Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Cognitive Science

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: SAKVM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: FS 3.1.3-1885-21

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakulteten, 2013-02-13

Reviderad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-09-29

Behörighetskrav

För att antas till programmet krävs kandidatexamen. Särskild behörighet är 90 hp inom datavetenskap, lingvistik, neurovetenskap, filosofi, psykologi eller något annat kognitionsvetenskapligt ämne, varav minst 15 hp med tydlig koppling till kognition eller motsvarande. Därutöver krävs En B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram om 60 hp kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se Umeå universitets hemsida.
Filosofie magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (60 credits). Examen utfärdas i  huvudområdet kognitionsvetenskap.

Efter genomgånget utbildningsprogram om 120 hp kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se Umeå universitets hemsida.
Filosofie masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet kognitionsvetenskap.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på avancerad nivå. Målen för utbildning på avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 9 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Lokala mål för aktuell examen

Magisterexamen i kognitionsvetenskap
För magisterexamen skall studenten efter avslutad utbildning kunna
- förstå, förklara och använda de teorier, metoder och praktiska färdigheter som krävs för att ur ett kognitionsvetenskapligt perspektiv studera och arbeta med naturliga och artificiella kognitiva system, och
- aktivt och självständigt bedöma sitt eget kunskapsbehov samt vidareutveckla sina färdigheter, förmågor och kunskaper inom kognitionsvetenskap.

Den studerande skall också
- visa förmåga att kommunicera på engelska inom kognitionsvetenskap och
- visa förmåga att utifrån genusperspektiv problematisera och analysera för programmet centrala teorier och begrepp.

Masterexamen i kognitionsvetenskap
För masterexamen skall studenten efter avslutad utbildning kunna
- förstå, förklara och använda de teorier, metoder och praktiska färdigheter som krävs för att ur ett kognitionsvetenskapligt perspektiv studera och arbeta med naturliga och artificiella kognitiva system,
- aktivt och självständigt bedöma sitt eget kunskapsbehov samt vidareutveckla sina färdigheter, förmågor och kunskaper inom kognitionsvetenskap,
- analysera, utvärdera och utforma/utveckla kognitiva system, och
- delta i forsknings- och utvecklingsarbete inom kognitionsvetenskap.

Den studerande skall också
- visa förmåga att kommunicera på engelska inom kognitionsvetenskap och
- visa förmåga att utifrån genusperspektiv problematisera och analysera för programmet centrala teorier och begrepp.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Programmet består av obligatoriska och valbara/fria kurser. Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Första året utmynnar, genom ett 15 hp examensarbete, i en magisterexamen. Studenten kan välja att läsa ytterligare ett år, vilket genom ett 30 hp examensarbete utmynnar i en 2-årig masterexamen. Ordningsföljden på kurserna kan komma att ändras. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna.

Utbildningen ges normalt på engelska, och en betydande del av kurslitteraturen består av engelskspråkig litteratur. Examinationen på vissa kurser förutsätter goda kunskaper i skriftlig framställning.

Obligatoriska kurser
Vetenskapliga perspektiv och forskningsdesign, 7.5 hp; Medvetandets problem: filosofiska och empiriska aspekter, 7.5 hp; Centrala teman inom kognitiv neurovetenskap 7,5 hp; Språk och kognition, 7.5 hp; Högre kognitiva funktioner, 7.5 hp; Teoretiska perspektiv inom Kognitionsvetenskap, 7.5 hp; och Magisteruppsats i kognitionsvetenskap, 15.0 hp, utgör obligatoriska kurser för magisterexamen. För masterexamen tillkommer Datainsamling och analys, 7.5 hp, Hjärnavbildning; 7.5 hp och Masteruppsatskurs i kognitionsvetenskap, 30.0 hp.
Fria kurser
Fria kurser väljs i samråd med programsamordnare eller programvägledare.

Examensarbete/självständigt arbete
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng i kognitionsvetenskap på avancerad nivå.
För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng i kognitionsvetenskap på avancerad nivå.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida. Ansökan lämnas till programvägledaren.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida. Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.

Studieplan

Giltig från: HT07

För att få veta vad obligatoriska, valbara och fria kurser innebär, se under rubriken "Allmänt" ovan.

Termin 1

Vetenskapliga perspektiv och forskningsdesign 7,5 hp
Obligatorisk
Högre kognitiva funktioner 7,5 hp
Obligatorisk
Medvetandets problem: filosofiska och empiriska aspekter, 7,5 hp
Obligatorisk
Språk och kognition 7,5 hp
Obligatorisk

Termin 2

Teoretiska perspektiv inom kognitionsvetenskap 7,5 hp
Obligatorisk
Centrala teman inom kognitiv neuroveenskap 7,5 hp
Obligatorisk
Magisteruppsats i kognitionsvetenskap 15 hp
Obligatorisk

Termin 3

Fortsatta studier mot masterexamen

Fri kurs 7,5 hp Fri kurs7,5 hp
Datainsamling och analys 7,5 hp
Obligatorisk
Hjärnavbildning 7,5 hp

Termin 4

Fortsatta studier mot masterexamen
Masteruppsatskurs i kognitionsvetenskap 30 hp
Obligatorisk