Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9, 90 hp

Engelskt namn: Bridging Teacher Education Programme, 90 Credits

Denna utbildningsplan gäller: HT12 och fram till HT15 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: LYKGR

Högskolepoäng: 90

Diarienummer: 515-3032-12

Ansvarig fakultet:

Beslutad av: Lärarhögskolan vid Umeå universitet, 2012-12-18

Reviderad av: Styrelsen för Lärarhögskolan, 2014-02-11

Behörighetskrav

Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, ett ämne

Magisterexamen eller motsvarande inkl. självständigt arbete om minst 15 hp. Minst 90 hp i ett ämne. Med ämne avses relevant skolämne, se anmälningsinformation och separat blankett till ansökan i programmenyn. OBS! Blankett är obligatorisk.

Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, två ämnen

Magisterexamen eller motsvarande inkl. självständigt arbete om minst 15 hp. Ämneskrav i två ämnen om minst 90 hp i ämne ett samt minst 45 hp i ämne två. Med ämne avses relevant skolämne, se anmälningsinformation och separat blankett till ansökan i programmenyn. OBS! Blankett är obligatorisk.

Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, tre ämnen

Magisterexamen eller motsvarande inkl. självständigt arbete om minst 15 hp. Ämneskrav i tre ämnen om minst 90 hp i ämne ett samt minst 45 hp i ämne två och tre. Med ämne avses relevant skolämne, se anmälningsinformation och separat blankett till ansökan i programmenyn. OBS! Blankett är obligatorisk.

Allmänna ämnen, förhöjd studietakt

Allmänna ämnen, förhöjd studietakt Akademisk utbildning om minst magisterexamen i ämne eller motsvarande. Med ämne avses relevant skolämne som finns förtecknat i Skolverkets ämnesförteckning.

Allmänna ämnen

Akademisk utbildning om minst 180 hp där minst ett ämne omfattar minst 90 hp samt 15 hp examensarbete (motsv). Med ämne avses relevant skolämne som finns förtecknat i Skolverkets ämnesförteckning.

Estetiska ämnen

Ämnesstudier i ett estetiskt ämne; bild, textilslöjd, trä- och metallslöjd eller musik om 90 hp.

Praktiskt/estetiskt ämne

Ämnesstudier i ett praktiskt eller estetiskt ämne: hem-och konsumentkunskap, bild, musik, textilslöjd eller trä- och metallslöjd om 90 hp.

Praktiskt/estetiskt ämne samt ytterligare ett ämne

Ämnesstudier i ett praktiskt eller estetiskt ämne: hem- och konsumentkunskap, bild, musik, textilslöjd eller trä- och metallslöjd om 90 hp samt minst 45 hp i ytterligare ett ämne. Med ämne avses relevant skolämne, se anmälningsinformation i programmenyn.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 på grundnivå översätts på engelska till Degree of Bachelor of Arts/Science in Secondary Education, alternativt
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 på avancerad nivå översätts på engelska till Degree of Maste of Arts/Science in Secondary Education.
 

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att,
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.
(Se Högskolelagen 1 kap §§ 8-9 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19921434.HTM)

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 180, 225 eller 270 högskolepoäng. För ämneslärarexamen med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9 ska utbildningen omfatta minst en fördjupning om 90 högskolepoäng i relevant ämne eller ämnesområde. För varje övrigt i examen ingående ämne krävs minst 45 högskolepoäng.  När svenska, samhällskunskap eller musik ingår krävs dock alltid 90 högskolepoäng inom de ämnesområden som är relevanta för dessa ämnen. Inriktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer.
 

Nationella mål för aktuell examen

Nationella mål för aktuell examen (SFS 2011:186)

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som ämneslärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.

Kunskap och förståelse
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 ska studenten
- visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl överblick över ämnesstudiernas huvudområde som fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
För ämneslärarexamen ska studenten också
- visa sådana ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper som krävs för den verksamhet utbildningen avser och visa kännedom om vuxnas lärande,
- visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, och visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
- visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för den verksamhet som utbildningen avser,
- visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
- visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia, och
- visa fördjupad kunskap om bedömning och betygsättning.

Färdighet och förmåga
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 ska studenten
- visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
- visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik,
- visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,
- visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
- visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,
- visa förmåga att observera, dokumentera och analysera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och att informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
- visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna, 
- visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
- visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
- visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
- visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
- visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter värdefulla för yrkesutövningen.   

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 ska studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,
- visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

Självständigt arbete (examensarbete)
För examen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

Examinationsformer

Prov sker normalt i slutet av varje kurs och är muntliga och/eller skriftliga. Examination kan även ske genom fortlöpande kunskapskontroll inom ramen för undervisningen, exempelvis i form av diskussionsseminarier, muntliga och/eller skriftliga rapporter etc.

Studerande som underkänts vid prov skall beredas tillfälle att delta i ytterligare prov enligt de regler som anges i respektive kursplan.

Betyg

Betyg sätts för varje kurs. Betygssättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment, som t.ex. laborationer, projektrapporter och inlämningsuppgifter är godkända. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos berörd Fakultetsnämnd, inför en ny provomgång, begära att en annan lärare utses att bestämma betyg i det förnyade provet. Studerande som underkänts på verksamhetsförlagd del av kurs erbjuds möjlighet till ytterligare verksamhetsförlagda studier vid ett tillfälle.
Som betyg används en tregradig skala med betygsstegen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Studentcentrum/Examensenheten, http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. För närmare information se högskoleförordningen samt www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/index.html.
Ett negativt beslut om tillgodoräknande (som skall motiveras) är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Vid Umeå universitet erbjuds kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 inom,

 • Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, ett ämne,
 • Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, två ämnen,
 • Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, tre ämnen,
 • Praktiskt/estetiskt ämne,
 • Praktiskt/estetiskt ämne samt ytterligare ett ämne.
Obligatoriska utbildningområden
Utbildningen som är på avancerad nivå omfattar följande områden
 
 • Utbildningsvetenskaplig kärna, 60  högskolepoäng varav självständigt arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng,
 • Verksamhetsförlagd utbildning, 30 högskolepoäng förlagd inom relevant verksamhet och ämne.
Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till kommande yrkesutövning och omfatta följande:
 • skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
 • läroplansteori och didaktik,
 • vetenskapsteori och forskningsmetodik,
 • utveckling, lärande och specialpedagogik,
 • sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
 • bedömning och betygsättning,
 • utvärdering och utvecklingsarbete, och
 • ämnesdidaktiska studier
Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, ett ämne
Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, två ämnen
Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, tre ämnen

Utbildningen är på avancerad nivå och erbjuds med förhöjd studietakt, 45 hp per termin. För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 ges möjlighet till examen i ett till tre ämnen.
Vid Umeå universietet erbjuds nedanstående ämnen inom ramen för examen via kompletterande pedagogisk utbildning.
 
 
Ämnen
Moderna språk ( dock ej engelska)
Svenska
Svenska som andraspråk
Bild
Modersmål (samiska)
Musik
Geografi
Samhällskunskap
Biologi
Kemi
Fysik
Matematik
Teknik
Observera att ansökan till kompletterande pedagogisk utbildning vid Umeå universitet gällande ämnena: engelska, historia, religionskunskap, idrott och hälsa inte utlyses.


Praktiskt/estetiska ämne
Utbildningen erbjuds i ett av nedanstående praktiskt/estetiskt ämne. Utbildningen är på avancerad nivå, ges på distans och 50 % studietakt med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 i ett av ämnena:
Hem - och konsumentkunskap
Bild
Musik
Trä- och metallslöjd
Textilslöjd

Praktiskt/estetiska ämne samt ytterligare ett ämne
Utbildningen erbjuds i ett av nedanstående praktiskt/estetiskt ämnen samt i ytterligare ett ämne (ämne 2), förtecknat i tabell ovan.
Hem - och konsumentkunskap
Bild
Musik
Trä- och metallslöjd
Textilslöjd
Utbildningen är på avancerad nivå, ges på distans och 50 % studietakt med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9.
 

 

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl (sociala, medicinska eller övriga skäl) föreligger. Ansökan om detta görs skriftligen hos StudentCentrum, Umeå universitet, 901 87 Umeå. http://www.umu.se/utbildning/antagning/efter-anmalan/ansokan-om-anstand/
Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Efter att studierna påbörjats kan, om särskilda skäl föreligger, studieupphåll beviljas. Ett beslutat studieupphåll innebär platsgaranti under förutsättning att återkomst till studierna meddelas senast 15 april respektive 15 oktober, närmast före den termin studierna ska återupptas. Ansökan görs till Lärarhögskolans studerandeservice samt via www.studera.nu.
Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till Lärarhögskolans studerandeservice http://www.use.umu.se/student/studievagledning/

Avrådan

Uppstår hos lärare eller utbildningsledning tveksamhet om en studerandes möjlighet att fullfölja utbildningen med godkänt resultat eller tveksamhet om lämplighet att utöva yrket bör den studerande avrådas från att fortsätta studierna inom programmet. Denna avrådan bör göras så tidigt som möjligt och i samråd med utbildningsledning, lärare, studievägledare och den studerande.

Studieplan Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, ett ämne

Giltig från: HT14

Termin 1

Obligatoriska kurser motsvarande 45 hp
6XXXXX Utbildningens villkor och samhälleliga funktion, 7,5 hp,
6XXXXX Vetenskap och kunskap, 7,5 hp,
6XXXXX Undervisning och lärande - läroplansteori och didaktik, 7,5 hp,
6XXXXX Den professionella läraren I - barn och ungas utveckling, specialpedagogik, sociala relationer och kommunikation, 7,5 hp,
6XXXXX Den professionella läraren II - uppdrag, ledarskap, undervisning, 7,5 hp,
6XXXXX Bedömning, 7,5 hp.

Termin 2


Obligatoriska kurser motsvarande 45 hp
6XXXXX Verksamhetsförlagd utbildning 30 hp,
6XXXXX Examensarbete 15 hp.
 

Studieplan Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, tre ämnen

Giltig från: HT14

Termin 1

Obligatoriska kurser motsvarande 45 hp
6XXXXX Utbildningens villkor och samhälleliga funktion, 7,5 hp,
6XXXXX Vetenskap och kunskap, 7,5 hp,
6XXXXX Undervisning och lärande - läroplansteori och didaktik, 7,5 hp,
6XXXXX Den professionella läraren I - barn och ungas utveckling, specialpedagogik, sociala relationer och kommunikation, 7,5 hp,
6XXXXX Den professionella läraren II - uppdrag, ledarskap, undervisning, 7,5 hp,
6XXXXX Bedömning, 7,5 hp.

Termin 2


Obligatoriska kurser motsvarande 45 hp
6XXXXX Verksamhetsförlagd utbildning 30 hp,
6XXXXX Examensarbete 15 hp.
 

Studieplan Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, två ämnen

Giltig från: HT14

Termin 1

Obligatoriska kurser motsvarande 45 hp
6XXXXX Utbildningens villkor och samhälleliga funktion, 7,5 hp,
6XXXXX Vetenskap och kunskap, 7,5 hp,
6XXXXX Undervisning och lärande - läroplansteori och didaktik, 7,5 hp,
6XXXXX Den professionella läraren I - barn och ungas utveckling, specialpedagogik, sociala relationer och kommunikation, 7,5 hp,
6XXXXX Den professionella läraren II - uppdrag, ledarskap, undervisning, 7,5 hp,
6XXXXX Bedömning, 7,5 hp.

Termin 2


Obligatoriska kurser motsvarande 45 hp
6XXXXX Verksamhetsförlagd utbildning 30 hp,
6XXXXX Examensarbete 15 hp.
 

Studieplan Praktiskt/estetiskt ämne

Giltig från: HT14

Termin 1

6LU003

Kunskap, undervisning och lärande I 10 hp

Grundnivå

Obligatorisk

6LU002

Demokrati, individ och samhälle 10 hp

Grundnivå

Obligatorisk

Termin 2

6LU002

Demokrati, individ och samhälle 10 hp

Grundnivå

Obligatorisk

6PE302

Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering 10 hp

Grundnivå

Obligatorisk

Termin 3

Kunskap, undervisning och lärande II, 15 hp

Termin 4

Ämnesdidaktik i skolpraktiken I, 15 hp - VFU

Termin 5

Ämnesdidaktik i skolpraktiken II, 15 hp - VFU

Termin 6

Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning, 15 hp

Studieplan Praktiskt/estetiskt ämne samt ytterligare ett ämne

Giltig från: HT14

Termin 1

6LU003

Kunskap, undervisning och lärande I 10 hp

Grundnivå

6LU002

Demokrati, individ och samhälle 10 hp

Grundnivå

Termin 2

6LU002

Demokrati, individ och samhälle 10 hp

Grundnivå

6PE302

Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering 10 hp

Grundnivå

Termin 3

Kunskap, undervisning och lärande II, 15 hp

Termin 4

Ämnesdidaktik i skolpraktiken I, 15 hp - VFU

Termin 5

Ämnesdidaktik i skolpraktiken II, 15 hp - VFU

Termin 6

Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning, 15 hp

Studieplan Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, ett ämne

Giltig från: HT14

ALF1 Allmänna

Termin 1

Obligatoriska kurser motsvarande 45 hp
6XXXXX Utbildningens villkor och samhälleliga funktion, 7,5 hp,
6PE150 Vetenskap och kunskap, 7,5 hp,
6XXXXX Undervisning och lärande - läroplansteori och didaktik, 7,5 hp,
6XXXXX Den professionella läraren I - barn och ungas utveckling, specialpedagogik, sociala relationer och kommunikation, 7,5 hp,
6XXXXX Den professionella läraren II - uppdrag, ledarskap, undervisning, 7,5 hp,
6PE151 Bedömning, 7,5 hp.

Termin 2


Obligatoriska kurser motsvarande 45 hp
6XXXXX Verksamhetsförlagd utbildning 30 hp,
6XXXXX Examensarbete 15 hp.
 

Studieplan Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, två ämnen

Giltig från: HT14

Termin 1

Obligatoriska kurser motsvarande 45 hp
6XXXXX Utbildningens villkor och samhälleliga funktion, 7,5 hp,
6PE150 Vetenskap och kunskap, 7,5 hp,
6XXXXX Undervisning och lärande - läroplansteori och didaktik, 7,5 hp,
6XXXXX Den professionella läraren I - barn och ungas utveckling, specialpedagogik, sociala relationer och kommunikation, 7,5 hp,
6XXXXX Den professionella läraren II - uppdrag, ledarskap, undervisning, 7,5 hp,
6PE151 Bedömning, 7,5 hp.

Termin 2


Obligatoriska kurser motsvarande 45 hp
6XXXXX Verksamhetsförlagd utbildning 30 hp,
6XXXXX Examensarbete 15 hp.
 

Studieplan Allmänna ämnen, förhöjd studietakt, tre ämnen

Giltig från: HT14

Termin 1

Obligatoriska kurser motsvarande 45 hp
6XXXXX Utbildningens villkor och samhälleliga funktion, 7,5 hp,
6PE150 Vetenskap och kunskap, 7,5 hp,
6XXXXX Undervisning och lärande - läroplansteori och didaktik, 7,5 hp,
6XXXXX Den professionella läraren I - barn och ungas utveckling, specialpedagogik, sociala relationer och kommunikation, 7,5 hp,
6XXXXX Den professionella läraren II - uppdrag, ledarskap, undervisning, 7,5 hp,
6PE151 Bedömning, 7,5 hp.

Termin 2


Obligatoriska kurser motsvarande 45 hp
6XXXXX Verksamhetsförlagd utbildning 30 hp,
6XXXXX Examensarbete 15 hp.
 

Studieplan Praktiskt/estetiskt ämne

Giltig från: HT14

Termin 1

6LU003

Kunskap, undervisning och lärande I 10 hp

Grundnivå

Obligatorisk

6LU002

Demokrati, individ och samhälle 10 hp

Grundnivå

Obligatorisk

Termin 2

6LU002

Demokrati, individ och samhälle 10 hp

Grundnivå

Obligatorisk

6PE302

Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering 10 hp

Grundnivå

Obligatorisk

Termin 3

6PE147

Kunskap undervisning och lärande II 15 hp

Avancerad nivå

Pedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 4

6PE148 Ämnesdidaktik i skolpraktiken I, 15 hp - VFU

Termin 5

6PE149 Ämnesdidaktik i skolpraktiken II, 15 hp - VFU

Termin 6

Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning, 15 hp

Studieplan Praktiskt/estetiskt ämne samt ytterligare ett ämne

Giltig från: HT14

Termin 1

6LU003

Kunskap, undervisning och lärande I 10 hp

Grundnivå

Obligatorisk

6LU002

Demokrati, individ och samhälle 10 hp

Grundnivå

Obligatorisk

Termin 2

6LU002

Demokrati, individ och samhälle 10 hp

Grundnivå

Obligatorisk

6PE302

Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering 10 hp

Grundnivå

Obligatorisk

Termin 3

6PE147

Kunskap undervisning och lärande II 15 hp

Avancerad nivå

Pedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 4

6PE148 Ämnesdidaktik i skolpraktiken I, 15 hp - VFU

Termin 5

6PE149 Ämnesdidaktik i skolpraktiken II, 15 hp - VFU

Termin 6

Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning, 15 hp