Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Studie- och yrkesvägledningens grunder, 15 hp

Engelskt namn: Basics of Career Counselling

Denna kursplan gäller: 2022-08-15 och tillsvidare

Kurskod: 6SY003

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Fakultetsnämnden för lärarutbildning, 2007-04-19

Reviderad av: Prefekten, 2022-03-11

Innehåll

Kursen handlar om studie- och yrkesvägledning i Sverige. I kursen presenteras en översikt av studie- och yrkesvägledningens utveckling, verksamhet och några av dess centrala kunskapsområden. Vidare introduceras teorier om vad som påverkar hur individer väljer utbildning och yrke. Avslutningsvis kommer samtalsfärdigheter att behandlas. 

Modul 1 Studie- och yrkesvägledningens utveckling, roll och styrdokument, 5 hp
[The Development of Career counselling, Role and Regulatory Documents]

I modulen behandlas studie- och yrkesvägledningens framväxt och centrala styrdokument för studie- och yrkesvägledning.  Vidare introduceras det svenska utbildningsväsendet. Avslutningsvis redogörs för studie- och yrkesvägledning som verksamhet och profession. 

Modul 2 Introduktion psykologi och karriärutveckling, 5 hp
[Introduction to Psychology and Career Development]

I modul 2 introduceras grundläggande psykologiska begrepp och processer av betydelse för studie- och yrkesvägledning och karriärutvecklingsteorier. Vidare introduceras karriärutvecklingsmodeller och psykologiska faktorers betydelse för individens karriärval.

Modul 3 Samtalsmetodik, 5 hp
[Counselling Skills and Methods]

Den tredje modulen innehåller en introduktion till grundläggande samtalsfärdigheter och metoder för vägledning. Praktisk tillämpning i form av laborationer med individuell återkoppling och analys av samtalsfärdigheter utgör en central del av modulen.

Förväntade studieresultat

Modul 1
För godkänd modul skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • översiktligt redogöra för studie- och yrkesvägledningens utveckling, funktion och mål
 • översiktligt redogöra för det svenska utbildningsväsendet
 • redogöra för centrala styrdokument med relevans för studie- och yrkesvägledning
Färdighet och förmåga
 • med stöd av förordningar göra bedömningar i behörighets- och urvalssituationer
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • utvärdera sitt behov av ytterligare kunskap relaterat till modulens innehåll
Modul 2
För godkänd modul skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • översiktligt redogöra för ett urval av karriärutvecklingsteorier
 • beskriva grundläggande psykologiska begrepp av betydelse för karriärval
Färdighet och förmåga
 • med stöd av litteratur analysera sin egen karriärutveckling
 • tillämpa grundläggande samtalsfärdigheter för vägledningssamtal
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • utvärdera sitt behov av ytterligare kunskap relaterat till modulens innehåll
Modul 3
För godkänd modul skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • översiktligt redogöra för steg och faser i samtalsmodeller
 • översiktligt redogöra för de färdigheter som är förknippade med steg och faser
Färdighet och förmåga
 • med stöd i litteratur analysera sin egen karriärutveckling
 • tillämpa grundläggande samtalsfärdigheter för vägledningssamtal
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • utvärdera sitt behov av ytterligare kunskap relaterat till modulens innehåll

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och laborativa samtalsinspelningar.

I kursen ingår obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus och/eller deltagande vid schemalagda digitala träffar, se vidare i kurstillfällets gällande schema och information i lärplattform.

Examination

Fysisk närvaro och/eller deltagande vid schemalagda digitala träffar vid obligatoriska moment fordras för godkänt resultat på kursen, om inte annat anges i kurstillfällets gällande schema och information i lärplattform.

Examinationer sker individuellt och i grupp via seminarier, grupparbete samt en individuell skriftlig tentamen.

Examination sker löpande under kursen. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Betyg för hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten av de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).

För betyget väl godkänd (VG) krävs betyget väl godkänd (VG) på samtliga tre moduler.

Den som erhållit betyget godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 33

Kurslitteratur

Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Aktuella artiklar, rapporter och styrdokument tillkommer.

Aktuella läroplaner
Skolverket : 2019 :
https://www.skolverket.se/innehall-a-o/landningssidor-a-o/laroplaner
Obligatorisk

Skolverkets allmänna råd och kommentarer
Arbete med studie- och yrkesvägledning
Skolverket : 2013 :
Länk
Obligatorisk

Att bana vägen mot framtiden : karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv
Lundahl Lisbeth, Dresch James
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 253 s. :
ISBN: 978-91-44-05492-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Att välja för framtiden, skolans stöd genom vägledning och lärande [Elektronisk resurs]
2020 :
https://www.skolverket.se/publikationsserier/forskning-for-skolan/2020/att-valja-for-framtiden-skolans-stod-genom-vagledning-och-larande
Obligatorisk

Zunker Vernon G.
Career counseling : a holistic approach
Student edition. : Boston, MA : Cengage Learning : [2016] : 1 volume :
ISBN: 9781305087286
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: chapter 2 & 3, appendix A&B

Framtidsval : karriärvägledning för individ och samhälle
Stockholm : Norstedts juridik : 2019 : 441 sidor :
Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
ISBN: 9789138248942
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lovén Anders
Karriärvägledning : en forskningsöversikt
Lund : Studentlitteratur : 2015 : 347 s. :
ISBN: 9789144097435
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Professionell vägledning : med samtal som redskap
Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 141, [3] s. :
ISBN: 978-91-44-01537-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Karlsson Lars
Psykologins grunder
Sjätte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 762 sidor :
ISBN: 9789144115931
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur

Framtiden i sikte : skolans stöd för ungas karriärlärande
Lundahl Lisbeth, Lovén Anders, Holm Ann-Sofie, Lindblad Michael, Rolfsman Ewa
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 262 sidor :
ISBN: 9789144129433
Se Umeå UB:s söktjänst

Svensk författningssamling (SFS) 2011:185. (Skolförordningen)
Sveriges Riksdag :
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skolforordning-2011185_sfs-2011-185/?bet=2011:185

Nilsson Göran
Vägledning - i vems intresse? : skolans studie- och yrkesvägledning i ett historiskt och styrningsperspektiv
Umeå : Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning, Lärarutbildningen, Umeå universitet : 2005 : 117 s. :

The skilled helper : a problem-management and opportunity-development approach to helping
Egan Gerard, Reese Robert J.
Eleventh edition. : Australia : Cengage : [2018] : xvi, 432 pages :
ISBN: 9781305865716
Se Umeå UB:s söktjänst