Hållbarhet på Designhögskolan

På Designhögskolan utgör hållbarhet en röd tråd genom alla utbildnings- och forskningsprogram. Här förbereder vi eleverna för att bli ledande röster i den globala, hållbara transformationen.

Designhögskolans geografiska läge ger oss unika möjligheter att bidra med ny kunskap av global betydelse, inspirerad och framdriven av FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG) i 2030-agendan.

Med de 17 målen som en vägledande princip, är utbildningen vid Designhögskolan inriktad på att utforska och utveckla hållbara lösningar inom alla designprogram. På universitetsövergripande nivå konkretiseras arbetet i Umeå universitets miljöpolicy, handlingsplan för klimat och hållbarhet samt regelverk för miljö- och hållbarhetsarbete.

Designhögskolans väg

I en värld som utmanas av klimatförändringar, tryggad livsmedelsförsörjning och digital transparens, har hållbar design kraften att driva positiv förändring. Morgondagens designers har en viktig roll att spela för att utveckla hållbara koncept byggda kring framtida livsstilar.

På Designhögskolan lär experter från industri och akademi ut livscentrerade och inkluderande designmetoder för att ge våra studenter en mångsidig verktygslåda som hjälper dem att möta de ständigt föränderliga hållbarhetsutmaningarna som vår nutid och framtid står inför.

Som utbildningsintitution inom designområdet har vi en unik förmåga och ett ansvar att engagera studenter, lärare och personal att bidra till en miljö som stödjer hållbarhetsfokuserad undervisning, lärande, boende, skapande och forskning. Tillsammans strävar vi efter att främja socialt och ekologiskt progressiva idéer genom design.

Designhögskolans forskningsprogram syftar till att påverka designpraktiker genom ett holistiskt perspektiv på hållbarhet, däribland genom att utforska och avancera övergången från användarcentrerad till livscentrerad design, såväl som mot nya materialiteter bortom befintliga former av produktion och konsumtion.

Hållbarhetsarbete vid Umeå universitet

Umeå universitets miljö- och hållbarhetsarbete tar avstamp i högskolelagens krav om att lärosäten i sin verksamhet ska främja en hållbar utveckling, i enlighet med klimatramverket för universitet och högskolor som satts i Agenda 2030.

Det systematiska miljö- och hållbarhetsarbetet följer också miljöledningsförordningens krav. Arbetet konkretiseras i universitetets miljöpolicy, handlingsplan för klimat och hållbarhet samt regel för miljö- och hållbarhetsarbete.

Agenda 2030

Umeå universitet ska med ett proaktivt förhållningssätt och innovativt arbetssätt verka för det hållbara samhället och att målen i Agenda 2030 nås genom att:

  • Bedriva utbildning på ett hållbart sätt som ger studenterna färdigheter och kompetens som är relevant för framtida arbetsliv och framtida roller som beslutsfattare avseende
  • hållbar utveckling samt tillse att lärarna som undervisar har kunskap och förmåga att sätta in sitt ämne i ett hållbarhetsperspektiv.
  • Bedriva forskning och utbildning på forskarnivå som bidrar till ökade kunskaper om, och för, hållbar utveckling.
  • Samverka med samhällets aktörer, delta i samhällsdebatten och sprida kunskaper och goda exempel om, och för, hållbar utveckling.

Att sudda ut gränserna mellan människa och natur

Den mäktiga Umeälven, vars livgivande kraft en gång födde vår stad, inspirerade en grupp studenter att ge sig ut på en designresa med naturen, inte människan, som den huvudsakliga mottagaren.

Senast uppdaterad: 2022-12-16