"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Teologprogrammet - magisterutbildning, 60 hp

Engelskt namn: Theology Programme - Master Education

Denna utbildningsplan gäller: HT07 och tillsvidare

Programkod: RATEO

Högskolepoäng: 60

Diarienummer: 511-1002-07

Ansvarig fakultet: Humanistiska fakulteten

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2007-03-14

Reviderad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2013-03-21

Behörighetskrav

För behörighet krävs kandidatexamen i teologi om 180 högskolepoäng eller motsvarande. Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier + En A.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en Teologie magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se https://www.umu.se/student/mina-studier/examen/krav-och-huvudomraden/examensbeskrivningar/ Teologie magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of  Arts in Theology. Examen utfärdas i huvudområde teologi (Theology).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

(Högskolelagen 1 kap 9 §) Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173).

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten

 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Lokala mål för aktuell examen

Efter avslutad utbildning skall studenten kunna:

 • analysera och värdera teologiska frågeställningar och problem samt kritiskt granska och bearbeta olika tolkningar och ställningstaganden.
 • integrera erhållna kunskaper inom olika teologiska ämnesområden för att vidare analysera teologiska frågeställningar.
 • argumentera för, och konkret visa, den teologiska dimensionens betydelse för analys och förståelse av olika samhällsområden.   
 • uppvisa förmåga till kritisk hållning genom att självständigt och vetenskapligt analysera och bedöma olika kunskapskällor och material för att planera och genomföra självständiga projekt.

Examinationsformer

Examination sker normalt både fortlöpande under och vid slutet av moment och kurser.
Examinationsuppgifter är huvudsakligen individuella och genomförs i antingen skriftlig eller
muntlig form. Detaljer om examinationen framgår av de separata kursplanerna.  Studerande som har underkänts i prov har möjlighet att genomgå förnyat prov enligt de regler som gäller i kursplanen.

Betyg

På de olika kurserna ges betygen Underkänt (U), Godkänt (G) samt Väl Godkänt (VG). En student kan inte höja betyget på en redan godkänd kurs.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola.

Allmänt

Under de två terminerna ges möjlighet till fördjupning inom de teologiska delområdena. Andra terminen ingår en magisteruppsats omfattande 15 högskolepoäng.
Valbara kurser
För information kring kursutbud inom programmet hänvisas till institutionens hemsida, www.idesam.umu.se/teologi  samt studievägledaren för teologi och religionsvetenskap studievagledare@religion.umu.se 
Fria kurser
Inom teologie magisterexamen kan kurser om sammanlagt 15hp från annat huvudområde än teologi ingå. 
Programöversikt
För förslag på studievägar hänvisas till institutionens hemsida, www.idesam.umu.se/teologi  samt studievägledaren för teologi och religionsvetenskap studievagledare@religion.umu.se 
Examensarbete/självständigt arbete
Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete i form av en uppsats omfattande 15 högskolepoäng. För påbörjandet av uppsats krävs avklarad kandidatexamen samt 15 högskolepoängs ämnesstudier på avancerad nivå.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl är sjukdom, militärtjänstgöring, graviditet, vård av barn eller annat omvårdnadsansvar m.m.
Ansökan om detta görs skriftligen hos StudentCentrum. Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till programstudievägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag.  Övriga skäl ger normalt studieuppehåll utan platsgaranti. När studieupphållet avbryts måste den studerande anpassa sin studiegång efter kursutbudet inom programmet för aktuell termin.   

Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programstudievägledaren.

Övrigt

Regler för hur många poäng en studerande måste ha tagit för att kunna fortsätta sina studier från en
termin till en annan återfinns i respektive kursplaner. Programstudenter måste i förväg kontrollera om de är behöriga att antas till de valfria kurser de planerar att söka inom programmet.

Studieplan

Giltig från: HT07