Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Grundlärarprogrammet - fritidshem, 180 hp

Engelskt namn: No translation available

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: LYGFR

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: 511-605-13

Ansvarig fakultet: Lärarhögskolans styrelse

Beslutad av: Umeå School of Education vid Umeå universitet, 2011-02-24

Reviderad av: Rektor för Lärarhögskolan, 2021-06-02

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor.
Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem översätts på engelska till Degree of Bachelor of Arts in Primary Education - Extended School.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Nationella mål för aktuell examen

Utbildningen är på grundnivå. Målen för utbildning på denna nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 och 9 §§.

Examinationsformer

Prov sker normalt i slutet av varje kurs och är muntliga eller skriftliga. Examination kan även ske genom fortlöpande kunskapskontroll inom ramen för undervisningen, exempelvis i form av diskussionsseminarier, muntliga/skriftliga rapporter eller digitala redovisningar. Studerande som underkänts vid prov skall beredas tillfälle att delta i ytterligare prov enligt de regler som anges i respektive kursplan. För närmare information hänvisas till aktuella kursplaner.

Betyg

Betyg sätts för varje kurs. Betygssättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment, som t.ex. laborationer, projektrapporter och inlämningsuppgifter är godkända. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos berörd Fakultetsnämnd, inför en ny provomgång, begära att en annan examinator utses att bestämma betyg i det förnyade provet. Studerande som underkänts på verksamhetsförlagd del (VFU) erbjuds möjlighet till ytterligare verksamhetsförlagda studier vid två tillfällen.

Som betyg används en tregradig skala med betygsstegen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Examensenheten vid Studentcentrum. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Examensenheten vid Studentcentrum.

Allmänt

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng.

För examen krävs att utbildningen omfattar följande utbildningsområden:

  • Utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng,
  • Studier inom det fritidspedagogiska området om 90 högskolepoäng varav ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng,
  • Verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet
Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till kommande yrkesutövning och omfatta följande:
- skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
- läroplansteori och didaktik,
- vetenskapsteori och forskningsmetodik,
- utveckling, lärande och specialpedagogik,
- sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
- bedömning och betygssättning, och
- utvärdering och utvecklingsarbete.

Innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) återfinns i särskilda kurser. UVK- kursernas innehåll integrerar de för verksamheten centrala kunskapsområdena och återfinns i specifika kursplaner för programmet. 

Den verksamhetsförlagda utbildningen är fördelad över utbildningen med egna kursplaner som relaterar till studierna inom det fritidspedagogiska området och UVK-kurserna. VFU-placeringar sker i första hand i de kommuner och fristående skolhuvudmän som Lärarhögskolan har tecknat avtal med. Placeringar på studieorten kan inte garanteras och förtursregler tillämpas. Därför kan studenter som har särskilda skäl för placering på viss ort ansöka om detta. Se beskrivning av regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet.


För information om ingående baskurser inom grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem, se studieplan

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl (sociala, medicinska eller övriga skäl) föreligger. Ansökan om detta görs skriftligen hos Antagningen vid Studentcentrum.
Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Efter att studierna påbörjats kan, om särskilda skäl föreligger, studieuppehåll beviljas. Ett beslutat studieuppehåll innebär platsgaranti under förutsättning att återkomst till studierna meddelas senast 15 april respektive 15 oktober, närmast före den termin studierna ska återupptas. Ansökan görs till Lärarhögskolans studerandeservice.
Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. En skriftlig motivering ska lämnas vid beslut som går den sökande emot.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till Lärarhögskolans studerandeservice.

Studieplan

Giltig från: HT20

Termin 1

6PE264

Grundlärare som profession (UK) 6 hp

Grundnivå

6PE268

Att vara grundlärare (VFU) 1,5 hp

Grundnivå

6PE187

Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU006

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU007

Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp

Grundnivå

Termin 2

6PE228

Barnet, omvärlden och fritidshemmets uppdrag 15 hp

Grundnivå

6NO036

Matematik, naturvetenskap och utomhuspedagogik för fritidshem 7,5 hp

Grundnivå

6LÄ058

Kommunikation och språkutveckling för fritidshem 7,5 hp

Grundnivå

Termin 3

6PE111

Grupprocesser och samverkan ur ett fritidshemsperspektiv 7,5 hp

Grundnivå

Obligatorisk

6PE207

Att undervisa i fritidshem (VFU) 7,5 hp

Grundnivå

6ES075

Praktiskt estetiskt ämne - Bild 1 15 hp

Grundnivå

6ID016

Praktiskt estetiskt ämne - Idrott och hälsa 1 15 hp

Grundnivå

Termin 4

6PE290

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan - fritidshem (UVK) 8 hp

Grundnivå

6PE236

Bedömning för och av lärande i grundskolan (UK) 11 hp

Grundnivå

6PE229

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 1 (VFU) 11 hp

Grundnivå

Termin 5

6ES077

Praktiskt estetiskt ämne - Bild 2 15 hp

Grundnivå

6ID015

Praktiskt estetiskt ämne - Idrott och hälsa 2 15 hp

Grundnivå

6ES080

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 2 2,5 hp

Grundnivå

6PE249

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 2 (VFU) 2,5 hp

Grundnivå

6PE222

Specialpedagogik - för grundskolan (UK) 5 hp

Grundnivå

6PE250

Elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd ur ett fritidshemsperspektiv 7,5 hp

Grundnivå

Termin 6

6PE259

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 3 (VFU) 7,5 hp

Grundnivå

6PE118

Examensarbete grundlärare - fritidshem 15 hp

Grundnivå

Obligatorisk

6PE262

Profession och vetenskap för fritidshem (UK) 7,5 hp

Grundnivå

Studieplan Arbetsintegrerad utbildning

Giltig från: HT22

Termin 1

6PE264

Grundlärare som profession (UK) 6 hp

Grundnivå

6PE268

Att vara grundlärare (VFU) 1,5 hp

Grundnivå

6PE187

Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU006

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp

Grundnivå

Termin 2

6LU007

Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6PE228

Barnet, omvärlden och fritidshemmets uppdrag 15 hp

Grundnivå

Termin 3

6NO036

Matematik, naturvetenskap och utomhuspedagogik för fritidshem 7,5 hp

Grundnivå

6LÄ058

Kommunikation och språkutveckling för fritidshem 7,5 hp

Grundnivå

6PE111

Grupprocesser och samverkan ur ett fritidshemsperspektiv 7,5 hp

Grundnivå

Termin 4

Termin 4 innehåller valbara kurser i ett praktisk-estetiskt ämne. Välj* mellan 6ES075 Bild 1, 15 hp eller 6ID016 Idrott och hälsa, 15 hp.
*Valbar kurs startar om minst 10 studenter väljer kursen. 

6PE207

Att undervisa i fritidshem (VFU) 7,5 hp

Grundnivå

6ES075

Praktiskt estetiskt ämne - Bild 1 15 hp

Grundnivå

6ID016

Praktiskt estetiskt ämne - Idrott och hälsa 1 15 hp

Grundnivå

Termin 5

Termin 5 innehåller VFU-kursen 6PE229, Läraryrkets dimensioner för fritidshem 1 (VFU), 11 hp som inleds denna termin med 3,5 hp och fortsätter under termin 6.

6PE290

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan - fritidshem (UVK) 8 hp

Grundnivå

6PE236

Bedömning för och av lärande i grundskolan (UK) 11 hp

Grundnivå

6PE229

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 1 (VFU) 11 hp

Grundnivå

Termin 6

Termin 6 innehåller fortsatta studier i det valda praktisk-estetiska ämnet bild eller Idrott och hälsa som påbörjades under termin 4.
Termin 6 innehåller fortsatta studier i VFU kursen 6PE229, Läraryrkets dimensioner för fritidshem 1 (VFU), 11 hp  som påbörjades under termin 5. Kursen avslutas denna termin med 7,5 hp.

6PE229

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 1 (VFU) 11 hp

Grundnivå

6ES077

Praktiskt estetiskt ämne - Bild 2 15 hp

Grundnivå

6ID015

Praktiskt estetiskt ämne - Idrott och hälsa 2 15 hp

Grundnivå

Termin 7

Termin 7 innehåller en VFU-kurs (6ES080 eller 6PE249) omfattande 2,5 hp i det valda praktisk-estetiska ämnet bild alternativt Idrott och hälsa som studerades under termin 4 och termin 6.

6ES080

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 2 2,5 hp

Grundnivå

6PE249

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 2 (VFU) 2,5 hp

Grundnivå

6PE222

Specialpedagogik - för grundskolan (UK) 5 hp

Grundnivå

6PE250

Elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd ur ett fritidshemsperspektiv 7,5 hp

Grundnivå

6PE259

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 3 (VFU) 7,5 hp

Grundnivå

Termin 8

6PE118

Examensarbete grundlärare - fritidshem 15 hp

Grundnivå

6PE262

Profession och vetenskap för fritidshem (UK) 7,5 hp

Grundnivå