolltillfällen per år. Totalt får dock antalet kontrolltillfällen under en hel utbildning inte uppgå till mer än högst fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
 
 

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 24

Ett urval av litteratur används från tidigare kurser inom Utbildningsvetenskaplig kärna för koppling mellan tidigare erhållen teoretisk kunskap och de praktiska erfarenheter som gjorts under kursen
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap :
Obligatorisk