"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer, 180 hp

Engelskt namn: Programme in Behavioural Analysis of IT-Environments

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: SGBET

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: FS 3.1.3-806-21

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-06-07

Reviderad av: Dekanen för samhällsvetenskapliga fakulteten, 2021-04-26

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokalexamensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida).
Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science. Examen utfärdas i något av huvudområdena informatik (Informatics), psykologi (Psychology), pedagogik (Education) eller sociologi (Sociology) med inriktningen Beteendevetenskap och IT-miljöer (Behavioural Analysis and IT-Environments).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på grundnivå. Målen för utbildning på grundnivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Utbildningen består av en kombination av kurser i ämnena informatik, pedagogik, psykologi och sociologi. Programmet ger ett brett perspektiv på samspelet mellan människa och informationsteknik, särskilt i förändringsprocesser. Programmets kurser är obligatoriska under termin 1-5, inför termin 6 görs val av ämnesfördjupning. Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda.Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för  programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är   dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan. Under rubriken "Studieplan" framgår de kurser som ingår i programmet i den ordning de läses.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida. Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.

Studieplan

Giltig från: HT22

För att få veta vad obligatoriska och valbara kurser innebär, se under rubriken "Allmänt" ovan.

Termin 1

Informationssystem, 15 hp
Obligatorisk
Beteendevetenskapliga grunder: Socialpsykologi BIT, 7,5 hp
Obligatorisk
Beteendevetenskapliga grunder: Introduktion till pedagogik, 7,5 hp
Obligatorisk

Termin 2

Beteendevetenskapliga grunder: Digital sociologi, 7,5 hp
Obligatorisk
Exkludering och diskriminering i IKT-miljöer, 7,5 hp
Obligatorisk
Beteendevetenskaplig metod, 15 hp
Obligatorisk

Termin 3

Pedagogik och IKT på arbetsplatsen I, 7,5 hp
Obligatorisk
Pedagogik och IKT på arbetsplatsen II, 7,5 hp
Obligatorisk
Verksamhetsutveckling i digitala organisationer, 15 hp
Obligatorisk

Termin 4

IT-miljöer och digitala tjänster, 15 hp
Obligatorisk
Projektledning och arbete i IT-projekt, 15 hp
Obligatorisk

Termin 5

Metoder och praktiker för förståelse av komplexa IT-miljöer, 30 hp
Obligatorisk

Termin 6

Inför termin sex väljer studenten ämnesfördjupning. Ämnesfördjupning i informatik, pedagogik, psykologi eller sociologi, 30 hp

Examensarbete/Självständigt arbete
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom ett av huvudområdena för utbildningen. Möjliga huvudområden är informatik, pedagogik, psykologi och sociologi.