"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogrammet i ledarskap och organisation, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Leadership and Organisation

Denna utbildningsplan gäller: HT21 och tillsvidare

Programkod: SALOM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: FS 3.1.3-1667-20

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2011-06-18

Reviderad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-09-16

Behörighetskrav

Kandidatexamen med 90 högskolepoäng inkl. examensarbete i något av ämnena ekonomisk historia, etnologi, freds- och konfliktstudier, företagsekonomi, genusvetenskap, idrottspedagogik, kognitionsvetenskap, kulturanalys, kulturgeografi, pedagogik, psykologi, socialt arbete, sociologi, statsvetenskap eller motsvarande. Behörighet ger även kandidatexamen från Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer, socionomexamen, studie- och yrkesvägledarexamen eller gymnasielärarexamen inom samhällsvetenskapligt område. För tillträde till valbara profilkurser inom arbetsrätt krävs därutöver Arbetsrätt I 15 hp eller motsvarande på grundnivå; exempelvis Arbetsrätt för personalvetare 15 hp eller Arbetsrätt för sociologer 15 hp. Dessutom krävs Engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram om 60 hp kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se Umeå universitets hemsida.
Filosofie magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (60 credits). Examen utfärdas i huvudområdet ledarskap och organisation (Leadership and Organization).

Efter genomgånget utbildningsprogram om 120 hp kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se Umeå universitets hemsida.
Filosofie masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet ledarskap och organisation (Leadership and Organization).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på avancerad nivå. Målen för utbildning på avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 9 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

På programmet tillämpas tregradig betygsskala med betygen väl godkänd, godkänd och underkänd, om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Programmet består av obligatoriska kurser respektive valbara profilkurser och valbara fria kurser. Kursval görs i
samråd med studie-/programvägledaren.

Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Kurserna läses i den ordning som anges i studieplanen. Ordningsföljden på kurserna kan emellertid komma att ändras. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna. Under förutsättning att kraven för aktuell magisterexamen är uppfyllda kan utbildningen avslutas med magisterexamen efter 60 hp.
De som redan har en magisterexamen med motsvarande kurser som ingår i masterprogrammets första år och söker masterprogrammet läser Ledarskap och Organisation II tillsammans med övriga studenter. Därefter följer någon av profilkurserna samt en valbar kurs och uppsatsarbete (15 hp).

Examensarbete/Självständigt arbete
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng i ledarskap och organisation.

För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng i ledarskap och organisation. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng i ledarskap och organisation eller motsvarande från utländsk utbildning.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida. Den studerande som ansöker om studieuppehåll ska meddela studie-/programvägledaren.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida. Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna. Denna utbildningsplan ersätter utbildningsplan dnr FS 3.1.3-1680-17.

Studieplan

Giltig från: HT07

Termin 1

Ledarskap och organisation I, 15 hp
Obligatorisk

Valbar profilkurs*, 15 hp

Termin 2

Alternativ 1
Vetenskaplig metod, 15 hp
Obligatorisk

Magisteruppsats, 15 hp (magisterexamen)
Obligatorisk

Alternativ 2
Vetenskaplig metod, 15 hp
Obligatorsk

Valbar fri kurs**, 15 hp

Termin 3

Ledarskap och organisation II, 15 hp
Obligatorisk

Valbar profilkurs*, 15 hp

Termin 4

Alternativ 1
Valbar fri kurs**, 15 hp
Masteruppsats, 15 hp (masterexamen)
Obligatorisk

Alternativ 2
Masteruppsats, 30 hp (masterexamen)
Obligatorisk


Profilkurs*: Kan väljas från programmets utbud av profilkurser. För mer information kontakta studie-/programvägledaren.

Valbar fri kurs**: Kan väljas från det utbud som ges inom det samhällsvetenskapliga området. För mer information kontakta studie-/programvägledaren.