Hoppa direkt till innehållet
printicon
Utbildningsplan:

Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap, 300 hp

Engelskt namn: Master of Science Programme in Computing Science and Engineering

Denna utbildningsplan gäller: HT19 och fram till HT20 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: TYCTD

Högskolepoäng: 300

Diarienummer: 514-894-07

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-05-23

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-03-14

Behörighetskrav

Fysik B, Kemi A, Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet 9/A9)

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en civilingenjörsexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Civilingenjörsexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science in Engineering. Examen utfärdas med inriktningen teknisk datavetenskap (Computing Science and Engineering).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Se högskolelagen 1 kap. §§ 8-9.

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För civilingenjörsexamen skall studenten

 • visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området.

Färdighet och förmåga

För civilingenjörsexamen skall studenten

 • visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera ochhantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,
 • visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar,
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information,
 • visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn tillmänniskors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialogmed olika grupper klart redogöra för och diskuterasina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För civilingenjörsexamen skall studenten

 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Lokala mål för aktuell examen

En civilingenjör i teknisk datavetenskap utbildas för att utgående från datavetenskapliga teorier och metoder utforma, konstruera, analysera, underhålla och utvärdera program och system av program samt att konfigurera, analysera, underhålla och utvärdera kompletta datorsystem, bestående av programvara och maskinvara, självständiga eller integrerade i datoriserade system.

Kunskap och förståelse
Utbildningen är sammansatt så att den färdige civilingenjören ska 

 • tillägnat sig en bred kunskapsbas av matematik och naturvetenskap,
 • uppnått förtrogenhet med grundläggande datavetenskapliga teorier och metoder,
 • förvärvat goda kunskaper i utformning, konstruktion, underhåll och utvärdering av program- och datorsystem,
 • förvärvat väsentligt fördjupade kunskaper inom minst ett datavetenskapligt område,
 • förvärvat en grundläggande bildning inom relevanta biämnen för en kommande anställning, specifikt hur organisationer byggs upp och fungerar samt samspel med miljö och samhälle.
Färdighet och förmåga
Den studerande skall ha förvärvat grundläggande ingenjörsfärdigheter med speciell betoning på teknisk datavetenskap vilket innefattar
 • förmåga att med datavetenskaplig metodik identifiera, formulera och lösa problem,
 • förmåga att snabbt inhämta nya datavetenskapliga kunskaper och tillämpa dessa för teknisk utveckling och förnyelse,
 • förmåga att bedriva både självständigt arbete och lagarbete, både inom stora och små projekt,
 • färdighet i att redovisa kunskaper, planer och uppnådda resultat i tal och skrift såväl på svenska som på engelska.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande skall ha förvärvat kunnande och färdigheter för att fungera i ett samhälleligt och ett organisatoriskt sammanhang, vilket innefattar
 • förmåga att utreda och formulera användarkraven på program- och datorsystem och därvid beakta sociala, ekonomiska och kulturella synpunkter och värderingar för att kunna utforma lösningar som tar till vara och motsvarar användarnas förutsättningar och behov,
 • förmåga utgående från användarkrav planera och genomföra utveckling och idrifttagande av program- och datorsystem så att de lever upp till ställda förväntningar,
 • insikter i informationsteknologins växelverkan med samhälle, individ och miljö,
 • förmåga att kunna sätta sig in i alternativa perspektiv, värderingssystem och uttryckssätt, som grund för att kunna samverka och kommunicera med både tekniker och icke-tekniker om datorsystem och deras konsekvenser, nationellt och internationellt.

Examinationsformer

Examination sker normalt i slutet av varje kurs, och är muntlig och/eller skriftlig. Prov kan helt eller delvis ersättas av fortlöpande kunskapskontroll inom ramen för undervisningen. För mer information om olika examinationsformer se respektive kursplan. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att vid förnyat prov hos aktuell prefekt begära att annan lärare utses att sätta betyg.

Betyg

Betyg sätts för varje kurs och om så bedöms lämpligt även för delmoment av kurs. Betygssättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment, t ex laborationer och inlämningsuppgifter är bedömda. Om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs sätts betygen i skalan Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4), samt Med beröm godkänd (5). Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande av kurs

Enligt föreskrifter i § 6:12 i högskoleförordningen (HF) har en student som vid en högskola inom landet gått igenom viss grundläggande högskoleutbildning med godkänt resultat rätt att tillgodoräkna sig denna för högskoleutbildning vid annan högskola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.
Detsamma gäller studenter som har gått igenom en viss utbildning med godkänt resultat vid universitet eller annan läroanstalt för högre utbildning i Danmark, Finland, Island eller Norge eller hos den som är part i Europarådets konvention av den 11 april 1997 om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen, eller vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.
Vidare gäller enligt § 6:13 i HF att student har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i 12 §, om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. Student får även tillgodoräknas motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet.
Lokala regler för tillgodoräknande finns beskrivna i Umeå universitets tillgodoräknandeordning som finns på Studentcentrums hemsida.

http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut ska även motiveras skriftligt.

Allmänt


Utbildningsprogrammet leder till en civilingenjörsexamen med inriktning mot teknisk datavetenskap omfattande totalt 300 högskolepoäng varav 30 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete. Utbildningens tre första år ger en bred och nödvändig bas för fördjupning. Den studerande läser grundläggande matematikkurser och lär sig fundamental teori och metodik gällande programkonstruktion och programutveckling. Dessutom läses kurser i elektronik med inriktning mot datorteknik samt allmänna ingenjörskurser som breddar den blivande civilingenjörens kunskapsbas.
Efter de första tre åren har studenten breda kunskaper inom beräkningsområdet men även breddade och fördjupade kunskaper om programsystem, programutveckling, datakommunikation, datorteknik och användarinteraktion. Dessutom har studenten en fördjupad kunskap och praktiska färdigheter inom programvaruteknikområdet. Under de sista två åren får studenterna välja bland ett utbud av olika kurser inom såväl datavetenskap som andra områden, kompletterat med ett antal allmänna ingenjörskurser. Bland de valbara kurserna i datavetenskap finns ett antal möjligheter till fördjupning med spetskompetens. Det är också möjligt att utforma en individuell profil. Efter de inledande tre åren finns möjligheter att läsa kurser vid andra lärosäten, inom eller utom landet. 

Under hela utbildningen jobbar studenten med professionell och personlig utveckling. Examinationen av dessa färdigheter är koncentrerad till en handfull ämneskurser under utbildningen. Tillsammans med examensarbetet utgör programmets baskurser en bra grund för att utveckla professionella och personliga egenskaper lämpliga för den fortsatta yrkeskarriären som civilingenjörer i teknisk datavetenskap.
Varje läsår är indelat i fyra läsperioder. Vanligen löper två kurser parallellt under en period.
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och handledning i samband med datorlaborationer. Obligatoriska datorlaborationer med fokus på processinriktat lärande och redovisningsuppgifter utgör en mycket viktig del av utbildningen. För att hålla den studietakt som är nödvändig för att följa programmet krävs normalt minst 40 timmars arbetsvecka. Andelen schemalagd undervisning varje vecka är dock vanligen betydligt mindre än 40 timmar. Tiden utöver den schemalagda är avsedd för självstudier och laborationer. Merparten av kurslitteraturen är på engelska och på programmets senare del förekommer undervisning på engelska.

Baskurser
Programmets kärna utgörs av baskurserna. Programstudenter har platsgaranti på dessa kurser. För att uppfylla examenskraven krävs även kurser utöver baskurserna. De fullständiga kraven för examen återfinns i examensbeskrivningen. Förutom Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap (5DV097, 30 hp) ingår följande baskurser på programmet:

Datavetenskap
Allmänt
5DV132 Interaktionsteknik, 7,5 hp
5DV119 Introduktion till databashantering, 7,5 hp
5DV102 Grundläggande logik och modellteori, 7,5 hp

Programmeringsfärdighet
5DV104 Programmeringsteknik med C och Matlab, 7,5 hp
5DV133 Objektorienterad programmeringsmetodik, 7,5 hp
5DV135 Applikationsutveckling i Java, 7,5 hp

Datorsystem
5DV088 Systemnära programmering, 7,5 hp
5DV013 Datakommunikation och datornät, 7,5 hp
5DV118 Datorers uppbyggnad och arkitektur, 7,5 hp (A)

Programspråksteori
5DV086 Programspråk, 7,5 hp

Datastrukturer och algoritmer
5DV149 Datastrukturer och algoritmer (C), 7,5 hp

Numeriska beräkningar
5DV005 Teknisk-vetenskapliga beräkn., 7,5 hp

Programvaruteknik
5DV151 Programvaruteknik, 15 hp (P*:9)

Matematikområdet
Allmän
5DV102 Grundläggande logik och modellteori, 7,5 hp

Diskret matematik
5MA143 Introduktion till diskret matematik, 7,5 hp

Analys
5MA009 Envariabelanalys 1, 7,5 hp
5MA011 Envariabelanalys 2, 7,5 hp

Linjär algebra
5MA019 Linjär algebra, 7,5 hp

Matematisk statistik
5MS045 Statistik för datavetare, 7,5 hp

Elektronik med inriktning mot datorteknik
Allmän
5EL006 Digitalteknik, 7,5 hp

Datorteknik
5EL179 Datorteknik och inbyggda system, 15 hp, (P:7)

Fysikområdet
5FY107 Givarfysik, 7,5 hp

Allmänna ingenjörskurser
Allmän
5DV107 Metoder och verktyg för datavetare, 7,5 hp

Projektledning
5BY008 Projektledning A, 7,5 hp (PL: 7,5)

Hållbar utveckling
5TN017 Teknik för hållbar utveckling, 7,5 hp (M:7,5)

(P:X)   anger att kursen räknas som projektmoment med X hp
(P*:X)  anger att kursen räknas som projektmoment med X hp och att ett sammanhängande projekt är minst 7,5 hp
(PL:X)  anger att kursen räknas som projektledningsmoment med X hp
(M:X)   anger att X hp av kursen kan räknas som hållbar utveckling
(A) anger att kursen är på avancerad nivå
-----   anger att kursen skall nyutvecklas och ännu ej har en kurskodValbara kurser
Från och med år fyra finns det möjlighet att läsa ett antal valbara kurser. En valbar kurs är en kurs där studerande på programmet har platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier,dock inte med garanti på förstahandsval. För de flesta av nedanstående kurser finns förkunskapskrav som måste uppfyllas för att få läsa kursen,
och som styr i vilken ordning vissa kurser kan läsas. Om man läst alla baskurser enligt ovan måste det bland de valbara eller fria kurserna bland annat finnas två allmänna ingenjörskurser (á 7,5 hp) och tre kurser (á 7,5 hp) på avancerad nivå inom datavetenskap för att examenskraven skall uppfyllas. Det kan förekomma variationer i kursutbudet för varje enskilt läsår, till exempel ges vissa kurser bara vartannat år. Information om vilka kurser som ges årligen i universitetets kurskatalog, på respektive institutions hemsida samt vid information inför valtillfällen.

Matematik
Diskret matematik
5MA149 Diskret matematik 2, 7,5hp
 
Datavetenskap
Allmänt
5DV017 Emergenta system, 7,5 hp (A)
5DV024 Ubiquitous Computing, 7,5 hp (A)
5DV048 Människa-dator interaktion, fördjupning, 7,5 hp (A)
5DV051 Avancerad datorgrafik och tillämpningar, 7,5 hp (A)
5DV057 Design av samverkande system , 7,5 hp (A)
5DV058 Visuell interaktiv simulering, 7,5 hp (A)  5DV067 Kognitiv interaktionsdesign, 7,5 hp (A)
5DV111 Datorgrafik och visualisering, 7,5 hp
5DV115 Projektkurs i datorseende, 7,5 hp (A, P*:7,5)
5DV121 Artificiell intelligens - grunderna, 7,5 hp
5DV122 Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar, 7,5 hp (A) 5DV120 Databasteknik,  7,5 hp (A)
5DV129 Examensarbete för kandidatexamen i datavetenskap, 15 hp
5DV144 Student Conference in Comp. Science, 7,5  hp (A)

Programmeringsfärdighet
5DV155 Utveckling av mobila applikationer, 7,5 hp

Datastrukturer och algoritmer
5DV117 Effektiva algoritmer och problemkompl. 7,5 hp (A)
5DV130 Algoritmisk problemlösning, 7,5 hp (A)
5DV037 Datavetenskapens grunder, 7,5 hp

Numeriska beräkningar
5DA001 Ickelinjär optimering., 7,5 hp (A)
5DA002 Matrisberäkningar och tillämpningar, 7,5 hp (A)

Datorsystem
5DV131 Datormoln, 7,5 hp (A)
5DV050 Design och analys av algoritmer för parallelldatorsystem, 7,5 hp (A)
5DV152 Parallell programmering för multicore-baserade system 7,5 hp
5DV153 Avancerade distribuerade system, 7,5 hp (A) 

Allmänna ingenjörskurser
Allmänt
1EN038 Engelska A, Academic writing 7,5hp
2NE011 Resursfördelningsteori C4, 7,5hp
2NE005 Ekonometri I D12, 7,5hp
2NE016 Finansiell ekonomi D2, 7,5 hp
2NE056 Finansiell ekonomi II D21, 7,5hp
5TN006 Introduktion till ingenjörsarbete, 7,5 hp (P:4,5)
5TN000 Design-Build-Test projektkurs för ingenjörer, 15 hp, (A, PL:7,5, P*:7,5) 5TN020 Ingenjörens roll i arbetslivet, 7,5 hp (P:4,5)

(P:X)  anger att kursen räknas som projektmoment med X hp
(P*:X)  anger att kursen räknas som projektmoment med X hp och att ett sammanhängande projekt är minst 7,5 hp
(PL:X)  anger att kursen räknas som projektledningsmoment med X hp
(M:X)  anger att X hp av kursen kan räknas som hållbar utveckling
(A) anger att kursen är på avancerad nivåFria kurser
Fria kurser söks i öppen konkurrens med andra studenter. Urvalet sker enligt reglerna i Umeå universitets utbildningskatalog. Fria kurser kan läsas inom olika institutioners kursutbud vid Teknisknaturvetenskaplig fakultet, annan fakultet vid universitetet, eller annat lärosäte inom eller utom landet. Kurser vars innehåll helt eller delvis överlappar varandra får inte räknas fullt ut i examen och vissa kurser har restriktioner på hur de kan räknas, se kursplanen. Mängden fria kurser som kan ingå i examen styrs av examenskraven som finns i avsnittet ”Examen”. Observera att även andra kurser än de nedan uppräknade kan räknas inom de olika ämnesområdena. Bedömning av en kurs områdestillhörighet görs av den programansvarige.
Exempel på fria kurser som kan räknas inom respektive ämnesområde är:

Matematikområdet
Allmänt
5MA121   Differentialekvationer f. teknologer, 7,5 hp
5MA034  Transformmetoder, 7,5 hp
5MA088 Optimering 1, 7,5 hp

Analys
5MA144  Flervariabelanalys, 7,5 hp
5MA044 Flervariabelanalys och differentialekvationer, 7,5 hp
5MA086 Introduktion till reell analys, 7,5 hp

Diskret matematik
5MA146  Introduktion till grafteori, 7,5 hp
5MA084 Algebraiska strukturer, 7,5 hp

Matematisk statistik
5MS001  Kvalitetsteknik och försöksplanering, 7,5 hp
5MA133  Nätverksdynamik, 7,5hp
  
Elektronik med inriktning mot datorteknik

Datorteknik
5EL010   Inbyggda realtidssystem B, 7,5 hp
 
Fysikområdet

5FY041 Klassisk mekanik A, 9,0 hp
 
Allmänna ingenjörskurser

Allmän
2FE157  Academic Business Challenge – Introduction to Business Development, 7,5 hp 2FE017  Industriell ekonomi A, 7,5 hp
2FE010  Företagsekonomi A53, 30 hp 2FE182  Företagsekonomi A1:1, 15hp
2FE125  Ledarskap och ledarskapsutveckling, 7,5hp 2PE102  Organisatoriskt ledarskap, 7,5hp
2JU033  Juridisk översiktskurs, 15 hp
2SO120  Organistion och ledarskap i arbetslivet, 7,5hp
5EL175  Entreprenörskap och småföretagande inom IT och mediebranschen, 7,5 hp
5TF034  Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7,5hp (A, P:4hp)

Projektledning
2SO031  Projektledning, 15hp (P*:7,5, PL:7,5)
 
(P:X) anger att kursen räknas som projektmoment med X hp
(P*:X) anger att kursen räknas som projektmoment med X hp och att ett sammanhängande projekt är minst 7,5 hp
(PL:X) anger att kursen räknas som projektledningsmoment med X hp
(M:X) anger att X hp av kursen kan räknas som hållbar utveckling
(A) anger att kursen är på avancerad nivå
----- anger att kursen skall nyutvecklas och ännu ej har en kurskod

Programöversikt
Baskursernas normala placering i tiden framgår av nedanstående blockschema. Ingående kurser och deras placeringar i tiden kan komma att ändras, information om kursernas aktuella placering i tiden kan hittas via följande webbplats http://www.cs.umu.se/student/studievagledning/blockscheman/.
 

  Hösttermin Vårtermin
  Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4
År 1 Metoder
och
verktyg
Progr.
med C
och
Matlab
Envar.
analys 1
Envar.
analys 2
Data-
strukturer
& algoritmer
Objekt-
orienterad
program-
mering
Introduktion
till diskret
matematik
Interaktions-
teknik
År 2 Systemnära
programmering
Statistik för
datavetare
Digitalteknik Datorteknik och
inbyggda system
Grundläggande
logik
Applikations-
programmering i Java
Givarfysik
År 3 Datakom.
och datornät
Datorers
uppbyggnad
och arkitektur
Program-
språk
Programvaruteknik
Linjär algebra Teknisk
vetenskapliga
beräkningar
Grund-
läggande
databaser
År 4 Valfri kurs* Valfri kurs* Valfri kurs*
Valfri kurs* Valfri kurs* Valfri kurs*
År 5 Valfri kurs* Valfri kurs* Examensarbete
Valfri kurs* Valfri kurs*

* Valfria kurser måste innehålla
 • tre kurser (á 7,5 hp) på avancerad nivå i datavetenskap,
 • en kurs (á 7,5 hp) i projektledning,
 • en kurs (á 7,5 hp) i hållbar utveckling samt ytterligare
 • två (á 7,5 hp) allmänna ingenjörskurser och slutligen
 • fem fria kurser (á 7,5 hp)
Inom ramen för programmet är det möjligt att under år 4 och 5 profilera sig mot olika specialområden. Datavetenskap är ett brett ämne som omfattar områden som beräkningsteknik (teknisk, parallell, kognitiv och intelligent), programvaruteknik och interaktionsteknik. Även andra ämnen erbjuder ett urval av fördjupningskurser.

Examensarbete/självständigt arbete
För att uppfylla examenskraven ska studenten utföra ett självständigt arbete så som det specificeras i kursplan för examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap (kurskod 5DV097).

Det självständiga arbetet inom utbildningsprogrammet för teknisk datavetenskap utförs under programmets sista termin, men får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. I det självständiga arbetet ska den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden samt muntligen och skriftligen redovisa resultatet av arbetet på engelska. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig eller ingenjörsmässig fördjupning. Även om arbetet kan vara en del i ett större projekt ska arbetet utföras individuellt.

Arbetet omfattar 30 högskolepoäng och utförs inom huvudområdet datavetenskap och bör anknyta till det profileringsområde man valt.

Det självständiga arbetet kan med fördel förläggas till industrin. Det självständiga arbetet är dock en del av universitetsstudierna och en handledare vid universitetet ska alltid utses, som har ansvaret att handleda i vetenskapligt skrivande och i viss mån inom ämnet. Den skriftliga rapporten ska språkligt och stilistiskt utformas så att den kvalitetsmässigt motsvarar rapporter inom universitet och industri. Rapporten ska normalt skrivas på engelska.

På det självständiga arbetet erhålls något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). Om så önskas kan ett kortfattat skriftligt omdöme rörande arbetets olika bedömningsgrunder erhållas. För mer information om bedömningsgrunderna se kursplan för examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap (kurskod 5DV097).

Examen
Utbildningsprogrammet leder efter ansökan till civilingenjörsexamen med inriktning teknisk datavetenskap. För att uppnå examenskraven måste studenten utöver programmets baskurser läsa 15 hp allmänna ingenjörskurser, 22,5 hp på avancerad nivå i datavetenskap samt 37,5 hp helt fria kurser.

Om studenten väljer att utelämna eller byta ut en eller flera baskurser är det studentens ansvar att se till att de lästa kurserna sammanlagt uppfyller examenskraven. Då vissa av baskurserna används för att säkerställa att studenten uppnår alla de krav som ställs på en civilingenjör vad gäller färdigheter och värderingar är det generellt inte möjligt att byta ut följande baskurser:

• Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap (5DV097), explicit examenskrav
• Programvaruteknik (5DV151), förkunskapskrav till 5DV097
• Applikationsprogrammering i Java (5DV085), förkunskapskrav till 5DV151
• Objektorienterad programmeringsmetodik (5DV133), förkunskapskrav till 5DV151
• Interaktionsteknik (5DV132), förkunskapskrav till 5DV085

Övriga baskurser kan bytas ut mot kurser med liknande ämnesinnehåll.
För de studenter som önskar tillgodoräkna sig kurser som inhämtats på annat sätt inom eller utom landet görs en bedömning av den programansvarige. När kraven enligt examensbeskrivningen är uppfyllda kan, efter ansökan, ett examensbevis utfärdas.
 

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Ansökan om detta görs skriftligen hos Studentcentrum. Ett negativt beslut om anstånd med studiestart är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola.

Studieuppehåll

Studerande som önskar göra uppehåll i utbildningen kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan ställs till fakultetsnämnden och inlämnas till programstudievägledaren senast den 15 april inför höstterminen och senast den 15 oktober inför vårterminen. Studieuppehåll beviljas normalt inte om den studerande inte uppnått minst 15 högskolepoäng inom utbildningsprogrammet. Den programansvarige kan bevilja studieuppehåll för begränsad tid antingen på grund av tvingande skäl (sjukdom, militärtjänst, graviditet, vård av barn eller annat vårdansvar), på grund av yrkesverksamhet (inklusive praktik och forskning) eller på grund av särskilda skäl. Exempel på detta är ekonomiska problem, studietrötthet osv.

Studerande som har beviljats studieuppehåll för en begränsad tid garanteras en utbildningsplats vid uppehållets utgång. För att få ta sin utbildningsplats i anspråk skall den studerande skriftligen lämna besked till programstudievägledaren om studiernas återupptagande före den 15 april om det gäller höstterminen och före 15 oktober om det gäller vårterminen.

Ett negativt beslut om att få uppta studierna efter studieuppehåll är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut ska även motiveras skriftligt. Den som är antagen till ett utbildningsprogram och avbryter studierna utan att studieuppehåll beviljats, förlorar sin platsgaranti. Önskar den studerande återuppta studierna vid en senare tidpunkt måste ansökan göras till varje enskild kurs. Alternativt måste en ansökan om att bli antagen till senare del av utbildningsprogram lämnas in.

Studieavbrott

Om en studerande beslutar sig för att lämna utbildningen bör denne meddela detta till programstudievägledare.