Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Kandidatprogrammet i Life Science, 180 hp

Engelskt namn: Bachelor of Science Programme in Life Science

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: NGLSC

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: 514-2309-09

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-06-03

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-03-11

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en naturvetenskaplig kandidatexamen (180 hp) i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se (se Umeå universitets hemsida).
Naturvetenskaplig kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science (180 credits). Examen utfärdas i något av huvudområdena kemi (Chemistry) eller molekylärbiologi (Molecular biology).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

HL 1 kap 8 § Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas

- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
  
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten

- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.


Färdighet och förmåga

För kandidatexamen skall studenten

- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen skall studenten

- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Lokala mål för aktuell examen

För kandidatexamen med huvudområdet kemi respektive molekylärbiologi vid Umeå universitet skall studenten utöver de nationella målen:

Kunskap och förståelse

- visa grundläggande kunskaper i kemi respektive molekylärbiologi,


Färdighet och förmåga

- visa förmåga att planera, genomföra och utvärdera vetenskapliga experiment i laboratorium samt att tolka och värdera erhållna resultat,
- visa färdigheter i att arbeta självständigt och i samverkan med andra,
- visa förmåga att redovisa kunskaper och uppnådda resultat i tal och skrift,
- visa färdighet i att med olika instrument söka och analysera information i för huvudområdena relevanta databaser,
- visa förmåga att söka information i internationell facklitteratur.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

https://www.umu.se/utbildning/universitetsstudier---sa-funkar-det/examen/tillgodoraknanden/

Allmänt

Första året av utbildningen innehåller kurser i kemi där den inledande kursen, biologisk kemi, belyser olika kemiska och molekylärbiologiska tillämpningar av biologisk kemiska metoder. Andra året utgörs av kurser i molekylärbiologi. Tredje året ges möjlighet att läsa ytterligare kurser i kemi och/eller molekylärbiologi motsvarande 45 högskolepoäng. Alternativt kan man under denna period i stället bredda sina kunskaper genom att läsa kurser inom valfritt område. Kandidatprogrammet avslutas med ett självständigt examensarbete om 15 högskolepoäng i kemi eller molekylärbiologi.

Kurserna under hela utbildningen läses på helfart. Undervisningen omfattar såväl föreläsningar, lektioner, gruppdiskussioner som laborativa moment. Dessutom sker handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten. Laborationerna är obligatoriska och redovisas skriftligt och/eller muntligt. Även vissa andra moment kan vara obligatoriska. Studierna förutsätts bedrivas på heltid. En arbetsvecka omfattar normalt cirka 25 timmar schemalagd undervisning medan 15 timmar ägnas åt egna studier. Kurslitteraturen är på engelska. Normalt sker undervisning  på engelska. Lektioner, gruppdiskussioner, och laborationsgenomgångar kan dock ges på svenska, för svenska studenter, om så behövs.

Studerande som följer programmet är garanterad plats på obligatoriska kurser inom programmet samt på valbara kurser, men inte med nödvändighet förstahandsalternativet, i en omfattning som motsvarar heltidsstudier. I kursplanerna anges de förkunskapskrav som gäller för respektive kurs. För att en student ska vara behörig till en kurs måste dess förkunskapskrav vara uppfyllda. En student som ej uppfyller förkunskapskraven kan medges dispens.

En studerande som under första året på programmet inte blivit godkänd på de kurser som är förkunskapskrav för kurserna under hösten år 2 måste i samråd med programvägledaren finna en individuell lösning för att få fortsätta studierna. Motsvarande gäller inför vårterminen år 2.

Naturvetenskaplig kandidatexamen i kemi respektive molekylärbiologi ger behörighet till Masterprogrammet i kemi respektive molekylärbiologi vid Umeå universitet. Naturvetenskaplig kandidatexamen i molekylärbiologi ger dessutom behörighet till Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik vid Umeå universitet.


Obligatoriska kurser
Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

5KE111 Biologisk kemi, 15 hp
5KE165 Kemins grunder, 15 hp
5KE180 Organisk kemi
5KE020 Biokemi, 15 hp
5MO103 Mikrobiologi och basal molekylärbiologi, 15 hp
5MO104 Basal och molekylär genetik, 15 hp
5MO100 Cellbiologi, 15 hp
5MO101 Djur- och växtfysiologi, 15 hp
5KE048/5MO092 Examensarbete för kandidatexamen i kemi/molekylärbiologi

Valbara kurser
Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Rekommenderade kurser (Kemi)
5KE195 Molekylär spektroskopi och diffraktion, 7,5 hp
5KE196 Kemisk och molekylär termodynamik, 7,5 hp
5KE081 Analytisk kemi, 15 hp
5KE002 Akvatisk kemi, 15 hp

Rekommenderade kurser (Molekylärbiologi)
5MO096 Immunologi, 7,5 hp
5MO097 Bakteriell fysiologi och patogenes, 7,5 hp
5MO098 Neurobiologi, 7,5 hp
5MO099 Genetik II, 7,5 hp
5MO120 Molekylär genetik, 15 hp

För övriga valbara kurser inom kemi och molekylärbiologi se programmets hemsida.

Fria kurser
Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Programöversikt

År 1

Biologisk kemi,
15 hp
Kemins grunder,
15 hp
Organisk kemi
15 hp
Biokemi, 15 hp

År 2
Mikrobiologi och
basal molekylär-
biologi, 15 hp
Basal och
molekylär
genetik, 15 hp
Cellbiologi,
15 hp
Djur- och växt-
fysiologi, 15 hp

År 3*
Valbara/fria
kurser, 15 hp
Valbara/fria
kurser, 15 hp
Valbara/fria
kurser, 15 hp
Examens-
arbete, 15 hp

* För att uppfylla examenskravet måste under det tredje året minst 15 hp utgöras av kurs(er), förutom examensarbetet, på minst kandidatexamensnivå (G2F) i det huvudområde som examen avser. För att bli behörig till vissa avancerade kurser i kemi samt masterprogram i kemi med vissa inriktningar måste kurser i matematik och ytterligare kurser i kemi väljas.


Examensarbete/ självständigt arbete
Examensarbetet inom kandidatprogrammet i "Life Science" avslutar utbildningen, och får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. I examensarbetet som omfattar 15 högskolepoäng skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden samt i en skriftlig rapport/ uppsats redovisa resultatet av arbetet. För examensarbete i kemi ska rapporten innehålla en engelsk sammanfattning och en engelsk översättning av titeln, alternativt kan hela rapporten skrivas på engelska. Resultatet skall även redovisas muntligen. För examensarbete i molekylärbiologi ska hela rapporten skrivas på engelska och resultatet även redovisas muntligt alternativt vid en posterpresentation. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning inom kemi- eller molekylärbiologiområdet. Examensarbetet utförs normalt individuellt.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.