Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 19 november 2020)

printicon

Rekryteringsutbildning: Ledarutbildning för blivande skolledare och andra ledare inom förskola och skola

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma pedagoger och andra anställda som har, eller har intresse av att ha, ledaruppdrag inom förskola och skola och som av chefer och förvaltningsledning bedöms ha förutsättningar för ett ledaruppdrag. Den som är intresserad av att gå kursen anmäler intresse till sin huvudman som gör urval och anmäler deltagare till utbildningen.

Utbildningens syfte och innehåll

Utbildningen går under 1 år och har sju endagarsträffar med hemarbete mellan träffarna. Kursen vänder sig till personer med ledningsfunktion inom förskola, skola och fritidshem som exempelvis förstelärare och arbetslagsledare. Det syftar till att främja rekrytering av rektorer och biträdande rektorer och att stärka förståelse för skolans styrning, ledarskap och organisering. Ledarskapsutbildningen tydliggör de olika skolledaruppdragen i förskola, fritidshem och skola och innebörden av att leda skolutveckling. Utbildningen erbjuder en god kompetensutveckling inför ett ledaruppdrag i förskola och skola.

En förståelse i skolans organisation och uppdrag ur såväl ett historiskt som ett kontextuellt perspektiv ingår, liksom en orientering i centrala lagar och förordningar, styrdokument samt styrkedjan.

Kursen behandlar grundläggande teorier om chefs-­ och ledarskap samt skolans organisation och uppdrag. Den syftar till att utveckla förståelsen för och analysera skolledarens och övriga ledares vardagliga praktik och därmed få en uppfattning om de egna förutsättningarna för rollen. Den behandlar ledarens pedagogiska uppdrag och roll att leda, organisera, planera och styra verksamheten. Ett viktigt inslag är perspektiv på hur ett systematiskt kvalitetsarbete och skolutveckling kan säkerställa barns och elevers utveckling och lärande. Betydelsen av etik samt ledarens kommunikation i en lärande organisation framhålls.

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • Förstå skolans organisation och uppdrag ur såväl ett historiskt som ett kontextuellt perspektiv. Orientera sig i juridiska frågor med anknytning till förskolans och skolans uppdrag.
  • Beskriva olika perspektiv på ledarskap, pedagogiskt ledarskap och kompetenser som är av betydelse för uppdraget att leda undervisning och lärande samt verksamhetsutveckling.
  • Reflektera över värdegrundsaspekter och diskutera etiska perspektiv och ställningstaganden
  • Visa förmåga att beskriva och analysera interaktion och kommunikation i relation till processer som främjar lärande, samarbete och verksamhetsutveckling.
  • Förstå processen kring att följa upp, analysera och utvärdera förskolans och skolans måluppfyllelse i relation till forskning, styrdokument, kontextuella villkor och processer som underlag för fortsatt skolutveckling.
  • Via huvudmannen få en inblick i den vardagsnära praktiken

Studiehandledning och kurslitteraturlista

Kursansvarig delar ut studiehandledning och kurslitteratur inför första träffen. Kurslitteratur köps in av Centrum för Skolledarutveckling. 
 

Relaterad information

Arbetsformer och kurstillfällen
Arbetsformer och kurstillfällen

Läs mer om utbildningens upplägg.

Anmälan och antagning
Anmälan och antagning

Anmälan inför våren 2021 är öppen 26 oktober - 15 december.

Kursansvarig och kontaktperson

Administratör

Ewa Morén
Administratör, ekonomi, administratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 14