Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Studie- och yrkesvägledningens grunder, 15 hp

Engelskt namn: Basics of Career Counselling

Denna kursplan gäller: 2019-08-12 och tillsvidare

Kurskod: 6SY003

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Fakultetsnämnden för lärarutbildning, 2007-04-19

Reviderad av: Prefekten, 2019-02-15

Innehåll

Kursen innehåller en översikt av studie- och yrkesvägledningens utveckling och dess roll i samhället samt det svenska utbildningsväsendets organisation. Kursen behandlar metoder och modeller för vägledning, samt träning i kommunikationsfärdigheter. Studie- och yrkesvägledning studeras utifrån olika perspektiv och styrdokument. Dessutom ingår teorier som ligger till grund för förståelse och analys av fenomen i människors karriärutveckling, studie- och yrkesvägledande samtal samt information/undervisning.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för studie- och yrkesvägledningens utveckling och nuvarande funktion i det svenska samhället
 • redogöra för olika teorier och visa på deras tillämpbarhet i för studie- och yrkesvägledning relevanta sammanhang
 • diskutera och problematisera den studie- och yrkesvägledande verksamheten utifrån olika perspektiv och styrdokument
Färdighet och förmåga
 • tillämpa grundläggande färdigheter för vägledning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt samhällskunskap A.

Undervisningens upplägg

I kursen finns obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus, se vidare i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, individuella uppgifter och gruppövningar. Vid de laborativa inslagen används video- och ljudinspelningar.

Examination

Fysisk närvaro vid obligatoriska moment fordras för godkänt resultat på kursen, om inte annat anges i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Examinationen sker i form av salstentamen, inspelning av vägledningssamtal med tillhörande analys samt seminarier. Salstentamen samt inspelat vägledningssamtal med analys betygsätts enligt betygsskalan: Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd. Seminarier betygsätts enligt skalan: Godkänd, Underkänd.

För betyget Väl Godkänd på hel kurs krävs betyget Väl Godkänd på vägledningssamtal med analys och skriftlig tentamen samt betyget Godkänd på seminarier. 

Den som erhåller betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. 

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphör att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från att kursplanen upphör att gälla.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 34

  Kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov. Aktuella artiklar, rapporter och styrdokument tillkommer.

  Aktuella läroplaner
  Skolverket : 2019 :
  https://www.skolverket.se/innehall-a-o/landningssidor-a-o/laroplaner
  Obligatorisk

  Skolverkets allmänna råd och kommentarer
  Arbete med studie- och yrkesvägledning
  Skolverket : 2013 :
  Länk
  Obligatorisk

  Att bana vägen mot framtiden : karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv
  Lundahl Lisbeth, Dresch James
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 253 s. :
  ISBN: 978-91-44-05492-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att välja för framtiden, skolans stöd genom vägledning och lärande [Elektronisk resurs]
  2020 :
  https://www.skolverket.se/publikationsserier/forskning-for-skolan/2020/att-valja-for-framtiden-skolans-stod-genom-vagledning-och-larande
  Obligatorisk

  Zunker Vernon G.
  Career counseling : a holistic approach
  Student edition. : Boston, MA : Cengage Learning : [2016] : 1 volume :
  ISBN: 9781305087286
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: chapter 2 & 3, appendix A&B

  Framtidsval : karriärvägledning för individ och samhälle
  Stockholm : Norstedts juridik : 2019 : 441 sidor :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 9789138248942
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lovén Anders
  Karriärvägledning : en forskningsöversikt
  Lund : Studentlitteratur : 2015 : 347 s. :
  ISBN: 9789144097435
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Professionell vägledning : med samtal som redskap
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 141, [3] s. :
  ISBN: 978-91-44-01537-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Karlsson Lars
  Psykologins grunder
  Sjätte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 762 sidor :
  ISBN: 9789144115931
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Framtiden i sikte : skolans stöd för ungas karriärlärande
  Lundahl Lisbeth, Lovén Anders, Holm Ann-Sofie, Lindblad Michael, Rolfsman Ewa
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 262 sidor :
  ISBN: 9789144129433
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svensk författningssamling (SFS) 2011:185. (Skolförordningen)
  Sveriges Riksdag :
  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skolforordning-2011185_sfs-2011-185/?bet=2011:185

  Nilsson Göran
  Vägledning - i vems intresse? : skolans studie- och yrkesvägledning i ett historiskt och styrningsperspektiv
  Umeå : Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning, Lärarutbildningen, Umeå universitet : 2005 : 117 s. :

  The skilled helper : a problem-management and opportunity-development approach to helping
  Egan Gerard, Reese Robert J.
  Eleventh edition. : Australia : Cengage : [2018] : xvi, 432 pages :
  ISBN: 9781305865716
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2020 vecka 35

  Kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov. Aktuella artiklar, rapporter och styrdokument tillkommer.

  Aktuella läroplaner
  Skolverket : 2019 :
  https://www.skolverket.se/innehall-a-o/landningssidor-a-o/laroplaner
  Obligatorisk

  Skolverkets allmänna råd och kommentarer
  Arbete med studie- och yrkesvägledning
  Skolverket : 2013 :
  Länk
  Obligatorisk

  Att bana vägen mot framtiden : karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv
  Lundahl Lisbeth, Dresch James
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 253 s. :
  ISBN: 978-91-44-05492-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Zunker Vernon G.
  Career counseling : a holistic approach
  Student edition. : Boston, MA : Cengage Learning : [2016] : 1 volume :
  ISBN: 9781305087286
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: chapter 2 & 3, appendix A&B

  Framtiden i sikte : skolans stöd för ungas karriärlärande
  Lundahl Lisbeth, Lovén Anders, Holm Ann-Sofie, Lindblad Michael, Rolfsman Ewa
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 262 sidor :
  ISBN: 9789144129433
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Framtidsval : karriärvägledning för individ och samhälle
  Stockholm : Norstedts juridik : 2019 : 441 sidor :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 9789138248942
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lovén Anders
  Karriärvägledning : en forskningsöversikt
  Lund : Studentlitteratur : 2015 : 347 s. :
  ISBN: 9789144097435
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Professionell vägledning : med samtal som redskap.
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  Lund : Studentlitteratur : 2007 : 115 s. :
  ISBN: 91-44-00235-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap 4

  Karlsson Lars
  Psykologins grunder
  5., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 766 s. :
  ISBN: 978-91-44-07695-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  The skilled helper : a problem-management and opportunity-development approach to helping
  Egan Gerard, Reese Robert J.
  Eleventh edition. : Australia : Cengage : [2018] : xvi, 432 pages :
  ISBN: 9781305865716
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Nelson-Jones Richard
  Grundläggande samtalsmetodik
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 261 sidor :
  ISBN: 9789144117393
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nilsson Göran
  Vägledning - i vems intresse? : skolans studie- och yrkesvägledning i ett historiskt och styrningsperspektiv
  Umeå : Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning, Lärarutbildningen, Umeå universitet : 2005 : 117 s. :

 • Giltig från: 2020 vecka 1

  Kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov. Aktuella artiklar, rapporter och styrdokument tillkommer.

  Aktuella läroplaner
  Skolverket : 2019 :
  https://www.skolverket.se/innehall-a-o/landningssidor-a-o/laroplaner
  Obligatorisk

  Skolverkets allmänna råd och kommentarer
  Arbete med studie- och yrkesvägledning
  Skolverket : 2013 :
  Länk
  Obligatorisk

  Att bana vägen mot framtiden : karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv
  Lundahl Lisbeth, Dresch James
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 253 s. :
  ISBN: 978-91-44-05492-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nelson-Jones Richard
  Grundläggande samtalsmetodik
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 261 sidor :
  ISBN: 9789144117393
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lovén Anders
  Karriärvägledning : en forskningsöversikt
  Lund : Studentlitteratur : 2015 : 347 s. :
  ISBN: 9789144097435
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Professionell vägledning : med samtal som redskap.
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  Lund : Studentlitteratur : 2007 : 115 s. :
  ISBN: 91-44-00235-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Karlsson Lars
  Psykologins grunder
  5., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 766 s. :
  ISBN: 978-91-44-07695-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Andergren Leif
  TOLV teorier – Att gå från teori till praktik
  Tremedia :
  http://tremedia.se/produkt/tolv-teorier-att-ga-fran-teori-till-praktik/
  Obligatorisk

  Nilsson Göran
  Vägledning - i vems intresse? : skolans studie- och yrkesvägledning i ett historiskt och styrningsperspektiv
  Umeå : Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning, Lärarutbildningen, Umeå universitet : 2005 : 117 s. :
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Essential Elements of Career Counselling: Processes and Techniques
  Amundsson Norman E, Harris-Bowlsbey JoAnn, Niles Spencer G
  Pearson : 2013 :
  http://www.bokus.com/bok/9780132850643/essential-elements-of-career-counseling/

 • Giltig från: 2019 vecka 35

  Kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov. Aktuella artiklar, rapporter och styrdokument tillkommer.

  Andergren Leif
  TOLV teorier – Att gå från teori till praktik
  Tremedia :
  http://tremedia.se/produkt/tolv-teorier-att-ga-fran-teori-till-praktik/
  Obligatorisk

  Professionell vägledning : med samtal som redskap.
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  Lund : Studentlitteratur : 2007 : 115 s. :
  ISBN: 91-44-00235-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Karlsson Lars
  Psykologins grunder
  5., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 766 s. :
  ISBN: 978-91-44-07695-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nelson-Jones Richard
  Grundläggande samtalsmetodik
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 261 sidor :
  ISBN: 9789144117393
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skolverkets allmänna råd och kommentarer
  Arbete med studie- och yrkesvägledning
  Skolverket : 2013 :
  Länk
  Obligatorisk

  Nilsson Göran
  Vägledning - i vems intresse? : skolans studie- och yrkesvägledning i ett historiskt och styrningsperspektiv
  Umeå : Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning, Lärarutbildningen, Umeå universitet : 2005 : 117 s. :
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Aktuella läroplaner
  Skolverket :
  https://www.skolverket.se/a-o/landningssidor-a-o/laroplan

  Essential Elements of Career Counselling: Processes and Techniques
  Amundsson Norman E, Harris-Bowlsbey JoAnn, Niles Spencer G
  Pearson : 2013 :
  http://www.bokus.com/bok/9780132850643/essential-elements-of-career-counseling/

  Lovén Anders
  Karriärvägledning : en forskningsöversikt
  Lund : Studentlitteratur : 2015 : 347 s. :
  ISBN: 9789144097435
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att bana vägen mot framtiden : karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv
  Lundahl Lisbeth, Dresch James
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 253 s. :
  ISBN: 978-91-44-05492-6
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2019 vecka 34

  Kurslitteratur

  Aktuella artiklar, rapporter och styrdokument tillkommer.

  Andergren Leif
  TOLV teorier – Att gå från teori till praktik
  Tremedia :
  http://tremedia.se/produkt/tolv-teorier-att-ga-fran-teori-till-praktik/

  Professionell vägledning : med samtal som redskap.
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  Lund : Studentlitteratur : 2007 : 115 s. :
  ISBN: 91-44-00235-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Karlsson Lars
  Psykologins grunder
  5., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 766 s. :
  ISBN: 978-91-44-07695-9 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Grundläggande samtalsmetodik : en handbok för hjälpare
  Nelson-Jones Richard, Zetterström Gun
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 247 s. :
  ISBN: 91-44-04305-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skolverkets allmänna råd och kommentarer
  Arbete med studie- och yrkesvägledning
  Skolverket : 2013 :
  Länk

  Nilsson Göran
  Vägledning - i vems intresse? : skolans studie- och yrkesvägledning i ett historiskt och styrningsperspektiv
  Umeå : Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning, Lärarutbildningen, Umeå universitet : 2005 : 117 s. :

  Referenslitteratur

  Aktuella läroplaner
  Skolverket :
  https://www.skolverket.se/a-o/landningssidor-a-o/laroplan

  Essential Elements of Career Counselling: Processes and Techniques
  Amundsson Norman E, Harris-Bowlsbey JoAnn, Niles Spencer G
  Pearson : 2013 :
  http://www.bokus.com/bok/9780132850643/essential-elements-of-career-counseling/

  Lovén Anders
  Karriärvägledning : en forskningsöversikt
  Lund : Studentlitteratur : 2015 : 347 s. :
  ISBN: 9789144097435
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att bana vägen mot framtiden : karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv
  Lundahl Lisbeth, Dresch James
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 253 s. :
  ISBN: 978-91-44-05492-6
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2019 vecka 33

  Kurslitteratur

  Aktuella artiklar, rapporter och styrdokument tillkommer.

  Essential Elements of Career Counselling: Processes and Techniques
  Amundsson Norman E, Harris-Bowlsbey JoAnn, Niles Spencer G
  Pearson : 2013 :
  http://www.bokus.com/bok/9780132850643/essential-elements-of-career-counseling/

  Andergren Leif
  TOLV teorier – Att gå från teori till praktik
  Tremedia :
  http://tremedia.se/produkt/tolv-teorier-att-ga-fran-teori-till-praktik/

  Professionell vägledning : med samtal som redskap.
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  Lund : Studentlitteratur : 2007 : 115 s. :
  ISBN: 91-44-00235-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Karlsson Lars
  Psykologins grunder
  5., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 766 s. :
  ISBN: 978-91-44-07695-9 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lovén Anders
  Karriärvägledning : en forskningsöversikt
  Lund : Studentlitteratur : 2015 : 347 s. :
  ISBN: 9789144097435
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att bana vägen mot framtiden : karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv
  Lundahl Lisbeth, Dresch James
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 253 s. :
  ISBN: 978-91-44-05492-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Grundläggande samtalsmetodik : en handbok för hjälpare
  Nelson-Jones Richard, Zetterström Gun
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 247 s. :
  ISBN: 91-44-04305-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skolverkets allmänna råd och kommentarer
  Arbete med studie- och yrkesvägledning
  Skolverket : 2013 :
  Länk

  Referenslitteratur

  Nilsson Göran
  Vägledning - i vems intresse? : skolans studie- och yrkesvägledning i ett historiskt och styrningsperspektiv
  Umeå : Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning, Lärarutbildningen, Umeå universitet : 2005 : 117 s. :

  Aktuella läroplaner
  Skolverket :
  https://www.skolverket.se/a-o/landningssidor-a-o/laroplan