"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning

Centrum för skolledarutveckling bedriver uppdragsutbildning som främst riktar sig till yrkesverksamma skolledare. Vi är utsedda att genomföra den statliga utbildningen Rektorsprogrammet. Vi ger även andra utbildningar.

Rektorsprogrammet

Läs vidare om Rektorsprogrammet.

Kommunikation i rektors profession – perspektiv, processer och redskap

Läs vidare om Kommunikation i rektors profession – perspektiv, processer och redskap

Rekryteringsutbildning

Läs vidare om ledarutbildningen för blivande skolledare och andra ledare inom förskola och skola.

Magisterkurser

Magisterkursen Teoretiska och metodologiska perspektiv är ny och startar för första gången HT-24. Läs mer här.

Utbildningsledarskap

Centrums utbildningar vilar på ett antal teoretiska perspektiv kring kunskap, lärande, ledarskap, organisation, utveckling och förändringsarbete. Inom fältet utbildningsledarskap fokuserar vi på hur ledares bedömningar och prioriteringar påverkar och styr ledarskapet. Utbildningsledarskap är ett tvärvetenskapligt fält som studerar ledarskap i organisationer som bedriver utbildning. Hur aktörer påverkar och påverkas av sociala, kulturella och kontextuella processer i relation till lärande, ledarskap och organisation utgör forskningsfältets huvudfokus. Utöver det får deltagarna träning i juridisk metod och användandet av vetenskapliga metoder och analyser.

Centrum för skolledarutveckling har bedrivit rektorsutbildning i över 30 år. Centrum har alltid kännetecknats som en tvärvetenskaplig miljö och samlat utbildare och forskare från olika discipliner som är intresserade av utbildningsledarskap och organisation. Vår utbildning har under decennierna stärkts av att det parallellt har genomförts forskning om skolans ledarskap, styrning och organisering.

Våra utbildningar hanterar frågor om hur individer och samhällen utformar, leder och förändrar verksamheter med inriktning på lärande och personlig utveckling. Utgångspunkten för en förståelse av ledarskap och organisation är att ledarskap ses som en kontinuerligt pågående process; en process där ledare, medarbetare och situation samspelar. En enskild person kan i olika skeden ha avgörande betydelse, men ofta är det samspelet mellan olika individers aktiviteter som över tid formar en verksamhet och påverkar dess resultat. I ett sådant perspektiv på ledarskap blir kunskap om individ, grupp, organisationsform och omvärld nödvändig.

Utbildningsfilosofi

Vår utbildningsfilosofi kännetecknas av en modell där lärande uppstår i ett samspel mellan teori, forskningsresultat, policydokument och skolledares praktik samt olika kontexter och ideologier.

Vi ser att de skolledare som förstår och integrerar dessa kunskapsfält är bättre rustade att leda det pedagogiska arbetet och styra mot skolans mål. Modellen kan illustreras med denna bild:

För att skapa ett betydelsefullt lärande behöver utbildningen innehålla moment där perspektiven i modellen ovan används för att belysa hur olika ingångar kan leda fram till alternativa lösningar. Det förutsätter i sin tur kunskap om att varje nivå i styrkedjan analyserar och tolkar givna policydokument och sätter dokument och tolkning i relation till de egna förutsättningarna, något som i sin tur bidrar till styrningens komplexitet. Studier av nationella och lokala handlingsstrategier, så som rekommendationer, uppföljningar och rapporter tillsammans med forskningsresultat, kan ge värdefull kunskap och idéer om hur olika styrningslogiker, strategier och ageranden påverkar skolans inre arbete.

För att möjliggöra och täcka det breda innehåll som finns i Rektorsprogrammets måldokument, och för att erbjuda en sammanhållen utbildning över programmets tre kursår, har vi valt att arbeta med fördjupning via progression kring specifika teman, begrepp och inslag som återkommer under de olika delkurserna. Avsikten är att stärka rektors förmåga och kompetens inom ett antal områden. Teman för progression under Rektorsprogrammets tre år illustreras i modellen nedan:

Dessa centrala kompetenser och förmågor är viktiga för att rektor ska kunna bidra till att skapa en likvärdig skola med hög måluppfyllelse. De genomsyrar därför utbildningens upplägg. I utbildningen finns inslag som både teoretiskt och praktiskt belyser de problem och förändringar som pågår i skolan och det omgivande samhället. Många av utmaningarna kräver förståelse och åtgärder på makro-, meso- och mikronivå. I utbildningen behandlas samtliga nivåer och samspelet mellan dessa. Detta sker genom olika teoretiska inslag som, via varierande konkreta hemuppgifter, kopplas till analyser av den egna verksamheten. De senare redovisas och diskuteras gruppvis vid utbildningsträffarna. Ett ytterligare inslag kallar vi en fördjupad omvärldsspaning. Inslaget syftar till att stärka deltagarnas förmåga att söka, diskutera och tolka nationella och internationella studier, rapporter och policydokument samtidigt som de alstrar en fördjupad kunskap kring aktuella utmaningar så som skolfrånvaro, kritiska händelser, kompetensbrist, bedömning och betyg, digitala prov och liknande. Utöver innehållet i de tre delkurserna deltar kursdeltagarna även regelbundet i så kallad professionshandledning. Handledningen sker i mindre grupper och syftar till att, genom att förena praktik med generiska kunskaper och teori, stärka rektorer i deras arbete att aktivt leda förbättringsarbete och medarbetares lärande. 

Utbildningschef

Björn Ahlström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 41

Biträdande utbildningschef

Lars Norqvist
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 31
Carina Adolfsson Nordström
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 68

Administration

Ewa Morén
Ekonomiadministratör, administratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 14
Charlotte Sedholm
Administratör, administratör, utbildning
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 25
Senast uppdaterad: 2024-02-23