Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Utbildningsplan:

Kandidatprogrammet i Life Science, 180 hp

Engelskt namn: Bachelor of Science Programme in Life Science

Denna utbildningsplan gäller: HT19 och fram till HT20 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: NGLSC

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: 514-2309-09

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-06-03

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-02-25

Behörighetskrav

Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 11/A11)

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en naturvetenskaplig kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Naturvetenskaplig kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science (180 credits). Examen utfärdas i något av huvudområdena kemi (Chemistry) eller molekylärbiologi (Molecular biology).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

HL 1 kap 8 § Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas

- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
  
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten

- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.


Färdighet och förmåga

För kandidatexamen skall studenten

- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen skall studenten

- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Lokala mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen med huvudområdet kemi respektive molekylärbiologi vid Umeå universitet skall studenten utöver de nationella målen

- visa grundläggande kunskaper i kemi respektive molekylärbiologi


Färdighet och förmåga

För kandidatexamen med huvudområdet kemi alternativt molekylärbiologi vid Umeå universitet skall studenten utöver de nationella målen

- visa förmåga att planera, genomföra och utvärdera vetenskapliga experiment i laboratorium samt att tolka och värdera erhållna resultat,
- visa färdigheter i att arbeta självständigt och i samverkan med andra,
- visa förmåga att redovisa kunskaper och uppnådda resultat i tal och skrift
- visa färdighet i att med olika instrument söka och analysera information i för huvudområdena relevanta databaser
- visa förmåga att söka information i internationell facklitteratur.

Examinationsformer

Prov sker normalt i slutet av varje kurs, och är muntligt och/eller skriftligt. Det kan helt eller delvis ersättas av fortlöpande kunskapskontroll inom ramen för undervisningen, exempelvis i form av diskussionsseminarier, muntliga och/eller skriftliga rapporter etc.

Studerande som underkänts vid prov skall beredas tillfälle att delta i ytterligare prov enligt de regler som anges i kursplan. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att inför förnyat prov hos prefekten vid aktuell institution begära att annan lärare utses att bestämma betyg i förnyat prov.

Betyg

Betyg sätts för varje kurs och om så bedöms lämpligt även för delmoment av kurs. Betygssättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment, som t.ex. laborationer, projektrapporter och inlämningsuppgifter är godkända. Om inte annat anges i kursplanen sätts betygen Godkänd eller Väl godkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina.

Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i Högskoleförordningen (6 kap).

Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Allmänt

Första året av utbildningen innehåller kurser i kemi där den inledande kursen, biologisk kemi, belyser olika kemiska och molekylärbiologiska tillämpningar av biologisk kemiska metoder. Andra året utgörs av kurser i molekylärbiologi. Tredje året ges möjlighet att läsa ytterligare kurser i kemi och/eller molekylärbiologi motsvarande 45 högskolepoäng. Alternativt kan man under denna period i stället bredda sina kunskaper genom att läsa kurser inom valfritt område. Kandidatprogrammet avslutas med ett självständigt examensarbete om 15 högskolepoäng i kemi eller molekylärbiologi.

Kurserna under hela utbildningen läses på helfart. Undervisningen omfattar såväl föreläsningar, lektioner, gruppdiskussioner som laborativa moment. Dessutom sker handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten. Laborationerna är obligatoriska och redovisas skriftligt och/eller muntligt. Även vissa andra moment kan vara obligatoriska. Studierna förutsätts bedrivas på heltid. En arbetsvecka omfattar normalt cirka 25 timmar schemalagd undervisning medan 15 timmar ägnas åt egna studier. Kurslitteraturen är på engelska. Normalt sker undervisning  på engelska. Lektioner, gruppdiskussioner, och laborationsgenomgångar kan dock ges på svenska, för svenska studenter, om så behövs.

Studerande som följer programmet är garanterad plats på baskurser inom programmet samt på valbara kurser, men inte med nödvändighet förstahandsalternativet, i en omfattning som motsvarar heltidsstudier. I kursplanerna anges de förkunskapskrav som gäller för respektive kurs. För att en student ska vara behörig till en kurs måste dess förkunskapskrav vara uppfyllda. En student som ej uppfyller förkunskapskraven kan medges dispens.

En studerande som under första året på programmet inte blivit godkänd på de kurser som är förkunskapskrav för kurserna under hösten år 2 måste i samråd med programvägledaren finna en individuell lösning för att få fortsätta studierna. Motsvarande gäller inför vårterminen år 2.

Naturvetenskaplig kandidatexamen i kemi respektive molekylärbiologi ger behörighet till Masterprogrammet i kemi respektive molekylärbiologi vid Umeå universitet. Naturvetenskaplig kandidatexamen i molekylärbiologi ger dessutom behörighet till Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik vid Umeå universitet.


Baskurser

5KE111 Biologisk kemi, 15 hp
5KE165 Kemins grunder, 15 hp
5KE180 Organisk kemi
5KE020 Biokemi, 15 hp
5MO103 Mikrobiologi och basal molekylärbiologi, 15 hp
5MO104 Basal och molekylär genetik, 15 hp
5MO100 Cellbiologi, 15 hp
5MO101 Djur- och växtfysiologi, 15 hp
5KE048/5MO092 Examensarbete för kandidatexamen i kemi/molekylärbiologi

På baskurserna har studenten platsgaranti.


Valbara kurser
På en valbar kurs har studenten platsgaranti på ett urval av kurser som omfattar heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. En lista på valbara kurser finns på programmets hemsida. Valbara kurser från andra lärosäten kan ingå i en examen.

Rekommenderade kurser (Kemi)
5KE034 Biofysikalisk kemi: Termodynamik, 7,5 hp
5KE038 Biofysikalisk kemi: Spektroskopi, 7,5 hp
5KE081 Analytisk kemi, 15 hp
5KE002 Akvatisk kemi, 15 hp

Rekommenderade kurser (Molekylärbiologi)
5MO096 Immunologi, 7,5 hp
5MO097 Bakteriell fysiologi och patogenes, 7,5 hp
5MO098 Neurobiologi, 7,5 hp
5MO099 Genetik II, 7,5 hp
5MO120 Molekylär genetik, 15 hp

För övriga valbara kurser inom kemi och molekylärbiologi se programmets hemsida.


Fria kurser
Fria kurser söks i öppen konkurrens. Fria kurser från andra lärosäten kan ingå i en examen.


Programöversikt

År 1

Biologisk kemi,
15 hp
Kemins grunder,
15 hp
Organisk kemi
15 hp
Biokemi, 15 hp

År 2
Mikrobiologi och
basal molekylär-
biologi, 15 hp
Basal och
molekylär
genetik, 15 hp
Cellbiologi,
15 hp
Djur- och växt-
fysiologi, 15 hp

År 3*
Valbara/fria
kurser, 15 hp
Valbara/fria
kurser, 15 hp
Valbara/fria
kurser, 15 hp
Examens-
arbete, 15 hp

* För att uppfylla examenskravet måste under det tredje året minst 15 hp utgöras av kurs(er), förutom examensarbetet, på minst kandidatexamensnivå (G2F) i det huvudområde som examen avser. För att bli behörig till vissa avancerade kurser i kemi samt masterprogram i kemi med vissa inriktningar måste kurser i matematik och ytterligare kurser i kemi väljas.


Examensarbete/ självständigt arbete
Examensarbetet inom kandidatprogrammet i "Life Science" avslutar utbildningen, och får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. I examensarbetet som omfattar 15 högskolepoäng skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden samt i en skriftlig rapport/ uppsats redovisa resultatet av arbetet. För examensarbete i kemi ska rapporten innehålla en engelsk sammanfattning och en engelsk översättning av titeln, alternativt kan hela rapporten skrivas på engelska. Resultatet skall även redovisas muntligen. För examensarbete i molekylärbiologi ska hela rapporten skrivas på engelska och resultatet även redovisas muntligt alternativt vid en posterpresentation. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning inom kemi- eller molekylärbiologiområdet. Examensarbetet utförs normalt individuellt.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl är sjukdom, militärtjänstgöring, graviditet, vård av barn eller annat omvårdnadsansvar m.m. Ansökan om detta görs skriftligen hos Studentcentrum efter att studenten fått ett positivt antagningsbesked. Beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Ett beviljat studieuppehåll innebär att studenten vid återkomst efter studieuppehållet är garanterad en plats (platsgaranti) på utbildningen under en bestämd tidsperiod. Skäl för att garanteras studieplats efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter. Närmare information om eventuella utbildningsspecifika regler lämnas av ansvarig institution.
Högskolans beslut om ett beviljat studieuppehåll ska avse en bestämd tidsperiod. Om den aktuella utbildnings- eller kursplanen antas ha blivit förändrad vid den tidpunkt när studierna ska återupptas efter ett studieuppehåll, kan studenten erbjudas plats på en motsvarande utbildning. Detta ska då anges i beslutet om studieuppehåll. För studenter som betalar studieavgifter, har uppehållstillstånd för studier eller som beviljats stipendier kan dessa påverkas av ett studieuppehåll. Ansökan om studieuppehåll lämnas till programvägledaren

Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Studieavbrott kan anmälas av studenten eller konstateras av universitetet. Studieavbrott innebär att studenten inte är garanterad plats vid anmälan om återupptagande av studier.
Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programstudievägledaren.