Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att utveckla lärande i skola och vardag - Utvecklingsstörning, 15 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Developmental disabilities - developing learning in school and everyday life

Denna kursplan gäller: 2017-11-27 och tillsvidare

Kurskod: 6SP049

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2015-11-16

Reviderad av: Prefekten, 2017-11-20

Innehåll

I kursen behandlas utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning och funktionshinder i ett historiskt och nutida perspektiv med tonvikt på lärande i skola och vardag. Utvecklingsstörning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning problematiseras. Särskilt betonas bemötande av individer med utvecklingsstörning samt hur det kan påverka individens utveckling. Styrdokument som berör utbildning för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning samt rättighetslag-stiftning i relation till personkretsen bearbetas och beaktas. Relationen mellan omsorg och lärande i den pedagogiska praktiken analyseras. Problematiken kring utvecklingsstörning i aspekter av delaktighet och inkludering i skola och vardag uppmärksammas. Olika teorier om lärande bearbetas i relation till lärande och undervisning. Vidare behandlas betydelsen av föräldrasamverkan, och förhållningssättets betydelse i samarbete med föräldrar/ vårdnadshavare och experter uppmärksammas och problematiseras. Intersektionalitet beaktas och problematiseras, exempelvis i aspekter som kön, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, klass, etnicitet och ålder.
Särskild vikt läggs vid att synliggöra den egna lärandeprocessen i relation till kursens innehåll och form
 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för utvecklingsstörning som funktionsnedsättning i historiskt och nutida perspektiv med tonvikt på att utveckla lärande i skola och vardag
 • redogöra för olika perspektiv på innebörden av utvecklingsstörning i förhållande till lärande och utveckling
 • visa kännedom om internationella och nationella styrdokument som reglerar utbildning för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
 • visa kunskap om rättighetslagstiftning omfattande barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
 • visa förståelse för föräldrars/vårdnadshavares perspektiv och kunskap om vikten av föräldrasamverkan.
Färdighet och förmåga
 • tolka och omsätta de nationella styrdokumenten i undervisningsplanering som berör barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
 • tillämpa teorier om lärande i analys av verksamheter i skola och vardag
 • analysera hur utvecklingsstörning samspelar med kön, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, klass, etnicitet och ålder
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt granska och analysera olika faktorer i samhälle, skola och vardag som kan påverka lärande och utveckling för individer med utvecklingsstörning
 • värdera och ta ställning till hur delaktighet och inkludering skrivs fram i styrdokument och omsätts i pedagogisk praktik
 • värdera betydelsen av samverkan med föräldrar/vårdnadshavare och experter
 • reflektera över eget lärande i relation till kursens innehåll och form

Behörighetskrav

Det specialpedagogiska fältet 15 hp, samt Professionella samtal och rådgivning i specialpedagogiska frågor, 7,5 hp.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning av fältstudier och litteraturstudier. Delar av undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Examinerande inslag är obligatoriska

Examination

De studerandes kunskaper och färdigheter prövas i skriftlig och muntlig form. Studenternas prestationer bedöms i en tregradig betygs-skala, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Studenten examineras i form av:
 • individuell presentation och redovisning i mindre grupp av case (U/G)
 • individuell skriftlig problemformuleringsuppgift (U/G/VG)
 • individuell skriftlig reflektion kring det egna lärandet i relation till kursens innehåll och form (U/G)
För godkänt kursbetyg krävs godkänt betyg i alla tre examinationsdelar. För kursbetyget Väl Godkänd krävs att samtliga examinerande delar är godkända samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på den individuella skriftliga problemformuleringsuppgiften.

Den som erhållit betyget godkänt på kursen kan ej examineras för högre betyg. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Om ordinarie prov genomförs i maj eller juni ska omprov erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Omprov ska erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom ska minst ett andra omprov (ett så kallat uppsamlingsprov) erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall då prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Pedagogiska institutionen. Examination baserad på denna kursplan garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina.
Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 48

Berthén Diana
Förberedelse för särskildhet : särskolans pedagogiska arbete i ett verksamhetsteoretiskt perspektiv
Karlstad : Estetisk-filosofiska fakulteten : 2007 : 213 s. :
urn:nbn:se:kau:diva-899
ISBN: 9789170631221
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Vuxna med utvecklingsstörning en eftersatt grupp i sjukvården
Björkman Monica, Fernell Elisabeth, Nylander Lena
Ingår i:
Läkartidningen.
Stockholm : Sveriges läkarförbund : 1965- : 111 :
http://www.lakartidningen.se/EditorialFiles/49/%5BCU49%5D/CU49.pdf
Obligatorisk

Därför inkludering
[Ny utg.] : Härnösand : Specialpedagogiska skolmyndigheten : 2008 : 175 s. :
http://iloapp.appelklyftig.com/blog/21?ShowFile&doc=1276540493.pdf
Obligatorisk

Grunewald Karl
Från idiot till medborgare : de utvecklingsstördas historia
2. uppl. : Stockholm : Gothia : 2010 : 496 s. :
ISBN: 978-91-7205-717-3 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Bara funktionshindrad? : funktionshinder och intersektionalitet
Grönvik Lars, Söder Mårten (red.)
Malmö : Gleerup : 2008 : 214 s. :
ISBN: 978-91-40-66356-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Göransson, K; Nilholm C.; Karlsson K
Inclusive education in Sweden? A critical analysis
International Journal of Inclusive Education, 15(5), 541-555 : 2011 :
Obligatorisk

Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd
Ineland Jens, Molin Martin, Sauer Lennart
Gleerups : 2009 : 208 s. :
ISBN: 91-40-65173-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Karlsudd Peter
Det tårdränkta barnet : min berättelse om att bli pappa till ett barn med utvecklingsstörning
Lund : Palmkron : 2015 : 102 s. :
ISBN: 9789189638365
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: + Forskningsgenomgång, diskussionsfrågor och förslag till arbets- och fördjupningsuppgifter som kan hämtat via www.karlsudd.se

Kunskapsbedömning i träningsskolan
Stockholm : Skolverket : 2015 : 40 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 9789175591575
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik
Lindström Gunnar, Pennlert Lars-Åke
6. uppl. : Umeå : Fundo Förlag : 2016 : 93 s. :
ISBN: 9789197558488
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Livssituationen för unga vuxna med lindrig utvecklingsstörning : [en kunskapsöversikt baserad på skandinavisk forskning 1998-2009]
Mineur Therése, Bergh Susanne, Tideman Magnus
Stockholm : Handikapp & habilitering, Stockholms läns landsting : cop. 2009 : 68 s. :
Obligatorisk

Molin Martin
Intellectual disabilities and processes of belonging in the borderland between civil and state arenas
I L. Eriksson & T. Winman (red.), Learning to fly: social pedagogy in a contemporary society, Göteborg: Daidalos, pp. 202-223 : 2010 :
Obligatorisk

Nilholm Claes
Inkludering av elever : vad betyder det och vad vet vi?
Stockholm : Myndigheten för skolutveckling : 2006 : 1 PDF-fil (57 s.) :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1824
Obligatorisk

Nya Omsorgsboken
Söderman Lena, Antonson Sivert
5., [helt omarb., nya] uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 290 s. :
ISBN: 978-91-47-09519-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: s. 12-19, s. 235-281

Facilitating and hindering factors in the realization of disabled children's agency in institutional contexts: literature review
Olli Johanna, Vehkakoski Tanja, Salanterä Sanna
Disability & Society, 27(6), pp. 793-807 : 2012 :
http://www.ingentaconnect.com/content/routledg/cdso/2012/00000027/00000006/art00004
Obligatorisk

Olsson Lena
Children with mild intellectual disability and their families - needs for support, service utilisation and experiences of support [Elektronisk resurs]
Jönköping : Jönköping University, School of Health and Welfare : 2016 : 114 s. (PDF) :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-29604
ISBN: 978-91-85835-28-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Genus och specialpedagogik - praktiknära perspektiv
Pettersson Charlotta, Takala Marjatta, Wickman Kim
Specialpedagogiska skolmyndigheten : 2017 :
https://webbshop.spsm.se/genus-specialpedagokik-praktiknara-perspektiv/
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: s. 65-99, Lärare- och föräldrars samarbetspraktik kring specialpedagogik och genus i skolan, Widding, Göran & Wickman, Kim

Rodina Katarina A.
Vygotsky`s Social Constructionist View on Disability: A Methodology for Inclusive Education
Department of Special Needs Education, University of Oslo : 2007 :
http://lchc.ucsd.edu/mca/Paper/VygotskyDisabilityEJSNE2007.pdf
Obligatorisk

Sauer Lennart
Gränslöst ledarskap: en utvärdering
Rapport till Utvecklings och fältforskningsenheten vid Umeå kommun (UFFE) : 2010 :
http://www.umea.se/download/18.6f3b390214107b691a1ea2c/1380614524564/Gr%C3%A4nsl%C3%B6st+ledarskap.pdf
Obligatorisk

Stefansson Ingalill
Världens opålitlighet [Elektronisk resurs] : begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan
Karlstad : Estetisk-filosofiska fakulteten, Pedagogiskt arbete, Karlstads universitet : 2011 : 240 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-7217
ISBN: 978-91-7063-350-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Särskolans verksamhet : uppdrag, pedagogik och bemötande
Swärd Ann-Katrin, Florin Katarina
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 160 s. :
ISBN: 978-91-44-06836-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Säljö Roger
Lärande och kulturella redskap : om lärprocesser och det kollektiva minnet
Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2005 : 272 s. :
ISBN: 91-7227-443-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Se mig! Hör mig! Förstå mig
Winlund Gunnel, Rosenström Bennhagen Susanne
Stockholm : Ala : 2004 : 241 s. :
ISBN: 91-7670-082-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Aktuella styrdokument, artiklar och kompendium tillkommer.