Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer, 7,5 hp

Engelskt namn: Neurodevelopmental Disorders in Different Learning Environments

Denna kursplan gäller: 2018-08-06 och tillsvidare

Kurskod: 6SP051

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2018-02-28

Reviderad av: Prefekten, 2018-06-01

Innehåll

I den här kursen är det centrala temat neuropsykiatriska svårigheter och deras uttryck och konsekvenser i en pedagogisk praktik. Utifrån aktuell forskning ges en fördjupad inblick i perspektiv och teorier av betydelse för förståelsen av neuropsykiatriska svårigheter hos barn och ungdomar i olika lärmiljöer. I kursen redogörs för ett utvecklingsrelaterat perspektiv på lärande med beaktande av kontextuella faktorer av betydelse för området neuropsykiatriska svårigheter. I detta inryms bland annat kognitiva, sociala och emotionella aspekter. Särskild vikt läggs vid konsekvenser av neuropsykiatriska svårigheter i pedagogisk, social och fysisk lärmiljö, till exempel genom att ge fördjupad kunskap om pedagogiska arbetssätt, strategier och hjälpmedel som syftar till att skapa lärmiljöer som möjliggör för ökad delaktighet för den enskilde individen. Vidare ger kursen en genomgång av utredningsförfarande, komorbiditet, överlappande tillstånd, behandlingsmetoder och samhälleliga insatser.

Förväntade studieresultat

Efter kursen ska den studerande:

Kunskap och förståelse
- visa kännedom om och förståelse för olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och unga, särskilt med avseende på kognitiva, sociala och emotionella svårigheter,
- visa förståelse för diagnostisering inom området neuropsykiatriska svårigheter,
- visa kännedom om och förståelse för komorbiditet vid och överlappningar mellan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och
- visa kunskap om vilka konsekvenser neuropsykiatriska svårigheter kan få för utveckling och lärande, med särskilt avseende på kognitiva, sociala och emotionella aspekter,
- visa kunskap om pedagogiska arbetssätt, strategier och hjälpmedel som möter individens behov vid neuropsykiatriska svårigheter

Färdigheter och förmåga
- visa förmåga att utforma och anpassa olika lärmiljöer så att de möter individens behov vid neuropsykiatriska svårigheter, och 
- visa förmåga att kunna redogöra för olika neuropsykiatriska funktionssvårigheter, samt hur hantering, bemötande och metoder för lärande kan anpassas till barn och unga med neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kunna kritiskt granska olika perspektiv, teorier och praktiska förhållningssätt i relation till neuropsykiatriska svårigheter hos barn och unga, och
- värdera betydelsen av olika behandlingsmetoder, samhälleliga insatser och samverkan med föräldrar/vårdnadshavare och andra verksamheter relaterat till neuropsykiatriska svårigheter.

Behörighetskrav

Lärarexamen eller motsvarande samt minst tre års lärarerfarenhet efter examen.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier där kursinnehåll beskrivs, analyseras och tillämpas i varierade former. Huvuddelen av kursens innehåll introduceras genom föreläsningar. Därefter följer bearbetningar i form av seminarium och workshop. Hela eller delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Undervisningen i vissa kursdelar kan ges på engelska. Tillämpande delar genomförs med skriftliga uppgifter och redovisningar där studenterna får tillfälle att reflektera över sin förståelse. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Utvärdering sker efter avslutad kurs.
 

Examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift och som bedöms i tregradig skala Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG), samt ett casearbete som bedrivs i grupp och examineras genom en gruppredovisning och som examineras i tvågradig skala, U, G. Case-uppgiften förutsätter obligatoriskt deltagande. Frånvaro ersätts med individuell skriftlig komplettering.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på den individuella skriftliga inlämningsuppgiften.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat att erbjudas. Vad avser praktik/VFU gäller motsvarande med den begränsningen att antalet anges till en (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2­553­14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan

Övriga föreskrifter

Programtillhörighet: Specialpedagogprogrammet, Speciallärarprogrammet
 

Litteratur

 • Giltig från: 2019 vecka 35

  Observera att man kan välja på två ställen mellan två eller tre böcker. Se läshänvisningar nedan.

  Autism och adhd i gymnasiet : tydliggörande pedagogik
  Edfelt David, Karlsson Annelie, Lindgren Ann, Sjölund Anna
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & kultur : [2019] : 203 sidor :
  ISBN: 9789127824683
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Välj mellan denna bok eller Autism och ADHD i skolan: handbok i tydliggörande pedagogik av Sjölund A., Jahn C., Lindgren A. & Reuterswärd M. eller Tydliggörande pedagogik i förskolan av Edfelt D., Sjölund A., Jahn C. & Reuterswärd M.

  Autism och ADHD i skolan : handbok i tydliggörande pedagogik
  Sjölund Anna, Jahn Cajsa, Lindgren Ann, Reuterswärd Malin
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 207 sidor :
  ISBN: 978-91-27-81904-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Välj mellan denna bok eller Tydliggörande pedagogik i förskolan av Edfelt D., Sjölund A., Jahn C. & Reuterswärd M. eller Autism och adhd i gymnasieskolan: handbok i tydliggörande pedagogik av Edfelt A., Karlsson A., Lindgren A. & Sjölund A.

  Tydliggörande pedagogik i förskolan
  Edfelt David, Sjölund Anna, Jahn Cajsa, Reuterswärd Malin
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : [2019] : 173 sidor :
  ISBN: 9789127824485
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Välj mellan denna bok eller Autism och ADHD i skolan: handbok i tydliggörande pedagogik av Sjölund A., Jahn C., Lindgren A. & Reuterswärd M. eller Autism och adhd i gymnasieskolan: handbok i tydliggörande pedagogik av Edfelt A., Karlsson A., Lindgren A. & Sjölund A.

  Begrepp, mätmetoder och förekomst av psykisk hälsa, psyksik ohälsa och psykiatrisa tillstånd : en kunskapsöversikt
  Bremberg Sven, Dalman Christina
  Stockholm : Forte : 2015 : 52 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: https://forte.se/publikation/begrepp-matmetoder/

  Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro
  Bühler Maria, Karlsson Annelie, Österholm Terése
  2018 : 180 sidor :
  ISBN: 9789144120409
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gillberg Christopher
  Essence : om autism, adhd och andra utvecklingsavvikelser
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2018] : 167 sidor :
  ISBN: 978-91-27-82328-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jensen Linda
  Inkluderingskompetens vid adhd & autism
  [Södra Sandby] : Be My Rails Publishing : [2017] : 355 sidor :
  ISBN: 978-91-982414-8-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Flickor med adhd : hur de känner och varför de gör som de gör
  Nadeau Kathleen G., Littman Ellen B., Quinn Patricia O., Falk Cecilia
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 324 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11886-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Barn med utmanande beteende : tidiga insatser i förskola och skola
  Olsson Britt-Inger, Olsson Kurt
  Upplaga 1 : 2017 : 153 sidor :
  ISBN: 9789144108988
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Förskolekompassen : för dig som möter barn som har svårt att navigera
  Sjölund Anna, Henrikson Lena W.
  1. uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2015 : 110 s. : ill. :
  ISBN: 978-91-88099-03-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Välj mellan denna bok eller Skolkompassen: ett pedagogiskt kartläggningsmaterial för sig som möter elever som har svårt att navigera i skolan av Sjölund A. & Henrikson L.W.

  Skolkompassen : ett pedagogiskt kartläggningsmaterial för dig som möter elever som har svårt att navigera i skolan
  Sjölund Anna, Henrikson Lena W.
  1. uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2015 : 126 s. :
  ISBN: 978-91-7205-978-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Välj mellan denna bok eller Förskolekompassen: för dig som möter barn som har svårt att navigera av Sjölund A. & Henrikson L.W.

  Children and nature. In M. van den Bosch & M. Bird, Oxford Textbook of Nature and Public Health: The role of nature in improving the health of a population (ss. 167-176).
  Wells N. M, Jimenez F. E, Mårtensson F
  Oxford: Oxford University Press : 2018 :

  Aktuella styrdokument, artiklar och kompendium tillkommer.

 • Giltig från: 2018 vecka 23

  Autism och ADHD i skolan : handbok i tydliggörande pedagogik
  Sjölund Anna, Jahn Cajsa, Lindgren Ann, Reuterswärd Malin
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 207 sidor :
  ISBN: 978-91-27-81904-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Begrepp, mätmetoder och förekomst av psykisk hälsa, psyksik ohälsa och psykiatrisa tillstånd : en kunskapsöversikt
  Bremberg Sven, Dalman Christina
  Stockholm : Forte : 2015 : 52 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: https://forte.se/publikation/begrepp-matmetoder/

  Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro
  Bühler Maria, Karlsson Annelie, Österholm Terése
  2018 : 180 sidor :
  ISBN: 9789144120409
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gillberg Christopher
  Essence : om autism, adhd och andra utvecklingsavvikelser
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2018] : 167 sidor :
  ISBN: 978-91-27-82328-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jensen Linda
  Inkluderingskompetens vid adhd & autism
  [Södra Sandby] : Be My Rails Publishing : [2017] : 355 sidor :
  ISBN: 978-91-982414-8-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Flickor med adhd : hur de känner och varför de gör som de gör
  Nadeau Kathleen G., Littman Ellen B., Quinn Patricia O., Falk Cecilia
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 324 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11886-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Barn med utmanande beteende : tidiga insatser i förskola och skola
  Olsson Britt-Inger, Olsson Kurt
  Upplaga 1 : 2017 : 153 sidor :
  ISBN: 9789144108988
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Förskolekompassen : för dig som möter barn som har svårt att navigera
  Sjölund Anna, Henrikson Lena W.
  1. uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2015 : 110 s. : ill. :
  ISBN: 978-91-88099-03-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skolkompassen : ett pedagogiskt kartläggningsmaterial för dig som möter elever som har svårt att navigera i skolan
  Sjölund Anna, Henrikson Lena W.
  1. uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2015 : 126 s. :
  ISBN: 978-91-7205-978-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Children and nature. In M. van den Bosch & M. Bird, Oxford Textbook of Nature and Public Health: The role of nature in improving the health of a population (ss. 167-176).
  Wells N. M, Jimenez F. E, Mårtensson F
  Oxford: Oxford University Press : 2018 :

  Aktuella styrdokument, artiklar och kompendium tillkommer.