"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Daniel Säfström-forskargrupp

Forskargrupp Det övergripande syftet med vår forskning är att förstå hur multimodal sinnesinformation (visuell, auditiv och taktil) används till att planera och kontrollera rörelser.

De flesta manuella uppgifter som människor utför består av flera, efter varandra följande delrörelser, som när vi griper, lyfter och ställer tillbaka objekt, t ex en kaffekopp på ett bord. Sådana till synes enkla uppgifter kräver en sofistikerad sensorisk och motorisk bearbetning i nervsystemet. Slutet på varje delrörelse är vanligtvis förknippad med en mekanisk händelse, som att kaffekoppen lämnar eller kontaktar bordsytan. Sådana händelser ger oftast upphov till multimodal sinnesinformation, dvs syn-, hörsel- och känselinformation. Den centrala frågeställningen i vår nuvarande forskning handlar om hur denna multimodala sinnesinformation används vid utförandet av manuella uppgifter. Andra frågeställningar handlar om hur personer med autismspektrumstörning använder multimodal sinnesinformation till att planera och kontrollera sina rörelser.

Autismspektrumstörning är en av de vanligaste neuropsykiatriska diagnoserna och förknippas vanligen med sociala och kognitiva svårigheter. Vid autismspektrumstörning förekommer dock även sensoriska och motoriska symtom som inte alls är lika välstuderade. De sensoriska svårigheterna utgör numera ett av diagnoskriterierna (i psykiatrins mest använda ”diagnosmanual”, DSM-5) och de motoriska svårigheterna medför bland annat problem med att ”koppla ihop” enskilda komponenter i en rörelse till en sammanhängande helhet.

För att studera detta utför vi experiment som på ett känsligt sätt kan detektera avvikelser i bearbetningen av multimodal sinnesinformation. Vi registrerar rörelserelaterade parametrar (såsom handens position och hastighet) och elektromyografiska signaler (EMG) som visar musklernas aktiveringsmönster, samt försökspersonernas blickriktning, vilken indikerar hur de planerar utförandet av uppgiften. För att studera hjärnans aktiveringsmönster gör vi även experiment där försökspersonerna ligger i en magnetkamera (functional magnetic resonance imaging, fMRI).

Målsättningen med forskningen är att förstå hur hjärnan använder multimodal sinnesinformation för att planera och kontrollera rörelser. Ytterligare en målsättning är att förstå de sensoriska och motoriska svårigheter som kännetecknar autismspektrumstörning och de bakomliggande orsakerna till detta i nervsystemet. En bättre förståelse av detta är betydelsefull då den kan användas till utvecklingen av bättre diagnostiska metoder, till effektivare habiliteringsstrategier och till förbättrade metoder för att kvantifiera behandlingsresultat.

Forskningsledare

Daniel Säfström
Universitetslektor, specialistutbildad läkare
E-post
E-post

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för medicinsk och translationell biologi

Forskningsområde

Neurovetenskap
Senast uppdaterad: 2020-05-20