"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Hälsa, välbefinnande och livskvalitet

Forskargrupp Vår forskargrupp ägnar sig åt att studera välbefinnande, livskvalitet och hälsa ur olika perspektiv. Vi intresserar oss för hur sociala, ekonomiska och kulturella faktorer på både individ- och samhällsnivå är kopplade till människors psykiska och fysiska hälsa samt välbefinnande.

Subjektivt välbefinnande

Ett av våra forskningsområden är subjektivt välbefinnande, där vi kartlägger och förklarar skillnader i välbefinnande både inom och mellan länder. Vi undersöker hur faktorer som ekonomi, social position och sysselsättning är kopplade till människors tillfredsställelse med livet och känslomässiga välbefinnande. Vidare studerar vi skillnader mellan länder och hur man kan förbättra metoderna för att mäta subjektivt välbefinnande i skilda kulturer och samhällen.

Föräldraskap och psykisk hälsa

Vi studerar även kopplingen mellan föräldraskap och psykisk hälsa i Sverige, inklusive hur psykiskt välbefinnande påverkar sannolikheten att bli förälder och hur föräldraskapet i sin tur påverkar mammors och pappors psykiska hälsa. Vidare undersöker vi hur vuxna barns arbetsmarknadsbanor påverkar deras åldrande föräldrars psykiska välbefinnande.

Arbetsliv, unga vuxna och psykisk ohälsa

Inom gruppen bedrivs också forskning om sociala bestämningsfaktorer för hälsa och livsvillkor, med fokus på arbetsliv, unga vuxna och psykisk ohälsa. Vi undersöker hur klass- och könsmönster på arbetsmarknaden bidrar till ojämlik hälsa och studerar hälsoutfall som psykisk och somatisk hälsa, sjukhusinläggningar, recept och diagnoser för psykisk ohälsa.

Användande av integrativ, komplementär och alternativ medicin

Ytterligare ett forskningsområde är människors erfarenheter av och motiv till användande av integrativ, komplementär och alternativ medicin. Här intresserar vi oss för hur kunskap inom dessa områden produceras, förstås och förhandlas av olika aktörer, såsom patienter, utövare, forskare, vårdpersonal och politiker.

Exempel på forskningsfrågor

  • Vilken roll spelar inkomsten för välbefinnande i olika länder?
  • Vilken roll spelar psykiska besvär för sannolikheten att bli förälder som tonåring i Sverige?
  • Hur bidrar klass- och könsmönster på arbetsmarknaden till ojämlik hälsa?
  • Hur produceras, förstås och förhandlas kunskap inom integrativ, komplementär och alternativ medicin av olika aktörer?

Medlemmar

Jenny-Ann Brodin Danell
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 14
Anna Brydsten
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 34
Anna-Britt Coe
Universitetslektor (tjänstledig), övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 64
Filip Fors Connolly
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 25
Ingemar Johansson Sevä
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 86
Sara Kalucza
Forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 67
Mikael Stattin
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 14
Senast uppdaterad: 2024-05-02