"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Speciallärarprogrammet, 90 hp

Engelskt namn: Postgraduate Diploma in Special Needs Training

Denna utbildningsplan gäller: HT21 och fram till HT23 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: LYSPL

Högskolepoäng: 90

Diarienummer: 515-2100-12

Ansvarig fakultet: Lärarhögskolans styrelse

Beslutad av: Fakultetsnämnden för Lärarutbildning, 2008-09-18

Reviderad av: Rektor för Lärarhögskolan, 2020-12-14

Behörighetskrav

Matematikutveckling

Lärarexamen med inriktning mot grundskola eller gymnasieskola med minst 22,5 hp i matematik/matematikdidaktik samt tre års lärarerfarenhet efter examen. Lärarerfarenheten måste styrkas med tjänstgöringsintyg där omfattning tydligt framgår.

Matematikutveckling. Ingår i Lärarlyftet II.

Den sökande ska ha en sådan grundläggande lärarexamen eller förskollärarexamen som enligt behörighetsförordningen utgör grund för avsedd behörighet. För specialisering mot matematikutveckling krävs antingen att den sökande har en lärarexamen som är avsedd för undervisning i ämnet matematik, eller att den sökande genom sin examen fått behörighet att undervisa i matematik. Om lärarens examen inte är avsedd för undervisning i matematik krävs att läraren blivit behörig att undervisa i ämnet genom högskoleutbildning eller, utan att ha blivit behörig i ämnet, har kompletterande högskolestudier om minst 22,5 hp i ämnet matematik, eller inom kunskapsområdet matematikutveckling. Anställning i relevant skolform. Detta styrks genom blanketten ”Huvudmannens godkännande”.

Matematik, grundskolans senare år

Programingången nedlagd

Matematik, grundskolans tidigare år

Programingången nedlagd

Matematik, gymnasieskolan

Programingången nedlagd

Utvecklingsstörning. Ingår i Lärarlyftet II

Lärare eller förskollärare som har sådan grundläggande lärarexamen eller förskollärarexamen som krävs för behörighet att undervisa i grundsärskolan, gymnasiesärskolan samt särskild undervisning för vuxna, lärare[1] som har sådan grundläggande lärarexamen som krävs för behörighet att undervisa som lärare i specialskolan, lärare eller förskollärare som har sådan grundläggande lärarexamen eller förskollärarexamen som krävs för behörighet att som speciallärare få bedriva undervisning som avser särskilt stöd i grundskolan, gymnasieskolan samt motsvarande skolformer enligt behörighetsförordningen och som dessutom är anställd inom skolväsendet, dock inte inom förskolan eller fritidshemmet. Anställning styrks genom blanketten ”Huvudmannens godkännande”. [1] I vissa fall även fritidspedagoger som har en sådan examen som enligt behörighetsförordningen kan ligga till grund för avsedd behörighet.

Specialisering mot utvecklingsstörning, ingår i lärarlyftet

Programingången nedlagd

Språk-, skriv- och läsutveckling

Lärarexamen med inriktning mot grundskola eller gymnasieskola med minst 22,5 hp i svenska/läs-, skriv- och språkinlärning samt tre års lärarerfarenhet efter examen.

Språk-, skriv- och läsutveckling. Ingår i Lärarlyftet II

Den sökande ska ha en sådan grundläggande lärarexamen eller förskollärarexamen som enligt behörighetsförordningen utgör grund för avsedd behörighet. För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling krävs antingen att den sökande har en lärarexamen som är avsedd för undervisning i ämnet svenska, eller att den sökande genom sin examen fått behörighet att undervisa i svenska. Om lärarens examen inte är avsedd för undervisning i svenska krävs att läraren blivit behörig att undervisa i ämnet genom högskoleutbildning eller, utan att ha blivit behörig i ämnet, har kompletterande högskolestudier om minst 22,5 hp i ämnet svenska, eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling. Anställning i relevant skolform. Detta styrks genom blanketten ”Huvudmannens godkännande”.

Svenska, grundskolans senare år

Programingången nedlagd

Svenska, grundskolans tidigare år

Programingången nedlagd

Svenska, gymnasieskolan

Programingången nedlagd

Utvecklingsstörning

Lärarexamen (grundlärar-, ämneslärar-, yrkeslärar-, förskollärar- eller motsvarande äldre examen) samt minst tre års lärarerfarenhet efter examen, omfattande minst halvtid. Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. Lärarerfarenheten måste styrkas med tjänstgöringsintyg där tjänstens omfattning tydligt framgår.

Examen

Speciallärarexamen med angivna specialiseringar uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 90 högskolepoäng. Det ställs också krav på avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen.
Speciallärarexamen vid Umeå universitet, i enlighet med denna utbildningsplan, utfärdas med någon av specialiseringarna

  • Språk-, skriv- och läsutveckling (Development of Language, Writing and Reading)
  • Matematikutveckling (Mathematical Development)
  • Utvecklingsstörning (Learning Disabilities)

För specailisering mot språk-, skriv- och läsutveckling krävs att den tidigare avlagda examen omfattar ämnesstudier i svenska eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling. Om examen inte omfattar nämnda ämnesstudier, krävs i stället att studenten har kompletterat sin utbildning med motsvarande kunskaper.

För specialisering mot matematikutveckling krävs att den tidigare avlagda examen omfattar ämnesstudier i matematik eller inom kunskapsområdet matematikutveckling. Om examen inte omfattar nämnda ämnesstudier, krävs i stället att studenten har kompletterat sin utbildning med motsvarande kunskaper.

Speciallärarexamen översätts på engelska till Postgraduate Diploma in Special Needs Training.

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en Speciallärarexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Nationella mål för aktuell examen

Utbildningen är på avancerad nivå. Målen för utbildning på denna nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 och 9 §§.

Examinationsformer

Prov sker normalt i slutet av varje kurs och är muntliga eller skriftliga. Examination kan även ske genom fortlöpande kunskapskontroll inom ramen för undervisningen, exempelvis i form av diskussionsseminarier, muntliga/skriftliga rapporter etc.
Studerande som underkänts vid prov skall beredas tillfälle att delta i ytterligare prov enligt de regler som anges i respektive kursplan. För närmare information hänvisas till aktuella kursplaner.

Betyg

Betyg sätts för varje kurs. Betygssättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment, som t.ex. seminarier, workshops, redovisningar, rapporter och inlämningsuppgifter är godkända. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos berörd Fakultetsnämnd, inför en ny provomgång, begära att en annan examinator utses att bestämma betyg i det förnyade provet.

Som betyg används en tregradig skala med betygsstegen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Examensenheten vid Studentcentrum. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Examensenheten vid Studentcentrum.

Allmänt

Utbildningen till speciallärare omfattar tre terminer på helfart och leder till Speciallärarexamen. Speciallärarutbildningen ger studenterna kompetens att arbeta som speciallärare i skolan med särskild specialisering mot elevinriktat stöd med fokus på språk-, skriv- och läsutveckling, matematikutveckling eller utvecklingsstörning. Specialläraren kommer att arbeta inom det verksamhetsområde som anknyter till tidigare avlagd lärarexamen. Vid Umeå universitet ges utbildningen med specialisering mot

  • språk-, skriv- och läsutveckling
  • matematikutveckling
  • utvecklingsstörning

Studierna bedrivs på distans med fysiska och digitala sammankomster. Mellan sammankomsterna sker kommunikation med lärare och studiekamrater via lärplattform. Därför behövs tillgång till dator och internet.

Speciallärarprogrammet består av obligatoriska kurser om 90 hp. Första terminens studier samläses delvis med specialpedagogprogrammet och ger en gemensam vetenskaplig och teoretisk grund samt kunskaper om det specialpedagogiska fältet, speciallärarens yrkesfunktion och elevers utveckling och lärande. Den andra terminen inriktas mot den valda specialiseringen och fokuserar på speciallärarens roll i arbetet med elevinriktat stöd. Tredje terminen ägnas åt vetenskaplig metod, ett självständigt arbete samt en fördjupning av relevanta delar för yrkesprofessionen.
 
Av programöversikten framgår grundstrukturen för utbildningen. Kurserna läses i den ordning som anges av aktuell programöversikt. Ordningsföljden på kurserna kan komma att ändras. Information om de enskilda kursernas innehåll finns i de olika kursplanerna.

Programöversikt
 
Termin 1 (30 hp)
Den första terminen ger en gemensam grund för specialpedagog- och speciallärarprogrammet. Under terminen ges kurser som behandlar det specialpedagogiska verksamhets- och forskningsområdet samt fördjupar kunskap om speciallärarens yrkesfunktion. Dessutom behandlas området elevers utveckling och lärande, funktionsnedsättningar och neuropsykiatriska svårigheter.
 
Termin 2 (30 hp)
Andra terminen ger kurser inom specialiseringar med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling, matematikutveckling och utvecklingsstörning. Terminen ger fördjupade ämneskunskaper i relation till den inriktning som studenten valt samt i förhållande till speciallärarens yrkesfunktion med fokus på utredning, samtal, anpassningar av lärmiljön och ett individanpassat arbetssätt.
 
Termin 3 (30 hp)
Sista terminen ger kurser som behandlar forskningsmetoder, metodologisk och teoretisk medvetenhet, etiska aspekter samt genomförandet av ett självständigt arbete (examensarbete) i relation till vald specialisering. Dessutom ges en fördjupningskurs som inriktas mot centrala delar av yrkesprofessionen.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl (sociala, medicinska eller övriga skäl) föreligger. Ansökan om detta görs skriftligen hos Antagningen vid Studentcentrum.
Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Efter att studierna påbörjats kan, om särskilda skäl föreligger, studieupphåll beviljas. Ett beslutat studieupphåll innebär platsgaranti under förutsättning att återkomst till studierna meddelas senast 15 april respektive 15 oktober, närmast före den termin studierna ska återupptas. Ansökan görs till Lärarhögskolans studerandeservice.
Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. En skriftlig motivering ska lämnas vid beslut som går den sökande emot.

Studieavbrott

Studerande som lämnar utbildningen bör meddela studieavbrott till Lärarhögskolans studerandeservice.

Studieplan Matematikutveckling

Giltig från: HT21

Termin 1

6SP050

Introduktion till det specialpedagogiska fältet 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

6SP052

Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion 15 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

6SP051

Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 2

6PE198

Matematikutveckling och lärande i ett specialpedagogiskt perspektiv 8 hp

Avancerad nivå

6PE199

Identifiering och kartläggning av undervisning och lärande med fokus på elever i behov av särskilda utbildningsinsatser 12 hp

Avancerad nivå

6PE200

Stöd och stimulans i arbetet med elever i behov av särskilda utbildningsinsatser 10 hp

Avancerad nivå

Termin 3

6SP058

Vetenskaplig metodkurs Speciallärar- och specialpedagogprogrammen 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

6PE277

Examensarbete för speciallärarexamen med specialisering mot matematikutveckling, 15 hp 15 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

6SD012

Språk-, skriv- och läsutveckling i ett specialpedagogiskt perspektiv 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Studieplan Språk-, skriv- och läsutveckling

Giltig från: HT21

Termin 1

6SP050

Introduktion till det specialpedagogiska fältet 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

6SP052

Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion 15 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

6SP051

Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 2

6SD010

Språk-, skriv- och läsutveckling för speciallärare 30 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Termin 3

6SP058

Vetenskaplig metodkurs Speciallärar- och specialpedagogprogrammen 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

6SD011

Examensarbete för speciallärarexamen med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling 15 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

6PE280

Matematik i specialpedagogiskt perspektiv 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Studieplan Utvecklingsstörning

Giltig från: HT21

Termin 1

6SP050

Introduktion till det specialpedagogiska fältet 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

6SP052

Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion 15 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

6SP051

Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 2

6SP062

Att utveckla lärande i skola och vardag för elever med intellektuell funktionsnedsättning 15 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

6SP063

Kunskap och kommunikation - att utveckla lärmiljöer för elever med intellektuell funktionsnedsättning 15 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Termin 3

6SP058

Vetenskaplig metodkurs Speciallärar- och specialpedagogprogrammen 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

6SP059

Examensarbete speciallärarprogrammet med specialisering mot utvecklingsstörning 15 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

6PE279

Språk och matematik i ett specialpedagogiskt perspektiv 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Studieplan Matematikutveckling

Giltig från: HT21

Termin 1

6SP050

Introduktion till det specialpedagogiska fältet 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

6SP052

Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion 15 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

6SP051

Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 2

6PE198

Matematikutveckling och lärande i ett specialpedagogiskt perspektiv 8 hp

Avancerad nivå

6PE199

Identifiering och kartläggning av undervisning och lärande med fokus på elever i behov av särskilda utbildningsinsatser 12 hp

Avancerad nivå

6PE200

Stöd och stimulans i arbetet med elever i behov av särskilda utbildningsinsatser 10 hp

Avancerad nivå

Termin 3

6SP064

Vetenskaplig metodkurs Speciallärar- och specialpedagogprogrammen 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

6PE277

Examensarbete för speciallärarexamen med specialisering mot matematikutveckling, 15 hp 15 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

6SD012

Språk-, skriv- och läsutveckling i ett specialpedagogiskt perspektiv 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Studieplan Språk-, skriv- och läsutveckling

Giltig från: HT21

Termin 1

6SP050

Introduktion till det specialpedagogiska fältet 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

6SP052

Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion 15 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

6SP051

Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 2

6SD010

Språk-, skriv- och läsutveckling för speciallärare 30 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Termin 3

6SP064

Vetenskaplig metodkurs Speciallärar- och specialpedagogprogrammen 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

6SD011

Examensarbete för speciallärarexamen med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling 15 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

6PE280

Matematik i specialpedagogiskt perspektiv 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Studieplan Utvecklingsstörning

Giltig från: HT21

Termin 1

6SP050

Introduktion till det specialpedagogiska fältet 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

6SP052

Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion 15 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

6SP051

Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 2

6SP062

Att utveckla lärande i skola och vardag för elever med intellektuell funktionsnedsättning 15 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

6SP063

Kunskap och kommunikation - att utveckla lärmiljöer för elever med intellektuell funktionsnedsättning 15 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Termin 3

6SP064

Vetenskaplig metodkurs Speciallärar- och specialpedagogprogrammen 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

6SP059

Examensarbete speciallärarprogrammet med specialisering mot utvecklingsstörning 15 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

6PE279

Språk och matematik i ett specialpedagogiskt perspektiv 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Studieplan Matematikutveckling

Giltig från: HT22

Termin 1

6SP050

Introduktion till det specialpedagogiska fältet 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

6SP052

Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion 15 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

6SP051

Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 2

6PE316

Matematikutveckling för speciallärare 30 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Termin 3

6SP064

Vetenskaplig metodkurs Speciallärar- och specialpedagogprogrammen 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

6PE315

Examensarbete för speciallärarexamen med specialisering mot matematikutveckling, 15 hp 15 hp

Avancerad nivå

6SD012

Språk-, skriv- och läsutveckling i ett specialpedagogiskt perspektiv 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Studieplan Språk-, skriv- och läsutveckling

Giltig från: HT22

Termin 1

6SP050

Introduktion till det specialpedagogiska fältet 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

6SP052

Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion 15 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

6SP051

Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 2

6SD010

Språk-, skriv- och läsutveckling för speciallärare 30 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Termin 3

6SP064

Vetenskaplig metodkurs Speciallärar- och specialpedagogprogrammen 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

6SD023

Examensarbete för speciallärarexamen med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling 15 hp

Avancerad nivå

6PE280

Matematik i specialpedagogiskt perspektiv 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Studieplan Utvecklingsstörning

Giltig från: HT22

Termin 1

6SP050

Introduktion till det specialpedagogiska fältet 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

6SP052

Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion 15 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

6SP051

Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 2

6SP062

Att utveckla lärande i skola och vardag för elever med intellektuell funktionsnedsättning 15 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

6SP063

Kunskap och kommunikation - att utveckla lärmiljöer för elever med intellektuell funktionsnedsättning 15 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Termin 3

6SP064

Vetenskaplig metodkurs Speciallärar- och specialpedagogprogrammen 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

6SP036

Examensarbete speciallärarprogrammet med specialisering mot utvecklingsstörning 15 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

6PE279

Språk och matematik i ett specialpedagogiskt perspektiv 7,5 hp

Avancerad nivå

Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav