Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Utbildningsledarskap: Forsknings- och utredningsmetodik, 7,5 hp

Engelskt namn: Educational Leadership: Research Methods

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 6ST022

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Utbildningsledarskap: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2016-11-21

Reviderad av: Prefekten, 2018-05-29

Innehåll

Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om och förståelse för olika vetenskapliga metoder, såväl kvalitativa som kvantitativa, som är relevanta inom området utbildningsledarskap. Metodbegrepp introduceras och problematiseras, och forskningsprocessens olika faser, planering, datainsamling och genomförande, bearbetning och analys av data studeras och problematiseras utifrån metodologiska perspektiv. Kursen syftar också till fördjupad kunskap och förståelse för olika analysmetoder och för tolkning, granskning och utvärdering av forskningsresultat.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
  • Självständigt formulera ett syfte och frågeställningar som är undersökningsbara och relevanta inom området utbildningsledarskap.
  • Visa goda kunskaper om både kvalitativa och kvantitativa metoder som kan tillämpas inom området utbildningsledarskap.
  • Visa goda kunskaper om vetenskapliga metoder för insamling, bearbetning, tolkning och analys av data.
  • Göra och motivera metodval för att samla in, bearbeta och analysera empiriskt material som är relevant för forskningsproblem inom området utbildningsledarskap, och kunna analysera och diskutera konsekvenser av, samt möjligheter och begränsningar med dessa.
  • Visa kunskap om och kunna göra forskningsetiska ställningstaganden.
  • Självständigt kunna granska och utvärdera olika former av forskningsresultat med utgångspunkt i metodologiska överväganden.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande högskoleutbildning om 90 högskolepoäng inom ett huvudämne inklusive ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. Dessutom krävs 30 hp inom området utbildningledarskap eller motsvarande kompetens. Dispens för kravet om 90 högskolepoäng (60 p) kan i vissa fall ges. Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt Eng A/5.

Undervisningens upplägg

Studieformen är distans, dagtid, 25 % studietakt. Kursen baseras på aktivt undersökande arbete i vilket studentens egen aktivitet och självständighet, individuellt och i grupp, är helt central. Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och olika tillämpningsövningar. Tillgång till dator, internetuppkoppling, hörlurar med mikrofon samt webkamera är nödvändiga förutsättningar för att kunna delta i kursen eftersom undervisningsaktiviteterna sker digitalt via universitetets lärplattform.

Examination

Seminarier med individuell muntlig redovisning samt deltagande i samtal (U-G).
Skriftliga inlämningsuppgifter, individuella eller i grupp (U-G).
Skriftlig individuell inlämningsuppgift, Forskningsplan (U-G-VG).

Betyg på kurs sätts först när alla uppgifter är inlämnade och godkända och då samtliga obligatoriska undervisningsaktiviteter är avklarade. En tregradig betygsskala tillämpas: Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG).
 
Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.
 
I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har den studerande 20 arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges.
 
I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
 
Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.
 
Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.
 
Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten till tillgodoräknande och omfattningen av denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en skriven och anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs dessutom utvärderingar i form av kursråd, samt att studenten bereds möjlighet att anonymt ge synpunkter i digital form.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 36

Samhällsvetenskapliga metoder
Bryman Alan, Nilsson Björn
Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
ISBN: 978-91-47-11206-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys
Hjerm Mikael, Lindgren Simon, Nilsson Marco
2., [utök. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 205 s. :
ISBN: 9789140686121
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Utöver detta tillkommer en vetenskaplig avhandling samt två vetenskapliga artiklar som väljs i samråd med läraren.