"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Språkundervisning och språkinlärning

Språkundervisning och språkinlärning inom kognitiv lingvistik utgår från att språk uppstår genom människors interaktion med omvärlden (Littlemore och Juchem-Grundmann, 2010:1). Vidare anses inlärning och bearbetning av ett nytt språk styras av samma kognitiva processer som inlärning och bearbetning av information i största allmänhet (Littlemore och Juchem-Grundman 2010: 1).

Vissa av dessa processer styr hur människor tolkar sina erfarenheter av världen, hur de delar upp kunskapen om världen i kategorier, hur de förstår nya fenomen genom tidigare erfarenheter samt hur de använder en typ av begrepp för att hänvisa till ett annat, nära besläktat begrepp. Kognitiv lingvistik tillför viktig information för språkundervisningen och språkinlärningen genom att i detalj beskriva sådana processer (se Littlemore och Juchem-Grundmann 2010, 2–5).

Marlene Johansson Falck

Marlene Johansson Falcks forskningsprojekt Applying Cognitive Linguistics to Second Language Teaching: A case study of the English prepositions in, on and at är inriktat på hur svenska och engelska prepositioner används samt på att tillämpa insikter från språkliga analyser på undervisning om engelska prepositioner.

Lacey Okonski och Johansson Falck har tagit fram ett digitalt hjälpmedel för undervisning av hur engelska prepositioner används med hjälp av kroppsförankrade scener. Med utgångspunkt i korpuslingvistiska undersökningar och insikter från den kognitiva lingvistiken presenterar de användningsmönster för prepositionskonstruktioner i linje med hur rumsliga relationer normalt används för att förstå språklig betydelse.

Ronia Anacouras

Ronia Anacouras forskning är inriktad på flerspråkiga seychelliska inlärares kognitiva dispositioner när de orienterar sig bland och utvecklar lingvistiska strukturer och tillvägagångssätt på sina tre kontaktspråk, nämligen seychellisk kreol (modersmålet), engelska och franska, som alla är officiella språk enligt Seychellernas författning. Hennes forskning jämför seychelliska inlärarares ordförråd i de tre olika språken och försöker samtidigt bedöma om deras bakgrund och närmaste omgivning har ett inflytande på deras konceptualisering av ordens bokstavliga betydelse.

Senast uppdaterad: 2023-05-09