"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 1 (VFU), 11 hp

Engelskt namn: Dimensions of the Teaching Profession for Primary School - Extended School 1

Denna kursplan gäller: 2021-01-25 och tillsvidare

Kurskod: 6PE229

Högskolepoäng: 11

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2016-06-08

Reviderad av: Prefekten, 2021-01-27

Innehåll

Grundläggande inslag i kursen är fördjupade studier kring fritidshemmets uppdrag samt utveckling av det professionella läraruppdraget i fritidshem med fokus på ledarskap och förhållningssätt. I kursen studeras och prövas ingående hur pedagogisk planering, pedagogisk dokumentation och utvärdering medverkar till att utveckla både elevers lärande och den pedagogiska verksamheten i fritidshemmet i enighet med gällande styrdokument. Tema/projektarbete studeras och prövas. Dessutom studeras den pedagogiska praktiken ur ett köns-, lärande- och yrkesrollsperspektiv. Tidigare kursers innehåll bearbetas praktiskt i fritidshemsverksamhet.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • beskriva och med stöd av tidigare forskning analysera elevers och pedagogers samspel
 • redogöra för samt kritiskt granska fritidshemmets miljö och verksamhet som en förutsättning för elevers lek och samspel
 • beskriva pedagogisk dokumentation som stöd för att planera, genomföra och utvärdera insatser till gagn för elevers lärande
 • belysa och diskutera den pedagogiska praktiken ur ett köns-, lärande- och yrkesrollperspektiv.
   

Färdigheter och förmågor

 • i samverkan och självständigt leda elever i grupp
 • tillämpa pedagogisk dokumentation för att självständigt planera, genomföra och utvärdera innehåll för en längre tidsperiod och däri beakta jämställdhetsperspektivet
 • med stöd av aktuell forskning initiera och genomföra pedagogisk diskussion i arbetslaget
 • kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter av temainriktat arbetssätt i fritidshem

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt reflektera över såväl eget som andras förhållningssätt och ledarskap samt värdera dess inverkan på elevers lärande och verksamheten i sin helhet

Behörighetskrav

Grupprocesser och samverkan ur ett fritidshemsperspektiv 7,5 hp,
Att undervisa i fritidshem (VFU) 7,5 hp eller 6 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av verksamhetsförlagd utbildning i fritidshem varav ett antal dagar är högskoleförlagda. I de högskoleförlagda dagarna ingår förberedelser, bearbetningar och redovisningar.

Examination

Examinationer sker genom individuellt uppvisande av färdigheter under den verksamhetsförlagda delen av kursen, samt muntliga redovisningar och individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

En utsedd universitetslärare svarar för bedömningen av studentens prestationer i samband med VFU-besök. Vid besöket bedöms den studerandes undervisning (planering, genomförande och utvärdering) och reflektion över undervisningstillfället vid det efterföljande trepartssamtalet mellan VFU-handledare, lärare och student. Denna bedömning sker vid ett tillfälle. VFU-handledare medverkar med stöd av ett dokumenterat bedömningsunderlag i enlighet med kursens förväntade studieresultat och genom deltagande i trepartssamtal.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).

För betyget godkänd (G) krävs att samtliga examinationer bedömts med resultatet godkänd (G). För betyget väl godkänd (VG) krävs dessutom att studentens prestationer i samband med VFU-besök och det efterföljande trepartssamtalet, samt den avslutande skriftliga individuella inlämningsuppgiften bedöms med resultatet väl godkänd (VG).

Den som erhållit betyget Godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg.

Om student erhåller betyget underkänt i den verksamhetsförlagda delen gäller följande:
Antalet examinationstillfällen på kursens verksamhetsförlagda delar är begränsat till två. Ett tredje examinationstillfälle kan efter ansökan beviljas av Lärarhögskolans föreståndare om det finns särskilda skäl. Ansökan sker på särskild blankett.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

I alla övriga fall som en student blir underkänd på verksamhetsförlagda delar av kursen ska en uppföljning göras av examinator i samråd med studenten efter kursens avslut. Denna ska ta fasta på vilka delar av de förväntade studieresultaten på kursen som studenten inte uppnått. Uppföljningen ska genomföras i god tid innan studenten får påbörja en eventuell ny praktikperiod.

Om student erhåller betyget underkänt i kursens övriga uppgifter gäller följande:
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med ordinarie provet.

Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras ett provtillfälle enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 46

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Ackesjö Helena
  Entreprenöriell fritidspedagogik : att bygga handlingskraft, mod, självtillit och motivation
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 151 sidor :
  ISBN: 9789147122516
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Det värderande ögat : observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning
  Bjørndal Cato R. P., Nilsson Björn
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2005 : 149 s. :
  ISBN: 91-47-05311-9 (korr.) z 47-05311-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fritidshem
  Stockholm : Skolverket : 2014 : 65 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175591155
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Pihlgren Ann S.
  Fritidshemmet : fritidslärares uppdrag på fritidshemmet och i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 331 s. :
  ISBN: 978-91-44-06895-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fritidspedagogik med barnperspektiv
  Hviid Pernille, Højholt Charlotte
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 194 s. :
  ISBN: 9789144106922
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fritidshemmets pedagogik i en ny tid
  Haglund Björn, Gustafsson Nyckel Jan, Lager (red.) Karin
  Gleerups Utbildning AB : 2020 :
  ISBN: 9789151101019
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hedlin Maria
  Lilla genushäftet 2.0
  Linnéuniversitetet: Växjö: Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap : 2010 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. 5:e upplagan
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars Åke
  5. uppl. : Fundo Förlag : 2012 : 71 s. :
  ISBN: 978-91-975584-5-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ankerstjerne Trine
  Perspektiv på fritidshemspedagogik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 199 s. :
  ISBN: 9789144088143
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hur långt är ett äppelskal? : tematiskt arbete i förskoleklass
  Persson Annika, Wiklund Lena
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2008 : 229 s. :
  http://www.liber.se/productimage/large/4708358o.jpg
  ISBN: 978-91-47-05358-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nordisk barnhageforskning
  Saar Tomas, Löfdahl Annika, Hjalmarsson Maria
  Avd. för utbildningsvetenskap, Karlstads universitet : 2012 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: Vol. 5, nr 3, sid 1-13

  Svaleryd Kajsa
  Genuspedagogik : en tanke- och handlingsbok för arbete med barn och unga
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2003 : 143 s. :
  ISBN: 91-47-05148-5 : 257:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022
  [Stockholm] : Skolverket : [2022] : 262 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327784
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2021 vecka 4

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Ackesjö Helena
  Entreprenöriell fritidspedagogik : att bygga handlingskraft, mod, självtillit och motivation
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 151 sidor :
  ISBN: 9789147122516
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Det värderande ögat : observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning
  Bjørndal Cato R. P., Nilsson Björn
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2005 : 149 s. :
  ISBN: 91-47-05311-9 (korr.) z 47-05311-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fritidshem
  Stockholm : Skolverket : 2014 : 65 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175591155
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Pihlgren Ann S.
  Fritidshemmet : fritidslärares uppdrag på fritidshemmet och i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 331 s. :
  ISBN: 978-91-44-06895-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fritidspedagogik med barnperspektiv
  Hviid Pernille, Højholt Charlotte
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 194 s. :
  ISBN: 9789144106922
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fritidshemmets pedagogik i en ny tid
  Haglund Björn, Gustafsson Nyckel Jan, Lager (red.) Karin
  Gleerups Utbildning AB : 2020 :
  ISBN: 9789151101019
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hedlin Maria
  Lilla genushäftet 2.0
  Linnéuniversitetet: Växjö: Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap : 2010 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. 5:e upplagan
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars Åke
  5. uppl. : Fundo Förlag : 2012 : 71 s. :
  ISBN: 978-91-975584-5-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ankerstjerne Trine
  Perspektiv på fritidshemspedagogik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 199 s. :
  ISBN: 9789144088143
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hur långt är ett äppelskal? : tematiskt arbete i förskoleklass
  Persson Annika, Wiklund Lena
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2008 : 229 s. :
  http://www.liber.se/productimage/large/4708358o.jpg
  ISBN: 978-91-47-05358-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nordisk barnhageforskning
  Saar Tomas, Löfdahl Annika, Hjalmarsson Maria
  Avd. för utbildningsvetenskap, Karlstads universitet : 2012 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: Vol. 5, nr 3, sid 1-13

  Svaleryd Kajsa
  Genuspedagogik : en tanke- och handlingsbok för arbete med barn och unga
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2003 : 143 s. :
  ISBN: 91-47-05148-5 : 257:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst