"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design, 300 hp

Engelskt namn: Master of Science Programme in Interaction Technology and Design

Denna utbildningsplan gäller: HT23 och tillsvidare

Programkod: TYCID

Högskolepoäng: 300

Diarienummer: 514-893-07

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-05-21

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-03-01

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en civilingenjörsexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Civilingenjörsexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science in Engineering. Examen utfärdas med inriktningen interaktion och design (Interaction technology and design).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på grundnivå och avancerad nivå. Målen för utbildning på grundnivå respektive avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 och 9 §§.

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För civilingenjörsexamen skall studenten

 • visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området.

Färdighet och förmåga

För civilingenjörsexamen skall studenten

 • visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,
 • visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar,
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information,
 • visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För civilingenjörsexamen skall studenten

 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar
 • för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Lokala mål för aktuell examen

Mål rörande matematiska, naturvetenskapliga, teknikvetenskapliga och andra vetenskapliga grunder.

 • Grundläggande kunskaper om designprocessen för analys och syntes av gränssnittet till nätanslutna, datorbaserade, interaktiva system. Detta innebär tillämpade och teoretiska kunskaper om metoder för analys av användare, uppgift och kontext. Det innebär också tillämpade och teoretiska kunskaper om metoder och teknik för syntes av innovativa, användbara, tillfredsställande gränssnitt.
 • Grundläggande kunskaper om de komponenter som bygger upp ett interaktivt gränssnitt. Detta innebär tillämpade och teoretiska kunskaper om modeller och teknik för infångande, analys, presentation, manipulering och dokumentation av digitala medier såsom ljud, bild (2D, 3D), video och taktila medier.
 • Avancerade teoretiska och tillämpade kunskaper inom interaktionstekniker eller interaktiva system samt metoder för analys och utvärdering av dessa.
 • Grundläggande kunskaper runt komponenter i system för digitala nätbaserade tjänster samt färdigheter för konstruktion med hjälp av dessa tillämpas i projektform.
 • Grundläggande matematiska kunskaper och färdigheter, tillräckliga för att kunna utveckla signalbehandlingsdelen av interaktionssystemen och för att med statistik kunna analysera interaktiva system.
 • Grunderna i signalbehandling tillämpade på digitala medier.
 • Grundläggande kunskaper i objektorienterad i programmering, programmeringsmetodik, och datastrukturer. Färdigheterna kompletteras med kunskaper om datakommunikation och datautbyte med hjälp av programmering.
 • Förtrogenhet med ett konstnärligt perspektiv på interaktionsdesign tillsammans med kunskaper om skissteknik, designhistoria, och metoder för kreativitet.
 • Grundläggande kunskaper om kommunikationsteori och medieanalys.
 • Grundläggande kunskaper om människans perception, kognition och särart som interaktör.
 • En breddad syn på interaktion och design sett från någon eller några icke-tekniska ämnesområden.

Individuella och yrkesmässiga färdigheter och förhållningssätt

 • Experimentellt synsätt på kunskapsbildning vilket bland annat innebär att snabbt kunna tillgodogöra sig nya tekniska/vetenskapliga kunskaper och nyttiggöra dessa för förnyelse av teknik för interaktion och verktyg för design.
 • Systemtänkande vilket innebär att kunna sätta in aktuella arbetsuppgifter med ett delsystem i ett helhetsperspektiv samt kunna prioritera och kompromissa för att optimera funktionen för att systemet som helhet skall uppfylla kraven som ställts.

Förmåga att arbeta i grupp och att kommunicera

 • Kunna uppträda i olika roller i en projektgrupp och även kunna sätta samman en effektiv grupp och leda den genom ett projekt.
 • God förmåga i skriftlig och muntlig kommunikation både på svenska och engelska. Detta innebär en förmåga att kunna sätta sig in i alternativa perspektiv, värderingssystem och uttryckssätt, och med detta som grund kunna samverka och kommunicera med både tekniker och icke-tekniker om teknik för interaktion och design.

Planering, utveckling, realisering och drift av tekniska system med hänsyn till affärsmässiga och samhälleliga behov och krav

 • Förmåga att göra resursmässiga och affärsmässiga överväganden i samband med systemutveckling, design och produktion samt att ha en entreprenöriell attityd i sin verksamhet.
 • Förmåga att analysera tekniska system, bryta ner dem i delsystem och specificera mål och krav för varje sådant delsystem, inklusive specifikation av krav på gränsytorna mellan delsystemen. Detta skall kunna göras med hjälp av projektmodeller, systembeskrivningar och olika typer av projektplaner.
 • Kunskaper för att kunna genomföra systemutveckling genom konstruktion av prototyp-system i multidisciplinära miljöer. Detta innebär bland annat att inse samspelet mellan en produkt eller en tjänst, dess användare och den miljö där den skall användas.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

https://www.umu.se/utbildning/universitetsstudier---sa-funkar-det/examen/tillgodoraknanden/

Allmänt

En stor del av alla produkter, tjänster och system som skapas används på olika sätt av människor. Interaktionsteknik är den teknik som finns i gränslandet där människan och dessa saker möts. Detta kan vara genom t.ex. via digitala gränssnitt där människor på olika sätt matar in information och får olika typer av feedback från dessa digitala system.

Teknikområdet interaktionsteknik och design är den teknik, de metoder och de verktyg som behövs för att skapa tekniska lösningar som möjliggör användarvänliga, effektiva, lämpliga och användbara gränssnitt mellan människa och datorbaserade system. I teknikområdet ingår således metoder för att organisera designprocessen från identifierat behov till färdig produkt, dvs. metoder för planering, förståelse av slutanvändare, idéskapande, prototyputveckling, testning samt utveckling och realisering av färdiga tekniska lösningar. Hänsyn till behov och krav på samhällelig och affärsmässig hållbarhet ingår också i området.

Utbildningsprogrammet leder till en civilingenjörsexamen omfattande totalt 300 högskolepoäng, vilka fördelas enligt: 240 högskolepoäng grundläggande och valbara kurser, 30 högskolepoäng examensarbete och 30 högskolepoäng fria kurser. I början av programmet läses introducerande och grundläggande kurser som allt eftersom byggs på med alltmer avancerade kurser. Under programmets senare del finns möjlighet att genom egna val utforma sin egen kompetensprofil. Examensarbetet görs sista terminen.

Varje läsår är indelat i fyra läsperioder och inom respektive läsperiod kan flera kurser löpa parallellt. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner, seminarier och räkneövningar samt genom handledning i samband med laborationer och projektarbeten. Ett viktigt inslag i utbildningen är att träna den studerande i muntlig och skriftlig redovisning, vilket normalt sker i samband med laborationer och projektarbeten. Andelen schemalagd undervisning varje vecka är vanligen mellan 20 - 30 timmar. Därutöver måste den studerande räkna med självstudier och laborationer totalt motsvarande ett heltidsarbete. Merparten av kurslitteraturen är på engelska.

Det totala kursutbudet inom programmet indelas i följande kursgrupper: medieteknik, allmänna ingenjörskurser, breddningskurser, datavetenskap, industridesign, matematik och matematisk statistik, psykologi, samt teknik för interaktion av tre typer: grundläggande, fördjupning och yrkesförberedande kurser. Det antal högskolepoäng som skall läsas i respektive kursgrupp framgår av examensbeskrivningen. Kurser på avancerad nivå markeras nedan med en asterisk (*) och även kurser som innehåller projektmoment eller projektledning är separat markerade.

Obligatoriska kurser
Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Allmänna ingenjörskurser
5TF080 Hållbar utveckling för ingenjörer, 7,5 hp
5EL223 Projektledning 1 (projektledning) 7,5 hp

Datavetenskap
5DV124 Artificiell intelligens - grunderna 7,5 hp
5DV212 Datakommunikation och internet 7,5 hp
5DV157 Programmeringsteknik med C och Matlab 7,5 hp
5DV149 Datastrukturer och algoritmer (C) 7,5 hp
5DV230 Objektorienterad programmering (Java) (projektmoment) 7,5 hp

Medieteknik
5EL265  Grundläggande signalbehandling av media  7,5 hp
5EL266  Design och tjänsteutveckling för Internet of Things (projektmoment)  7,5 hp

Industridesign
5ID219 Design för användarupplevelse, 15 hp

Matematik och matematisk statistik
5MA197 Envariabelanalys 1 7,5 hp
5MA198 Envariabelanalys 2 7,5 hp
5MA160 Linjär algebra 7,5 hp
5MS079 Statistik för teknologer 7,5 hp

Psykologi
2PS030 Psykets arkitektur för interaktion och design  7,5 hp

Teknik för interaktion
5DV229 Människa-datorinteraktion 7,5 hp
5TF019 Webbteknik för ingenjörer 7,5 hp
5TF042 Applikationsutveckling för Internet 7,5 hp
5TF048 Databasteknik och webbaserade system 7,5 hp
5EL279 Interaktionsteknik, kommunikation och medier 7,5 hp
5TF082 Forskningsmetodik för ingenjörer inom interaktionsteknik och design 7,5 hp
5DV184 Student Conference in Computing Science* 7,5 hp
5TF068 Aktuell utveckling inom interaktionsteknik och design* 9 hp
(en av kurserna 5DV184 och 5TF068 är obligatorisk på programmet)

Teknik för interaktion yrkesförberedande
5TF073 Produktutveckling i medieteknik med metoden "Design-Build-Test"* (projektkurs) 7,5 hp

Examensarbete
5TF049 Examensarbete för civilingenjörsprogrammet i Interaktionsteknik och design* 30 hp
5DV189 Examensarbete för civilingenjörsexamen i interaktion och design* 30 hp

Valbara kurser
Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Under programmets tredje och fjärde år läses ett antal valbara kurser. I samband med den studerandes val två gånger per år ges information om aktuellt kursutbud och för varje kurs finns förkunskapskrav som måste uppfyllas. Det kan förekomma variationer i kursutbudet för varje enskilt läsår, till exempel ges vissa kurser bara vartannat år För aktuell information om valbara kurser hänvisas till universitetets kurskatalog och programmets hemsida: http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/program/?code=TYCID

Inom varje område som räknas upp nedan kan ytterligare kurser som tillhör andra utbildningsprogram få räknas in i en civilingenjörsexamen i interaktionsteknik och design. Kurser vars innehåll helt eller delvis överlappar varandra får dock inte räknas fullt ut i examen.

Teknik för interaktion fördjupningskurser
5DV190 Projektkurs i datorseende* 7,5 hp
5TF075 Bildbehandling* 7,5 hp
5DV188 Kognitiv interaktionsdesign* 7,5 hp
5DV185 Interaktivitet i smarta miljöer* 7,5 hp
5DV113 Teoretiska perspektiv inom Kognitionsvetenskap* 7,5 hp

Teknik för interaktion yrkesförberedande
5TF036  Prototyputveckling för mobila applikationer (projektmoment)  7,5 hp
5TF072  Innovativa mobila tjänster och system* (projektmoment)  7,5 hp
5TF040  Teknik för sociala medier (projektmoment) 7,5 hp
5TF067  Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling* (projektmoment)  7,5 hp

Datavetenskap
5DV179 Datorgrafik 7,5 hp
5DV181 Artificiell intelligens - metoder och tillämpning* 7,5 hp
5DV088 Systemnära programmering 7,5 hp
5DV231 Teknisk-vetenskapliga beräkningar 7,5 hp

Matematik och Matematisk statistik
5MA121 Differentialekvationer för teknologer 7,5 hp
5MA143 Introduktion till diskret matematik 7,5 hp
5MA164 Flervariabelanalys 7,5 hp
5MS001 Kvalitetsteknik och försöksplanering 7,5 hp
5MS056 Multivariat dataanalys* 7,5 hp
5MS049 Stokastiska processer och simulering 7,5 hp

Breddningskurser
Kurser inom informatik, industridesign, ekonomi, juridik, lingvistik, pedagogik och psykologi kan användas som breddningskurser.

Fria kurser
Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Programöversikt
Kursernas placering i tiden framgår av nedanstående blockdiagram. Avvikelser och variationer kan dock förekomma från år till år.

År 1

Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4
Interaktions-
teknik och
design
Programmerings-
teknik med C
och Matlab
Envariabelanalys 1 Envariabelanalys 2 Interaktionsteknik, kommunikation och medier Projektledning 1
Datas-
trukturer och
algoritmer (C)
Objekt-
orienterad programmering (Java)


År 2

Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4
Linjär algebra Psykets arkitektur för interaktion
och design
Webbteknik för ingenjörer Design för användar-
upplevelse
Datakommunika-
tion och internet
Statistik för teknologer Hållbar utveckling för ingenjörer


År 3

Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4
Människa-datorinteraktion Databasteknik
och webbaserade
system
Design och tjänsteutveckling för Internet of Things Applikations-
utveckling
för Internet
Artificiell intelligens - grunderna Forskningsmetodik för ingenjörer inom interaktionsteknik och design Grundläggande signalbehandling av media  
Produktutveckling i medieteknik med metoden "Design-Build-Test"


År 4

Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4
Valbar kurs Valbar kurs Valbar kurs Valbar kurs
Valbar kurs Valbar kurs Valbar kurs Valbar kurs


År 5

Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4
Valbar kurs Valbar kurs Examensarbete för
civilingenjörsprogrammet i
Interaktionsteknik
och design
Valbar kurs Valbar kurs
Aktuell utveckling inom interaktionsteknik
och design

 

Examensarbete/självständigt arbete
Examensarbetet inom civilingenjörsprogrammet i Interaktionsteknik och design avslutar utbildningen, och får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. I examensarbetet som omfattar 30 högskolepoäng skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden och muntligen och i en skriftlig rapport/uppsats redovisa resultatet av arbetet. Arbetet ska innehålla en ämnesmässig fördjupning i medieteknik eller datavetenskap. Denna bestäms i samråd med kursledningen. Examensarbetet utförs normalt individuellt, men i enstaka fall är det också tillåtet att två studenter samarbetar med ett examensarbete.

Examensarbetet kan med fördel förläggas till näringslivet. Arbetet med examensarbetet är dock en del av universitetsstudierna. En handledare vid universitetet ska alltid utses, som har ansvaret för att erforderlig ämnesfördjupning uppnås.

Rapporten ska språkligt och stilistiskt utformas så att den kvalitetsmässigt motsvarar rapporter inom tekniska högskolan och industrin. Rapporten ska innehålla en engelsk sammanfattning, samt en engelsk översättning av titeln. Alternativt kan hela rapporten skrivas på engelska.

Projektledning
En kurs eller moment i "projektledning" syftar till att förmedla kunskap om teorier, modeller och verktyg för att driva och leda projekt med tillämpning i akademiska, industriella och administrativa sammanhang. I utbildningen finns inslag av gruppdynamik och situationsanpassat ledarskap samt tillämpningsövningar där teorier och modeller illustreras. Tillämpningsprojekt behöver inte vara relaterade till studentens teknikområde.

Projektkurs
En projektkurs är en kurs, eller ett moment i en kurs, som bedrivs i projektform. Detta innebär att:

 • arbetet har ett väldefinierat mål och en tydlig beställare
 • arbetet syftar till att förbättra befintlig eller nyutveckla en prototyp, en produkt, ett system, en tjänst eller till att utföra ett förbättringsarbete som genererar ny kunskap
 • arbetet görs i en tillfälligt skapad projektorganisation
 • arbetet görs inom givna ramar avseende tid, resurs/kostnad och kvalitet/funktionalitet
 • roller, aktiviteter och dokumentation styrs av en dokumenterad projektmetodik
 • arbetet utförs i grupper om minst 3 studenter eller så ingår studenten/studenterna i befintlig projektorganisation på ett företag. I undantagsfall kan examinator för kurser (i samråd med programansvarig) bevilja undantag från detta villkor.

För ett sammanhängande projekt omfattande minst 7,5 hp ska

 • 4-ca 8 studenter ingå i projektgruppen eller så ingår studenten/studenterna i befintlig projektorganisation på ett företag,
 • projektgruppens sammansättning inte vara självvald av studenterna.

Dessutom bör det bland projektkurser, eller moment, finnas projekt med

 • projektgrupper bestående av studenter från olika bakgrund, t.ex. olika utbildningsprogram
 • rollbyten inkluderande överlämning av ansvar
 • förändrade förutsättningar under projektets gång

Projektkurser som uppfyller kraven är markerade i listan över kurser ovan.

Hållbar utveckling
Kursen eller kursmomenten i teknik för hållbar utveckling omfattar minst 7,5 hp. I dessa poäng skall dels finnas en allmän del där miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet diskuteras och dels ett moment där de studerande tillämpar dessa kunskaper i en fallstudie där temat väljs utifrån den enskilde studentens programtillhörighet eller intresseinriktning. Omfattningen på respektive del skall vara minst 3 hp. Lämpliga kurser och kursmoment är markerade i tabellen med kurser ovan.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

För övrig information se regelsamlingen för grundutbildningen vid Umeå universitet https://www.umu.se/regelverk/