Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsstudier

Inom PREDICT skapas särskilda möjligheter till forskning genom att deltagare över tid donerat blodprover till forskning, vilka nu kan berikas med kliniska data.

Bröstcancer

Vad är problemet?
Med bröstcancerscreening kan upptäckt av cancer ökas vilket minskas risken för att patienter dör av sin sjukdom. Screening på en befolkningsnivå kan potentiellt även orsaka skada genom många godartade cancrar upptäcks med efterföljande överbehandlingen kopplade till allvarliga biverkningar som följd. Det kallar man för överdiagnostik.

Vad hoppas vi kunna uppnå?
Inom PREDICT söker vi efter nya blodmarkörer kan användas i klinik för att identifiera personer med ökad risk för att återfalla i sin bröstcancer och som utifrån sin ökade risk bör följas med screeningsstrategier som är skräddarsydda utifrån patientens unika profil.

Diabetes

Vad är problemet?
Insjuknandet i diabetes mellitus typ 2 beror på flera faktorer. Hur och vilka av dessa faktorer som samverkar i sjukdomsprocessen och som leder fram till sjukdom är ännu okänt. 

Vad hoppas vi kunna uppnå?
Inom PREDICT vill vi kartlägga faktorer som bidrar till uppkomsten av typ  2 diabetes och genom detta upptäcka nya element som samverkar till uppkomsten av sjukdomen med målet att öka utsikten till prevention och förbättrad behandling.

Tjock- och ändtarmscancer

Vad är problemet?
Allmän screening för cancer i tjock- och ändtarmen (med exempelvis avföringsprov och skopi av tarmen) har en förebyggande effekt och kan hjälpa att hitta cancer tidigare. Men undersökningarna är obekväma för patienten och kostsamt för vården. Det enda kriteriet för att genomgå screeningen är ålder, detta trots att man idag vet att risken att insjukna i tjock- och ändtarmscancer varierar av fler anledningar i befolkningen.

Vad hoppas vi kunna uppnå?
Inom PREDICT hoppas vi kunna bidra till utvecklingen av ett blodprov som visar om en person skulle ha nytta av tidigare eller mer frekvent screening för cancer i tjock- och ändtarmen. Forskningen går även ut på att bättre biologiskt förstå hur cancern uppstår och hur olika livsstilsfaktorer spelar in.

Plötslig hjärtdöd

Vad är problemet?
Majoriteten av dödsfallen vid akut hjärtinfarkt sker idag genom plötslig hjärtdöd.

Vad hoppas vi kunna uppnå?
Inom PREDICT vill vi identifiera markörer hos friska personer som senare avlidit på grund av plötslig hjärtdöd. Halterna av markörerna jämförs sedan med nivåer hos överlevande patienter med akut hjärtinfarkt och från personer utan hjärtsjukdom. Genom detta hoppas vi både förstå varför vissa hjärtinfarkter får så allvarliga förlopp och använda denna kunskap till att hitta metoder att förebygga plötslig hjärtdöd.

Hematologi

Vad är problemet?
Behovet för att bättre studera och förstå hematologisk sjukdom är stort.

Vad hoppas du kunna uppnå?
Inom PREDICT vill vi bidra till ny kunskap som kan förbättra behandlingsstrategier och vägleda behandlande läkare till att ordinera rätt medicin och intervention till rätt patient, och därmed öka överlevnad och livskvalitet.

Lungsjukdom

Vad är problemet?
Det finns ett stort behov av att identifiera biomarkörer som ger tidiga tecken på observerbar ischemisk kranskärlssjukdom, och som även kan förutspå prognos hos personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL.

Vad hoppas vi kunna uppnå?
Inom PREDICT utför vi forskning som ska ge bättre kunskap och verktyg för att kunna identifiera individer med risk i behov av förebyggande insatser och även behandling.

Hjärtinfarkt, Stroke, Hjärtklaff

Vad är problemet?
Trots stora framsteg under de senaste decennierna inom behandling och uppföljning av hjärtkärlsjukdom. Så är den den vanligaste orsaken till förtida död och funktionsnedsättning i den åldrande befolkningen ett resultat av hjärtinfarkt och stroke.

Vad hoppas vi kunna uppnå?
Inom PREDICT utför vi forskningen med målet att rädda liv genom att identifiera personer med hög risk för insjuknande och död i hjärtkärlsjukdom, och ge dessa hjälp till effektiv förebyggande livsstilsförändring och medicin.

Hjärntumörer

Vad är problemet?
Hjärntumör är en allvarlig sjukdom med begränsade behandlingsmöjligheter.

Vad hoppas vi kunna uppnå?
Målet med forskningen är att förstå hur hjärntumörer uppkommer så att vi därigenom kan upptäcka cancer tidigt och hitta mekanismer för nya behandlingar

Pankreascancer

Vad är problemet?
Pankreascancer är en av de dödligaste cancerformerna som nästan alltid slutar med att patienten avlider till följd av sin sjukdom. Trots forskning har denna situation inte förbättrats nämnvärt under de senaste 10 åren. Den höga dödligheten orsakas av bristen på systematiska behandlingar i kombination med att sjukdomen ofta hittas i ett sent skede. 

Vad hoppas vi kunna uppnå?
Inom PREDICT vill vi studera kombinationer av blodmarkörer som kan hitta pankreascancer så tidigt som möjligen, och mest gynnsamt, även medan cancern är botbar. Målet med forskningen är att öka kunskapen om hur vi med hjälp av dessa markörer kan välja bästa möjliga behandling till varje individ.

Miljö och livsstil

Vad är problemet?
Miljön och vår livsstil påverkar vår kropps förmåga att undvika sjukdom.

Vad hoppas vi kunna uppnå?
Vi vill ta reda på mer om hur miljöföroreningar och livsstil, t.ex. kostvanor, påverkar vår hälsa. För detta kommer vi studera de många miljöfaktorer vi exponeras för, ibland kallat ’exposomet’, och ställa dem i relation till hälsa, sjukdom och olika biomarkörer

Parkinson’s sjukdom

Vad är problemet?
Orsakerna till Parkinsons sjukdom och andra åldersrelaterade neurodegenerativa störningar är ofullständigt kända. Dessa sjukdomar förväntas öka under de kommande decennierna. Dessutom är de flesta neurodegenerativa sjukdomar för närvarande obotliga. Bristen på tidiga biomarkörer för diagnos och övervakning av de underliggande sjukdomsprocesserna hindrar utvecklingen av neuroskyddande terapier. En bättre karakterisering av de tidigaste sjukdomsfaserna skulle leda till bättre möjligheter att hitta nya behandlingar.

Vad hoppas vi kunna uppnå?
Genom att studera tidiga molekylära signaturer (biomarkörer) vid Parkinsons sjukdom och utnyttja den stora befolkningstäckningen i biobanker som NSHDS, hoppas vi få en bättre förståelse för denna sjukdom. Vi strävar också efter att identifiera andra, allvarliga former av neurodegeneration i en tidig fas. Detta kan leda till individualiserad behandling och bättre ingrepp för att förhindra neurodegeneration.

Reumatoid artrit

Vad är problemet?
Reumatoid artrit är en kronisk, nedbrytande inflammatorisk ledsjukdom. En tidig diagnos som kan medföra tidig behandling har stor betydelse för sjukdomens utveckling och långtidsprognos.

Vad hoppas vi kunna uppnå?
Inom PREDICT vill vi hitta blodmarkörer som kan användas för att ställa diagnos i ett tidigt skede och även kan hjälpa läkare att avgöra långtidsprognosen för sjukdomens utveckling.

Waldenströms makroglobulinemi

Vad är problemet?
Det finns ett stort behov av att öka kunskapen om tidiga och sena underliggande mekanismer för sjukdomsutveckling av Waldenströms makroglobulinemi            

Vad hoppas vi kunna uppnå?
Inom PREDICT vill vi identifiera prognostiska blodmarkörer samt biomarkörer som kan styra behandlingsval.                                                              

Virussjukdom

Vad är problemet?
Blodkärl är oftast involverade i sjukdomsförloppet för virussjukdomar. Tidigare forskning har visat att en proteinsocker-struktur på toppen av blodkärlsceller reglerar många funktioner såsom läckage, immuncell och trombocytinbindning samt inflammationen.

Vad hoppas vi kunna uppnå?
Inom PREDICT vill vi undersöka de underliggande mekanismer blodkärlsceller roll i sjukdomsförloppet av virusinfektioner. Med biobanksprov hoppas vi kunna hitta markörer för blodkärlsaktivering/dysfunktion som eventuellt skulle kunna hjälpa oss att hitta folk som är i riskzon för att få en svår virussjukdom. Detta skulle kunna hjälpa till att prioritera vaccin framöver.

Prostatacancer

Vad är problemet?
Risken för en man att dö av prostatacancer är av okända skäl högre i Sverige än i de flesta andra länder. Fler och fler män diagnostiseras och ökningen uppskattas delvis bero på påverkbara omständigheter som livsstil och miljöfaktorer. Det finns idag inte tillräckliga bevis för att rekommendera någon primär prevention för prostatacancer.

Vad hoppas vi kunna uppnå?
Inom PREDICT skapa bättre kunskap om vilka patienter som behöver aktiv behandling och skilja dessa från de som kan lämnas utan behandling och istället säkert följas med kontinuerliga kontroller. Vi studerar även påverkbara omständigheter som livsstil och miljöfaktorer i relation till prostatacancer med målet att öppna upp för möjligheter till förebyggande åtgärder.

Äggstockscancer

Vad är problemet?
Äggstockscancer upptäcks vanligen sent p.g.a få och diffusa symtom, och har därmed också dålig prognos. Bra metoder för screening och tidig diagnostik saknas.

Vad hoppas du kunna uppnå med din forskning?

Vi vill hitta biomarkörer och riskprofiler som kan identifiera kvinnor med precancerösa förändringar eller mycket tidiga stadier av äggstockscancer och därigenom förhoppningsvis behandlingsbar sjukdom. Vidare vill vi hitta bra prognostiska och prediktiva markörer för att optimera individualiserad behandling.

Covid-19

Vad är problemet?
COVID-19 kan komma att vara en global fråga under lång tid. Bristande kunskap och osäkerhet om hur länge ett vaccin är skyddande, gör att behovet av terapeutiska behandlingar kommer fortsätta att existera.

Vad hoppas vi kunna uppnå?
Inom PREDICT studerar vi medärvda nivåer av specifika proteinvarianter som kan förutsäga vilka personer som riskerar att utveckla svår COVID-19 och akuta komplikationer. Denna kunskap kan även användas för att utveckla nya läkemedel för COVID-19 som kan minska risken att insjukna samt förhindra allvarligsjukdom hos de som redan insjuknat.

Koordinatorer

Här listas koordinatorer inom olika områden.