Ledning & Organisation

Designhögskolan är en institution inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet. Beslutsfattande vid Designhögskolan följer delegationsordningen på central-, fakultets- och institutionsnivå. Skolans organisation präglas av demokratiska processer och transparent ledarskap.

Beslutsfattande organ

Beslutsmöte

Beslutsmötet är institutionens högsta beslutande organ, och därmed platsen där alla större beslut rörande skolans verksamhet tas.

LSG - lokal samverkansgrupp

Innan en fråga behandlas på beslutsmötet behandlas den av LSG och dessförinnan oftast även i något av de beredande organen, såsom programrådet eller en arbetsgrupp.

Programråd

Förberedande handläggning och granskning inför LSG och Beslutsmöte av allmän studieplan, kursstudieplaner och examensprov samt slutbehandling av kursvärderingar.

Lista över programråd:

  • Programråd BFA
  • Programråd MFA TD
  • Programråd MFA IxD
  • Programråd MFA APD

Programråd för doktorandutbildningen

Förberedande bearbetning och genomgång inför LSG och Beslutsmöte av allmän studieplan och kursstudieplaner på doktorandnivå samt slutbearbetning av kursvärderingar.

Tillsynskollegiet för doktorandutbildningen

Leds av studierektor för forskarutbildning och inkluderar alla handledare vid Designhögskolan. Tillsynskollegiet träffas två gånger om året för att följa upp doktorandernas arbete och framsteg.

Strategiskt råd för utbildning och forskning

Strategiska rådet är Designhögskolans huvudorgan för strategisk syn och samordning över utbildning och forskning. Rådet är en kombination av utbildningsråd och forskningsråd.

Arbetsgruppen för miljö, hälsa och säkerhet

Arbetsgruppen för Miljö, hälsa och säkerhet är ett beredande och rådgivande organ som hanterar frågor om fysisk och psykosocial arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling, hälsa och säkerhet samt hållbarhet.

Arbetsgruppen för arbetsmiljö

Arbetsgruppen för arbetsmiljö är ett beredande och operativt organ för frågor som rör fysisk och psykosocial arbetsmiljö ur personal- och elevperspektiv.

Arbetsgruppen för lika villkor

Arbetsgruppen för lika villkor är ett beredande och operativt organ för frågor om likabehandling ur personal- och studentperspektiv.

 

Roller & titlar

Prefekt

Prefekten har det övergripande formella ansvaret för skolan och designämnet, med fokus på strategisk utveckling. Prefekten hanterar även operativa frågor inklusive personal, ekonomi och arbetsmiljö.

Ställföreträdande Prefekt

Ställföreträdande prefekten stödjer prefekten i operativa och strategiska frågor och fungerar som vikarie för prefekten vid behov.

Studierektor

Studierektorn handlägger frågor som rör övergripande planering, verksamhet, uppföljning och bemanning inom grundläggande och avancerad utbildning.

Studierektor för forskarutbildning

Forskarutbildningsledaren ansvarar för planering, drift och uppföljning av forskarutbildningen.

Examinator för forskarutbildning

Examinatorn har det övergripande ansvaret för ämnesinnehåll och kvaliteten på forskarutbildningen.

Programansvarig

Den programansvariga är utbildningsledare för programmet och ansvarar därmed för att programmets innehåll, struktur och kvalitet upprätthålls i ämnet vid undervisning i samarbete med kursansvariga, kollegor i lärarteamet och andra handledare. Den programansvariga ansvarar för den fortlöpande planeringen, uppföljningen och kvalitetssäkringen av programmet, inklusive programspecifik bemanning och budget, samt att antagning, utbildning och examination av studenter sker i enlighet med lokala och centrala rutiner och riktlinjer.

Kursansvarig

Kursansvarig ansvarar för kursschema, kursinformation, handledning, examination, utvärdering och redovisning av betyg samt att detta sker i enlighet med befintliga riktlinjer och policy.

 

Senast uppdaterad: 2022-05-03