"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogram i krishantering och fredsbyggande, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Crisis Management and Peacebuilding

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: SAKFM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: FS 3.1.3-1692-21

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-12-01

Reviderad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-08-25

Behörighetskrav

Kandidatexamen (180 hp) på grundläggande nivå med minst 90 hp i freds- och konfliktstudier, alternativt kandidatexamen med 90 hp statsvetenskap och minst 30 hp freds- och konfliktstudier eller motsvarande. Därutöver krävs Engelska 6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (kravet på svenska gäller om utbildningen ges på svenska).

Examen

Examen (magister): Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se Umeå universitets hemsida.
Filosofie magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (60 credits). Examen utfärdas i huvudområdet freds- och konfliktstudier (Peace and Conflict Studies) med inriktningen krishantering och fredsbyggande (Crisis Management and Peacebuilding)

Examen (master): Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se Umeå universitets hemsida.
Filosofie masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet freds- och konfliktstudier (Peace and Conflict Studies) med inriktningen krishantering och fredsbyggande (Crisis Management and Peacebuilding).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Målen för utbildning på avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 9 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Lokala mål för aktuell examen

Magisterexamen
 De studerande skall förvärva:
- förmåga att förstå och analysera olika nationella krishanteringssystem.
- fördjupad förmåga att använda olika metodologiska verktyg för analyser av komplex krishantering och fredsbyggande.
- fördjupad förmåga att självständigt identifiera, strukturera och analysera tvärvetenskapliga perspektiv på kriser, konflikter och fredsbyggande.
 
Masterexamen
 De studerande skall förvärva:
- förmåga att förstå och analysera olika nationella krishanteringssystem.
- fördjupad förmåga att använda olika metodologiska verktyg för analyser av komplex krishantering och fredsbyggande.
- fördjupad förmåga att självständigt identifiera, strukturera och analysera tvärvetenskapliga perspektiv på kriser, konflikter och fredsbyggande.
 - förmåga att förstå och analysera olika nationella krishanteringssystem.
- specialistkompetens avseende global och regional styrning i det internationella systemet.
- kvalificerad kunskap om samarbetsformer och principer för återuppbyggnad i samband med kriser, katastrofer och konflikter.

Examinationsformer

Examinationen sker skriftligt i form av prov och/eller inlämnade av arbetsuppgifter, individuellt såsom i grupp. Examinationen kan också ske muntligt. Prov anordnas i slutet av moment eller kurs. I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Av programöversikten under rubriken Studieplan framgår vilka kurser som är obligatoriska respektive valbara. Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Val av valbara kurser görs i samråd med programansvarig. Kurserna läses i den ordning som anges i Studieplanen. Ordningsföljden på kurserna kan emellertid komma att ändras. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna. Undervisningen på programmet ges på engelska.

Examensarbete/Självständigt arbete
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng i freds- och konfliktstudier.
För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng i freds- och konfliktstudier. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng i freds- och konfliktstudier eller tillgodoräknad motsvarande utbildning.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.

Studieplan

Giltig från: HT07

För att få veta vad obligatoriska och valbara kurser innebär, se under rubriken "Allmänt" ovan.

Termin 1

Krishanteringssystem i jämförande perspektiv 15.0 Hp
Obligatorisk

Kvalitativ metod för samhällsvetenskaperna 7.5 Hp
Obligatorisk

Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna 7.5 Hp
Obligatorisk

Termin 2

För den som avser att avlägga en magisterexamen (ett år):
Praktik I / Valbar kurs 15 Hp
Magisteruppsats i freds- och konfliktstudier 15 Hp
Obligatorisk
 


För den som avser att avlägga en masterexamen (två år):
Praktik I / Valbar kurs 15 hp
Praktik II / Valbar kurs 15 hp

Termin 3

Global och regional styrning 15 Hp
Obligatorisk

Fred och fredsbyggande, 15 Hp
Obligatorisk

Termin 4

För den som tidigare skrivit magisteruppsats om 15 hp:
Valbara kurser 15 Hp

Masteruppsats i freds- och konfliktstudier 15 Hp
Obligatorisk


För den som inte tidigare skrivit uppsats på avancerad nivå:

Masteruppsats i freds- och konfliktstudier 30 Hp
Obligatorisk