Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska för åk 4-6, kurs 2, 7,5 hp

Engelskt namn: Swedish for Grades 4-6, Course 2

Denna kursplan gäller: 2019-08-19 till 2020-08-16 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6SV025

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanisitsk fakultetsnämnd, 2011-11-16

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2019-03-20

Innehåll

Kursen syftar till att utveckla kunskaper inom skriv- och läsundervisning i år 4-6 ur teoretiska och didaktiska perspektiv varvid vikten av kontinuitet och mångfald betonas.

Kursen behandlar olika aspekter på literacy och multimodalitet. Texter, innefattande tryckta och digitala läromedel samt elevtexter, analyseras och granskas med hjälp av grammatiska och textanalytiska verktyg. Det litteraturvetenskapliga, intersektionella och didaktiska perspektivet bildar bakgrund för analys av barnlyrik, saga och fantasy. Skönlitteratur som läromedel diskuteras och läsförståelseundervisning fördjupas, varvid textsamtalet som verktyg betonas. I kursen fördjupas diskussionen om olika faktorer som kan påverka skriv- och läsutveckling ur ett första- och andraspråksperspektiv. Studenterna analyserar olika diagnostiska verktyg och använder sig av dessa när de dokumenterar, bedömer samt kommunicerar barns skriv- och läsutveckling. Kursen behandlar språkinriktad undervisning och skrivande med fokus på instruerande och utredande text. I samband med detta övar studenten sitt eget skrivande. Den retoriska modellen som verktyg för tal och skrift tillämpas. Skolpraktikens texttyper behandlas och lärarens professionella skrivande övas.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
 • ge en fördjupad redogörelse för teorier och aktuell forskning om skriv- och läsutveckling, i ett flerspråkighetsperspektiv samt ett första- och andraspråksperspektiv;
 • visa fördjupad förståelse för grammatiken som verktyg i arbetet med elevtexter;
 • jämföra olika lässtrategiers påverkan på barns lärande;
 • jämföra olika didaktiska strategier för skriv- och läsutveckling utifrån aktuell forskning.
Färdighet och förmåga
 • analysera och granska texter med hjälp av olika metoder och modeller;
 • motivera val av och planera för skönlitteratur och/eller sakprosa i undervisningen;
 • planera och utvärdera skriv- och läsundervisning med utgångspunkt i teorier, styrdokument och beprövad erfarenhet;
 • utifrån dokumentation ställa samman ett skriftligt omdöme;
 • skriva mottagaranpassade och välformulerade texter som ingår i den professionella lärarens yrkesutövning;
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk;
 • använda retoriska verktyg i tal och skrift.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera och reflektera över barns och ungdomars mediavärld ur ett didaktiskt perspektiv och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens inom området för det pedagogiska arbetet;
 • reflektera över barnlyrikens, sagans och fantasyns etiska och intersektionella dimensioner.

Behörighetskrav

UK I och Svenska för åk 4-6 kurs 1 eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarier, redovisningar och gruppövningar. Seminarier och redovisningar är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen, redovisningar och seminarier. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Kursen bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande har uppnått detta betyg på den skriftliga hemtentamen.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov. Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 41

Kurslitteratur

Mångfaldens möjligheter : litteratur- och språkdidaktik i Norden [Elektronisk resurs] : Elfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Göteborg, 5-6 december 2013
Andersson Peter, Holmberg Per, Lyngfelt Anna, Nordenstam Anna
Göeborg : Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning / Göteborgs universitet : 2014 : 377 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-141971
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: s. 131-153

Skrivande och skrivundervisning i alla ämnen
Bergh Nestlog Eva, Danielsson Kristina, Krogh Ellen
Skolverket :
Lärportalen: Modul: Skriva i alla ämnen, åk 4-6 Del 1: Skrivande och skrivundervisning i alla ämnen
Obligatorisk

Poetry in third grade: Getting started
Carver Sekeres , Gregg
The Reading Teacher : 2007 :
Länk
Obligatorisk

Språk i samspel : retorik för pedagoger
Almström Persson Gunilla, Blomström Vendela, Vogel Anna, Wirdenäs Karolina
1. uppl. : Stockholm : Aglaktuq : 2016 : 138 s. :
ISBN: 9789163920882
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: s. 86-138

Andersson Varga Pernilla
Elever skriver
Skolverket :
Lärportalen: Modul: Tolka och skriva text Del 4: Elever skriver
Obligatorisk

Barton David
Literacy : an introduction to the ecology of written language
2. ed. : Malden, MA : Blackwell : 2007 : 245 s. :
ISBN: 1-4051-1114-3 (hardback)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: s. 1-50

Böcker inom och omkring oss
Chambers Aidan, Chambers Aidan., Kuick Katarina
Ny, rev., utg. : Huddinge : X Publishing : 2011 : 293 s. :
ISBN: 978-91-85763-19-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: s. 127-288

Flerspråkiga elever : effektiv undervisning i en utmanande tid
Cummins Jim, Wadensjö Patricia
Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 305 sidor :
ISBN: 978-91-27-81875-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: s. 13-179, 219-251, 287-303

Se texten! : multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete
Danielsson Kristina, Selander Staffan
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 177 s. :
ISBN: 9789140678140
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: s. 17-80

Ivanic Roz
Discourses of Writing and Learning to Write
Language and Education, vol. 18, No. 3. 2004. S. 220-245 : 2004 :
Länk
Obligatorisk

Langer Judith A.
Litterära föreställningsvärldar : litteraturundervisning och litterär förståelse
Andra upplagan : Göteborg : Daidalos : 2017 : 243 sidor :
ISBN: 9789171735140
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: s. 13-40, 57-63, 99-122, 157-172

Skrivrespons och bedömning av texter
Skar Gustaf, Berge Kjell Lars
Skolverket :
Lärportalen: Modul: Skriva i alla ämnen, åk 4-6 Del 7: Skrivrespons och bedömning av texter
Obligatorisk

Greppa flerspråkigheten [Elektronisk resurs] : en resurs i lärande och undervisning
Svensson Gudrun, Rosén Jenny, Straszer Boglárka, Wedin Åsa
Skolverket : 2018-02-26T09:00:00+01:00 :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3905
ISBN: 978-91-7559-316-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Nya språket lyfter! Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs
Skolverket : 2017 :
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2474
Obligatorisk

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen
Skolverket : 2017 :
Länk med film
Obligatorisk

Strömquist Siv
Skrivboken 7:e uppl : Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
Gleerups : 2014 : s. :
ISBN: 9789140687487
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tjernberg Catharina
Processinriktad läs- och skrivundervisning : en väg till inkludering?
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 198 sidor :
ISBN: 9789147124992
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Westlund Barbro
Aktiv läskraft : att undervisa i lässtrategier för förståelse : mellanstadiet
1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 280 s. :
ISBN: 9789127135987
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: s. 173-209

Wolf Lars
Till dig en blå tussilago : att läsa och skriva lyrik i skolan
Lund : Studentlitteratur : 1997 : 127 s. :
ISBN: 91-44-00241-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: s. 25-40, 58-65

Öhman Anders
Skugga intrigen
Skolverket : 2016 :
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Gymnasieskola/011-perspektiv_litteraturundervisning/del_06
Obligatorisk

Ytterligare litteratur och artiklar kan tillkomma.

Styrdokument

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2019
Sjätte upplagan : [Stockholm] : Skolverket : 2019 : 299 sidor :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 9789138327500
Se bibliotekskatalogen Album

Ytterligare litteratur, texter och artiklar på 100 sidor kan tillkomma

Skönlitteratur

Flickan med svavelstickorna
Andersen H. C., Hartmann Susanna, Erlandsson Anita, Jensen Jørn
1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2005 : 16 s. :
ISBN: 91-622-6876-7
Se bibliotekskatalogen Album

Den ståndaktige tennsoldaten
Andersen H. C., Carstensen Bodil, Erlandsson Anita, Jensen Jørn
1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2005 : 24 s. :
ISBN: 91-622-6878-3
Se bibliotekskatalogen Album

Mio, min Mio
Lindgren Astrid, Wikland Ilon
11. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2003 : 178, [2] s. :
ISBN: 91-29-65770-9 (inb.) : 155:00
Se bibliotekskatalogen Album

Harry Potter och de vises sten
Rowling J. K., Fries-Gedin Lena
6. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2010 : 374 s. :
ISBN: 978-91-29-67535-1
Se bibliotekskatalogen Album

En valfri folksaga ur bröderna Grimms samlingar

Referenslitteratur

Vägar till grammatik
Boström Lena, Josefsson Gunlög, Wilby Ursula
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 213 s. :
ISBN: 91-44-03785-6
Se bibliotekskatalogen Album

Barnens versbok : en antologi
Forslind Ann, Widerberg Siv, Widerberg Gertrud
Stockholm : Litteraturfrämjandet : 1986 : 261, [11] s. :
ISBN: 91-7448-385-4 ; 10:00
Se bibliotekskatalogen Album

Karlsson Ola
Svenska skrivregler
Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
ISBN: 978-91-47-11149-7
Se bibliotekskatalogen Album

Gröngölingen är på väg : dikter för barn och andra
Lindgren Barbro, Olausson Säll Katarina
[Ny utg.] : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2010 : 52 s. :
ISBN: 978-91-29-67215-2
Se bibliotekskatalogen Album

Melin Mårten
Varm tass i mörkret
Höganäs : Hegas : 2007 : 29 s. :
ISBN: 9789186651725
Se bibliotekskatalogen Album

I denna vida värld : verser från många länder för barn och vuxna : en antologi
Nordqvist Margareta, Lundgren Gunilla, Widerberg Siv
Stockholm : En bok för alla : 1993 : 176 s. :
ISBN: 91-7448-725-6 (inb.) ; 40:00
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: (Urval)