"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningen

Forskning inom EcoChange bedrivs av ett sextiotal forskare vid fyra lärosäten, och med ett brett internationellt samarbete. Verksamheten indelas i fem temaområden som täcker in de olika delarna av Östersjöns ekosystem, miljögifter i havsmiljön och stöd till miljöövervakningen av Östersjön.

Tema 1 – Litet påverkar stort

Tema 1 rör sig i de lägsta delarna av födoväven, bland bakterier, växtplankton och cyanobakterier. Inom denna del av EcoChange undersöks vilka förändringar som kommer att bli resultatet av det varmare klimatet, och hur effekterna skiljer sig åt i olika delar av Östersjön. Bakterierna har en central roll, eftersom de i många områden kommer att gynnas av ett varmare klimat. Detta leder till en försämrad födovävseffektivitet, vilket kan få effekter i hela näringskedjan.

Temaledare: Catherine Legrand, Linnéuniversitetet

Tema 2 – Längre upp i födoväven

Fisk är inte bara en viktig resurs för oss människor, det är också en viktig aktör i havets ekosystem. På denna nivå i födoväven kan man se både direkta effekter av klimatförändringarna och indirekta effekter av att de lägsta nivåerna i födoväven förändrats. Många fiskarter har en förmåga att anpassa sig efter nya förhållanden, medan andra arter riskerar att slås ut. I ett klimatförändrat hav, där salthalterna successivt minskar, förutspås också sötvattenarter invadera havsområdena, vilket kan förväntas påverka den känsliga balansen mellan olika arter.

Temaledare: Petter Tibblin, Linnéuniversitetet.

Tema 3 – Miljögifter i ett klimatförändrat hav

Östersjön är hårt belastat av olika typer av miljögifter och andra kemiska ämnen. Det kan handla om allt från industrikopplade miljögifter till läkemedelsrester. För att förstå hur miljögifter uppför sig i Östersjön idag och i framtiden studeras interaktioner mellan land och hav, och mellan kust och utsjö. En viktig del är att skapa kunskap om hur miljögifterna tas upp och transporteras i den marina födoväven, och hur klimatförändringarna kan komma att påverka detta.

Temaledare: Mats Tysklind, Umeå universitet.

Tema 4 – Stöd till miljöövervakning

I en föränderlig värld blir miljöövervakningen bara viktigare och viktigare. Inom EcoChange omsätts forskningsresultat till konkreta råd till havsmiljöförvaltningen. Nya metoder utvecklas för att effektivare kunna övervaka havsmiljön, och långa tidsserier utvärderas för att bidra till en säkrare bild av havsmiljöns tillstånd.

Temaledare: Johan Wikner, Umeå universitet.

Tema 5 – Säkrare bild av framtiden

Bilden av hur framtidens Östersjö kommer att fungera växer fram som ett resultat av all den forskning som produceras inom EcoChange. Med hjälp av klimatmodeller kan de hydrografiska förhållandena förutspås, och resultaten från de övriga temaområdena inom EcoChange bidrar med viktiga pusselbitar till helhetsbilden. Östersjöns gradient från norr till söder när det gäller en rad olika faktorer är både viktig att ta hänsyn till och en tillgång vid jämförande studier inom EcoChange.

Temaledare: Agneta Andersson, Umeå universitet.

Publikationer

Vetenskapliga publikationer producerade inom EcoChange.

Doktorsavhandlingar

Doktorsavhandlingar producerade inom ramarna för EcoChange.

Rapporter och populärt

Rapporter och populärvetenskapliga artiklar.

Reportage

Möt människorna, läs om forskningen och resultaten från EcoChange.

Senast uppdaterad: 2024-01-30