"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Speciallärarprogrammet, 90 hp

Engelskt namn: Postgraduate Diploma in Special Needs Training

Denna utbildningsplan gäller: HT23 och tillsvidare

Programkod: LYSPL

Högskolepoäng: 90

Diarienummer: FS 3.1.3-1994-22

Ansvarig fakultet: Lärarhögskolans styrelse

Beslutad av: Fakultetsnämnden för Lärarutbildning, 2008-09-18

Reviderad av: Styrelsen för Lärarhögskolan, 2022-09-29

Behörighetskrav

Matematikutveckling

Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. Lärarexamen med inriktning mot grundskola eller gymnasieskola med minst 22,5 hp i matematik/matematikdidaktik samt tre års lärarerfarenhet omfattande minst halvtid efter examen. Lärarerfarenheten måste styrkas med tjänstgöringsintyg där tjänstens omfattning tydligt framgår.

Matematikutveckling. Ingår i Lärarlyftet II.

För att få delta ska du vara anställd som lärare inom skolväsendet, dock inte inom förskolan eller fritidshemmet. Den sökande ska ha en sådan lärarexamen eller förskollärarexamen som enligt behörighetsförordningen utgör grund för avsedd behörighet. Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande. För specialisering mot matematikutveckling krävs antingen att den sökande har en lärarexamen som är avsedd för undervisning i ämnet matematik eller att den sökande genom sin examen fått behörighet att undervisa i matematik. Om lärarens examen inte är avsedd för undervisning i matematik krävs att läraren blivit behörig att undervisa i ämnet genom högskoleutbildning eller, utan att ha blivit behörig i ämnet, har kompletterande högskolestudier om minst 22,5 hp i ämnet matematik eller inom kunskapsområdet matematikutveckling.

Matematik, grundskolans senare år

Programingången nedlagd

Matematik, grundskolans tidigare år

Programingången nedlagd

Matematik, gymnasieskolan

Programingången nedlagd

Utvecklingsstörning. Ingår i Lärarlyftet II

För att få delta ska du vara anställd som lärare inom skolväsendet, dock inte inom förskolan eller fritidshemmet. Den sökande ska ha en sådan lärarexamen eller förskollärarexamen som enligt behörighetsförordningen utgör grund för avsedd behörighet. Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande.

Specialisering mot utvecklingsstörning, ingår i lärarlyftet

Programingången nedlagd

Språk-, skriv- och läsutveckling

Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. Lärarexamen med inriktning mot grundskola eller gymnasieskola med minst 22,5 hp i svenska/läs-, skriv- och språkinlärning samt tre års lärarerfarenhet omfattande minst halvtid efter examen. Lärarerfarenheten måste styrkas med tjänstgöringsintyg där tjänstens omfattning tydligt framgår.

Språk-, skriv- och läsutveckling. Ingår i Lärarlyftet II

För att få delta ska du vara anställd som lärare inom skolväsendet, dock inte inom förskolan eller fritidshemmet. Den sökande ska ha en sådan lärarexamen eller förskollärarexamen som enligt behörighetsförordningen utgör grund för avsedd behörighet. Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande. För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling krävs antingen att den sökande har en lärarexamen som är avsedd för undervisning i ämnet svenska eller att den sökande genom sin examen fått behörighet att undervisa i svenska. Om lärarens examen inte är avsedd för undervisning i svenska krävs att läraren blivit behörig att undervisa i ämnet genom högskoleutbildning eller, utan att ha blivit behörig i ämnet, har kompletterande högskolestudier om minst 22,5 hp i ämnet svenska eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling.

Svenska, grundskolans senare år

Programingången nedlagd

Svenska, grundskolans tidigare år

Programingången nedlagd

Svenska, gymnasieskolan

Programingången nedlagd

Utvecklingsstörning

Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. Lärarexamen (grundlärar-, ämneslärar-, yrkeslärar-, förskollärar- eller motsvarande äldre examen) samt minst tre års lärarerfarenhet omfattande minst halvtid efter examen. Lärarerfarenheten måste styrkas med tjänstgöringsintyg där tjänstens omfattning tydligt framgår.

Examen

Speciallärarexamen med angivna specialiseringar uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 90 högskolepoäng. Det ställs också krav på avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen.
Speciallärarexamen vid Umeå universitet, i enlighet med denna utbildningsplan, utfärdas med någon av specialiseringarna

  • Språk-, skriv- och läsutveckling (Development of Language, Writing and Reading)
  • Matematikutveckling (Mathematical Development)
  • Utvecklingsstörning (Learning Disabilities)

För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling krävs att den tidigare avlagda examen omfattar ämnesstudier i svenska eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling. Om examen inte omfattar nämnda ämnesstudier, krävs i stället att studenten har kompletterat sin utbildning med motsvarande kunskaper.

För specialisering mot matematikutveckling krävs att den tidigare avlagda examen omfattar ämnesstudier i matematik eller inom kunskapsområdet matematikutveckling. Om examen inte omfattar nämnda ämnesstudier, krävs i stället att studenten har kompletterat sin utbildning med motsvarande kunskaper.

Speciallärarexamen översätts på engelska till Postgraduate Diploma in Special Needs Training.

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en Speciallärarexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på avancerad nivå. Målen för utbildning på avancerad nivå återfinns i
högskolelagen 1 kap. 9 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Examinationsformer

Prov sker normalt i slutet av varje kurs och är muntliga eller skriftliga. Examination kan även ske genom fortlöpande kunskapskontroll inom ramen för undervisningen, exempelvis i form av diskussionsseminarier, muntliga/skriftliga rapporter etc.
Studerande som underkänts vid prov skall beredas tillfälle att delta i ytterligare prov enligt de regler som anges i respektive kursplan. För närmare information hänvisas till aktuella kursplaner.

Betyg

Betyg sätts för varje kurs. Betygssättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment, som t.ex. seminarier, workshops, redovisningar, rapporter och inlämningsuppgifter är godkända. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos berörd Fakultetsnämnd, inför en ny provomgång, begära att en annan examinator utses att bestämma betyg i det förnyade provet.

Som betyg används en tregradig skala med betygsstegen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Examensenheten vid Studentcentrum. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Examensenheten vid Studentcentrum.

Allmänt

Utbildningen till speciallärare omfattar tre terminer på helfart och leder till Speciallärarexamen. Speciallärarutbildningen ger studenterna kompetens att arbeta som speciallärare i skolan med särskild specialisering mot elevinriktat stöd med fokus på språk-, skriv- och läsutveckling, matematikutveckling eller utvecklingsstörning. Specialläraren kommer att arbeta inom det verksamhetsområde som anknyter till tidigare avlagd lärarexamen. Vid Umeå universitet ges utbildningen med specialisering mot

  • språk-, skriv- och läsutveckling
  • matematikutveckling
  • utvecklingsstörning

Studierna bedrivs på distans med fysiska och digitala sammankomster. Mellan sammankomsterna sker kommunikation med lärare och studiekamrater via lärplattform. Därför behövs tillgång till dator och internet.

Speciallärarprogrammet består av obligatoriska kurser om 90 hp. Första terminens studier samläses delvis med specialpedagogprogrammet och ger en gemensam vetenskaplig och teoretisk grund samt kunskaper om det specialpedagogiska fältet, speciallärarens yrkesfunktion och elevers utveckling och lärande. Den andra terminen inriktas mot den valda specialiseringen och fokuserar på speciallärarens roll i arbetet med elevinriktat stöd. Tredje terminen ägnas åt vetenskaplig metod, ett självständigt arbete samt en fördjupning av relevanta delar för yrkesprofessionen.
 
Av programöversikten framgår grundstrukturen för utbildningen. Kurserna läses i den ordning som anges av aktuell programöversikt. Ordningsföljden på kurserna kan komma att ändras. Information om de enskilda kursernas innehåll finns i de olika kursplanerna.

Programöversikt
 
Termin 1 (30 hp)
Den första terminen ger en gemensam grund för specialpedagog- och speciallärarprogrammet. Under terminen ges kurser som behandlar det specialpedagogiska verksamhets- och forskningsområdet samt fördjupar kunskap om speciallärarens yrkesfunktion. Dessutom behandlas området elevers utveckling och lärande, funktionsnedsättningar och neuropsykiatriska svårigheter.
 
Termin 2 (30 hp)
Andra terminen ger kurser inom specialiseringar med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling, matematikutveckling och utvecklingsstörning. Terminen ger fördjupade ämneskunskaper i relation till den inriktning som studenten valt samt i förhållande till speciallärarens yrkesfunktion med fokus på utredning, samtal, anpassningar av lärmiljön och ett individanpassat arbetssätt.
 
Termin 3 (30 hp)
Sista terminen ger kurser som behandlar forskningsmetoder, metodologisk och teoretisk medvetenhet, etiska aspekter samt genomförandet av ett självständigt arbete (examensarbete) i relation till vald specialisering. Dessutom ges en fördjupningskurs som inriktas mot centrala delar av yrkesprofessionen.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl (sociala, medicinska eller övriga skäl) föreligger. Ansökan om detta görs skriftligen hos Antagningen vid Studentcentrum.
Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Efter att studierna påbörjats kan, om särskilda skäl föreligger, studieupphåll beviljas. Ett beslutat studieupphåll innebär platsgaranti under förutsättning att återkomst till studierna meddelas senast 15 april respektive 15 oktober, närmast före den termin studierna ska återupptas. Ansökan görs till Lärarhögskolans studerandeservice.
Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. En skriftlig motivering ska lämnas vid beslut som går den sökande emot.

Studieavbrott

Studerande som lämnar utbildningen bör meddela studieavbrott till Lärarhögskolans studerandeservice.

Studieplan Matematikutveckling

Giltig från: HT23

Termin 1

6SP050

Introduktion till det specialpedagogiska fältet 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

6SP052

Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion 15 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Obligatorisk

6SP051

Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 2

6PE316

Matematikutveckling för speciallärare 30 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 3

6SP064

Vetenskaplig metodkurs Speciallärar- och specialpedagogprogrammen 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

6PE315

Examensarbete för speciallärarexamen med specialisering mot matematikutveckling, 15 hp 15 hp

Avancerad nivå

Obligatorisk

6SD012

Språk-, skriv- och läsutveckling i ett specialpedagogiskt perspektiv 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Studieplan Språk-, skriv- och läsutveckling

Giltig från: HT23

Termin 1

6SP050

Introduktion till det specialpedagogiska fältet 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

6SP052

Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion 15 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Obligatorisk

6SP051

Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 2

6SD024

Språk-, skriv- och läsutveckling för speciallärare 30 hp

Avancerad nivå

Språkdidaktik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 3

6SP064

Vetenskaplig metodkurs Speciallärar- och specialpedagogprogrammen 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

6SD023

Examensarbete för speciallärarexamen med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling 15 hp

Avancerad nivå

Obligatorisk

6PE280

Matematik i specialpedagogiskt perspektiv 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Studieplan Utvecklingsstörning

Giltig från: HT23

Termin 1

6SP050

Introduktion till det specialpedagogiska fältet 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

6SP052

Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion 15 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Obligatorisk

6SP051

Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 2

6SP062

Att utveckla lärande i skola och vardag för elever med intellektuell funktionsnedsättning 15 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

6SP063

Kunskap och kommunikation - att utveckla lärmiljöer för elever med intellektuell funktionsnedsättning 15 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 3

6SP064

Vetenskaplig metodkurs Speciallärar- och specialpedagogprogrammen 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

6SP036

Examensarbete speciallärarprogrammet med specialisering mot utvecklingsstörning 15 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

6PE279

Språk och matematik i ett specialpedagogiskt perspektiv 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Obligatorisk