Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9, 90 hp

Behörighetskrav

Allmänna ämnen

Akademisk utbildning om minst 180 hp där minst ett ämne omfattar minst 90 hp samt 15 hp examensarbete (motsv). Med ämne avses relevant skolämne som finns förtecknat i Skolverkets ämnesförteckning.

Estetiska ämnen

Ämnesstudier i ett estetiskt ämne; bild, textilslöjd, trä- och metallslöjd eller musik om 90 hp.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 på grundnivå översätts på engelska till Degree of Bachelor of Arts/Science in Secondary Education, alternativt
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 på avancerad nivå översätts på engelska till Degree of Master of Arts/Science in Secondary Education.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att,
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.
(Se Högskolelagen 1 kap §§ 8-9 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19921434.HTM)

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 180, 225 eller 270 högskolepoäng. För ämneslärarexamen med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9 ska utbildningen omfatta minst en fördjupning om 90 högskolepoäng i relevant ämne eller ämnesområde. För varje övrigt i examen ingående ämne krävs minst 45 högskolepoäng.  När svenska, samhällskunskap eller musik ingår krävs dock alltid 90 högskolepoäng inom ämnesområden relevanta för dessa ämnen. Inriktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer.

Nationella mål för aktuell examen

Nationella mål för aktuell examen (SFS 2011:186)

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som ämneslärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.

Kunskap och förståelse
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 ska studenten

-   visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl överblick över ämnesstudiernas huvudområde som fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
För ämneslärarexamen ska studenten också
-  visa sådana ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper som krävs för den verksamhet utbildningen avser samt visa kännedom om vuxnas lärande,
-  visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa     forskningsmetoder, och visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad    erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
-  visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar   som krävs för den verksamhet som utbildningen avser,
-  visa kunskap om sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
-  visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia, och
-  visa fördjupad kunskap om bedömning och betygsättning.

Färdighet och förmåga
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 ska studenten

-   visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
-  visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över både egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat, för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik,
-   visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,
-  visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
-  visa förmåga att identifiera och, i samverkan med andra, hantera specialpedagogiska behov,
- visa förmåga att observera, dokumentera och analysera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och att informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
-  visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna, 
-  visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
-  visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
-   visa kommunikativ förmåga, i lyssnande, talande och skrivande, till stöd för den pedagogiska verksamheten,
-  visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
-  visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter värdefulla för yrkesutövningen.   

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 ska studenten

- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,
- visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

Självständigt arbete (examensarbete)
För examen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete
(examensarbete) om 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

Examinationsformer

Prov sker normalt i slutet av varje kurs och är muntliga och/eller skriftliga. Examination kan även ske genom fortlöpande kunskapskontroll inom ramen för undervisningen, exempelvis i form av diskussionsseminarier, muntliga och/eller skriftliga rapporter etc.

Studerande som underkänts vid prov skall beredas tillfälle att delta i ytterligare prov enligt de regler som anges i respektive kursplan.

Betyg

Betyg sätts för varje kurs. Betygssättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment, som t.ex. laborationer, projektrapporter och inlämningsuppgifter är godkända. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos berörd Fakultetsnämnd, inför en ny provomgång, begära att en annan lärare utses att bestämma betyg i det förnyade provet. Studerande som underkänts på verksamhetsförlagd del av kurs erbjuds möjlighet till ytterligare verksamhetsförlagda studier vid ett tillfälle.
Som betyg används en tregradig skala med betygsstegen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Studentcentrum/Examensenheten, http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. För närmare information se högskoleförordningen samt www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/index.html.
Ett negativt beslut om tillgodoräknande (som skall motiveras) är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Ämnen inom Kompletterade pedagogisk utbildning vid Umeå universitet
Kompletterade pedagogisk utbildning vid Umeå universitet erbjuds med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 i ett av nedanstående ämnen

Bild
Slöjd; trä, metall eller textil
Musik

Utbildningen ska omfatta följande områden: ämnes- och ämnesdidaktiska studier med relevans för undervisning i något av skolväsendets ämnen för vilket det finns en fastlagd kurs- eller ämnesplan, utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng samt verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet och ämne.

Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till kommande yrkesutövning och omfatta följande:
- skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
- läroplansteori och didaktik,
- vetenskapsteori och forskningsmetodik,
- utveckling, lärande och specialpedagogik,
- sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
- dömning och betygsättning, och
- utvärdering och utvecklingsarbete.

Innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UK) återfinns i särskilda kurser. UK- kursernas innehåll integrerar de för inriktningarna centrala kunskapsområdena och återfinns i specifika kursplaner för respektive inriktning. De inledande kurserna i termin 1 utgår dock från samma kursplaner som övriga lärarprogram.  Ämnen i inriktningarna anknyts till relevanta ämnes-, ämnesdidaktiska studier i relation till inriktningarnas verksamhet och ämneslärarnas profession. I utbildningen ingår 30 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning, relaterad till inriktningarnas verksamhet.  Den verksamhetsförlagda utbildningen är fördelad över utbildningen med egna kursplaner som integrerar studierna inom ämnen och UK-kurser.

Obligatoriska utbildningsområden
För att erhålla ämneslärarexamen med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, genom Kompletterande pedagogisk utbildning om 90 högskolepoäng vid Umeå universitet, skall utbildningen bestå av följande kurser:

Utbildningsvetenskaplig kärna I, 30 högskolepoäng

 • 6LU003  Kunskap, undervisning och lärande I, 10 hp
 • 6LU002  Demokrati, individ och samhälle, 10 hp
 • 6PE302  Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering, 10 hp

Utbildningsvetenskaplig kärna II, 30 högskolepoäng- - avancerad nivå
 • 6XXXXX Kunskap, undervisning och lärande II, 15 hp
 • 6XXXXX Verksamhetsförlagd utbildning I, 15 hp

Utbildningsvetenskaplig kärna III, 30 högskolepoäng - avancerad nivå
 • 6XXXXX Verksamhetsförlagd utbildning II, 15 hp
 • 6XXXXX Examensarbete 15 hp
XX - Kurskoder införs när kursplan är godkänd
Examensarbetets funktion är att sammanlänka utbildningens olika delar – ämnesstudier, ämnesdidaktik, utbildningsvetenskaplig kärna och den verksamhetsförlagda utbildningen – med den kommande yrkesverksamheten och ska svara mot utbildningens mål och förbereda för en eventuell forskarutbildning. Med avseende på den kommande yrkesverksamheten erbjuder examensarbetet möjligheter att:
 • söka och använda forskning,
 • utifrån ett kritiskt förhållningssätt problematisera och granska sin egen undervisning,
 • använda sig av teoretiska och metodiska verktyg i denna granskning samt
 • argumentera för en ståndpunkt och att formulera sig i skrift.
Examensarbetet kan med fördel bedrivas praxisnära i relation till skolans verksamhet. Arbetet med examensarbetet är dock en del av universitetsstudierna. Ett examensarbete utförs normalt av en person, men i enstaka fall är det också tillåtet att två studenter samarbetar.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl (sociala, medicinska eller övriga skäl) föreligger. Ansökan om detta görs skriftligen hos StudentCentrum, Umeå universitet, 901 87 Umeå. http://www.umu.se/utbildning/antagning/efter-anmalan/ansokan-om-anstand/
Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Efter att studierna påbörjats kan, om särskilda skäl föreligger, studieupphåll beviljas. Ett beslutat studieupphåll innebär platsgaranti under förutsättning att återkomst till studierna meddelas senast 15 april respektive 15 oktober, närmast före den termin studierna ska återupptas. Ansökan görs till Lärarhögskolans studerandeservice samt via www.studera.nu.
Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till Lärarhögskolans studerandeservice http://www.use.umu.se/student/studievagledning/

Avrådan

Uppstår hos lärare eller utbildningsledning tveksamhet om en studerandes möjlighet att fullfölja utbildningen med godkänt resultat eller tveksamhet om lämplighet att utöva yrket bör den studerande avrådas från att fortsätta studierna inom programmet. Denna avrådan bör göras så tidigt som möjligt och i samråd med utbildningsledning, lärare, studievägledare och den studerande.

Studieplan Estetiska ämnen

Giltig från: HT13

Termin 1

Kunskap, undervisning och lärande I, 10 hp
Demokrati, individ och samhälle, 10 hp
Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering, 10 hp

Termin 2

Kunskap, undervisning och lärande II, 15 hp
Verksamhetsförlagd utbildning I, 15 hp

Termin 3

Verksamhetsförlagd utbildning II, 15 hp
Examensarbete 15 hp