"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp

Engelskt namn: Occupational Therapy Programme

Denna utbildningsplan gäller: HT23 och fram till HT24 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: VYARB

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: 3.1.3-1106-22

Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Beslutad av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd, 2013-05-10

Reviderad av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd, 2022-06-16

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en arbetsterapeutexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Arbetsterapeutexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science in Occupational Therapy.

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en medicine kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Medicine kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Medical Science. Examen utfärdas i huvudområdet arbetsterapi (Occupational Therapy).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på grundnivå. Målen för utbildning på grundnivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 §.

Nationella mål för aktuell examen

Nationella mål för Arbetsterapeutexamen
De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Nationella mål för Kandidatexamen
De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Utbildningen är organiserad för heltidsstudier i ett utbildningsprogram och omfattar sex terminers studier (180 hp), varav 30 hp utgörs av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Programmet är upplagt för distansstudier. Studierna kan därför bedrivas i huvudsak från studentens hemort, men förutsätter att studierna sker under dagtid för att möjliggöra samarbete med lärare och kurskamrater. Studierna genomförs med stöd av digital teknik i olika former och som student behöver du därför vara utrustad med internetuppkopplad dator, webbkamera och headset.

Delar av undervisningen bedrivs på studieorten för att utveckla färdigheter som behövs i yrket. Därför ingår i varje termin en till tre veckors studier som genomförs fysiskt på plats i Umeå.

Tyngdpunkten i programmet utgörs av ämnesområdet arbetsterapi och aktivitetsvetenskap. Därutöver ingår för programmet relevanta delar inom följande ämnen: beteendevetenskap, samhällsvetenskap, anatomi och fysiologi, medicinsk vetenskap, folkhälsa, teamsamverkan, organisation och ledarskap, handledning, innovation samt entreprenörskap. Hela programmet vilar på vetenskaplig metod och ett vetenskapligt förhållningssätt.

Programmet är uppbyggt runt tre övergripande teman:

Arbetsterapins grunder är temat för år ett.
Programmet inleds med att utforska vad arbetsterapi är, hur arbetsterapeuter arbetar och var de finns i samhället. Grundläggande kunskap om människan ur beteendevetenskapliga och biologiska perspektiv studeras och hur olika förutsättningar kan påverka möjligheterna att kunna utföra aktiviteter, vara delaktig och uppleva hälsa undersöks.

Tillämpning av arbetsterapi är temat för år två.
Det andra året handlar om att lära sig vilka konsekvenser som kan uppstå i vardagen för en människa till följd av sjukdomar, skador eller andra påfrestningar och hur en arbetsterapeut genomför utredningar, planerar insatser, samt utvärderar resultatet av dessa. Studenten går också ut på den första verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) under detta år.

Fördjupning i arbetsterapi som ämne och yrke är temat för år tre.
Ett examensarbete inleder det avslutande året och ger studenten möjlighet att fördjupa sin kunskap inom område som intresserar. En fördjupning i yrkesutövningen görs framför allt genom två olika VFU-perioder. Men också genom att studera och tillämpa kunskap inom områdena folkhälsa och hållbarhet, innovation, ledarskap, handledning och entreprenörskap.

Professionell och personlig utveckling integreras i de tre studieåren med fokus på professionellt resonemang, kunskap om arbetsterapeutens yrkesroll och ansvar. Genom reflektion utvecklar studenten självkännedom, värderingsförmåga och förhållningssätt i såväl teoretiska och praktiska kurser som i verksamhetsförlagd utbildning, samt genom interprofessionellt lärande. Den digitala kompetens som förväntas i arbetsterapeutens yrkesutövning förvärvas successivt under de tre studieåren.

Den obligatoriska verksamhetsförlagda utbildningen ligger i termin 4, 5 och 6 och omfattar totalt 20 veckor. VFU genomförs inom avtalsområdet, dvs inom Västerbotten, Västernorrland och Jämtland- Härjedalen.

Medicinska fakulteten anvisar platser. Utlandsstudier ses som en betydelsefull erfarenhet i den kommande yrkesfunktionen och studenten har möjlighet att förlägga del av utbildningen i termin 5 eller 6 i annat land.

Olika läraktiviteter ingår i programmet, till exempel arbete i studiegrupper, praktisk tillämpning, laborationer, seminarier och föreläsningar. Under flera kurser i programmet tillämpas ett verksamhetsintegrerat lärande (VIL) vilket innebär samverkan mellan utbildning, samhälls- och arbetsliv. Olika perspektiv på hälsa/ohälsa liksom diskrimineringsgrunder belyses fortlöpande i utbildningen.

Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

Denna utbildningsplan ersätter tidigare utbildningsplan, beslutad 2021-06-21.

Studenter som redan påbörjat programmet omfattas inte av förändringarna, utan de fortsätter följa den utbildningsplan som gällde när de påbörjade sina studier.

För de studenter som haft studieuppehåll gäller följande: I det fall kurs har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. I övrigt gäller att student har möjlighet till ansökan om tillgodoräknande och ansökan till senare del av program.

Hälso- och vaccinationsprogram
Region Västerbotten ställer krav på att studenter skall ha genomgått hälso- och vaccinationsprogrammet innan verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/praktik i hälso- och sjukvården, för att motverka smittspridning.