"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samhällsorientering, F-3, 15 hp

Engelskt namn: Civic Orientation for Early Years Classes and Grades 1-3

Denna kursplan gäller: 2023-09-11 och tillsvidare

Kurskod: 6PE322

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2022-04-19

Reviderad av: Prefekten, 2023-09-04

Innehåll

Kursen behandlar lärares samhällsorienterande undervisningsuppdrag i förskoleklass samt i grundskolans årskurs 1-3, som det kommer till uttryck i gällande styrdokument.  Innebörden i och betydelsen av kunskapsbildning i SO-ämnen analyseras och diskuteras liksom frågan om hur förskoleklassen och skolan kan stimulera till och möta barns frågor om samhälle, kultur och livsåskådning. Ämnesstoff av betydelse för skolans SO-undervisning förmedlas och bearbetas.
I ämnesstudierna integreras didaktiska frågor rörande exempelvis lärandemål, stoffurval och möjligheter till tematisk undervisning inom SO- området. Vidare granskas metoder för att söka, värdera och bearbeta information genom bland annat IKT samt metoder för upplevelser och skapande i SO- undervisningen. Kursen består av tre moment:

Modul 1: Barnet, samhället och historien, 7 hp
The Child, the Society and History, 7 credits
Modulen behandlar barns livsvärld i relation till familj, arbete och ekonomi, demokrati, medier och lagstiftning, Momentet behandlar även människors livsvillkor i historien med särskilt fokus på lokalsamhället och forntiden i Norden; begreppen dåtid, nutid och framtid.

Modul 2: Barnet och omgivningen, 4 hp
The Child and the Environment, 4 credits
Modulen behandlar barns livsvärld i relation till bebyggelse, mark, vatten, miljö, energi, klimat, trafik, kommunikation och migration. I modulen behandlas även rumsuppfattningar med hjälp av mentala och fysiska kartor, jordglob, samt olika begrepp som exempelvis plats, läge, gräns och väderstreck.

Modul 3: Barnet och livsfrågorna, 4 hp
The Child and the Questions of Existence, 4 credits
Modulen behandlar barns livsvärld i relation till normer och regler, kamratrelationer, genus, livsåskådningar och kulturer. Därutöver behandlas även högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom samt religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Barnet, samhället och historien (7 hp)
The Child, the Society and History, 7 credits

För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
- beskriva och analysera samhällsfrågor och människors livsvillkor idag och i ett historiskt perspektiv
 
Färdighet och förmåga
- visa förmåga att tolka innehållet i läroplan och kursplan gällande historia och samhällskunskap och tillämpa dessa i planering av undervisning
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- värdera och kritiskt belysa de livsvillkor och samhällsfrågor som påverkat och påverkar människan

Modul 2: Barnet och omgivningen (4 hp)
The Child and the Environment, 4 credits

För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
- beskriva och analysera natur- och kulturlandskapet ur ett rumsligt perspektiv
 
Färdighet och förmåga
- visa förmåga att tolka innehållet i läroplan och kursplan gällande geografi och tillämpa dessa i planering av undervisning 
- kunna redogöra för och använda olika former av kartor och källor

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 - visa på ett kritiskt reflekterande förhållningssätt avseende frågor som rör hållbar utveckling 

Modul 3: Barnet och livsfrågorna (4 hp)
The Child and the Questions of Existence, 4 credits

För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
- beskriva och analysera berättelser och traditioner inom  de religioner och livsåskådningar som nämns i gällande läroplan.
 
Färdighet och förmåga
- visa förmåga att tolka innehållet i läroplan och kursplan gällande religionskunskap och tillämpa dessa i planering av undervisning
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa på ett reflekterande förhållningssätt avseende frågor som rör religioner och livsåskådningar

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på kurser inom Utbildningsvetenskaplig kärna I (UK I).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, exkursion och gruppövningar.

Examination

Modul 1: Barnet, samhället och historien, 7 hp
Modulen examineras genom följande inslag: 

  • Ett seminarium (U/G)
  • Gruppvis genomförande och redovisning av undervisningsplanering (U/G)
  • En individuell skriftlig salstentamen (U/G/VG)

Modul 2: Barnet och omgivningen, 4 hp
Modulen examineras genom följande inslag:

  • Gruppvis genomförande och redovisning av undervisningsplanering (U/G)
  • En individuell skriftlig uppgift (U/G/VG)

Modul 3: Barnet och livsfrågorna, 4 hp
Modulen examineras genom följande inslag:

  • Ett seminarium (U/G)
  • En muntlig redovisning (U/G)
  • En individuell skriftlig uppgift (U/G/VG)

Examinationen på de olika modulerna sker löpande under modulerna liksom i slutet av modulerna. Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att bli godkänd på en modul krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på en modul krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på en individuell skriftlig tentamen eller motsvarande uppgift.
 
Examinationen på kursen som helhet sker vid kursens slut. För att bli godkänd (G) på kursen som helhet krävs ett godkänt betyg på samtliga moduler. För att bli väl godkänd (VG) på kursen som helhet krävs ett väl godkänt betyg på minst två av de tre ingående modulerna. 
 

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1-574-22). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 37

En svensk historia från vikingatid till nutid
Berggren Lars, Greiff Mats
2., [bearb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 404 s. :
ISBN: 978-91-44-05246-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Blanck Sara
SO för lärare 1-3
Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 152 sidor :
ISBN: 9789151102757
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Forum : samhällskunskap 123
Brolin Krister, Nohagen Lars
Tredje upplagan : Stockholm : Sanoma utbildning : [2017] : 598 sidor :
ISBN: 9789152333440
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (Valda delar)

Samhällsämnenas didaktik : F - åk 3
Franck Olof, Hermansson Adler Magnus, Björneloo Inger
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 139 s. :
ISBN: 9789144089652
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Forntid i Sverige : en introduktion
Lindström Dag, Paulsrud Lars
Stockholm : Natur och kultur : 2004 : 132, [6] s. :
ISBN: 91-27-09764-1 (inb.) :
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik Visible teaching : perspectives on teaching and teaching competence
Lindström Gunnar, Pennlert Lars-Åke
7:e reviderade upplagan : Umeå : Fundo Förlag : [2019] : 107 sidor :
ISBN: 9789197558495
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter
i sin helhet, Stockholm: UNICEF 2018: 81 s. (rymmer svensk och engelsk version) :
https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/barnkonventionen

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr22
Skolverket : 2022 :
Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet
Obligatorisk

Kursplaner och betygskriterier för Grundskola. Kursplaner i Geografi, Historia, Religionskunskap och Samhällskunskap.
Skolverket :
Obligatorisk

Svaleryd Kajsa
Genuspedagogik
Stockholm : Liber AB : 2007 :
Obligatorisk

Östman Peter
Geografi : människan, resurserna, miljön, hållbar utveckling.
3., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 462 s. :
ISBN: 978-91-47-10340-9 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Dessutom tillkommer - aktuella artiklar på engelska och svenska - egen vald bok i religionskunskap

Referenslitteratur

Forntiden runt hörnet : en arkeologisk handledning för grundskolans lärare
Lindström Jonathan, Hjort Sofi
2., rev. uppl. : Stockholm : Stockholms läns museum : 2008 : 151 s. :
ISBN: 91-87006-28-6
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (Valda delar)

Flickornas historia : från Igelkottsflickan på stenåldern till Julia i vår tid
Lindström Kristina, Tidholm Anna-Clara
Stockholm : Alfabeta : 1997 : 160 s. :
ISBN: 91-7712-770-6 (inb.) ; 195:00
Se Umeå UB:s söktjänst