"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Låne- och besöksregler

Här hittar du låne- och besöksregler samt vilka avgifter vi tar ut för skadat eller ej återlämnat material.

Låneregler, besöksregler och andra upplysningar

1. Lånevillkor - allmänt

 1.1
Umeå universitetsbibliotek, UmUB (Universitetsbiblioteket, Medicinska biblioteket och Biblioteket Konstnärligt campus) är centrala resurser som ska tillgodose behovet av kvalificerad informationsförsörjning för universitetets studenter, lärare, forskare och övriga anställda samt för personal vid Region Västerbotten. Samlingarna är öppna för allmänheten.

1.2
Dessa låneregler gäller för samtliga låneavtal vid UmUB. Sådana bindande låneavtal kommer till stånd genom användande av lånekort som gäller för UmUB.

1.3
Dessa låneregler kan komma att ändras och ändringar gäller från och med den dag som anges i ändringen. För gällande lydelse se UmUB:s webbplats.

2. Lånekort

2.1
Lånekort beviljas ansökande som fyllt 18 år. Undantag för åldersgräns görs för studerande och anställda vid Umeå universitet som ännu ej fyllt 18 år.

2.2
För låntagare knutna till Umeå universitet gäller Umu-kortet som lånekort. Allmänheten ansöker om lånekort via bibliotekets webbformulär. Lånekortet lämnas därefter ut vid personligt besök på något av biblioteken mot uppvisande av giltig fotolegitimation eller pass.

2.3
Låntagare knutna till Umeå universitet är skyldig att ta emot aviseringar och krav via den e-postadress som är kopplad till Umu-kortet. Övriga låntagare är skyldiga att uppge postadress och ta emot aviseringar och krav via denna. Ifall låntagaren uppger e-postadress används denna som primär kommunikationsväg.

2.4
Lånekort och pinkod är personliga och skall betraktas som värdehandlingar. De skall förvaras omsorgsfullt och inte göras tillgängliga för någon annan. Förlust av lånekort skall, för Umu-kortsanvändare, utan dröjsmål anmälas enligt Umu-kortets regler. För allmänheten skall förlust av lånekort utan dröjsmål anmälas till biblioteket som då spärrar kortet. För alla effektuerade lån utförda fram till dess förlustanmälan inkommit till biblioteket, ansvarar låntagaren.

3. Lokala lån

3.1
Lånetid och placering samt annan information framgår av bibliotekets söktjänst. Återlämningsdatum bestäms vid lånetillfället. Lånetiden kan vanligtvis förlängas om materialet inte efterfrågas av annan låntagare.

3.2
Hemlån eller lån till institutionen medges ej för:

 • Handskrifter, arkivalier, musikalier och vinylskivor
 • Tryck utgivet före år 1920
 • Material ur specialsamlingar
 • Okatalogiserat tryck
 • Kartblad och bilder
 • Litteratur ur referens- och bibliografisamlingar
 • Mikrofilm och mikrokort
 • Tidskrifter
 • Dagstidningar
 • Fjärrinlånat material där det ägande biblioteket ej medger hemlån

3.3
Material som ej är till hemlån kan i allmänhet tillgängliggöras, antingen som läsesalslån eller enligt andra rutiner som utarbetats av UmUB.

3.4
Antalet lån till en och samma person kan begränsas efter beslut av ansvarig chef.

4. Fjärrlån

4.1
För låntagare kan material fjärrinlånas om materialet inte finns vid UmUB eller annat offentligt bibliotek inom Umeå kommun. Fjärrlånebeställningar görs via UmUB:s webbformulär avsett för detta ändamål.

Biblioteket överväger alltid inköp av efterfrågat material. Biblioteket avgör vilket material som kan fjärrinlånas.

4.2
Fjärrinlån från bibliotek inom Norden är avgiftsfria medan lån från bibliotek utanför Norden är avgiftsbelagda. Kopior av tidskriftsartiklar eller motsvarande är alltid avgiftsbelagda. Aktuella priser finns på sidan Inköp, fjärrlån och artikelkopior

4.3
Lånekort alternativt svensk id-handling ska uppvisas vid lån eller uthämtning av fjärrlån.

4.4
För fjärrinlån gäller det långivande bibliotekets/arkivets bestämmelser.

4.5
Fjärrutlån ur bibliotekets samlingar medges till såväl svenska som utländska bibliotek. Förutom undantagen under 3.2 ska följande beaktas:

Kursböcker utlånas endast till bibliotek och lärcentra i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län samt till bibliotek vars låntagare är distansstudenter vid Umeå universitet.

Litteratur tryckt före 1920 kan utlånas till nordiska bibliotek som läsesalslån.

Skönlitteratur på svenska utlånas ej till svenska bibliotek.

Biblioteket avgör vilket material som kan fjärrutlånas.

5. Låntagarens skyldigheter

5.1
Låntagaren åtar sig att följa UmUB:s låneregler i vid varje tidpunkt gällande lydelse. Låntagaren åtar sig att själv hålla sig informerad om den aktuella lydelsen.

5.2
Låntagaren är skyldig att bevaka lånetidens längd. Låntagaren ansvarar för sina lån till dess det lånade materialet är återlämnat och avregistrerat. Vid återlämningstillfället har låntagaren rätt att begära ett återlämningskvitto. Vid eventuell tvist ska kvitto kunna uppvisas.

5.3
Låntagaren är skyldig att återlämna lånat material senast vid angiven lånetids utgång. Lån kan återkrävas innan lånetiden har gått ut om synnerliga skäl föreligger.

5.4
Låntagaren åtar sig att vårda lånat material väl och att återlämna det i oskadat skick.

5.5
Låntagare som tillhör allmänheten är skyldig att anmäla adressändring till biblioteket. Det gäller även ändring av e-postadress.

6. Krav och ersättningsskyldighet

6.1
Låntagare som inte återställer infordrat lån blir ersättningsskyldig och avstängd intill dess lånet reglerats och/eller faktura betalats. Avser kravet kurslitteratur kvarstår avstängning i sex veckor efter det att materialet återlämnats.

6.2
Om fjärrinlånat material ej återlämnats i tid och straffavgift begärs av det utlånande biblioteket, faktureras låntagaren denna kostnad.

6.3
Vid skada eller förlust av utlånat material blir låntagaren ersättningsskyldig.

6.4
Låntagaren skall vid lånetillfället kontrollera det lånade materialets skick. På låntagarens begäran skall biblioteket notera eventuella skador.

6.5
Om skadat material måste lagas eller ersättas är låntagaren skyldig att betala kostnaderna för lagning eller om biblioteket så bedömer, nyförvärv. Biblioteket fastställer värdet av skadat eller förkommet material. Noteringar och understrykningar räknas som skada.

6.6
All bokvård och eventuella lagningar ombesörjes av biblioteket.

6.7
Vid ersättningsskyldighet utgår en schablonavgift för att täcka bibliotekets omkostnader för att ersätta förlusten. Ett flerbandsverk som ej kan köpas i separata delar måste ersättas i sin helhet. Detta gäller även förlust av material som utgör komplement till en tryckt skrift, exempelvis CD-skivor. Om faktura skickats innan återlämning skett ska administrativ avgift per bok/material betalas. Se Avgifter.

6.8
Även om låntagaren har betalat ersättning för skadat eller borttappat material, tillhör materialet fortfarande biblioteket.

7. Åsidosättande av låneregel

7.1
Den som bryter mot låneregel kan av ansvarig chef avstängas från lånerätt vid UmUB. Den som är missnöjd med ett beslut som fattats på grundval av dessa låneregler har rätt att få frågan prövad av överbibliotekarien.

8. Kopiering och utskrifter

8.1
Kopiering och utskrifter från bibliotekets material får endast ske för privat bruk och för undervisningsändamål. I det senare fallet gäller särskilda regler, se Bonus Copyright Access.

8.2
Vid all kopiering skall gällande upphovsrättslag beaktas (SFS 1960:729).

9. Användning av Umeå universitetsbiblioteks datorer

9.1
Bibliotekets datorer ingår i Umeå universitets datornät och vid all användning gäller, Regel för it-resurser vid Umeå universitet.

10. Sekretessbestämmelser

10.1
I biblioteksverksamhet gäller sekretess enligt 40 kap. 3 § Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) för uppgift i register om enskild persons lån, reservation eller annan form av beställning.

10.2
I biblioteksverksamhet kan behandling av personuppgifter förekomma för vilken personuppgiftslagen (SFS1998:204) gäller.

11. Besöksregler

Syftet med besöksreglerna är att få en så god arbetsmiljö som möjligt för alla. Besöksreglerna avser förhållandena vid Umeå universitetsbibliotek.

Som besökare förbinder du dig att följa bibliotekspersonalens instruktioner och anvisningar, bibliotekets informationsskyltning samt nedanstående regler:

 • I biblioteket är grupparbete, datorarbete och samtal i normal ljudnivå tillåtna. I vissa områden gäller dock särskilda regler. Följ de anvisningarna som finns uppsatta i dessa områden.
 • I biblioteket skall telefoner vara inställda på ljudlös. Diskreta telefonsamtal är tillåtna. I tyst läsesal ska telefoner alltid vara avstängda. Undvik att tala i telefonen när du står i kö till någon av informationsdiskarna eller pratar med personalen.
 • Böcker och tidskrifter ska behandlas varsamt. Material som du har använt men ej lånat ska ställas tillbaka på sin plats eller på de särskilda hyllor eller vagnar som placerats ut för detta ändamål.
 • Möbler, övriga inventarier och utrustning ska behandlas varsamt.
 • Lagad mat får inte intas i biblioteket. Däremot är det tillåtet att ta med enklare förtäring som frukt, godis och dryck. Skräp ska slängas i för ändamålet avsedda kärl. I Universitetsbibliotekets magasin samt i Arkiv och specialsamlingars bevakade läsesal är det inte tillåtet att ta med någon form av mat eller dryck.
 • Rullskridskor, skateboard etc. är inte tillåtna i biblioteket.
 • E-cigaretter är inte tillåtna i bibliotekets lokaler.

I övrigt gäller universitetets ordningsregler.

För bokning och användning av bibliotekets bokningsbara resurser gäller särskilda regler.

Vad händer om jag bryter mot reglerna?

Om du bryter mot bibliotekets regler och stör verksamheten i bibliotekets lokaler kan du bli utestängd från biblioteket enligt 10 kap. § 1, punkt 3 samt 10 kap. § 2 i Högskoleförordning (1993:100).

Besöks- och låneregler fastställda av Överbibliotekarien 2021-10-06

Avgifter för skadat, borttappat eller ej återlämnat material

Du är skyldig att ersätta borttappat eller skadat material. Om materialet går att laga får du betala kostnaden för lagningen. Understrykningar och anteckningar räknas som skador.

Om du hinner få en faktura innan du lämnar tillbaka försenade böcker eller annat material måste du betala en administrativ avgift för varje försenat lånat material.

Umeå universitetsbiblioteks samlingar

Svenskt material under 100 sidor: 400 kr*

Svenskt material över 100 sidor: 850 kr*

Utländskt material: 1600 kr*

* Schablonbelopp inkluderande arbetskostnad och moms.
Om det faktiska bokpriset är högre, gäller det högre priset.

Fjärrinlånat material

Enligt faktura från det långivande biblioteket.

Administrativ avgift

300 kr per bok eller material.

Senast uppdaterad: 2024-06-04