"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fjärrundervisning, 7,5 hp

Engelskt namn: Remote teaching

Denna kursplan gäller: 2021-03-08 och tillsvidare

Kurskod: 6PE273

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2018-06-14

Reviderad av: Prefekten, 2021-03-12

Innehåll

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

I kursen ges en introduktion till hur skolans uppdrag går att förstå i relation till de specifika förutsättningar som ges inom fjärrundervisning. Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) diskuteras och analyseras i relation till elevernas lärande. Studenten får ingående kunskaper om såväl skolorganisationens, lärarens samt handledarens roll samt förutsättningarna för elevernas lärande vid fjärrundervisning. Särskild vikt läggs vid att synliggöra den egna lärandeprocessen i relation till kursens innehåll och form.

Förväntade studieresultat

Fjärrundervisning, 7.5 hp
Remote teaching, 7.5 credits

Efter kursen ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • beskriva och diskutera skolans uppdrag avseende skolans digitalisering i allmänhet och fjärrundervisning synnerhet
  • redogöra för olika teorier om lärande
  • redogöra för skolorganisationens, läraren samt handledarens roll i fjärrundervisning

Färdigheter och förmåga

  • planera, problematisera och presentera en lektion via fjärrundervisning
  • diskutera och analysera möjligheter och utmaningar med fjärrundervisning

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • reflektera över och värdera hur fjärrundervisning påverkar undervisning och lärande

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och workshops. Hela eller delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen i vissa kursmoment kan ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:

  • Deltagande i två skriftliga seminarier (U/G)
  • En individuell muntlig presentation (U/G)
  • En individuell skriftlig hemtentamen (U/G/VG)

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts i den individuellt skriftliga hemtentamen.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 10

From Jörgen
Pedagogical Digital Competence - Between Values, Knowledge and Skills
Higher Education Studies, 7(2), 43–50 : 2017 :
https://doi.org/10.5539/hes.v7n2p43
Obligatorisk

Ifous
Digitalisering för framtidens skola. Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever
Stockholm: Ifous : 2018 :
http://www.ifous.se/slutrapport-fjarrundervisning-battre-utsikter-for-fler-elever/
Obligatorisk

Learning to teach online: A systematic review of the literature on K-12 teacher preparation for teaching online
Moore-Adams Brianne L., Jones W. Monty, Cohen Jonathan
Distance Education, 37(3), 333–348 : 2016 :
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01587919.2016.1232158
Obligatorisk

Pettersson Fanny
On the issues of digital competence in educational contexts – a review of literature
Education and Information Technologies, 23(3), 1005-1021 : 2017 :
https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-017-9649-3
Obligatorisk

Pettersson Fanny
Digitally Competent School Organizations – Developing Supportive Organizational Infrastructures
Seminar.Net, 14(2), 132-143 : 2018 :
https://journals.hioa.no/index.php/seminar/article/view/2976
Obligatorisk

SFS 2010:800
Skollag
Stockholm: Justitiedepartementet :
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
Obligatorisk

Säljö Roger
Lärande : en introduktion till perspektiv och metaforer
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2015 : 172 s. :
ISBN: 9789140688262
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Fjärrundervisning - en central del i skolans digitalisering
From J., Pettersson F., Pettersson G.
Pedagogisk forskning i Sverige, 25(2–3), 69–91. https://doi.org/10.15626/pfs25.0203.04 : 2020 :
Obligatorisk

Därutöver kan 2-3 ytterligare artiklar tillkomma.