"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Samhällsvetarprogrammet, 180 hp

Engelskt namn: Study Programme for Social Science

Denna utbildningsplan gäller: HT24 och tillsvidare

Programkod: SGSAV

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: FS 3.1.3-667-23

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-06-04

Reviderad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-05-03

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. För vissa valfria eller valbara kurser och ämnen särskilda behörighetskrav. Du kan välja kurser eller ämnen där endast grundläggande behörighet krävs.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se Umeå universitets hemsida.
Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science. Examen utfärdas i något av huvudområdena ekonomisk historia (Economic History), företagsekonomi (Business Administration), genusvetenskap (Gender Studies), informatik (Informatics), kriminologi (Criminology) kulturgeografi (Human Geography),  freds- och konfliktstudier (Peace and Conflict Studies), nationalekonomi (Economics), pedagogik (Education), psykologi (Psychology),  sociologi (Sociology), statistik (Statistics) eller statsvetenskap (Political Science)

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på grundnivå. Målen för utbildning på grundnivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Programmet inleds med en obligatorisk, Samhällsvetenskaplig introduktionskurs, 30hp följt av fem terminer (termin 2-6) med valbara/fria kurser. Terminerna 2-6 omfattar valbara kurser inom ramen för samhällsvetenskapen. Tre av dessa terminer ska vara studier inom samma huvudområde och ge fördjupade ämneskunskaper. Tillsammans skall kurserna avslutas med ett examensarbete på motsvarande kandidatexamensnivå.

Student som följer programmet är garanterad plats på Samhällsvetenskaplig introduktionskurs, 30hp.

Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Valbara/fria kurser väljs i samråd med programsamordnare och/eller programvägledare.

Under rubriken "Studieplan" framgår de kurser som ingår i programmet i den ordning de läses.

Studieplan

Samhällsvetenskaplig introduktionskurs, 30 hp
Obligatorisk

Programmets första termin utgör en introduktion till högre utbildning med syftet att ge grundläggande kunskaper och färdigheter inom det samhällsvetenskapliga området. I olika moment studeras den globala ekonomiska och sociala utvecklingen, dagsaktuella samhällsproblem samt samhällsvetenskaplig teori och metod. Under introduktionskursen tränas de studerande i att kontinuerligt tillämpa sina tillägnade kunskaper och färdigheter genom att värdera, analysera och förklara samhällsförändring. En mångfald av övningar och examinationer tillämpas såsom seminariediskussioner, akademiskt skrivande - både enskilt och i grupp - samt muntlig och skriftlig tentamen. Sammantaget skapar detta goda förutsättningar för studenternas fortsatta ämnesstudier under termin två till sex.

Termin 2-6
En termin av dessa är valfri, övriga terminer läses valbara kurser inom nedanstående ämnen varav ett 
huvudområde läses till kandidatexamensnivå (90 hp inklusive examensarbete).

Följande ämnen kan läsas till kandidatexamensnivå inklusive examensarbete 15 hp:
* Ekonomisk historia
* Freds och konfliktstudier
* Företagsekonomi
* Genusvetenskap
* Informatik
* Kriminologi
* Kulturgeografi
* Nationalekonomi
* Pedagogik
* Psykologi
* Sociologi
* Statistik
* Statsvetenskap

Övriga valbara kurser:
* Rättsvetenskap upp till 60 hp
* Valfritt från andra ämnen än ovan, 30 h

Examensarbete/Självständigt arbete
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna. Utbildningsplanen ersätter tidigare version, Dnr FS 3.1.3 1060 20 Studenter som påbörjat sin utbildning före 2024-07-01 har rätt att fullföra sin utbildning enligt föregående utbildningsplan.