"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Kostvetarprogrammet, 180 hp

Engelskt namn: Food and nutrition programme

Denna utbildningsplan gäller: HT23 och tillsvidare

Programkod: SGKOV

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: FS 3.1.3-55-23

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-06-07

Reviderad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-02-01

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science. Examen utfärdas i huvudområdet kostvetenskap (Food and Nutrition).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på grundnivå. Målen för utbildning på grundnivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Av programöversikten under rubriken Studieplan framgår att alla kurserna i programmet är obligatoriska. Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan. Kurser läses i den ordning som anges i studieplanen. Ordningsföljden på kurserna kan emellertid komma att ändras. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna. Programmet innehåller obligatorisk Verksamhetsförlagd praktik. Programmet ges på distans med två fysiska träffar per termin på campus i Umeå. Distansundervisningen sker genom shemalagda aktiviteter såsom föreläsningar, laboratoner och seminiarier under dagtid varje vecka via lärplattform. Examinationer sker löpande under kurserna såväl på distans som vid de fysiska träffarna.

Examensarbete/Självständigt arbete
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng i kostvetenskap.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida. Ansökan lämnas till
studie-/programvägledaren.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida. Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.

Studieplan

Giltig från: HT23

För att få veta vad obligatoriska kurser innebär, se under rubriken "Allmänt" ovan.

Termin 1

Kost- och måltidsvetenskap 1, 30 hp
Obligatorisk

Termin 2

Kost- och måltidsvetenskap 2,  30 hp
Obligatorisk

Termin 3

Kost- och måltidsvetenskap 3, 15 hp
Obligatorisk
Företagsekonomi A1:1, 15 hp
Obligatorisk

Termin 4

Kost- och måltidsvetenskap 4, 15 hp
Obligatorisk
Företagsekonomi A1:2, 15 hp
Obligatorisk

Termin 5

Kost- och måltidsvetenskap 5, 30 hp
Obligatorisk

Termin 6

Examensarbete,15 hp
Obligatorisk
Verksamhetsförlagd utbildning för kostvetare, 15 hp
Obligatorisk