Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska för åk 4-6, kurs 2, 7,5 hp

Engelskt namn: Swedish for Grades 4-6, Course 2

Denna kursplan gäller: 2012-11-12 till 2018-07-22 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6SV025

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanisitsk fakultetsnämnd, 2011-11-16

Reviderad av: Studierektor, Institutionen för språkstudier, 2012-03-23

Innehåll

Kursen syftar till att kunskaper inom skriv- och läsundervisning i år 4-6 ur teoretiska och didaktiska perspektiv varvid vikten av kontinuitet och mångfald betonas. Kursen behandlarvidare ett vidgat textbegrepp med betoning på muntlig och skriftlig dialog via tal, skrift och bild. Både tryckta och digitala läromedel analyseras och granskas. I kursen diskuteras olika faktorer som kan påverka skriv- och läsutveckling ur ett första- och andraspråksperspektiv. Studenterna analyserar olika diagnostiska verktyg och använder sig av dessa när de dokumenterar, bedömer, kommunicerar skriftligt och muntligt barns skriv- och läsutveckling samt upprättar individuella utvecklingsplaner. Det intersektionella perspektivet bildar bakgrund för en analys av läromedel, inklusive skönlitteratur.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
 • redogöra för och diskutera teorier och aktuell forskning om skriv- och läsinlärning/-utveckling och problematisera faktorer som påverkar litteracitetsutvecklingen;
 • redogöra för och diskutera olika didaktiska strategier för skriv- och läsinlärning/-utveckling utifrån svensk och internationell forskning

Färdighet och förmåga
 • utifrån dokumentation ställa samman ett skriftligt omdöme och upprätta en individuell utvecklingsplan;
 • planera och utvärdera skriv- och läsundervisning med utgångspunkt i teorier, styrdokument och beprövad erfarenhet;
 • motivera val av och planera för skönlitteratur i undervisningen;
 • granska tryckta och digitala läromedel i svenska

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • redogöra för och diskutera olika miljöers påverkan på elevers språklärande;
 • redogöra för och diskutera olika skriv- och lässtrategiers påverkan på barns lärande;
 • reflektera över de teoretiska perspektiv som behandlas i kursen;
 • reflektera över IKT och estetiska verktygs användning i språkundervisning;
 • redogöra för och diskutera innehåll i barn- och ungdomslitteratur;
 • värdera och reflektera över barns och ungdomars mediavärld ur ett didaktiskt perspektiv

Behörighetskrav

UK I och Svenska för åk 4-6 kurs 1 eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Huvudämnet för Grundlärarprogrammet med inriktning mot grundskolans år 4–6 läses över tre terminer där varje termin innehåller kurser i de tre kärnämnena svenska, matematik och engelska, enligt nedan:

Termin 1: Svenska 15 hp, Matematik 7,5 hp, Engelska 7,5 hp
Termin 2: Svenska 7,5 hp, Matematik 15 hp, Engelska 7,5 hp
Termin 3: Svenska 7,5 hp, Matematik 7,5 hp, Engelska 15 hp

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Gruppövningar och seminarier är obligatoriska.

Examination

De förväntade studieresultaten examineras genom litteraturseminarier, skriftlig deltentamen och gestaltande redovisning.
Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får inte undergå prövning för högre betyg.
För betyget Väl godkänd läggs i bedömningen särskild vikt vid den studerandes förmåga att, på teoretisk grund, analysera och värdera skriv- och läslärande med särskilt fokus på språkmiljö och språkstimulerande samtal.
I de fall där lokal lärarutbildare och examinator bedömer att en student under pågående VFU uppvisar sådan grov oskicklighet, sådana samarbetssvårigheter eller andra olämpliga beteenden att det medför en påtaglig risk att studenten kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt skall examinator efter att ha informerat studenten underkänna studenten innan kursen avslutas. Studenten avbryter då sin praktik och får betyget underkänd på kursen. I samband med denna åtgärd ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper och färdigheter som studenten behöver tillgodogöra sig för att få återuppta praktiken, samt en tidpunkt vid vilken kontroll av sådant tillgodogörande ska ske. En student har då praktik avbrutits rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt får dock antalet kontrolltillfällen under en hel utbildning inte uppgå till mer än högst fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger.
Studerande som underkänts i VFU i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden.

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande av del av kurs beslutas av betygsättande lärare. Tillgodoräknande av hel kurs beslutas av kanslichefen för Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH). Blankett för tillgodoräknande www.umu.se/blankett/SA

Litteratur

 • Giltig från: 2017 vecka 43

  Kurslitteratur

  Poetry in third grade: Getting started
  Carver Sekeres Diane, Gregg Madeleine
  Ingår i:
  The reading teacher [Elektronisk resurs].
  [Newark, DE] : International Reading Association : 60 : sid. 466-475 :
  Obligatorisk

  Lindö Rigmor
  Den meningsfulla språkväven : om textsamtalets och den gemensamma litteraturläsningens möjligheter
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 224 s. :
  ISBN: 9144038836
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 33-38, 48-57

  Barton David
  Literacy : an introduction to the ecology of written language
  2. ed. : Malden, MA : Blackwell : 2007 : 245 s. :
  ISBN: 1-4051-1114-3 (hardback)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 1-50, 140-159.

  Ett trollspö på katedern : att arbeta med fantasy i skolan
  Ehriander Helene, Nilson Maria
  Lund : BTJ förlag : 2012 : 329 s. :
  ISBN: 978-91-7018-737-7
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: I urval.

  Se texten! : multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete
  Danielsson Kristina, Selander Staffan
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 177 s. :
  ISBN: 9789140678140
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 17-80

  Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet
  Gibbons Pauline, Samuelsson Inger
  1. uppl. : Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2006 : 208 s. :
  ISBN: 91-7382-817-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 200 s

  Värdefulla sagor : [lyft värdegrunden genom berättande]
  Thomasson Mikael, Gustavsson Per, Thomasson Mikael
  1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 132 s. :
  ISBN: 978-91-27-44200-9
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Ej obligatorisk - läs översiktligt, främst s. 6-17.

  Litterära föreställningsvärldar : litteraturundervisning och litterär förståelse
  Langer Judith A., Sörmark Anna
  Göteborg : Daidalos : 2005 : 190 s. :
  ISBN: 91-7173-226-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nya språket lyfter! : bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 1-6
  Skolverket : 2012 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 6-24, 61-72

  Den skriftliga individuella utvecklingsplanen
  Reviderad 2017 : Stockholm : Skolverket : 2017 : 27 s. :
  ISBN: 978-91-7559-268-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3134 https://www.skolverket.se/bedomning/iup-med-omdomen (med film!)

  Strömquist Siv
  Skrivprocessen : teori och tillämpning
  3., omarb. och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 180 s. :
  ISBN: 978-91-44-00431-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 171 s

  Den flerspråkiga människan : en grundbok om skriftspråkslärande
  Wagner Åse Kari Hansen, Strömqvist Sven, Uppstad Per Henning, Jakobsson Ulrika
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 307 s. :
  ISBN: 978-91-44-05674-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: ca 150 s

  Westlund Barbro
  Aktiv läskraft : att undervisa i lässtrategier för förståelse : mellanstadiet
  1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 280 s. :
  ISBN: 9789127135987
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wolf Lars
  Till dig en blå tussilago : att läsa och skriva lyrik i skolan
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 127 s. :
  ISBN: 91-44-00241-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 25-40, 58-65

  Öhman Anders
  Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger
  Gleerups : 2014 : s. :
  ISBN: 9789140688286
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 9-13, 67-90, 113-128.

  Styrdokument

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32541-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Karlsson Ola
  Svenska skrivregler
  Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11149-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Strömquist Siv
  Skrivboken 7:e uppl : Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
  Gleerups : 2014 : s. :
  ISBN: 9789140687487
  Se bibliotekskatalogen Album

  Akademiskt skrivande : en skrivhandledning
  Øyen Simen Andersen, Solheim Birger
  1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 99 s. :
  ISBN: 9789140687999
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skönlitteratur

  I samråd med lärare väljs ett pensum ur nedanstående lista

  Flickan med svavelstickorna
  Andersen H. C., Hartmann Susanna, Erlandsson Anita, Jensen Jørn
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2005 : 16 s. :
  ISBN: 91-622-6876-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den ståndaktige tennsoldaten
  Andersen H. C., Carstensen Bodil, Erlandsson Anita, Jensen Jørn
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2005 : 24 s. :
  ISBN: 91-622-6878-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mio, min Mio
  Lindgren Astrid, Wikland Ilon
  11. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2003 : 178, [2] s. :
  ISBN: 91-29-65770-9 (inb.) : 155:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gröngölingen är på väg : dikter för barn och andra
  Lindgren Barbro, Olausson Säll Katarina
  [Ny utg.] : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2010 : 52 s. :
  ISBN: 978-91-29-67215-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Melin Mårten
  Varm tass i mörkret
  Höganäs : Hegas : 2007 : 29 s. :
  ISBN: 9789186651725
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  I denna vida värld : verser från många länder för barn och vuxna : en antologi
  Nordqvist Margareta, Lundgren Gunilla, Widerberg Siv
  Stockholm : En bok för alla : 1993 : 176 s. :
  ISBN: 91-7448-725-6 (inb.) ; 40:00
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Urval)

  Barnens versbok : en antologi
  Forslind Ann, Widerberg Siv, Widerberg Gertrud
  Stockholm : Litteraturfrämjandet : 1986 : 261, [11] s. :
  ISBN: 91-7448-385-4 ; 10:00
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Eller senare upplaga. (Urval)

  Harry Potter och de vises sten
  Rowling J. K., Fries-Gedin Lena
  6. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2010 : 374 s. :
  ISBN: 978-91-29-67535-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  En valfri folksaga ur bröderna Grimms samlingar Ytterligare litteratur kan tillkomma. Tillägg för 2016 års studenter: Eftersom grammatikmomentet inte kunde genomföras i kurs 1 flyttas innehållet hit till kurs 2. Kurslitteraturen är densamma som var aktuell i kurs 1, alltså: Bolander, Maria: Funktionell svensk grammatik, 3 uppl. 2012.

 • Giltig från: 2016 vecka 43

  Kurslitteratur

  Skolans mellanår : språkutveckling, undervisning och ledarskap
  Anderberg Eva, Danelius Lisbeth, Nordheden Inger
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur AB : 2010 : 152 s. :
  ISBN: 978-91-44-05671-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Barton David
  Literacy : an introduction to the ecology of written language
  2. ed. : Malden, MA : Blackwell : 2007 : 245 s. :
  ISBN: 1-4051-1114-3 (hardback)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 1-50, 140-159.

  Från fabler till manga : litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på barn- och ungdomslitteratur
  Boglind Ann, Nordenstam Anna
  1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2010 : 422 s. :
  ISBN: 978-91-40-65204-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Urval)

  Böcker inom och omkring oss
  Chambers Aidan, Chambers Aidan., Kuick Katarina
  Ny, rev., utg. : Huddinge : X Publishing : 2011 : 293 s. :
  ISBN: 978-91-85763-19-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Se texten! : multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete
  Danielsson Kristina, Selander Staffan
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 177 s. :
  ISBN: 9789140678140
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litterära föreställningsvärldar : litteraturundervisning och litterär förståelse
  Langer Judith A., Sörmark Anna
  Göteborg : Daidalos : 2005 : 190 s. :
  ISBN: 91-7173-226-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kåreland Lena
  Modig och stark - eller ligga lågt : skönlitteratur och genus i skola och förskola
  Stockholm : Natur och kultur : 2005 : 487 s., [8] pl.-s. :
  ISBN: 91-27-11023-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 113-152, 155-179, 253-282.

  Molloy Gunilla
  Reflekterande läsning och skrivning
  2., rev. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 358 s., [4] pl.-s. :
  ISBN: 978-91-44-03831-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Greppa språket : ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet
  2. uppl. : Stockholm : Skolverket : 2012 : 146 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-87115-26-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nya språket lyfter! : bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 1-6
  Skolverket : 2012 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Skolverket IUP och skrifliga omdömen
  Skolverket : 2009 :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=2259
  Obligatorisk

  Westlund Barbro
  Aktiv läskraft : att undervisa i lässtrategier för förståelse : mellanstadiet
  1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 280 s. :
  ISBN: 9789127135987
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Öhman Anders
  Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger
  Gleerups : 2014 : s. :
  ISBN: 9789140688286
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Styrdokument

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32541-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skönlitteratur

  I samråd med lärare väljs ett pensum ur nedanstående lista

  Flickan med svavelstickorna
  Andersen H. C., Hartmann Susanna, Erlandsson Anita, Jensen Jørn
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2005 : 16 s. :
  ISBN: 91-622-6876-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den ståndaktige tennsoldaten
  Andersen H. C., Carstensen Bodil, Erlandsson Anita, Jensen Jørn
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2005 : 24 s. :
  ISBN: 91-622-6878-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mio, min Mio
  Lindgren Astrid, Wikland Ilon
  11. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2003 : 178, [2] s. :
  ISBN: 91-29-65770-9 (inb.) : 155:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gröngölingen är på väg : dikter för barn och andra
  Lindgren Barbro, Olausson Säll Katarina
  [Ny utg.] : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2010 : 52 s. :
  ISBN: 978-91-29-67215-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Melin Mårten
  Varm tass i mörkret
  Höganäs : Hegas : 2007 : 29 s. :
  ISBN: 9789186651725
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  I denna vida värld : verser från många länder för barn och vuxna : en antologi
  Nordqvist Margareta, Lundgren Gunilla, Widerberg Siv
  Stockholm : En bok för alla : 1993 : 176 s. :
  ISBN: 91-7448-725-6 (inb.) ; 40:00
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Urval)

  Barnens versbok : en antologi
  Forslind Ann, Widerberg Siv, Widerberg Gertrud
  Stockholm : Litteraturfrämjandet : 1986 : 261, [11] s. :
  ISBN: 91-7448-385-4 ; 10:00
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Eller senare upplaga. (Urval)

  Harry Potter och de vises sten
  Rowling J. K., Fries-Gedin Lena
  6. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2010 : 374 s. :
  ISBN: 978-91-29-67535-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  En valfri folksaga ur bröderna Grimms samlingar Ytterligare litteratur kan tillkomma. Tillägg för 2016 års studenter: Eftersom grammatikmomentet inte kunde genomföras i kurs 1 flyttas innehållet hit till kurs 2. Kurslitteraturen är densamma som var aktuell i kurs 1, alltså: Bolander, Maria: Funktionell svensk grammatik, 3 uppl. 2012.

 • Giltig från: 2015 vecka 34

  Kurslitteratur

  Skolans mellanår : språkutveckling, undervisning och ledarskap
  Anderberg Eva, Danelius Lisbeth, Nordheden Inger
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur AB : 2010 : 152 s. :
  ISBN: 978-91-44-05671-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Barnlitteraturanalyser
  Andersson Maria, Druker Elina
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 213 s. :
  ISBN: 978-91-44-04028-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Urval)

  Barton David
  Literacy : an introduction to the ecology of written language
  2. ed. : Malden, MA : Blackwell : 2007 : 245 s. :
  ISBN: 1-4051-1114-3 (hardback)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 1-50, 140-159.

  Från fabler till manga : litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på barn- och ungdomslitteratur
  Boglind Ann, Nordenstam Anna
  1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2010 : 422 s. :
  ISBN: 978-91-40-65204-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Urval)

  Böcker inom och omkring oss
  Chambers Aidan, Chambers Aidan., Kuick Katarina
  Ny, rev., utg. : Huddinge : X Publishing : 2011 : 293 s. :
  ISBN: 978-91-85763-19-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svenska meningar : elementär språklära
  Holm Lars, Larsson Kent
  2. uppl. : Lund : Studentlitt. : 1980 : 154 s. :
  ISBN: 91-44-09662-3 ; 60:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litterära föreställningsvärldar : litteraturundervisning och litterär förståelse
  Langer Judith A., Sörmark Anna
  Göteborg : Daidalos : 2005 : 190 s. :
  ISBN: 91-7173-226-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kåreland Lena
  Modig och stark - eller ligga lågt : skönlitteratur och genus i skola och förskola
  Stockholm : Natur och kultur : 2005 : 487 s., [8] pl.-s. :
  ISBN: 91-27-11023-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 113-152, 155-179, 253-282.

  Molloy Gunilla
  Reflekterande läsning och skrivning
  2., rev. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 358 s., [4] pl.-s. :
  ISBN: 978-91-44-03831-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nya språket lyfter! : bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 1-6
  Skolverket : 2012 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Skolverket IUP och skrifliga omdömen
  Skolverket : 2009 :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=2259
  Obligatorisk

  Styrdokument

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32541-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skönlitteratur

  I samråd med lärare väljs ett pensum ur nedanstående lista

  Flickan med svavelstickorna
  Andersen H. C., Hartmann Susanna, Erlandsson Anita, Jensen Jørn
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2005 : 16 s. :
  ISBN: 91-622-6876-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den ståndaktige tennsoldaten
  Andersen H. C., Carstensen Bodil, Erlandsson Anita, Jensen Jørn
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2005 : 24 s. :
  ISBN: 91-622-6878-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fröhling Thomas
  Kung Steves självlysande hip hop bibel
  Stockholm : Rabén & Sjögren : 2008 : 201 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-29-66820-9 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Urval)

  Elidor, det gyllene landet
  Garner Alan, Fredriksson Allan
  [Ny uppl.] : Stockholm : Bergh : 1987 : [2] s., s. 5-146 :
  ISBN: 91-502-0859-4 (inb.) ; 76:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mio, min Mio
  Lindgren Astrid, Wikland Ilon
  11. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2003 : 178, [2] s. :
  ISBN: 91-29-65770-9 (inb.) : 155:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  I denna vida värld : verser från många länder för barn och vuxna : en antologi
  Nordqvist Margareta, Lundgren Gunilla, Widerberg Siv
  Stockholm : En bok för alla : 1993 : 176 s. :
  ISBN: 91-7448-725-6 (inb.) ; 40:00
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Urval)

  Eiichiro Oda
  One piece
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri bok ur mangaserien.

  Barnens versbok : en antologi
  Forslind Ann, Widerberg Siv, Widerberg Gertrud
  Stockholm : Litteraturfrämjandet : 1986 : 261, [11] s. :
  ISBN: 91-7448-385-4 ; 10:00
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Eller senare upplaga. (Urval)

  En valfri folksaga ur bröderna Grimms samlingar

 • Giltig från: 2012 vecka 36

  Kurslitteratur

  Barnlitteraturanalyser
  Andersson Maria, Druker Elina
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 213 s. :
  ISBN: 978-91-44-04028-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Urval)

  Från fabler till manga : litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på barn- och ungdomslitteratur
  Boglind Ann, Nordenstam Anna
  1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2010 : 422 s. :
  ISBN: 978-91-40-65204-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Urval)

  Barton David
  Literacy : an introduction to the ecology of written language
  2. ed. : Malden, MA : Blackwell : 2007 : 245 s. :
  ISBN: 1-4051-1114-3 (hardback)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 1-50, 140-159.

  Böcker inom och omkring oss
  Chambers Aidan, Chambers Aidan., Kuick Katarina
  Ny, rev., utg. : Huddinge : X Publishing : 2011 : 293 s. :
  ISBN: 978-91-85763-19-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ewald Annette
  Läskulturer :b lärare, elever och litteraturläsning i grundskolans mellanår
  Malmö : Lärarutbildningen : 2007 : 398, [10] s. :
  ISBN: 978-91-976537-1-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 50 s.

  Kåreland Lena
  Modig och stark - eller ligga lågt : skönlitteratur och genus i skola och förskola
  Stockholm : Natur och kultur : 2005 : 487 s., [8] pl.-s. :
  ISBN: 91-27-11023-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 113-152, 155-179, 253-282.

  Molloy Gunilla
  Reflekterande läsning och skrivning
  2., rev. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 358 s., [4] pl.-s. :
  ISBN: 978-91-44-03831-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skolverket IUP och skrifliga omdömen
  Skolverket : 2009 :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=2259
  Obligatorisk

  Nya språket lyfter! : bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 1-6
  Skolverket : 2012 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Svenska meningar : elementär språklära
  Holm Lars, Larsson Kent
  2. uppl. : Lund : Studentlitt. : 1980 : 154 s. :
  ISBN: 91-44-09662-3 ; 60:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tornberg Ulrika
  Språkdidaktik
  4. uppl. : Malmö : Gleerup : 2009 : 248 s. :
  ISBN: 978-91-40-66831-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Styrdokument

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32541-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skönlitteratur

  I samråd med lärare väljs ett pensum ur nedanstående lista

  Flickan med svavelstickorna
  Andersen H. C., Hartmann Susanna, Erlandsson Anita, Jensen Jørn
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2005 : 16 s. :
  ISBN: 91-622-6876-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den ståndaktige tennsoldaten
  Andersen H. C., Carstensen Bodil, Erlandsson Anita, Jensen Jørn
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2005 : 24 s. :
  ISBN: 91-622-6878-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fröhling Thomas
  Kung Steves självlysande hip hop bibel
  Stockholm : Rabén & Sjögren : 2008 : 201 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-29-66820-9 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Urval)

  Elidor, det gyllene landet
  Garner Alan, Fredriksson Allan
  [Ny uppl.] : Stockholm : Bergh : 1987 : [2] s., s. 5-146 :
  ISBN: 91-502-0859-4 (inb.) ; 76:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mio, min Mio
  Lindgren Astrid, Wikland Ilon
  11. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2003 : 178, [2] s. :
  ISBN: 91-29-65770-9 (inb.) : 155:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  I denna vida värld : verser från många länder för barn och vuxna : en antologi
  Nordqvist Margareta, Lundgren Gunilla, Widerberg Siv
  Stockholm : En bok för alla : 1993 : 176 s. :
  ISBN: 91-7448-725-6 (inb.) ; 40:00
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Urval)

  Eiichiro Oda
  One piece
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri bok ur mangaserien.

  Barnens versbok : en antologi
  Forslind Ann, Widerberg Siv, Widerberg Gertrud
  Stockholm : Litteraturfrämjandet : 1986 : 261, [11] s. :
  ISBN: 91-7448-385-4 ; 10:00
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Eller senare upplaga. (Urval)

  En valfri folksaga ur bröderna Grimms samlingar

 • Giltig från: 2012 vecka 31

  Kurslitteratur

  Barnlitteraturanalyser
  Andersson Maria, Druker Elina
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 213 s. :
  ISBN: 978-91-44-04028-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Urval)

  Från fabler till manga : litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på barn- och ungdomslitteratur
  Boglind Ann, Nordenstam Anna
  1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2010 : 422 s. :
  ISBN: 978-91-40-65204-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Urval)

  Barton David
  Literacy : an introduction to the ecology of written language
  2. ed. : Malden, MA : Blackwell : 2007 : 245 s. :
  ISBN: 1-4051-1114-3 (hardback)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 1-50, 140-159.

  Böcker inom och omkring oss
  Chambers Aidan, Chambers Aidan., Kuick Katarina
  Ny, rev., utg. : Huddinge : X Publishing : 2011 : 293 s. :
  ISBN: 978-91-85763-19-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ewald Annette
  Läskulturer :b lärare, elever och litteraturläsning i grundskolans mellanår
  Malmö : Lärarutbildningen : 2007 : 398, [10] s. :
  ISBN: 978-91-976537-1-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 50 s.

  Kåreland Lena
  Modig och stark - eller ligga lågt : skönlitteratur och genus i skola och förskola
  Stockholm : Natur och kultur : 2005 : 487 s., [8] pl.-s. :
  ISBN: 91-27-11023-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 113-152, 155-179, 253-282.

  Molloy Gunilla
  Reflekterande läsning och skrivning
  2., rev. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 358 s., [4] pl.-s. :
  ISBN: 978-91-44-03831-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nya språket lyfter! : bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 1-4
  Rev. uppl. : Stockholm : Skolverket : 2011 : 87 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Språket på väg. [Elektronisk resurs] : 1 ett diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 6-9
  Stockholm : Skolverket : 2008 : 1 PDF-fil (30 s.) :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Språket på väg. [Elektronisk resurs] : 2 ett diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 6-9
  Stockholm : Skolverket : 2008 : 1 PDF-fil (41 s.) :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Skolverket IUP och skrifliga omdömen
  Skolverket : 2009 :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=2259
  Obligatorisk

  Svenska meningar : elementär språklära
  Holm Lars, Larsson Kent
  2. uppl. : Lund : Studentlitt. : 1980 : 154 s. :
  ISBN: 91-44-09662-3 ; 60:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tornberg Ulrika
  Språkdidaktik
  4. uppl. : Malmö : Gleerup : 2009 : 248 s. :
  ISBN: 978-91-40-66831-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Styrdokument

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32541-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skönlitteratur

  I samråd med lärare väljs ett pensum ur nedanstående lista

  Flickan med svavelstickorna
  Andersen H. C., Hartmann Susanna, Erlandsson Anita, Jensen Jørn
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2005 : 16 s. :
  ISBN: 91-622-6876-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den ståndaktige tennsoldaten
  Andersen H. C., Carstensen Bodil, Erlandsson Anita, Jensen Jørn
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2005 : 24 s. :
  ISBN: 91-622-6878-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fröhling Thomas
  Kung Steves självlysande hip hop bibel
  Stockholm : Rabén & Sjögren : 2008 : 201 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-29-66820-9 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Urval)

  Elidor, det gyllene landet
  Garner Alan, Fredriksson Allan
  [Ny uppl.] : Stockholm : Bergh : 1987 : [2] s., s. 5-146 :
  ISBN: 91-502-0859-4 (inb.) ; 76:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mio, min Mio
  Lindgren Astrid, Wikland Ilon
  11. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2003 : 178, [2] s. :
  ISBN: 91-29-65770-9 (inb.) : 155:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  I denna vida värld : verser från många länder för barn och vuxna : en antologi
  Nordqvist Margareta, Lundgren Gunilla, Widerberg Siv
  Stockholm : En bok för alla : 1993 : 176 s. :
  ISBN: 91-7448-725-6 (inb.) ; 40:00
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Urval)

  Eiichiro Oda
  One piece
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri bok ur mangaserien.

  Barnens versbok : en antologi
  Forslind Ann, Widerberg Siv, Widerberg Gertrud
  Stockholm : Litteraturfrämjandet : 1986 : 261, [11] s. :
  ISBN: 91-7448-385-4 ; 10:00
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Eller senare upplaga. (Urval)

  En valfri folksaga ur bröderna Grimms samlingar

 • Giltig från: 2012 vecka 30

  Kurslitteratur

  Barnlitteraturanalyser
  Andersson Maria, Druker Elina
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 213 s. :
  ISBN: 978-91-44-04028-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Urval)

  Teaching and learning multiliteracies : changing times, changing literacies
  Anstey Michèle., Bull Geoff.
  Newark, Del. : International Reading Association : c2006. : xii, 148 p. :
  ISBN: 978-0-87207-586-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Från fabler till manga : litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på barn- och ungdomslitteratur
  Boglind Ann, Nordenstam Anna
  1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2010 : 422 s. :
  ISBN: 978-91-40-65204-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Urval)

  Barton David
  Literacy : an introduction to the ecology of written language
  2. ed. : Malden, MA : Blackwell : 2007 : 245 s. :
  ISBN: 1-4051-1114-3 (hardback)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 1-50, 140-159.

  Böcker inom och omkring oss
  Chambers Aidan, Chambers Aidan., Kuick Katarina
  Ny, rev., utg. : Huddinge : X Publishing : 2011 : 293 s. :
  ISBN: 978-91-85763-19-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ewald Annette
  Läskulturer :b lärare, elever och litteraturläsning i grundskolans mellanår
  Malmö : Lärarutbildningen : 2007 : 398, [10] s. :
  ISBN: 978-91-976537-1-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 50 s.

  Kåreland Lena
  Modig och stark - eller ligga lågt : skönlitteratur och genus i skola och förskola
  Stockholm : Natur och kultur : 2005 : 487 s., [8] pl.-s. :
  ISBN: 91-27-11023-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 113-152, 155-179, 253-282.

  Molloy Gunilla
  Reflekterande läsning och skrivning
  2., rev. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 358 s., [4] pl.-s. :
  ISBN: 978-91-44-03831-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nya språket lyfter! : bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 1-4
  Rev. uppl. : Stockholm : Skolverket : 2011 : 87 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Språket på väg. [Elektronisk resurs] : 1 ett diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 6-9
  Stockholm : Skolverket : 2008 : 1 PDF-fil (30 s.) :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Språket på väg. [Elektronisk resurs] : 2 ett diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 6-9
  Stockholm : Skolverket : 2008 : 1 PDF-fil (41 s.) :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Skolverket IUP och skrifliga omdömen
  Skolverket : 2009 :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=2259
  Obligatorisk

  Svenska meningar : elementär språklära
  Holm Lars, Larsson Kent
  2. uppl. : Lund : Studentlitt. : 1980 : 154 s. :
  ISBN: 91-44-09662-3 ; 60:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tornberg Ulrika
  Språkdidaktik
  4. uppl. : Malmö : Gleerup : 2009 : 248 s. :
  ISBN: 978-91-40-66831-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Styrdokument

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32541-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skönlitteratur

  I samråd med lärare väljs ett pensum ur nedanstående lista

  Flickan med svavelstickorna
  Andersen H. C., Hartmann Susanna, Erlandsson Anita, Jensen Jørn
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2005 : 16 s. :
  ISBN: 91-622-6876-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den ståndaktige tennsoldaten
  Andersen H. C., Carstensen Bodil, Erlandsson Anita, Jensen Jørn
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2005 : 24 s. :
  ISBN: 91-622-6878-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fröhling Thomas
  Kung Steves självlysande hip hop bibel
  Stockholm : Rabén & Sjögren : 2008 : 201 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-29-66820-9 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Urval)

  Elidor, det gyllene landet
  Garner Alan, Fredriksson Allan
  [Ny uppl.] : Stockholm : Bergh : 1987 : [2] s., s. 5-146 :
  ISBN: 91-502-0859-4 (inb.) ; 76:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mio, min Mio
  Lindgren Astrid, Wikland Ilon
  11. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2003 : 178, [2] s. :
  ISBN: 91-29-65770-9 (inb.) : 155:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  I denna vida värld : verser från många länder för barn och vuxna : en antologi
  Nordqvist Margareta, Lundgren Gunilla, Widerberg Siv
  Stockholm : En bok för alla : 1993 : 176 s. :
  ISBN: 91-7448-725-6 (inb.) ; 40:00
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Urval)

  Eiichiro Oda
  One piece
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri bok ur mangaserien.

  Barnens versbok : en antologi
  Forslind Ann, Widerberg Siv, Widerberg Gertrud
  Stockholm : Litteraturfrämjandet : 1986 : 261, [11] s. :
  ISBN: 91-7448-385-4 ; 10:00
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Eller senare upplaga. (Urval)

  En valfri folksaga ur bröderna Grimms samlingar