"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om EcoChange

EcoChange är ett av regeringens strategiska forskningsområden, och fokuserar på havsmiljö och klimat. Umeå universitet är värd för EcoChange, och programmet har ett nära samarbete med i första hand Linnéuniversitetet, men även Sveriges lantbruksuniversitet och Naturhistoriska riksmuseet.

EcoChange leds av en styrelse, en vetenskaplig koordinator och en styrgrupp. Styrelsen och den vetenskapliga koordinatorn utses av styrelsen för Umeå universitet. EcoChange administreras via Umeå universitet och institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap.

Vad EcoChange handlar om

EcoChange ska öka kunskapen kring konsekvenserna av klimatförändringar i marina system, och på lång sikt motivera myndigheter att införa effektiva åtgärder för att möta effekterna av klimatförändringar.

Utgångspunkten är att klimatförändringarna påverkar temperatur, salthalt och koncentration av löst organiskt kol och näringsämnen i Östersjön. Detta leder till en försämrad födovävseffektivitet, och därigenom en ökad ackumulation av miljögifter i marina organismer.

Födovävseffektivitet är ett centralt begrepp inom forskningsprogrammet, och är en god indikator på ett friskt ekosystem. Många faktorer kopplade till klimatförändringar kan påverka födovävseffektiviteten, exempelvis artdiversitet, produktivitet, födovävsdynamik, populationers storleksstruktur, antal steg i näringskedjan, evolutionära processer och miljögifter i ekosystemet.

Östersjön består av flera olika havsbassänger, med fundamentala skillnader i hydrologi och födovävsstruktur. För att kunna förutsäga konsekvenserna av klimatförändringar i området krävs specifika studier av de olika havsbassängerna. Den naturliga gradienten i Östersjön från norr till söder och från kust till utsjö nyttjas för verksamheten inom programmet. Umeå universitet och Linnéuniversitetet samarbetar kring såväl fältstudier som laboratorieexperiment och modellering.

Ett strategiskt forskningsområde

EcoChange är ett strategiskt forskningsområdena (SFO), ett resultat av att regeringen i 2008 års forskningsproposition lanserade en satsning på särskilt strategiska forskningsområden, SFO:er. Starka forskningsmiljöer där minst två lärosäten samarbetade valdes ut i en ansökningsprocess. Umeå universitet tilldelades 226 miljoner kronor 2010–2014 för att bygga upp världsledande forskning inom åtta strategiska områden. För två av dessa områden är Umeå universitet också värd, varav EcoChange är ett av dessa. Ett sextiotal forskare arbetar idag med projekt kopplade till EcoChange.

 

Styrelse 2024

Mikael Elofsson, ordförande
Dekan, Umeå universitet

Cornelia Witthöft, vice ordförande
Rektorsråd och professor, Linnéuniversitetet

Lasse Riemann, ledamot
Professor, Köpenhamns universitet

Philip Axe, ledamot
Utredare, Havs- och vattenmyndigheten

Hanna Farnelid, ledamot
Docent, Linnéuniversitetet

Mats Tysklind, ledamot
Professor, Umeå universitet

Referensgrupp

Johnny Berglund, Länsstyrelsen Västerbotten

Irene Bohman, Vattenmyndigheten Södra Östersjön

Sonja Råberg, Länsstyrelsen Stockholm

Elisabeth Sahlsten, Havs- och vattenmyndigheten

Kajsa Tönnesson, Havsmiljöinstitutet

Samarbetsparter

Umeå universitet, värduniversitet

Linnéuniversitetet

SLU

Naturhistoriska riksmuseet

Finansiering

Ursprungligen finansierades EcoChange under åren 2010 till 2014. Finansieringen förlängdes under 2015 och 2016 i väntan på nytt regeringsbeslut om fortsättning. I slutet på 2016 kom beslut i forskningspropositionen om fortsättning av programmet till 2020, och 2022 togs beslut om fortsatt finansiering till och med 2024.

Utvärdering

Programmet utvärderades av regeringen via Formas under 2014. Den internationella expertpanelen hyllade EcoChange, och pekade ut ledningen, den internationella samverkan och den nära kontakten med havsmiljöförvaltningen som framgångsfaktorer för programmet.

Umeå universitet om utvärderingen 2015

Senast uppdaterad: 2024-01-30