"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram, 60 hp

Engelskt namn: Library and Information Science - Master's Program

Denna utbildningsplan gäller: VT20 och tillsvidare

Programkod: SABIN

Högskolepoäng: 60

Diarienummer: FS 3.1.3-938-18

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-06-04

Reviderad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-05-31

Behörighetskrav

Kandidatexamen inom huvudområdet biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Filosofie magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (60 credits). Examen utfärdas i huvudområdet biblioteks- och informationsvetenskap (Library and Information Science).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
– ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
– utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
– utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(Högskolelagen 1 kap 9 §)

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
– Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
– Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
– Visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
– Visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
– Visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
– Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
– Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
– Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
– Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

(Högskoleförordningen, Bilaga 2 – examensordningen)

Lokala mål för aktuell examen

Efter genomgången utbildning förväntas de studerande ha fördjupad kunskap om:
– biblioteks- och informationsvetenskaplig teori med särskild tonvikt på användarperspektiv och digital informationsteknik
– vetenskapsstudier, med särskild tonvikt på kommunikation och informationsförmedling och digital informationsteknik
– vetenskapliga perspektiv på digital kultur och nya medier, med särskild tonvikt på kulturförmedling
– organisations- projektlednings- och ledarskapsteori, med särskild tonvikt på kultur- och informationsförmedlande organisationer
– kvantitativ och kvalitativ biblioteks- och informationsvetenskaplig metod, samt forskningsdesign.

Den studerande ska dessutom visa prov på fördjupad kännedom om vetenskapligt arbetssätt genom författande av en vetenskaplig uppsats.

Examinationsformer

Se aktuella kursplaner.

Betyg

På programmet tillämpas tregradig betygsskala med betygen väl godkänd, godkänd och underkänd, om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.anstalld.umu.se/utbildningsadministration/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Det övergripande målet för utbildningen är en ämnesmässig fördjupning och breddning av kandidatprogrammet. De studerande ska utveckla förmåga att analysera olika former av informationshantering, med utgångspunkt i ämnesområdets forskning.
Under rubriken Studieplan framgår att alla kurserna i programmet är obligatoriska. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna.

Examensarbete/Självständigt arbete
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng i biblioteks- och informationsvetenskap.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter. Se Umeå universitets Antagningsordning. Ansökan om anstånd lämnas till StudentCentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till studie-/programvägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag.
Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.

Studieplan

Giltig från: HT07

Termin 1

Informationsvetenskaplig teori 7,5 hp
Obligatorisk

Production and management os scientific information, 7,5 hp
Obligatorisk

Digital kultur, 7,5 hp
Obligatorisk

Organisation, ledarskap och projektledning 7,5 hp
Obligatorisk

Termin 2

Informationsvetenskaplig analys och metod 15 hp
Obligatorisk

Magisteruppsats, 15 hp
Obligatorisk