"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 3 (VFU), 7,5 hp

Engelskt namn: Dimensions of the Teaching Profession for Primary School - Extended School 3

Denna kursplan gäller: 2021-08-02 och tillsvidare

Kurskod: 6PE259

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2017-04-19

Reviderad av: Prefekten, 2021-01-27

Innehåll

I kursen tillämpas och prövas tillägnade kunskaper från tidigare kurser avseende undervisningsuppdragen för grundlärare mot fritidshem i såväl fritidshem som i skola samt hur dessa uppdrag kan vävas samman i den professionella yrkesutövningen. Kursen fokuserar på grundlärares ansvar för kvalitet och utveckling av fritidshemmets verksamhet i enlighet med gällande styrdokument. Däri ingår att initiera pedagogisk utveckling med förankring i arbetslaget genom analys av pedagogiskt planerings-, dokumentation- och utvärderingsarbete. Vidare studeras och analyseras fritidshemmets verksamhet utifrån elever i behov av extra anpassningar.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • beskriva och redogöra för systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem samt för anpassning av verksamheten för elever i behov av särskilt stöd och extra anpassningar

Färdigheter och förmågor

  • med stöd av dokumentation och fördjupad kunskap i didaktik. ämnesdidaktik och metodik kunna välja innehåll och arbetssätt för att självständigt planera, genomföra och utvärdera undervisningstillfällen för elever i grupp och i relation till elevers behov och förutsättningar
  • med stöd av forskning initiera och genomföra pedagogiska diskussioner i arbetslaget med fokus på fritidshemmets kvalitetsutveckling samt fritidshemmets betydelse för elever i behov av extra anpassningar
  • självständigt tillvarata och kritiskt granska det aktuella fritidshemmets systematiska kvalitetsarbete med stöd av styrdokument och aktuell forskning samt reflektera över eget planerat och initierat utvecklingsarbete
  • med stöd av forskning självständigt kritiskt granska, analysera och diskutera grundlärarprofessionens komplexa uppdrag i fritidshem och skola

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • granska, problematisera och värdera fritidshemmets kompletterande liksom kompensatoriska uppdrag med beaktande av elever i behov av extra anpassningar

Behörighetskrav

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 1 (VFU) 11hp, Bedömning för och av lärande i grundskolan (UK) 11hp, Specialpedagogik för grundskolan (UK) 5hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av verksamhetsförlagd utbildning i fritidshem och skola varav minst två dagar är högskoleförlagda. I de högskoleförlagda dagarna ingår förberedelser, bearbetningar och redovisningar.

Examination

Examinationer sker genom individuellt uppvisande av färdigheter under den verksamhetsförlagda delen av kursen, samt muntliga redovisningar och individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

En utsedd universitetslärare svarar för bedömningen av studentens prestationer i samband med VFU-besök. Vid besöket bedöms den studerandes undervisning (planering, genomförande och utvärdering) och reflektion över undervisningstillfället vid det efterföljande trepartssamtalet mellan VFU-handledare, lärare och student. Denna bedömning sker vid ett tillfälle. VFU-handledare medverkar med stöd av ett dokumenterat bedömningsunderlag i enlighet med kursens förväntade studieresultat och genom deltagande i trepartssamtal.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).

För betyget godkänd (G) krävs att samtliga examinationer bedömts med resultatet godkänd (G). För betyget väl godkänd (VG) krävs dessutom att studentens prestationer i samband med VFU-besök och det efterföljande trepartssamtalet, samt den avslutande skriftliga individuella inlämningsuppgiften bedöms med resultatet väl godkänd (VG).

Den som erhållit betyget Godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg.

Om student erhåller betyget underkänt i den verksamhetsförlagda delen gäller följande:
Antalet examinationstillfällen på kursens verksamhetsförlagda delar är begränsat till två. Ett tredje examinationstillfälle kan efter ansökan beviljas av Lärarhögskolans föreståndare om det finns särskilda skäl. Ansökan sker på särskild blankett.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

I alla övriga fall som en student blir underkänd på verksamhetsförlagda delar av kursen ska en uppföljning göras av examinator i samråd med studenten efter kursens avslut. Denna ska ta fasta på vilka delar av de förväntade studieresultaten på kursen som studenten inte uppnått. Uppföljningen ska genomföras i god tid innan studenten får påbörja en eventuell ny praktikperiod.

Om student erhåller betyget underkänt i kursens övriga uppgifter gäller följande:
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med ordinarie provet.

Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras ett provtillfälle enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur