"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare (VFU), 30 hp

Kursen är nedlagd från och med 2023-02-13

Engelskt namn: School based studies for Vocational Teachers

Denna kursplan gäller: 2023-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 6PE285

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-03-13

Reviderad av: Prefekten, 2023-01-16

Innehåll

Kursens innehåll omfattar totalt 80 heldagar i verksamhetsförlagd skolpraktik och behandlar kunskaper, förmågor, färdigheter och förhållningssätt som krävs för yrkesläraruppdraget. I kursens två moduler om vardera 15 hp, ingår planering, genomförande, bedömning av elevers lärande och utvärdering av undervisning i relation till teorier om didaktik och lärande för alla elever och till den aktuella yrkesutbildningens organisation och nationellt fastställda programmål.  Kursen behandlar även det aktuella yrkesprogrammets utvecklingsarbete samt skolans värdegrundsarbete. Särskilt vikt läggs vid studentens yrkeslärarutveckling. 

I modul 1 Verksamhetsförlagd utbildning 1, 15hp behandlas den aktuella yrkesutbildningen, dess organisation och utveckling. Centralt innehåll är undervisning, med avseende på planering och genomförande med utgångspunkt i yrkesutbildningens styrdokument samt bedömning av elevers kunskapsutveckling, vilket relateras till teorier om undervisning, lärande och bedömning. Vidare behandlas skolans värdegrundsarbete och digitala teknologier. Studenten ska även inventera behov av utveckling för yrkesprogrammet och härigenom fokuseras den egna lärprocessen. 

I modul 2 Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15hp fokuseras teorier om undervisning och lärande i relation till undervisningsprocessen för yrkeselevers lärande och utveckling. Bedömning och betygssättning samt hur bedömningsprocessen kommuniceras med elever. Vidare bearbetas sociala relationer, konflikthantering, intersektionella perspektiv samt relevanta mål för yrkesprogrammets miljöarbete och hållbar utveckling uppmärksammas. I modulen ingår även planering, genomförande och utvärdering av ett lokalt skolutvecklingsarbete samt att yrkeslärares samverkan med lokalt arbetsliv behandlas. Särskild vikt läggs vid synliggörande den egna lärandeprocessen.

Förväntade studieresultat

Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare, modul 1, 15 hp

Efter modul 1 ska den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse

  • beskriva hur undervisningspraktiken i eget yrkesprogram förändrats över tid
  • redogöra för egna yrkesdidaktiska undervisningserfarenheter med utgångspunkt i styrdokument och teorier om undervisning och lärande
  • redogöra för skolhuvudmannens organisering av yrkesprogrammet samt jämföra dessa mot nationellt fastställda mål
  • redogöra för yrkesutbildning för ungdomsgymnasiets åldersgrupper och yrkesutbildning för vuxna med avseende på lärande inom yrkesämnet.

Färdigheter och förmåga

  • planera, genomföra och utvärdera undervisning utifrån verksamhetens mål och elevers olika förutsättningar
  • observera och dokumentera elevers lärande och utveckling samt identifiera utvecklingsbehov i den egna undervisningspraktiken.
  • dokumentera och bedöma elevers lärande samt reflektera över hur bedömning kan kommuniceras med elever 
  • använda och värdera digitala teknologier i den pedagogiska verksamheten till stöd för elevers lärande och utveckling.  
  • designa ett behovsbaserat utvecklingsarbete i eget yrkesprogram

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • reflektera över värdegrundsarbete i skolförlagd utbildning och i arbetsplatsförlagd utbildning.
  • reflektera över det professionella läraruppdraget i en skola för alla i relation till den egna lärarkompetensen.

Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare, modul 2, 15 hp

Efter modul 2 ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • redogöra för teorier om lärande, bedömning och betygssättning
  • beskriva den egna skolans och yrkesprogrammets arbete med sociala relationer och konflikthantering 
  • redogöra för den egna skolans och yrkesprogrammets arbete mot diskriminering och kränkande behandling med stöd av intersektionella perspektiv 

Färdigheter och förmåga

  • planera, genomföra och utvärdera undervisning utifrån verksamhetens mål och elevers olika förutsättningar
  • analysera egen undervisning med utgångspunkt i teorier om undervisning, lärande och specialpedagogik
  • bedöma elevers kunskaper utifrån betygskriterier, medverka i kollegiala samråd om betygssättning och kommunicera bedömning och betyg med elever 
  • analysera det egna yrkesprogrammets samverkan med lokalt arbetsliv samt ge förslag på utvecklingsområden
  • planera, genomföra och dokumentera ett avgränsat behovsbaserat skolutvecklingsarbete 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • reflektera över och värdera den egna lärprocessen
  • reflektera över och värdera det egna yrkesprogrammets arbete med hållbar utveckling samt hur detta kommuniceras med elever, kollegor och företrädare för arbetslivet

Behörighetskrav

Kunskap, undervisning och lärande 1, 10 hp, Värdegrund, etik och mångfald 10 hp, Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och specialpedagogik (UK), 10 hp, Kunskap, undervisning och lärande 2, 10 hp, Ämnesdidaktik för yrkeslärare, 10 hp.

Undervisningens upplägg

Modul 1 genomförs under handledning, som verksamhetsförlagd utbildning/praktik vid ett gymnasialt yrkesprogram alternativt yrkesprogram inom ramen för vuxenutbildning. Modulen genomförs under termin 5 och omfattar totalt 40 heldagar. Studenten medverkar i daglig skol- och utbildningsverksamhet, i vilken teoretisk och verksamhetsförlagd kunskap integreras. Forum för kommunikation och modulens examinerande uppgifter finns tillgängliga på kursens lärplattform. 

Modul 2 genomförs under handledning, som verksamhetsförlagd utbildning/praktik vid ett gymnasialt yrkesprogram alternativt yrkesprogram inom ramen för vuxenutbildning. Modulen genomförs under termin 5 (termin 6 om studenten genomför modul 1, termin 5) och omfattar totalt 40 heldagar. Fysisk närvaro under VFU i skolan fordras för godkänt resultat på modul 2. Studentens delaktighet och självständighet betonas i planering, genomförande, utvärdering av undervisning samt bedömning.  Forum för kommunikation och modulens examinerande uppgifter finns tillgängliga på kursens lärplattform.

Examination

Modul 1 examineras genom att studenten genomför 40 heldagar VFU samt genom skriftliga uppgifter. Vid tillgodoräknande av Modul 1 genomförs 40 heldagar i modul 2. Fysisk närvaro under VFU i skolan fordras för godkänt resultat på Modul 1. Under modulen genomför universitetslärare ett examinerande fysiskt besök och ytterligare en examination genomförs via IKT, för studenter som genomför de båda kursmodulerna (VFU 1 och VFU 2).

Modul 1 examineras genom följande inslag: 

  • Skriftliga individuella uppgifter (U/G)
  • Skriftliga individuella uppgifter (U/G/VG)
  • Examination av praktikgenomförande grundar sig på en sammantagen bedömning av handledarens skriftliga bedömningsunderlag, universitetslärares lektionsbesök och trepartssamtal (U/G/VG)

Modul 2 examineras genom att studenten genomför 40 heldagar i skolan. Under modulen genomför universitetslärare ett examinerande fysiskt besök. 

Modul 2 examineras genom följande inslag: 

  • Skriftliga individuella uppgifter (U/G)
  • Skriftliga individuella uppgifter (U/G/VG)
  • Examination av praktik grundar sig i handledarens skriftliga bedömningsunderlag, universitetslärares lektionsbesök och trepartssamtal (U/G/VG)
  • Examination av praktik via digitalt trepartssamtal för studenter som gör VFU modul 1 och modul 2 (U/G/VG)

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget väl godkänd särskild vikt vid studentens förmåga att självständigt och med tydlig förankring i litteraturen analysera och problematisera kursinnehåll. 

Modulbetyg utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutat moment enligt skalan väl godkänd, godkänd eller underkänd. För betyget Godkänd (G) krävs att modulens samtliga uppgifter är bedömda som godkända (G). För betyget Väl Godkänd (VG) krävs att minst en skriftlig individuell uppgift är bedömd Väl Godkänd (VG) och att praktikbetyget är bedömd Väl Godkänd (VG).

Den som erhållit betyget godkänd (G) i modulen kan ej examineras för högre betyg. Student, utan godkänt resultat på ordinarie prov samt ett omprov för en modul, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom ska ytterligare omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Antalet examinationstillfällen på kursens verksamhetsförlagda delar är begränsat till två. Ett tredje examinationstillfälle kan efter ansökan beviljas av Lärarhögskolans föreståndare om det finns särskilda skäl. Ansökan sker på särskild blankett.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat. 

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

I alla övriga fall som en student blir underkänd på verksamhetsförlagda delar av kursen ska en uppföljning göras av examinator i samråd med studenten efter kursens avslut. Denna ska ta fasta på vilka delar av de förväntade studieresultaten på kursen som studenten inte uppnått. Uppföljningen ska genomföras i god tid innan studenten får påbörja en eventuell ny praktikperiod.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Allmänna bestämmelser för tillgodoräknande regleras i högskoleförordningen. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut ska motiveras skriftligt. För information se högskoleförordningen eller kontakta Studentcentrum/Examina.

När en kursplan har upphört att gälla eller genomgått större förändringar ska riktlinjer för hur omprov ska ske anges genom övergångsbestämmelser i kursplanen. I övergångsreglerna ska studenterna garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas. Vad avser praktik/VFU gäller motsvarande med den begränsningen att antalet anges till en.

Övriga föreskrifter

Om en student erbjuds att göra en komplettering som alternativ till omprov för att uppnå godkänt betyg på kursen, ska det framgå av kursplanen. Där ska också anges inom vilken tid kompletteringen ska utföras och på vilka sätt kompletteringen får utföras. 
Student som innehar en lärartjänst vilken bedöms motsvara de yrkesämnen som studenten getts behörighet till vid antagningen till yrkeslärarprogrammet, kan ansöka om tillstånd att göra VFU i den egna tjänsten.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 3

Bedömning av yrkesrelaterat kunnande
Carlsson Carl-Gustaf, Gerrevall Per, Pettersson Astrid
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 140 s. :
ISBN: 9789147117178
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Connecting school and workplace with digital technology: Teachers’ experiences of gaps that can be bridged
Enochsson A-B, Kilbrink N., Andersén A., Ådefors A.
Ingår i:
Nordic journal of vocational education and training
Linköping : Linköping University Electronic Press : 2011- : 10 : sid. 43-64 :
Obligatorisk

Yrkesdidaktikens mångfald
Fejes Andreas, Lindberg Viveca, Wärvik Gun-Britt
Stockholm : Lärarförlaget : [2017] : 275 sidor :
ISBN: 9789188149213
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

”Vara med i gänget?” : Yrkessocialisation och genus i två gymnasieprogram
Hedlin M., Åberg M
Uppsala: Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) : 2013 :
Obligatorisk

Hedlin Maria
Lilla genushäftet 2.0. Om genus och skolans jämställdhetsmål
Växjö : Linnéuniversitetet : 2010 :
Obligatorisk

Yrkesutbildning : mellan skola och arbetsliv
Gustavsson Maria, Köpsén Susanne
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 217 sidor :
ISBN: 9789144121413
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lärande för hållbar utveckling i yrkeslärarutbildning
Gustavsson S., Loeb I.H., Kvarnemo C.
Ingår i:
Nordic journal of vocational education and training
Linköping : Linköping University Electronic Press : 2011- : 8 : sid. 19-35 :
Obligatorisk

Håkansson Anita
Att synliggöra studenters yrkeskunnande i den verksamhetsförlagda delen av yrkeslärarutbildningen
Kristianstad : Kristianstad University Press : 2017 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hkr:diva-17709
Obligatorisk

Utmärkt undervisning : framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning
Håkansson Jan, Sundberg Daniel
Natur & Kultur Akademisk : 2020 : 328 sidor :
ISBN: 9789127827950
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (Utkommer 2020-08-15)

Transfer of learning in Swedish technical vocational education: student experiences in the energy and industry programmes
Kilbrink N., Bjurulf V., Baartman L. K. J., de Bruijn E.
Ingår i:
Journal of vocational education & training
Wallingford, U.K. : Triangle Journals : 1995- : 70 :
Obligatorisk

Köpsén Susanne
Lära till yrkeslärare
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : 2019 : 256 sidor :
ISBN: 9789144132259
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Boundary processes in connection with students’ workplace learning: Potentials for VET teachers’ continuing professional development
Köpsén S., Andersson P.
Ingår i:
Nordic journal of vocational education and training
Linköping : Linköping University Electronic Press : 2011- : 8 : sid. 58-75 :
Obligatorisk

Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik Visible teaching : perspectives on teaching and teaching competence
Lindström Gunnar, Pennlert Lars-Åke
7:e reviderade upplagan : Umeå : Fundo Förlag : [2019] : 107 sidor :
ISBN: 9789197558495
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

A recruiter, a matchmaker, a firefighter: Swedish vocational teachers’ relational work
Mårtensson Å., Andersson P., Nyström S.
Ingår i:
Nordic journal of vocational education and training
Linköping : Linköping University Electronic Press : 2011- : 9 : sid. 89-110 :
Obligatorisk

Lärlingsutbildningen - aktuella erfarenheter och framtida möjligheter
Olofsson Jonas, Panican Alexandru
Stockholm : Ratio : 2012 : 63 s. :
Obligatorisk

Svensk gymnasial yrkesutbildning: - en framgångsfaktor för en effektiv övergång från skola till arbetsliv eller kejsarens nya kläder?
Panican A., Paul E.
Gävle: Svenska ESF-rådet : 2019 :
Obligatorisk

Skolverket
Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola, 2011
Stockholm: Skolverket : 2011 :
Obligatorisk

Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet
Stockholm: Utbildningsdepartementet : 2010:800 :
Obligatorisk

Wikström Christina
Konsten att göra bra prov : Vad lärare behöver veta om kunskapsmätning
Natur & Kultur : 2012 : 224 s. :
ISBN: 978-91-27-13241-2 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar, bokkapitel och texter om totalt max 250 sidor kan tillkomma och görs då tillgängliga på kursplattformen.