"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Speciallärarprogrammet, 90 hp

Behörighetskrav

Matematikutveckling

Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. Lärarexamen med inriktning mot grundskola eller gymnasieskola med minst 22,5 hp i matematik/matematikdidaktik samt tre års lärarerfarenhet omfattande minst halvtid efter examen. Lärarerfarenheten måste styrkas med tjänstgöringsintyg där tjänstens omfattning tydligt framgår.

Matematikutveckling. Ingår i Lärarlyftet II.

För att få delta ska du vara anställd som lärare inom skolväsendet, dock inte inom förskolan eller fritidshemmet. Den sökande ska ha en sådan lärarexamen eller förskollärarexamen som enligt behörighetsförordningen utgör grund för avsedd behörighet. Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande. För specialisering mot matematikutveckling krävs antingen att den sökande har en lärarexamen som är avsedd för undervisning i ämnet matematik eller att den sökande genom sin examen fått behörighet att undervisa i matematik. Om lärarens examen inte är avsedd för undervisning i matematik krävs att läraren blivit behörig att undervisa i ämnet genom högskoleutbildning eller, utan att ha blivit behörig i ämnet, har kompletterande högskolestudier om minst 22,5 hp i ämnet matematik eller inom kunskapsområdet matematikutveckling.

Matematik, grundskolans senare år

Programingången nedlagd

Matematik, grundskolans tidigare år

Programingången nedlagd

Matematik, gymnasieskolan

Programingången nedlagd

Intellektuell funktionsnedsättning

Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. Lärarexamen (grundlärar-, ämneslärar-, yrkeslärar-, förskollärar- eller motsvarande äldre examen) samt minst tre års lärarerfarenhet omfattande minst halvtid efter examen. Lärarerfarenheten måste styrkas med tjänstgöringsintyg där tjänstens omfattning tydligt framgår.

Intellektuell funktionsnedsättning. Ingår i Lärarlyftet

För att få delta ska du vara anställd som lärare inom skolväsendet, dock inte inom förskolan eller fritidshemmet. Den sökande ska ha en sådan lärarexamen eller förskollärarexamen som enligt behörighetsförordningen utgör grund för avsedd behörighet. Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande.

Utvecklingsstörning. Ingår i Lärarlyftet II

Programingången nedlagd

Specialisering mot utvecklingsstörning, ingår i lärarlyftet

Programingången nedlagd

Språk-, skriv- och läsutveckling

Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. Lärarexamen med inriktning mot grundskola eller gymnasieskola med minst 22,5 hp i svenska/läs-, skriv- och språkinlärning samt tre års lärarerfarenhet omfattande minst halvtid efter examen. Lärarerfarenheten måste styrkas med tjänstgöringsintyg där tjänstens omfattning tydligt framgår.

Språk-, skriv- och läsutveckling. Ingår i Lärarlyftet II

För att få delta ska du vara anställd som lärare inom skolväsendet, dock inte inom förskolan eller fritidshemmet. Den sökande ska ha en sådan lärarexamen eller förskollärarexamen som enligt behörighetsförordningen utgör grund för avsedd behörighet. Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande. För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling krävs antingen att den sökande har en lärarexamen som är avsedd för undervisning i ämnet svenska eller att den sökande genom sin examen fått behörighet att undervisa i svenska. Om lärarens examen inte är avsedd för undervisning i svenska krävs att läraren blivit behörig att undervisa i ämnet genom högskoleutbildning eller, utan att ha blivit behörig i ämnet, har kompletterande högskolestudier om minst 22,5 hp i ämnet svenska eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling.

Svenska, grundskolans senare år

Programingången nedlagd

Svenska, grundskolans tidigare år

Programingången nedlagd

Svenska, gymnasieskolan

Programingången nedlagd

Utvecklingsstörning

Programingången nedlagd

Examen


Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en speciallärarexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Speciallärarexamen vid Umeå universitet, i enlighet med denna utbildningsplan, utfärdas med någon av specialiseringarna

  • Språk-, skriv- och läsutveckling 
  • Matematikutveckling 
  • Intellektuell funktionsnedsättning 

För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling krävs att den tidigare avlagda examen omfattar ämnesstudier i svenska eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling. Om examen inte omfattar nämnda ämnesstudier, krävs i stället att studenten har kompletterat sin utbildning med motsvarande kunskaper.
För specialisering mot matematikutveckling krävs att den tidigare avlagda examen omfattar ämnesstudier i matematik eller inom kunskapsområdet matematikutveckling. Om examen inte omfattar nämnda ämnesstudier, krävs i stället att studenten har kompletterat sin utbildning med motsvarande kunskaper.

Speciallärarexamen översätts på engelska till Postgraduate Diploma in Special Needs Training.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på avancerad nivå. Målen för utbildning på avancerad nivå återfinns i
högskolelagen 1 kap. 9 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Examinationsformer

Av respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

Av respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används i varje enskild kurs.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Utbildningen till speciallärare omfattar tre terminer på helfart och leder till Speciallärarexamen. Speciallärarutbildningen ger studenterna kompetens att arbeta som speciallärare i skolan med särskild specialisering mot elevinriktat stöd med fokus på språk-, skriv- och läsutveckling, matematikutveckling eller intellektuell funktionsnedsättning. Specialläraren kommer att arbeta inom det verksamhetsområde som anknyter till tidigare avlagd lärarexamen. Vid Umeå universitet ges utbildningen med specialisering mot

  • Språk-, skriv- och läsutveckling
  • Matematikutveckling 
  • Intellektuell funktionsnedsättning

Studierna bedrivs på distans med fysiska och digitala sammankomster, varav vissa är obligatoriska. Mellan sammankomsterna sker kommunikation med lärare och studiekamrater via lärplattform. Därför behövs tillgång till dator och internet.
Speciallärarprogrammet består av obligatoriska kurser om 90 hp. Första terminens studier samläses delvis med specialpedagogprogrammet och ger en gemensam vetenskaplig och teoretisk grund samt kunskaper om det specialpedagogiska fältet, speciallärarens yrkesfunktion och elevers utveckling och lärande. Den andra terminen inriktas mot den valda specialiseringen och fokuserar på speciallärarens roll i arbetet med elevinriktat stöd. Tredje terminen ägnas åt vetenskaplig metod, ett självständigt arbete samt en fördjupning av relevanta delar för yrkesprofessionen.
Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Under rubriken "Studieplan" framgår de kurser som ingår i programmet i den ordning de läses.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

När studenter behöver besöka skolor, exempelvis för att genomföra verksamhetsförlagda uppgifter ska studenten beställa registerutdrag hos polisens i god tid innan besöket. Kontroll av registerutdrag från belastningsregistret regleras i skollagen och i lag om registerkontroll. 

Övriga riktlinjer framgår av regelverket för utbildning på grundnivå och avancerad nivå på Umeå universitets hemsida.

 

Studieplan Matematikutveckling

Giltig från: HT24

Termin 1

Introduktion till det specialpedagogiska fältet 7,5 hp
Obligatorisk

 

Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion 15 hp
Obligatorisk

 

Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer 7,5 hp
Obligatorisk

 

Termin 2

Matematikutveckling för speciallärare 30.0 Hp

Obligatorisk

Termin 3

Vetenskaplig metodkurs Speciallärar- och specialpedagogprogrammen 7,5 hp
Obligatorisk

 

Examensarbete för speciallärarexamen med specialisering mot matematikutveckling, 15 hp 15 hp
Obligatorisk

 

Språk-, skriv- och läsutveckling i ett specialpedagogiskt perspektiv 7,5 hp
Obligatorisk

Studieplan Intellektuell funktionsnedsättning

Giltig från: HT24

Termin 1

Introduktion till det specialpedagogiska fältet 7,5 hp
Obligatorisk


Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion 15 hp
Obligatorisk


Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer 7,5 hp
Obligatorisk

 

Termin 2

Att utveckla lärande i skola och vardag för elever med intellektuell funktionsnedsättning 15 hp
Obligatorisk


Kunskap och kommunikation - att utveckla lärmiljöer för elever med intellektuell funktionsnedsättning 15 hp
Obligatorisk

 

Termin 3

Vetenskaplig metodkurs Speciallärar- och specialpedagogprogrammen 7,5 hp
Obligatorisk


Examensarbete speciallärarprogrammet med specialisering mot intelektuell funktionsnedsättning 15 hp
Obligatorisk


Språk och matematik i ett specialpedagogiskt perspektiv 7,5 hp
Obligatorisk

 

Studieplan Språk-, skriv- och läsutveckling

Giltig från: HT24

Termin 1

Introduktion till det specialpedagogiska fältet 7,5 hp
Obligatorisk


Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion 15 hp
Obligatorisk


Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer 7,5 hp
Obligatorisk

 

Termin 2

Språk-, skriv- och läsutveckling för speciallärare 30 hp
Obligatorisk

 

Termin 3

 

Vetenskaplig metodkurs Speciallärar- och specialpedagogprogrammen 7,5 hp
Obligatorisk


Examensarbete för speciallärarexamen med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling 15 hp
Obligatorisk


Matematik i specialpedagogiskt perspektiv 7,5 hp
Obligatorisk

 

Studieplan Utvecklingsstörning

Giltig från: HT24

Denna studieplan gäller för studenter som antogs till specialiseringen utvecklingsstörning hösten 2023. Studieplanen är giltig från hösten 2024.

Termin 3

Vetenskaplig metodkurs Speciallärar- och specialpedagogprogrammen 7,5 hp
Obligatorisk


Examensarbete speciallärarprogrammet med specialisering mot intelektuell funktionsnedsättning 15 hp
Obligatorisk


Språk och matematik i ett specialpedagogiskt perspektiv 7,5 hp
Obligatorisk