"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Digitiserat material

Biblioteket äger flera samlingar av stort kulturhistoriskt värde för forskare. Den största delen av dessa samlingar finns inte registrerade i bibliotekets söktjänst och är därmed inte tillgängliga för en stor del av våra användare. Vi arbetar därför med inskanning av äldre litteratur.

Mer information om bibliotekets digitala samlingar

Digitisering av bibliotekets äldre samlingar

Allt från kokböcker till reseskildringar

Ett stort antal av bibliotekets böcker har digitiserats, verk från 1500-talet och framåt som tematiskt spänner över ett brett fält, från reseskildringar och kokböcker till perspektivlära och matematik. Nya verk tillförs kontinuerligt.

Så här väljer vi vilka böcker som ska skannas

  • Material med norrländsk anknytning, t.ex. reseskildringar
  • Efterfrågat äldre material
  • Ömtåligt material som lätt skadas

Utöver bibliotekets egen digitisering så kan vem som helst få en bok digitaliserad via tjänsten E-books on demand (EoD).

Bläddra i våra digitiserade böcker här

Äldre lagar och förordningar

En stor del av källorna till det äldre offentliga trycket (det så kallade årstrycket) har digitaliserats av biblioteket. Detta innefattar bland annat drygt 30 000 sidor författningar, stadgar, förordningar och riksdagsbeslut.

Det inskannade materialet sträcker sig från 1521-1904 och består av flera av de centrala och mest efterfrågade källtextsamlingarna, bland annat Reinhold Gustaf Modées Utdrag utur alle publique handlingar 1742-1829 i 16 band, Anders Anton von Stiernmans Alla riksdagars och mötens beslut 1521-1731 i tre band och Emil Poignants Samlingar af författningar angående de s.k. Lappmarksfriheterna. Alla filer är fritt nedladdningsbara.

Anmärkningar wid förslaget till allmän civillag författade wid den af kongl. maj:t i nåder presidenten uti kongl. hofrätten öfwer Skåne och Blekinge anbefallde granskning af berörde förslag. Stockholm. Tryckta hos Johan Hörberg, 1827

Förslag till allmän civillag. Stockholm, 1826. Tryckt hos Georg Scheutz

Förteckning över statliga utredningar 1904-1945

Gustaf Reinhold Modée
Utdrag utur alle ifrån den 7. decemb. 1718./1791 utkomne publique handlingar. Stockholm. 1-15. 1742-1829 + Register = 16 band. Innehåller framförallt delar av det så kallade årstrycket, men även annat material från statliga och kommunala myndigheter återfinns här. Viktigt att notera är dock att förordningarna inte alltid är korrekt återgivna.

Band 1

Band 2

Band 3

Band 4

Band 5

Band 6

Band 7

Band 8

Band 9

Band 10

Band 11

Band 12

Band 13

Band 14

Band 15

Register

Emil Poignant

Samling af författningar angående de s.k. Lappmarksfriheterna. Stockholm 1872

Johan Schmedeman
Kongl. Stadgar, förordningar, bref och resolutioner, ifrån åhr 1528. In til 1701 angående justitiae och executions-ährender. Stockholm. 1706 1-2. Innehåller viktiga författningar. Kallas ofta "Justitieverket". Register i slutet.

Band 1

Band 2

Anders Anton von Stiernman
Alla riksdagars och mötens beslut 1521-1731. Utgiven av Anders Anton von Stiernman. Stockholm. 1-3. 1728-1733. Innehåller åtskilliga förordningar och kungliga brev.  + Register.

Band 1

Band 2

Band 3

Register

Samling utaf kongl. bref, stadgar och förordningar &c. angående Sweriges rikes commerce, politie och oeconomie uti gemen, ifrån åhr 1523. in til närwarande tid. Uppå hans kongl. maj:ts nådigesta befallning giord af And. Anton von Stiernman. ... =Stockholm. 1-6. 1747-75= Kallas ofta ”Ekonomiförordningar”.

Band 1

Band 2

Band 3

Band 4

Band 5

Band 6

Erik Thyselius
Förteckning öfver komitébetänkanden. 1-2 Stockholm, 1896-1904.

Band 1

Band 2

Länskungörelser

Biblioteket har digitaliserat Västerbottens läns kungörelser åren 1896-1932 och Västernorrlands läns kungörelser 1888-1932. Genom kungörelserna går det att följa det moderna samhällets framväxt på det lokala planet.

Ett brett spektrum av stora och små händelser

Här samsas till exempel information om sådant som elektrifieringen av landet med lokala nyheter av karaktären mjältbrandsutbrott, mordförsök och efterlysningar. Uppgifter om statsmaktens förhållande till den samiska befolkningen är återkommande. Fastighetsaffärer hör också till sådant som återfinns i kungörelserna.

Meddelades från predikstolen

Länskungörelserna utfärdades av den regionala representanten för statsmakten, det vill säga landshövdingeämbetet. De meddelades under lång tid från predikstolen i länets alla kyrkor i samband med söndagsgudstjänst.

Västerbottens läns kungörelser 1896-1932

Västernorrlands läns kungörelser 1888-1932

Hushållningssällskapet

Hushållningssällskapen bildas kring sekelskiftet 1800

Som en del i tidens nyttoinriktade och naturvetenskapliga tänkande bildades under åren kring sekelskiftet 1800 de första svenska hushållningssällskapen. År 1811 instiftades också Kungl. Lantbruksakademien, något som innebar ytterligare stimulans till en organisering på länsnivå av den jordbruksbefrämjande verksamheten. Under de följande åren grundades således en rad hushållningssällskap och i Västerbotten skedde detta år 1814. I stadgarna angavs det mål som sällskapet skulle verka för: "Lanthushållningens förbättring, genom uplysning, efterdömen, upmuntran eller belöningar". Västerbottens läns hushållningssällskaps arkiv förvaras i dag på Folkrörelsearkivet i Umeå.

Westerbottens Läns Kongl. Hushållningssällskaps Handlingar

Sällskapet gjorde ett par tidiga försök att utge en publikation för att sprida rön och kunskap, men ingen av dessa första ansatser blev långlivade. 1866 gjordes ett nytt försök och utgivningen av Westerbottens Läns Kongl. Hushållningssällskaps Handlingar startade. Det var en skrift inte enbart riktad till medlemmarna, utan också till den västerbottniska allmogen i stort. I sin monografi över sällskapets historia beskriver Bo Enander innehållet som "i hög grad växlande och lättillgängligt". Utgivningen kom emellertid att upphöra 1878 för att efterträdas av ytterligare ett par kortlivade titlar, men 1890 återupptogs Westerbottens Läns Kongl. Hushållningssällskaps Handlingar och denna tidskrift skulle därefter utges kontinuerligt fram till 1998.

Jordbruksrelaterad  information

Bland innehållet återfinns protokoll, redogörelser över väderlek och årsväxt, beskrivningar över olika åtgärder som runt om i länet vidtagits av sällskapet, uppräkningar av priser som har utdelats, tjänsteberättelser av olika slag, bland annat länsagronomens, länsmejeristens och länsträdgårdsmästarens. Här finns också kortare informativa uppsatser av olika slag. Ämnet är jordbruksrelaterat, men inom detta ryms även sådant som rör de många och viktiga binäringarna, som till exempel linodling, osttillverkning, trädgårdsskötsel och djuravel. Det statistiska materialet i handlingarna är rikligt.

Umeå universitetsbiblioteks samling är inte helt komplett. Enstaka häften saknas.

Västerbottens läns hushållningssällskap

Skolkataloger och skolredogörelser

Biblioteket har digitiserat en stor mängd kataloger och årsberättelser för skolor från slutet av 1800-talet och fram till 1920. Det är framför allt publikationer om verksamheten i de högre allmänna läroverken i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland, men det finns också material från andra skolformer som flickskolor och folkskoleseminarier.

Skolkatalogerna innehåller namn och uppgifter om skolans lärare och samtliga elever. Årsberättelserna beskriver skolornas verksamhet och aktiviteter under läsåret, till exempel vilka böcker som har använts i undervisningen, utflykter och studieresor, renoveringar och tillbyggnader av skolbyggnaden, och mycket mer.

Materialet omfattar skolor i Haparanda, Härnösand, Malmberget, Luleå, Skellefteå, Sollefteå, Sundsvall, Umeå och Örnsköldsvik. Texterna är texttolkade (OCR) så du kan enkelt fritextsöka i hela materialet. Alla filer går att ladda ner utan kostnad.

Serierna är inte kompletta.

Söktips: Om du bara vill söka i delar av materialet, välj då ”Sök inuti” och sedan kan du avgränsa sökningen i vänstermenyn.

Skolkataloger och skolredogörelser

Arkiv och handskrifter

Umeå universitetsbibliotek ansvarar för universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv. En del av dessa är digitiserade.

Digitiserat arkivmaterial

Digitiserade publikationer från Umeå universitet

Universitetsbiblioteket digitiserar och e-publicerar äldre avhandlingar (1958-2003) och rapporter från Umeå universitet.

Läs mer om att Digitisera din vetenskapliga publikation

Digitiserade publikationer från Umeå universitet

Beställ digitisering

Digitisering av äldre material

Beställ en digital kopia av våra äldre böcker.

Digitisera din vetenskapliga publikation

Digitisera dina äldre Umu-publikationer med hjälp av biblioteket.

Senast uppdaterad: 2019-10-22