Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 05 maj, 2015

Umeå universitet får strålande betyg

NYHET Satsningarna på starka forskningsområden vid Umeå universitet har gett goda resultat. Det står klart när Vetenskapsrådet presenterar utvärderingen av satsningen som pågått mellan 2010–2014.

Provtagning i Råneälvens mynning sommaren 2011. Forskaren Owen Rowe och hans kolleger i EcoChange-projektet.
Foto: Mikael Molin/UMF.

De strategiska forskningsområdena (SFO) lanserades i 2008 års forskningsproposition. Där angavs att en satsning skulle göras på ett antal strategiska områden där svensk forskning tillhörde den internationella forskningsfronten eller bedömdes ha potential att nå dit. Satsningen har från 2010 och fram till och med 2014 omfattat 5,3 miljarder kronor. 

Umeå universitet var huvudsökande för två SFO-miljöer:

  • Ecosystem dynamics in the Baltic Sea in a changing climate perspective – Ecochange
  • Bio4Energy

De två enskilda SFO:er som Umeå universitet har huvudansvaret får goda betyg. Umeås Ecochange beskrivs som en miljö som har stor potential för att nå världsklass under kommande år tack vare en utmärkt strategi för att dra nytta av SFO-medlen.

För Bio4Energy bedöms kvaliteten vara av hög internationell kvalitet (”good/excellent”) men fortfarande med utrymme för förbättringar. Båda miljöerna bedöms ha en tydlig plan för kommande femårsperiod. Miljöerna beröms också för samverkan med det omgivande samhället.

– Det är oerhört glädjande att våra SFO-miljöer får så goda vitsord och därmed rekommenderas fortsatt stöd, vilket också gäller miljöer där våra medarbetare varit medsökande i SFO-miljöer med huvudsökande på andra universitet i landet. Varmt grattis allesammans, säger Lena Gustafsson, rektor, Umeå universitet.

Umeå universitet var medsökande till ytterligare sex SFO-miljöer:

  • The U-Can Comprehensive Cancer Consortium (Uppsala)
  • Forests and other plants (SLU)
  • Bridging Research and practice for Better Health: The Comprehensive Care Science Centre (KI)
  • eSSENCE – An eScience Collaboration (Uppsala)
  • Translational Program in Diabetes Research, Education and Care (KI)
  • Cognitive and Motor functions in Health and Disease during the Lifespan (KI)

Dessutom får Umeå universitet mycket höga betyg för den strategiska styrningen och användningen av SFO-medlen. Tillsammans med KI, Chalmers och LiU får Umeå universitet omdömet ”Lärosätet har uppvisat utmärkt strategisk styrning”.

Långsiktighet och tydliga strategier

Universitetets strategiska inriktning på att skapa långsiktigt stabila och attraktiva villkor för personalen kommenteras positivt och Umeå universitet lyfts fram som ett av de mest övertygande exemplen när det gäller att ha en klar strategi för hög kvalitet, risktagande och innovation i forskningen. Universitetet lyfts också fram i utvärderingsrapporten som ett av de tre lärosäten som har tydligast strategier och insatser för stöd till sina starka miljöer.

– Självklart är dessa omdömen mycket glädjande och ger råg i ryggen för att vi är på väg mot en utveckling som utgör en bra grund att stå på inför framtiden, säger Lena Gustafsson.

– Jag vill också betona hur detta är resultatet av ett lagarbete där många inblandade på olika nivåer inom hela universitet lagt ned ett stort arbete och bidragit med sin kunskap, erfarenhet och kompetens.

Utvärderingen ser samarbetena mellan lärosäten som en av satsningens stora fördelar och lyfter bl.a. två SFO:er där Umeå universitet medverkar som bevis på att geografiska avstånd inte behöver vara ett hinder för framgångsrikt forskningssamarbete.

Utmaningar för framtiden

Enligt expertpanelen har en av de främsta styrkorna med SFO-satsningen varit dess långsiktighet, vilket har möjliggjort att kombinera risktagande och höga ambitioner i forskningsprojekt och i rekrytering av ny personal, både juniorforskare och internationellt framstående forskare, liksom möjligheten att utveckla nya forskningsområden.

Samtidigt uppvisar stödformen efter fem år ett antal tillkortakommanden, inte minst vad gäller de strategiska områdenas kopplingar till samhällets behov och utbildningarnas utveckling. De olika SFO-miljöerna befinner sig i olika utvecklingsfaser, med vissa som redan tillhör den internationella forskningsfronten, vissa som visar potential att uppnå högsta internationella nivå med fortsatt stöd, och vissa som har utmaningar både med hänsyn till forskningens kvalitet och strategier.

Myndigheterna rekommenderar att SFO-stödet fortsätter, med bibehållen nuvarande fördelning av SFO-medel mellan värd- och medsökande universitet. En mindre omfördelning av medel mellan lärosäten föreslås dock, motiverat av brister i prestation och strategi vid ett par SFO-miljöer. Omfördelningen berör inte Umeå universitet.

Läs mer:

Bio4Energy

EcoChange

VR: Evaluation of the Strategic Research Area

Myndigheternas rekommendationer

Redaktör: Michael Nordvall